Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.9.2020 o 14:14 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 2.9.2020 14:14 - 14:24 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani prezidentka vo svojich pripomienkach k vrátenému zákonu o prokuratúre potvrdila výhrady, ktoré sme prezentovali v prvom i druhom čítaní pri prerokovaní návrhu tohto zákona, ako aj pripomienky odborných profesijných zväzov, resp. združení.
Musím konštatovať, že sa stotožňujeme so všetkými pripomienkami pani prezidentky, čo je len logické, pretože sme na tieto rozpory upozorňovali už v samotnom legislatívnom procese prijímania tohto zákona, najmä pokiaľ ide o vágne ustanovenia dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora a neskôr teda doplneného aj špeciálneho prokurátora hlasovaním v pléne parlamentu, teda ak generálny prokurátor či špeciálny prokurátor prestane vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.
Upozorňovali sme na skutočnosť, že, po prvé, ide o vágne ustanovenia bez jasne definovaného obsahu, čo môže vyvolávať pochybnosti o čisto účelovom a politickom rozhodovaní v pléne Národnej rady, teda že ide o zjavne politizáciu prokuratúry. A po druhé, že tak ako pripomienkuje i pani prezidentka, takáto konštrukcia nerešpektuje základné právo na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako si môžte i prečítať v odôvodnení nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme predložili v druhom čítaní, ktorý, žiaľ, nebol prijatý.
V druhom čítaní sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý túto otázku riešil súladne s ústavou a judikatúrou Ústavného súdu, a to tak, že sme tieto dôvody definovali ako ďalšie dôvody pre disciplinárne konanie. Takéto riešenie by podľa nášho názoru bolo súladné s ústavou, zákonom o prokurátoroch, ako aj zákonom o Ústavnom súde, keďže ako aj pani prezidentka správne pripomienkovala, priamo ústava upravuje, že o porušení povinnosti generálneho prokurátora má rozhodovať Ústavný súd.
Teda o porušení povinnosti, jak povieme, že generálny prokurátor má vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, tak ak prestane vykonávať takýmto spôsobom svoju funkciu, tak sa dopustí porušenia povinností. A tu nemôžem súhlasiť s pánom podpredsedom Grendelom, ktorý hovoril, že to nie sú ďalšie dôvody na disciplinárne konanie, ale že je to nejaký iný dôvod, o ktorom má rozhodovať Národná rada hlasovaním. No ja sa domnievam naopak, že ak ide o porušenie povinností, ktoré mu, ktoré generálnemu prokurátorovi ukladá zákon, nech sú to akékoľvek povinnosti, tak ich porušením sa dopúšťa disciplinárneho previnenia, a teda mal by o tom rozhodovať disciplinárny orgán, ktorý v prípade generálneho prokurátora je Ústavný súd.
A v tomto zmysle sme aj pripravili ten pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril o tom, že áno, poslanci Národnej rady môžu kvalifikovanou väčšinou dať návrh na to, aby Ústavný súd musel o tom konať a aby potom rozhodoval v rámci riadneho dokazovania, či generálny prokurátor porušil tieto povinnosti, ktoré by mu ustanovil zákon, teda plniť si svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, a v prípade, že by dospel k záveru, že áno, že prestal takto vykonávať svoju funkciu, tak by takýto návrh posunul pani prezidentke, teda takéto rozhodnutie o porušení práva posunul pani prezidentke a pani prezidentka by mohla generálneho prokurátora odvolať. Tento pozmeňujúci návrh však nebol prijatý, a tak sa schválený zákon dostal podľa môjho názoru do rozporu s ústavou, ako aj pripomienkuje pani prezidentka vo vrátenom zákone.
Pokiaľ ide o právnu úpravu voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora, už v legislatívnom procese v druhom čítaní sme takisto kritizovali, že takúto zásadnú zmenu nie je dobré riešiť doplňujúcim návrhom cez výbor šitým horúcou ihlou na poslednú chvíľu pár dní pred hlasovaním v pléne. Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Práca chvatná, málo platná. Navrhovatelia si nevšimli, že ústava expressis verbis ustanovuje, v akých prípadoch rozhoduje o porušení povinnosti prokurátora Ústavný súd. A že teda tento rozhoduje len v prípade generálneho prokurátora a nemá kompetenciu rozhodovať v disciplinárnom konaní o porušení povinností špeciálneho prokurátora, a teda, že na poslednú chvíľu skopírovaná úprava ´copy paste´ odvolávanie generálneho prokurátora vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi je vadná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ako som už spomenul, práca chvatná, málo platná.
