Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.7.2021 o 14:11 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 2.7.2021 14:11 - 14:15 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, chcem podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý má dva body. Najskôr odôvodnenie k týmto dvom bodom.
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa čl. 9 až 11 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov koná ako správny orgán v zmysle čl. 11a ústavného zákona s tým, že na konania podľa čl. 9 až 11 sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa v správnom konaní okrem zásady písomností uplatňuje zásada neverejnosti. V správnom konaní je verejnosť všeobecne vylúčená na rozdiel od konania súdneho. Ústne pojednávanie zásadne prebieha bez prítomnosti verejnosti. Môže sa na ňom zúčastniť zamestnanec právneho orgánu, účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnená osoba, zástupca dotknutých orgánov a ďalšie osoby, ktoré boli na ústne pojednávanie predvolané. Uvedené vyplýva aj judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý konštatuje, že správne konanie je ovládané zásadou písomnosti a neverejnosti.
Výnimku zo zásady neverejnosti síce môže ustanoviť osobitný zákon alebo opatrenie prijaté samotným správnym orgánom, avšak v takom prípade musí správny orgán zabezpečiť a dbať na ochranu práv účastníkov konania, najmä ochranu osobných údajov, a tiež aby nezverejnil utajovanú skutočnosť bankové, daňové alebo obchodné tajomstvo vrátane zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti.
Úrad na ochranu osobných údajov sa domnieva, že je nevyhnutné ešte pred samotným zasadnutím výboru posúdiť, či je možné, aby schôdza výboru bola verejná, alebo nie, prípadne verejná len v niektorých bodoch. S prihliadnutím na uvedené možno vzhľadom na predmet a povahu rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v prípadoch, keď rozhoduje ako správny orgán v správnom konaní, mať za to, že je vhodnejšie takéto konanie a tým aj rokovanie výboru viesť ako neverejné.
Predkladám teda svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
5. V § 50 ods. 1 sa v zátvorke za slová „§ 57 ods. 3“ vkladá čiarka a slová „§ 58 ods. 2“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V č. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
6. V § 58 ods. 2 znie:
„(2) Rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je verejné s výnimkou konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa osobitného predpisu. 47a) Účastníci konania, ich zástupcovia, zúčastnené osoby, zástupcovia dotknutých orgánov a ďalšie osoby, ktoré boli na príslušnú schôdzu tohto výboru predvolané, majú právo zúčastniť sa rokovania k príslušnému bodu programu schôdze; iné osoby sa môžu na neverejných schôdzach výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zúčastniť len so súhlasom výboru.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:03 - 14:04 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, ja mám takú technickú pripomienku. Keď ste začali čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ste povedali, že je to tlač 359. Buď som to zle počul, alebo ste sa pomýlili. Tak len aby sme to uviedli na pravú mieru, je to tlač 459, a aby sme sa k tomu už nemuseli vracať, ak to môžte potvrdiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:54 - 10:55 hod.

Faič Vladimír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:46 - 10:48 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda kultúrneho výboru pán Čekovský, tak ako povedal aj Filip Kuffa, gro príspevku vášho ste sa venovali hlavne politickému a inému, a nie odbornému vysvetleniu v rámci tohto poslaneckého návrhu a zase je to typické pre vás koaličné, že za 12 rokov môže za to SMER a tak ďalej a tak ďalej, na čo sme si zvykli. Čakal som od vás viacej vystúpenia k tej, k tej odbornej a vecnej rovine, ale ja chápem, že vy nemáte skúsenosť. Jedinú skúsenosť, ktorú som nejako takto v tomto, v tejto oblasti zachytil u vás, je teda panda červená, kde ste robili rozhovor, aj keď to nie je naše zviera, ktoré sa pohybuje v našich lesoch, ale budiž.
Hovorili ste o tom, že v rámci tohto, keď sa toto schváli, tento poslanecký návrh a prejde to všetko, tak prevezmete lesníkov pod ŠOP-ku a všetko bude ďalej fungovať. No to fungovať nebude, lebo my sa nebavíme len o tých lesníkoch. My sa bavíme aj o... kompletne o infraštruktúre, o nehnuteľnostiach, o všetkom, čo sa týka v rámci trojky, štvorky, päťky, všetkých zariadení, ľudí a tak ďalej. A vy to predkladáte poslaneckým návrhom a vy nám neviete nič povedať k tomu, neviete, ako to dopadne z hľadiska sociálnej oblasti, finančnej oblasti, aké to bude mať reálne dopady. Vy dávate zákon poslaneckým, zmenu, ktorá, sám ste povedali, že to trvá 30 rokov. A vy to idete spraviť za dva mesiace. Za dva mesiace.