Na všetky tieto skutočnosti sme poukazovali už v máji a júni, resp. júli a nielen my opozícia, ale i Rada prokurátorov a ďalšie profesné odborné združenia, ale nikto nepočúval. No a dnes tu máme vrátený zákon s pripomienkami, myslím s jednoznačným zdôvodnením, prečo nemôže vojsť do platnosti a účinnosti v takomto znení, respektíve ak, vážená koalícia, prelomíte veto pani prezidentky, Ústavný súd nepochybne zaujme stanovisko súladne s doterajšou rozhodovacou praxou. Napokon ak si pozriete ostatnú programovaciu štúdiu Parlamentného inštitútu o odvolávaní generálneho prokurátora, tak aj Benátska komisia odporúča, aby odvolávaný generálny prokurátor mal možnosť sa obhájiť pred orgánom, ktorý bude rozhodovať o jeho odvolávaní. No v prípade konštrukcie, ktorá je zakomponovaná v tomto zákone, takéto právo generálny prokurátor nemá. Rada prokurátorov sa môže vyjadriť, ale samotný generálny prokurátor sa nemôže obhájiť a nemôže ani predložiť dôkazy o svojej nevine, resp. o tom, že si myslí, že sa nedopustil takéhoto porušenia povinností. Príde čisto o politické hlasovanie, tak ako to bude vyhovovať vládnej väčšine, resp. ak jej generálny prokurátor nebude vyhovovať, to, čo budú, tak ako budú chcieť, tak ho jednoducho odvolajú bez toho, aby sa generálny prokurátor mohol náležite a riadne obhajovať. Čiže aj Benátska komisia predpokladá, že by malo prísť ku konaniu, v rámci ktorého by generálny prokurátor mohol sa obhajovať a predkladať dôkazy na svoju obhajobu, čo v tomto prípade teda tak nie je, a preto sa domnievame, že je tu oprávnená obava, že je to v rozpore s ústavou a ústavnými princípmi.
Pokiaľ ide o ďalšiu pripomienku, pripomienkované ustanovenie vráteného zákona týkajúce sa automatického zániku funkcie prokurátora pri zániku funkcie generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora, osoby, ktorá v čase vymenovania nie je prokurátorom, avšak vymenovaním za generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora by sa stala prokurátorom, sa plne takisto stotožňujeme s názorom, že je to v rozpore s požiadavkou nestranného postavenia prokuratúry, ako to definuje pani prezidentka v článkoch 43, myslím, a nasledujúcich svojho rozhodnutia.
Teda ešte raz, stotožňujeme sa s pripomienkou pani prezidentky, že zánikom funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora by im nemala v spomínanom prípade automaticky zaniknúť funkcia prokurátora Generálnej prokuratúry, do ktorej svojím vymenovaním, alebo ktorými členmi svojím vymenovaním sa stanú, avšak má to aj druhú stránku mince. Totiž ak bude odvolaný alebo zanikne funkcia generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora a takýto, takáto osoba zostane prokurátorom Generálnej prokuratúry, nastane podľa môjho názoru situácia, že bude niekto vykonávať funkciu prokurátora bez splnenia podmienok, alebo teda za iných podmienok ako štandardný prokurátor, ktoré má na vymenovanie za prokurátora. Teda dostaneme sa do situácie porušovania iných základných práv a slobôd, konkrétne základného práva na rovnaký prístup voleným a iným verejným funkciám, ďalej základného práva vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny v zmysle medzinárodného paktu o občianskych a ľudských právach, či základného práva na rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu. Čiže v tomto prípade sa domnievame, že obidva, obidve situácie sú zlé a preto, alebo to boli aj čiastočné dôvody, pre ktoré sme nesúhlasili s tým, aby sa generálnym prokurátorom či špeciálnym prokurátorom mohol stať neprokurátor, pretože takéto, takýto nedomyslený krok môže následne spôsobiť obrovské právne problémy.