Ďalšia vec je, ja som drevospracujúci priemysel nespomínal. Ak by ste ma dobre počúvali, tak ja som hlavne spomínal ľudí, ktorí nám písali z regiónov, združenia občianske, aktivisti, všetci, ktorí žijú v týchto regiónoch, takže klamete a zavádzate. A ja som neni žiaden lobista, ja som za to, aby sa ochraňovalo životné prostredie, aby veci boli nastavené tak, ako nastavené majú byť, ale nie takýmto nezmyselným poslaneckým návrhom, kde neviete k tomu ani to obhájiť, ani sa k tomu reálne postaviť, ani neviete, ako to celé dopadne. Robíte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:08 - 10:10 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za každú faktickú poznámku.
Pán predseda výboru, ja, si reagoval na mňa vo faktickej, takže ja som nevystupoval napríklad k potratom a k týmto veciam, čo si ty hovoril, takže si sa asi troška sekol a pomýlil, a ešte druhá vec je, ja som nehovoril, ja som nehovo... (povedané so smiechom) ja som nehovoril o tom, že sa vyjadrujú k tomu neodborníci, ja som hovoril, že sa k tomu vôbec nikto nevyjadruje z tých osemnástich (reakcie z pléna a smiech v sále), z tých, z tých osemnástich predkladateľov, ktorí tam sú.
Kolegyne, kolegovia, ja hovorím, pozerajme sa na každú svetovú stranu, pozerajme sa tak, aby sme proste to mali vyvážené, aby sme nemali klapky ako niektorí, ktorí pôsobia v rámci životného prostredia a ochrany životného prostredia ako takého a majú klapky a vidia to proste iba jedným smerom. Súhlasím aj s kolegom, ktorý hovoril o tom, že tí ľudia sa nedokážu proste takto jednoducho zamestnať v inej profesnej oblasti. To máte to isté ako SaS-ka u nás na Hornej Nitre pri zatváraní baní, teraz hovoria o tom, že proste tí baníci, ktorí robia v tej bani ťažkú prácu, im zabezpečia tzv. žltý vlak a budú ich voziť do Nitry do Jaguaru, kde budú spájať kábliky za bežiacim pásom. Však to tak, pre boha živého, nefunguje! Však to je, to je proste to neni také jednoduché, jak si to predstavujete.
A kolega tu hovoril o tom, že teda je o tom diskusia už desať-pätnásť rokov a že teda je to tu a tak ďalej. Áno, ale to nemôže byť takýmto poslaneckým návrhom. To musí byť k tomu proste, už keď ste chceli predkladať takéto niečo, tak ste mali k tomu doložiť kompletne analýzy, dopadové štúdie, vyjadrenie z hľadiska ministerstva sociálnych vecí, ministerstva financií, ktoré sa k tomu reálne všetkému proste vyjadrí. Tento poslanecký návrh vy ste predložili, jak keby ste menili nejakým poslaneckým návrhom lehotu z dvoch mesiacov na tri mesiace. To je presne to isté. A pritom toto má tak neskutočný dopad, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 9:50 - 10:00 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, chcel som začať, chcel som vysvetliť pani poslankyni Kozelovej, mrzí ma, že zase odišla, budem si ju musieť niekde na chodbe odchytiť, lebo chcel som jej vysvetliť tie veci, ktoré, včera reagovala na mňa faktickou, a neviem, možnože to nepočula, keď odišla.
Ale, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že ani jeden z nás, ktorí sme tu vystúpili, teda keď berem minimálne nás opozíciu, lebo do tejto chvíle v rámci rozpravy, teda okrem navrhovateľa, ktorý prečítal správu, a teda povedal k tomu nejaké základné argumenty, do tejto chvíle z 18 predkladateľov tohto poslaneckého návrhu nevystúpil ani jeden. Jediný prihlásený, čo som si pozrel, teda pán Čekovský, ktorý, teda myslím si, že uvidím, čo bude v jeho rozprave a v jeho vystúpení hovoriť, nakoľko teda myslím si, že nemá skúsenosti s danou problematikou, ale jeho česť, teda že aspoň, aspoň jediný vystúpi v rámci rozpravy a bude obhajovať túto, podľa mňa tento nezmyselný poslanecký návrh, ktorý nemal byť riešený poslaneckým návrhom, ale malo by to riešené, riešené normálne ako vládny, vládny zákon.