O tom, či verejná alebo tajná voľba, pani prezidentka v svojich pripomienkach nehovorí, ale o tom sme, myslím, dosť hovorili pri predkladaní zákona.
Preto odporúčame hlasovať za prijatie všetkých pripomienok pani prezidentky k vrátenému zákonu, avšak v zmysle toho, čo som povedal, navrhujeme hlasovať proti opätovnému schváleniu zákona ako o celku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:06 - 14:08 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Grendel, nepresvedčili ste ma argumentami, že pani prezidentka nemá pravdu v uplatnení svojho práva veta s tým, že na úvod poviem, nerobte ústupky. Ak ste si istý, že máte pravdu, tak nesúhlaste s vetom pani prezidentky. Ak nie ste si istý, tak súhlaste. Ale nemôžte urobiť taký kompromis, že keďže možno by sme niečo pokazili, tak vyhovieme v časti pani prezidentky, aby sme všetko nepokazili. Naviac cítim z vášho vyjadrenia nejaké rozporuplné vyjadrenia. Prvé, čo ma zarazilo, že je to prvá transparentná voľba generálneho prokurátora. Tie predchádzajúce neboli transparentné? Nerozumiem tomu. Som zvedavý, aká bude táto transparentná, ale dobre, lebo predtým ste nenamietali nikto voči transparentnosti. Neboli ste tu? Boli ste tu. Kto navrhol generálneho prokurátora? Vtedajšia vaša, vaša koalícia. Tak prečo ste vtedy nenamietali?
Druhé chcem povedať, čo ste sa vyjadrili, prokurátori musia mať istotu, že sú na "rovnakej strane barikády", ako vládna moc. Tak toto je už pre mňa vrchol. Prokurátori musia byť nezávislí, generálny prokurátor musí byť nezávislý. Z vášho vystúpenia vyplývalo to, že oni musia si byť istí, že sú na rovnakej strane barikády. Naopak, musia si byť presvedčení, že sú nezávislí a nehľadieť na žiadne barikády. To je choré, keď dnes "nezávislé médiá", nezávislé, zdôrazňujem, diktujú, čo je správna strana barikády a čo nie je správna strana barikády. A tomuto prispôsobujeme súdnu moc, prispôsobujeme prokuratúru a toto je už naozaj nad rámec všetkého, čo sa tu deje. Čiže treba vážiť slová, aj v tom vystúpení hovoriť jednoznačne a jasné argumenty a zatiaľ ste ma nepresvedčili o tom, že je správny takýto prístup, aký prezentujete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 13:10 - 13:25 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o účasť na rokovaní o bodoch č. 6 a 7, tlač 231 a 211, týkajúcich sa vyhlásenia k prípadu Jozef Chovanec. Pán predseda, pevne verím, že máme záujem, aby sme mohli vecne prediskutovať toto vyhlásenie aj za účasti ministra zahraničných vecí, ktorý by mal k tomu čo povedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.7.2020 4:46 - 4:48 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ctená snemovňa, dámy a páni, máme za sebou maratón a dovoľte mi, aby som vám poďakoval za tú diskusiu. Akokoľvek mohla byť ostrá, ale myslím si, že je to naša povinnosť, aby sme o tom diskutovali.
V prvom rade chcem ale poďakovať poslancom, ktorí boli predkladateľmi tohto návrhu a vystupovali a dopĺňali všetky tie veci, ktoré sme naznačili v tom našom zdôvodnení. Ale aj chcem poďakovať ostatným, ktorí sa nepripojili, ale napriek tomu vystupovali. A ja viem, že vy ste rozhodnutí, napokon to bolo povedané už ústami viacerých z vás, chcem predsa len povedať, že odvolávanie pána Matoviča za diplomovú prácu nebolo to hlavné. Mali sme tam uvedených viacej bodov a tie boli doplnené a dostatočne zdôvodnené. Avšak potvrdením, že to malo opodstatnenie, sú vystúpenia minimálne dvoch vašich koaličných kolegov.
A pre mňa určite bol pozoruhodný a myslím si, že dôležité alebo pozoruhodné a dôležité vystúpenie pána ministra Mičovského. A ten vám nastavil zrkadlo úplne jasne. A ja budem citovať, čo povedal: „Kolegovia z koalície nie sú úprimní a mali by byť úprimnejší.“ Ten povedal, že ten dôvod je. Ale povedala to aj pani kolegyňa Cigániková, ktorá už tu ani nie je, tiež vám nastavila to zrkadlo. A to je pre mňa aj zdôvodnenie, že sú tu ľudia medzi vami, ktorí sa vedia zahanbiť.
Takže je to na vás a ja len chcem povedať, že napriek tomu, že vyslovíte dôveru vášmu premiérovi Igorovi Matovičovi, je dôležité, že tu bolo množstvo argumentov, ktoré si mohli vypočuť aj tí, ktorí nás sledovali či už cez médiá, cez kamery alebo cez vysielanie priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ešte raz všetkým ďakujem za túto diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:43 - 4:45 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že tu v prvom rade, neviem, či ste, kolegovia, pochopili, tu nejde o diplomovku, ale tu ide o česť a morálku.
Ja si tu pamätám volebné obdobia, kedy tu pán Igor Matovič stál a až úplne nepríčetne vrieskal, ako treba zoťať hlavu Dankovi, ako treba zoťať hlavu všetkým, ktorí akokoľvek podľa neho porušili zákon, morálku a podobne. Dnes, keď ten istý prešľap urobil on, to znamená, ako bolo v prípade pána Danka, že diplomová práca, ktorú napísal, bola plagiát, dnes máte nieže iný meter, ale dnes má pán premiér a všetci iný kilometer, ja to volám, pretože v SME-čku je jeden redaktor, ktorý vždycky veľmi rád používa takú vetu, a to hovorím o denníku SME: "Čo keby Fico?" A porovnáva to, čo robíte vy, keby to urobil Fico. Čo by sa stalo? Alebo keby to urobil niekto zo SMER-u. Čiže tu nejde o obyčajnú, nejaký, o nejaký plagiát, ale tu ide o morálku a o to, čo sa tu dialo, keď Danka podozrieval z toho, aby, že vlastne napísal zlú prácu, ako kričal, aby odstúpil, akoby najradšej čokoľvek ktokoľvek urobil, aby, aby týchto ľudí pozatvárali.
Ja som to pred chvíľou hovorila aj o Daniela Lipšica, že to isté hovoril, vážení, a keď sa to stalo jemu, tak potom ten trest bol úplne iný. A to isté v tomto prípade hovoril pán Matovič, že on to urobil neúmyselne. A tu pán Baránik povie, že nezatvárajú za neúmyselné trestné činy. No tak jedných budeme zatvárať za neúmyselné trestné činy a druhých budeme nechávať.
Takže je to o morálke a je to o tom, že vodu kážete a víno pijete. A na vás sa tá spravodlivosť vzťahovať nebude, iba na tých iných.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:17 - 4:19 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nuž, pán poslanec, tak ako ste nastavili latku pri vašich faktických poznámkach, tak ste nepodliezli ani vo vašom vystúpení.
No to nie je trend posudzovania funkčnosti štátu, tu sme sa snažili touto schôdzou vám pripomenúť, že v politike je veľmi dôležité byť konzistentný. My sme to dokázali už len tým, keď sa prevalila kauza diplomovky vášho predsedu a terajšieho predsedu parlamentu, tak sme nezvolávali schôdzu Národnej rady, ale povedali sme, že keďže sme nežiadali odstúpenie vtedajšieho predsedu Národnej rady Andreja Danka, tak budeme konzistentní a nebudeme zvolávať schôdzu. Ale viete, čo je ten paradox? Že tak ako pán Matovič, aj pán Kollár kritizovali Andrea Danka a robili naňho doslova pohon, to bol hon na čarodejnice, aby odstúpil, tak keď sa to týka ich dvoch, tak jednoducho sa tvária, že nič také sa nestalo. A mrzí ma, že svet vo vašom videní je len čierny a biely. Našťastie moje videnie je oveľa iné a oveľa farebnejšie a tak to aj má byť.