Chcel by som povedať, že ani jeden z nás, ktorý tu vystúpil, my sa nebránime tomu, aby, aby sa k tomu otvorila veľká diskusia, hlavne odborná, a aby sa tá správa zjednotila pod jednu strechu. Myslím si, že s týmto, s týmto by sme súhlasili viacerí, aby sa tie procesy z hľadiska fungovania naštartovali. My sa, my sa skôr ohradzujeme a nesúhlasíme s tým spôsobom, ktorý ste vy zvolili. Ja som vám to už povedal aj včera v rozprave, že my sme, máme tie informácie, však bolo to vyjadrenie ministra životného prostredia pána Budaja, ktorý už v marci hovoril o tom, že ministerstvo životného prostredia má pripravený legislatívny, resp. kompletnú legislatívu na to, aby sa presúvala správa v stupňoch 3, 4, 5 v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody. Však ministerstvo to malo.
Prečo to nedalo do medzirezortného pripomienkového konania a nešlo to riadne ako vládny zákon? No nešlo to preto, lebo to robíte účelovo, narýchlo, bez analýzy, bez dopadov. Spýtajte sa kolegov, ktorí, a možnože tí, ktorí boli v exekutíve, ktorí boli možnože predstavitelia, resp. boli ministri, štátni tajomníci a mali skúsenosť s takýmto legislatívnym procesom, ako prebiehajú, aký prebieha spôsob z hľadiska legislatívy pri takýchto ťažkých, náročných zákonoch. To je, to neni tak, že vy poviete, že dáme o týždeň viacej času na to, nech v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa môžu vyjadriť. Tu sa bavíme o tom, že to je proces, kde sa robí, robí analýza cez... sociálna analýza, robí sa finančná analýza, to sú semináre, konferencie, stretnutia. Pri takýchto ťažkých zákonoch sa to robí rok, rok a pol, vždy sa začínajú takéto zákony vo volebnom období, na začiatku volebného obdobia sa začne k tomu odborná, veľmi ťažká a intenzívna diskusia s analýzou kompletne všetkých finančných, sociálnych a ďalších dopadov. A možnože niekde v polovičke alebo v druhej polovičke volebného obdobia sa tento zákon predkladá do parlamentu.
A vy to robíte z mesiaca na mesiac. Proste toto je nonsens. Podpíše sa tam 18 poslancov, ktorí, podľa mňa väčšina z ich ani nevie, čo podpísala. A myslím si, že tento celý proces je veľmi zlý.
Čiže chcem povedať, my nekritizujeme to, že sa otvorila k tomu diskusia, to, že sa otvorila z mesiaca na mesiac, ale my nehovoríme to, že nie, nepoďme sa o tom rozprávať, my hovoríme o tom, že pome, ale riadne, tak aby sa mali možnosť vyjadriť všetci tí, ktorí vám, aj vám písali tie maily, všetci, tie dotknuté organizácie, lesníci, poľovníci a hlavne ľudia z tých regiónov.
Pán predseda výboru tu hovoril pred chvíľkou vo svojej faktickej poznámke o zodpovednom prístupe, o koncepčnom celom návrhu, a teda riešení tejto problematiky. No myslím si, že práveže toto nie je zodpovedné a koncepčné. Keby to bolo zodpovedné a koncepčné, tak to ide riadnym legislatívnym procesom. Nejde to takýmto spôsobom, ako ste to sem predložili. To znamená, že my chceme o tomto diskutovať, my sme pripravení k tomu prispieť aj z hľadiska možnože nejakej odbornej skúsenosti kolegov, ktorí s tým majú skúsenosť, aby táto, táto správa sa možnože dala pod tú jednu strechu, aby sa to nachystalo tak, aby to dlhé roky fungovalo, a nie tak, aby proste, keď príde ďalšia vláda, to zruší preto, lebo to je šité ihlou, ktorá je úplne narýchlo, a nemáme k tomu žiadne informácie.
Kolegyne, kolegovia, ja by som ešte povedal, že mrzí ma, že aj pán Šíbl ako navrhovateľ sa nesnažil v rámci jednotlivých vystúpení, ktoré boli aspoň faktickými poznámkami, vysvetliť tie jednotlivé veci, na ktoré tu poukazujeme, a mám pocit, že raz vystúpil na pána Mičovského, kde teda ho pochválil len za to, že sa ide, že teda navrhuje presun kompletne lesov ako takých pod životné prostredie. Celý ten proces a ja teraz chcel by som ešte povedať k tomu hlavne, nie k tomu, že teda nesúhlasíme a neviem čo všetko, hovorím, poďme diskutovať. Ja vám teraz poviem v rámci vášho poslaneckého návrhu, ktorý ste predložili, v rámci presunu tejto správy, vám poviem odborné výhrady voči tomuto poslaneckému návrhu.
Tento návrh je v úplnom rozpore s postupom, ktorý musia podľa mňa v legislatívnom procese rešpektovať aj poslanci. Už viackrát povedané, nebolo to komunikované s odbornou ani laickou verejnosťou, ani dotknutými organizáciami a rezortami, kde nie sú vôbec vyčíslené žiadne dopady, podotýkam, žiadne dopady, a tie, ktoré sú aj v dôvodovej správe, sú zavádzajúce a klamlivé, si tam, si tam protirečíte v rámci tej dôvodovej správy. Samotné ministerstvo ešte pôdohospodárstva predtým hovorilo o tom, že s tým nesúhlasí. Samozrejme, že to bude mať veľmi zlý ekonomický dopad, a, samozrejme, nehovoriac o sociálnom vplyve. Tento dopad bude samozrejme negatívny, jednak, samozrejme, na štátny rozpočet a verejné financie ako také, ale na druhej strane aj na, dopad to bude mať aj v rámci rozpočtov jednotlivých organizácií ako Štátnych lesov a Slovenského pozemkového fondu.
Hovoríte v dôvodovej správe o tom, že to nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyv na služby verejnej správy. To je klamstvo. Vy si protirečíte a klamete priamo v dôvodovej správe. Už vám to všetci vyvrátili, že to bude mať negatívne vplyvy. Samozrejme, na ten, či jednak ten rozpočet verejnej správy, ale, samozrejme, sociálny vplyv, podnikateľské prostredie a ďalšie veci s tým spojené.
Samotné vaše ministerstvo financií vám v liste, ktoré je predložené v rámci tohto poslaneckého návrhu, hovorí o tom, že nevie, z akých zdrojov bude pokrytá táto starostlivosť o tieto pozemky a ako to bude celé financované. My sa bavíme o tom, že teraz môžme využiť na to nejaké finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, ale vy vlastne musíte vedieť nastaviť ten systém tohto presunu a toho financovania celej tejto správy týchto lesov v rámci národných parkov tak, aby to nezaťažovalo štátny rozpočet. A to sa nebavíme tri-štyri roky, no však pokiaľ sa to presunie, tak to bude dlhodobý proces, musíte nastaviť a my teraz vôbec nevieme nič. My nevieme odpovedať na žiadne otázky v rámci, v rámci toho, ako to je. To znamená, že ten proces mal byť dlhodobý, mal byť odborný, profesionálny, ale vy ste to dali z mesiaca na mesiac. Toto sú tak ťažké témy. Niektorí kolegovia z vás nehovorím, že vy, ktorí tu sedíte, ale všeobecne som dostal informácie, však už nevystupujte, skončite tú rozpravu k tomu presunutých lesov a zase sa idete prihlasovať.
No, kolegyne, kolegovia, možnože si niektorí neuvedomujete, ale toto je fakt veľmi dôležité, o tomto treba diskutovať, to tu nemôžme, to, že ste to zbúchli z mesiaca na mesiac, nám to sem predkladáte a my ešte vybavíme rozpravu, to, že sa nikto neprihlási a necháme tak a mávneme rukou. Viete, koľko dostávame správ, emailov, telefonátov o tom, ako to ľudia vnímajú, tu tento presun? Viete, koľkých ľudí sa to dotkne v tých regiónoch? Však bolo vyčíslené, že zhruba, zhruba nejakých možnože až 6 800 pracovných miest, ktoré sú priamo alebo nepriamo ohrozené tým, že sa presúva táto správa.
Samozrejme, nehovoriac o tom, že to má, samozrejme, vplyv aj na výpadok daňových príjmov, výpadok podielových daní, sociálnych a zdravotných odvodov, zníženie odvodov daní, nehovoriac teda už o tom spomínanom výpadku príjmu štátneho rozpočtu. Toto všetko malo byť zanalyzované, k tomuto sme mali mať normálne dopadovú štúdiu, vedieť, ako to bude, ako sa to nastaví, kde zobereme na to finančné prostriedky, ako to bude celé financované, my teraz na nič nevieme odpovedať. Na nič nemáme otázky. A riešime to teraz tak, že teraz si schválite v prvom čítaní tento poslanecký návrh, a v septembri si to dáte v druhom a budete sa tváriť, že však bola nejaká diskusia niekde na Bôriku, kde ste sa sami uzavreli. Ja sa nečudujem tým, tým dotknutým odborníkom, ktorí sa postavili a odišli preč, lebo možnože keby vám tam aj rozprávali desať hodín, tak by ste si ich nevypočuli a aj tak by ste si spravili, čo ste si spraviť chceli. A, samozrejme, ešte z hľadiska toho, že ten zákon, tá, poslanecký návrh je zmätočný.
Samozrejme, ako som povedal, týka sa nielen pozemkov lesných, ale aj poľnohospodárskych, neriešite tam tie ďalšie tri zákony, ktoré sa dotýkajú pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, neriešime neznámych vlastníkov ani podielnikov v rámci pozemkových spoločenstiev, je tam, je to v rozpore s kompetenčným zákonom, všetko problém, problém.
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, stiahnite tento poslanecký návrh, dajte to riadne, tak aby sa mali všetci možnosť k tomu vyjadriť, my k tomu prispejeme, a pokiaľ to bude dobré, aj to podporíme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 9:26 - 9:28 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, kolega Kuffa, myslím si, že veľmi hodnotný príspevok, však máš čo do toho povedať, pochádzaš z praxe a myslím si, že v tejto problematike sa veľmi dobre vyznáš. Som rád, že si zhodnotil to dané stretnutie, ktoré sa uskutočnilo teda za účasti iba koaličných poslancov, kde teda máš aj osobnú skúsenosť napríklad s kolegom Zajačikom, ktorý ti tvrdil, že si dostal e-mail. Klamal a zavádzal v priamom prenose. Už teraz všetci dobre vieme, že my sme tam vôbec neboli pozvaní, a to je aj výsledok toho celého, ako, akým procesom to prebieha.
Spomenul si vo svojom vystúpení aj vystúpenie niektorých kolegov zo SaS-ky, ktorí hovorili, a správne si povedal, že bolo to pri inom zákone. Hovorili o tom, ako treba nepotrebné pozemky vo vlastníctve štátu sprivatizovať do súkromných rúk. Náš štát to nepotrebuje. Toto je úplne nonsens, niečo neskutočné, ako, ako štát sa ide zbavovať pozemkov. Ako každá iná krajina si ctí vlastníctvo a snaží sa udržať, a pokiaľ tu budeme aj my, tak v živote nedopustíme, aby sa privatizovali pozemky do súkromných rúk.
Povedal si aj to, že minister Budaj hovoril o tom, že chce vykúpiť teda minimálne 30-tisíc ha. Tak povedzme si nejaké základné čísla. V rámci deviatich národných parkov máme výmeru zhruba 320-tisíc ha, z toho zhruba 48 % je v súkromných rukách. Keby sme sa bavili len z toho podielu, hej, že nejakých, nejakých 150-tisíc hektárov je v súkromných rukách, a minister Budaj chce vykúpiť len 30-tisíc, tak sa bavíme o sume pri 50 centov, čo, myslím si, že je úplne nereálne. Určite predstava vlastníkov bude omnoho vyššie, lebo sa bavíme o veľakrát kvalitných a hodnotných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 18:53 - 18:55 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega Mičovský, na začiatku ste začali celkom dobre s tým, že ste pomenovali to, že to pretiahne tento zákon, resp. tento presun pretiahne niekoľko volebných období a že je to polovičné riešenie a aj v rámci toho niekoľko, ja neviem, 2, 5, 14, či 15 dní chcú dať v rámci medzirezortného pripomienkového konania, čo je krátka doba a určite sa nevysporiadajú a ani nevysporiadajú sa so všetkými pripomienkami, ktoré prídu.
Vy ste, vy ste ako bývalý minister pôdohospodárstva, lesník, vlastne rozbili celý návrh vašich koaličných a hlavne zo strany OĽANO, teda keď to nazývam stranu OĽANO, ste to úplne rozbili. To znamená, že vy navrhujete, aby sa to stiahlo, aby sa to prepracovalo, že to je zlé riešenie. Takže chcem vás poprosiť a vyzvať, apelujte na tých svojich kolegov, ktorí sedia nad vami, pod vami, aby stiahli tento poslanecký návrh.
No a, bohužiaľ, musím povedať, negatívne ste ma ako dorazili tým, že ste vo svojom vystúpení povedali, že chcete, aby sa lesy ako také kompletne presunuli pod životné prostredie. Myslím si, ak som to dobre pochopil z tej rozpravy, že teda keď to bude a že to asi prejde toto v prvom čítaní a príde to do druhého čítania, tak vy predložíte poslanecký, teda predložíte poslanecký návrh o tom, aby sa teda tie lesy presunuli pod to životné prostredie. Myslím si, že my tu diskutujeme o tak závažných témach a tak závažných veciach, ktoré by sa mali diskutovať roky, my sa tu bavíme hodiny o tom a ideme robiť tak radikálne zmeny, ktoré podľa mňa, zdevastujú a zničia to, čo aspoň ako tak funguje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:06 - 17:08 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Suja, tak presne ako si povedal z hľadiska toho problému, ktorý tu teraz máme, hovoríme hlavne o tom, že sa jedná o poslanecký návrh pri tak ťažkom zákone. Však to teraz v rozprave potvrdila aj kolegyňa so SaS-ky, ktorá povedala, že je to veľmi ťažká téma a oni sú takí radi, že dali si 15-dňovú lehotu na to, že sa môžu v rámci medzirezortného pripomienkového konania k tomu niekto vyjadriť. Však všetci dobre vieme, že pokiaľ sa jedná o takto ťažké zákony, novelizácie a myslím si, že tento je. Lebo to potvrdili viacerí, že už sa dlhé roky o tom rozpráva, tak sa k tomu robia konferencie, semináre.
Však my máme v rámci dôvodovej správy napísané, že nevedia, ministerstvo financií hovorí o tom, že nie je zrejmé, akým spôsobom a z akých zdrojov bude pokrytá starostlivosť o tieto pozemky. Nevedia kvantifikovať predpokladané zvýšenie vplyvu na rozpočet verejnej správy a to nie len na bežný rok, ale aj na tie nasledujúce. Však k tomu sa musí vyjadriť hlavne aj zo sociálnej oblasti z hľadiska dopadu nezamestnanosti a ďalších, kde príde množstvo ľudí o prácu, Inštitút sociálnej politiky, z hľadiska financií - Inštitút finančnej politiky. My nemôžeme povedať, že dáme 15 dní na to, aby sa ľudia vyjadrili a všetko bude v poriadku. To musia byť mesiace, aby sme tento, túto novelizáciu nastavili tak, aby proste, keď príde druhá vláda, to nezrušila a nezmenila.
Lebo tak, ako to teraz chystáte, to môže nastať. Takže chcem poprosiť kolegov, tak ako som dal procedurálny návrh, nech sa táto novelizácia poslaneckého návrhu stiahne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:01 - 17:02 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, som veľmi rád, že ste svojou odbornou odbornosťou vniesli do tejto problematiky to, čo ste tu povedali. Ja by som sa páni poslanci vás niečo spýtal, ktorí ste prišli s týmto návrhom.
Štyridsaťosem percent je v súkromných rukách. Nemáte od žiadneho urbariátu alebo od súkromných vlastníkov žiaden súhlas na pozemky, ktoré sme dali do Natury 2000. Nevyplácate tú vyhlášku, podľa ktorej sa vyplácajú náhrady za to, že nemôžu podnikať v lesnom hospodárstve, som tvoril ešte ja v roku 2008.
Prečo to hovorím? Otvárate Pandorinu skrinku páni. Pokiaľ to dajú na Ústavný súd, zaplatíte tri roky dozadu urbariátom a súkromným vlastníkom to, čo ste do dnešného dňa neplatili. Čo štát neplatí. Jedna časť sú štátne lesy, ktoré takisto nedostávajú nič, kde, ktoré sú na; a ďalšia vec, páni, chcem sa vás spýtať odborne, keď to otvárate. Máme vôbec jeden národný park, ktorý spĺňa kritériá? Tak by som poprosil, keby sme sa vysporiadali s vecami, vysporiadali sa to, čo bolo dané do Natury 2000. Požiadali súkromných vlastníkov, aby s tým súhlasili a zároveň, samozrejme, aj každý je za ochranu prírody, ale potom im musíme tým súkromným vlastníkom aj zaplatiť.
Skryt prepis