A na záver, síce už nebudem originálny, pretože nie je to tak dávnom, čo poslanec Šudík hovoril o Radošinskom naivnom divadle, tak mne ste pripomenuli scénu z môjho obľúbeného predstavenia, volá sa, že Vygumuj a napíš, a tam jeden taký mladý povedal, že: „Vidím!“ - „A čo vidíš?“ - „Svetlú budúcnosť.“ - „No reku nebudem ti zacláňať.“
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:37 - 3:37 hod.

Petrák Ľubomír
Pani kolegyňa, kultivované vystúpenie, prepáčte, budem trošku podrýpavať. Neviem, čím to je, či touto skorou rannou hodinou, že konečne začínam rozumieť reči vášho kmeňa. Na rozdiel od popoludnia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:29 - 3:30 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ja to v zásade zhrniem. Áno, hanbím sa za Igora Matoviča a hanbím sa za to, akým spôsobom sa nevie postaviť čelom k problému, ktorý si sám vyrobil.
A, pán Pčolinský, divadlo? Koľkokrát ste robili toto divadlo vy? V tom prípade to bolo poukazovanie na problémy, ktoré spôsobuje vládna koalícia tejto krajiny, krajine? Dnes je to divadlo? Ako buďte, buďte úplne v pokoji. Metódy, ktoré ste používali v opozičnej práci, odvolávanie premiéra, k tejto práci poslanca patrí, budeme uplatňovať aj naďalej, budeme poukazovať na vaše chyby, na chyby vašej vládnej koalície.
A, kolegovia, ktorí si myslíte, že vaša vláda nebude mať kauzy, tak ste na hlbokom, na hlbokom, hlbokom omyle. Ak hovoríte o tom, že výlevy, ktoré som tu povedal, nemajú hlavu a pätu, no ono je to predovšetkým preto, že ja som citoval slová Igora Matoviča.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:25 - 3:26 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne... (Povedané so smiechom a smiech v sále.) Ďakujem pekne za slovo. (Povedané so smiechom.)
Dámy a páni, to, čo povedal kolega Petrák, by bolo také, si myslím, že to bolo také dôstojné zhrnutie celého, celého dňa, večera a noci a rána a neviem ešte čoho všetkého. Naozaj si myslím, že je tam veľmi veľa pravdy v tom, čo povedal. Naozaj ako posledné slová to treba ohodnotiť, poďakovať sa za ne a už len, vládna koalícia, treba, aby ste správne hlasovali a už toto ráno bude absolútne radostné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 3:12 - 3:24 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo takto skoro ráno, o štvrť na štyri. Vážené kolegyne, kolegovia, boli sme vyzvaní, aby sme dávali argumenty, prečo sa dnešná schôdza koná, aby sme sa venovali iba týmto argumentom tak začnem tým. Bola práca Igora Matoviča plagiát? Ak si prečítate dnešné vyjadrenia vedenia Univerzity Komenského a predsedníčky akademického senátu úplne jednoznačne, jasne a spoločne zadefinovali, že táto práca bola nesporným plagiátom a nespĺňa pravidlá pre písania záverečných prác dnes a nespĺňala ani pravidlá pred 22 rokmi. Tu máte jasnú odpoveď, či táto práca bola plagiátom, alebo nie.
Je tu ďalšia otázka, ktorá sa, prirodzene, vynára a je to otázka, či by takýto človek mal zostať vo svojej funkcii. Nebudem sa oháňať v tejto chvíli názormi Progresívneho Slovenska, vašou najvyššou autoritou je premiér Igor Matovič, tak budem používať jeho argumenty, ktoré používal v prípade plagiátu Andreja Danka.
Igor Matovič: „Keby mal takýto človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám, ľudia vo vyspelej Európe odstúpili z verejných funkcií za maličkosti, Danko to však zrejme nedokáže.“
Vymeňte si iba meno a môže tá posledná veta znieť: Matovič to však zrejme nedokáže. Taká je pravda, to sú slová Igora Matoviča a dobieha ho jeho vykrikovanie za týmto rečníckom pultom.
Ďalšie, Matovič hovorí o Dankovi, že zľahčuje pravidlá, trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia.
Pán predseda vlády, považujete rozdiel medzi hierarchiou druhého ústavného činiteľa a tretieho ústavného činiteľa za tak priepastný, že by sa vaše konanie nemalo považovať za príklad hodný zavrhnutia? Ja si nemyslím a vy ste to povedali sám vo svojom predchádzajúcom pôsobení.
Igor Matovič znovu: „Vykrádanie cudzích textov nepatrí na akademickú pôdu a je v rozpore s morálnymi princípmi, ktorými by sa mali riadiť aj vo svojom pracovnom a osobnom živote.“
A čo ste stratili chrbtovú kosť alebo ste stratili pamäť, keď niekedy ste vyzývali Andreja Danka, ako sa má chovať, a dnes ste zabudli, ako sa máte chovať vy, že sa máte postaviť k problému čelom a zachovať sa chlap, ako chlap, ktorý má vlastnú chrbtovú kosť? Nebláznite, takýto obrat sa v politike nepripúšťa.
Vaše tvrdenia, kto je zodpovedný za takéto konanie. Igor Matovič: „Primárnu zodpovednosť za zostavenie plagiátu má vždy jeho autor, keďže vedome koná v rozpore s dobrými mravmi a akademickou etikou.“
Pán Matovič, táto veta hovorí o dvoch možnostiach, buď ste stratili pamäť, úplnú, úplne súdnosť alebo je to tak, ako ste hovorili, že vy ste nepísali svoju diplomovú prácu sám. Ale ja by som dodal, že vy ste ju ani sám nečítali. A toto je už úplne iná káva, o ktorej by sme sa mali baviť.
A znovu Igor Matovič: „Ak vyžadujeme od verejných predstaviteľov etické konanie, musíme rovnaké nároky klásť aj na seba. Toto je o svedomí, o morálke, o čestnosti, nech si prečíta to, čo ľuďom sľúbil, a mal by sám odstúpiť.“
Igor Matovič, toto bolo o kom? Bolo to o Andrejovi Dankovi alebo tieto slová sa dajú bez výnimky, bez akejkoľvek úvahy použiť aj na Igora Matoviča?
A ten záver, ktorý tu bol už dnes niekoľkokrát citovaný, ale ja si neodpustím, aby som ho citoval, aby som ho citoval opätovne, že: „Najväčší problém pri týchto ľuďoch je, že oni majú vyoperovanú hanbu a za nich sa musíme hanbiť len my. Ak by tú hanbu nemal vyoperovanú, tak by dávno odstúpil.“
Áno, pán Matovič, ja sa hanbím za vás, ja sa hanbím za premiéra Slovenskej republiky, ja sa hanbím za to, že ste na titulných stránkach Süddeutsche Zeitung, iných nemeckých mienkotvorných médií, že vás rozoberajú všetky médiá v Českej republike a že sa povesť o vašej skvelej intelektuálnej práci dostala až do Číny, kde sa vašou, vašou diplomovkou zaoberajú aj čínske média. Áno, pán Matovič, hanbím sa vás, hanbím sa zato, že Slovensko má takéhoto premiéra.
A záver, ktorý Igor Matovič venoval Andrejovi Dankovi: Ono sa to dalo čakať, celý život Andreja Danka je sfalšovaný.
A tak teda sa pýtam, pán premiér Matovič, ak sa to dalo čakať, je aj celý život Igora Matoviča sfalšovaný? Odpovedzte si sám ale z činov, ktoré sú, ako ste sa postavil k tomuto problému, za vami, musím konštatovať, že pravdepodobne áno.
Dámy a páni, ešte sa budem venovať niekoľkým oblastiam a zaznelo tu, že Igor Matovič pri predstavovaní svojej kandidátke, z kandidátky v januári dvetisíc..., teda v decembri 2019 povedal, že: „Štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali na kandidátku.“ Nehovorím to preto, aby som sa z niekoho z vás, že sa chcem niekoho z vás dotknúť, nemyslím to vôbec prioratívne, ale hovorím to pre druhú časť tejto vety, ktorá hovorí: „Ale stoja tu najmä preto, aby som zdôraznil, že túto politiku robíme inak.“
Dámy a páni, ak ste hovorili svojim voličom, že ste niečo iné a že idete robiť inú politiku a že ste hodní toho, aby vám dali dôveru do, do vašich rúk, aby ste za nich hlasovali, prosím, preukážte to aj dnes. To nie je len o predstavovaní kandidátky pri voľbách, je to aj o tom, aké ďalšie činy budete vykonávať.
A teraz poďme k tomu, ako pôsobí vláda Igora Matoviča počas celého volebného obdobia. Aký bol jeden z hlavných sľubov? Odpolitizovanie verejnej správy.
Dámy a páni, v tejto chvíli citát pána predsedu poslaneckého klubu OĽANO, pána Šipoša: „V každom kraji vznikla výberová komisia zložená najmä z poslancov, ale aj sympatizantov OĽANO. Každý z poslancov môže zo svojho regióna navrhnúť ľudí, o ktorých si myslí, že by boli vhodní ako šéfovia okresného úradu.“
Pán minister Budaj tu povedal v reakcii na jedno z mojich predchádzajúcich vystúpení, že politickí nominanti zaprasili Slovensko v predchádzajúcich obdobiach, ale po týchto slovách, ktoré povedal predseda vášho poslaneckého klubu, nemôžem konštatovať nič iné, že politickí nominanti strany OĽANO zaprasili Slovensko aj po voľbách v roku 2020. A toto je vážny prehrešok, ktorý je v absolútnom rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi. Poďme si povedať o ďalšom sľube, ktorý ste dali. Strana chce investovať do rozpadnutých budov a nahradiť politické nominácie v nemocniciach odborníkmi. Poďme sa pozrieť. Kto sú riaditelia nemocníc, ktorých ste nominovali do funkcií výkonných, výkonných pracovníkov? Lesník? Správca cirkevného majetek..., majetku? Výrobca okien a parapiet, ktorí sú, ktorý je ešte okrem tomu, toho stíhaný, že neodviedol dane a poistné? Ak by som dal to do súvisu s tou vetou, ktorú som povedal predtým, že strana chce investovať do rozpadnutých budov, tak musím povedať, že pri značne pritiahnutej interpretácii za vlasy tomuto tvrdeniu zodpovedá iba výrobca okien a parapiet, ktorý môže vymeniť tie okná a parapety. Nejedná sa v prípade vašich politických nominácií o žiadnych odborníkov, jedná sa tu o politické trafiky, ktoré dávate neskryte a úplne bez akýchkoľvek škrupúľ, a vyhlasujete to za niečo iné.
Ak dovolíte, pozrel som sa dozadu, aby som videl, že či tu sedí medzi nami pán Juraj Šeliga. Juraj Šeliga je človek, ktorý organizáciou demonštrácií za Slušné Slovensko tvrdil, že ide obhajovať princípy v politike. Vo svojom statuse, kde hodnotí prvých sto dní vlády Igora Matoviča, hovorí, že postavili sme sa za princípy a hodnoty v politike.
Pán Šeliga, ako ste sa postavili za princípy a hodnoty v politike? Ja vám pripomeniem vaše ďalšie dva statusy.
„V roku 2018 sme stáli na námestiach kvôli túžbe po slušnosti. Je neslušné kopírovať cudzie texty bez citovania. Je ešte neslušnejšie sa po odhalení tváriť, že to tak nie je. A úplne najmenej slušné je žiadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mať v tej istej situácii úplne iné nároky, lebo skutok sa stal. Zlým signálom všetkým poctivým univerzitám, vysokým školám, učiteľom aj študentom a žiakom je toto konanie. Chceli sme nastaviť novú vyššiu politickú kultúru. Toto je strašná hanba, hovorí Juraj Šeliga.“ Toto je tá politická kultúra, ktorú sme chceli nastaviť? Takto vyzerá prebratie zodpovednosti? Tak to sme teda ďaleko nedošli.
Pán Šeliga a všetci slušní poslanci, ktorí sedíte v tejto sále za vládnu koalíciu, po slovách vašich predstaviteľov, ktoré som vám tu citoval, vám nezostáva nič iné, iba zahlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ak sa chcete ráno pozrieť do zrkadla a nemať z toho zlý pocit.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis