Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2022 o 18:10 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 18:10 - 18:11 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ďakujem ti za to, že si podrobnejšie odôvodnil predložený návrh novely zákona o vysokých školách, že si precíznejšie objasnil vlastne, čo je cieľom predloženého návrhu a že nám ide o to, aby sme teda zjednotili jednotlivé kategórie zamestnancov vysokých škôl z hľadiska uzatvárania pracovných pomerov či už na dobu určitú a v tomto prípade na dobu neurčitú, pretože okrem kategórie vysokoškolských učiteľov bez ohľadu na to, či ide o kategórie na úrovni lektor, asistent, odborný asistent, alebo obsadenie funkčných miest profesorov a docentov, tu máme ešte aj kategórie ďalších zamestnancov na úrovni vysokých škôl, či už ide o kategóriu výskumných zamestnancov, alebo o kategóriu umeleckých zamestnancov, a naším cieľom je, aby tieto kľúčové kategórie mali ujednotené, ujednotenú formu uzatvárania pracovných pomerov na základe výberového konania a splnenia kvalitatívnych kritérií. Tých sa my vôbec nedotýkame. Dotýkame sa len kritéria veku, ktoré je podľa nášho názoru, ako plní tam úlohu diskriminačného kritéria vo vzťahu k všetkým ostatným kritériám, ktoré sú potrebné na obsadenie príslušného funkčného miesta docenta a profesora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 18:10 - 18:13 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať, že môžeme rokovať o tomto návrhu zákona, že sme ho takýmto spôsobom posunuli do druhého čítania, že v rámci druhého čítania, tak ako sme to už povedali v prvom čítaní, budeme akceptovať všetky pripomienky vznesené na výboroch, čo sa práve v tejto chvíli udialo prostredníctvom pána rektora, pána poslanca Jožka Habánika s tým, že absolútne rešpektujeme názor ústavnoprávneho výboru a sme, samozrejme, zhodní s touto pripomienkou.
Ja by som len chcel povedať ešte, prečo táto novela. Táto novela vysokoškolského zákona vznikla na pôde vysokých škôl, preto lebo vznikla ako istá potreba, ktorá zjednodušuje život týmto vysokým školám. A ona ho zjednodušuje a hlavne ho zjednodušuje, aby som teda bol konkrétny, umeleckým vysokým školám vzhľadom na to, že práve pri tomto type škôl je minimalizovaný a jednoducho nedostatkový stále počet vysokoškolských docentov a profesorov. Aj o tom táto novela hovorí.
A chcel by som len povedať, že touto novelou ozaj nič iného nechceme v tejto chvíli dosiahnuť, iba zrušiť všetky vekové ohraničenia, ktoré nekorešpondujú vo svojej podstate so všeobecne platnými normami v rámci ľudských práv, a o tom, aby o svojich personálnych potrebách rozhodovali vysoké školy samostatne podľa svojej potreby, podľa svojho dopytu, podľa svojich predmetov, podľa svojho chcenia a vlastne aby mali v tomto smere absolútnu slobodu, aby sa nemuseli prispôsobovať zákonným normám, preto lebo tieto ozaj nekorešpondujú v tejto chvíli s realitou. A vlastne týmto pádom dostávame aj v rámci legislatívy, školskej legislatívy na rovnocennú pozíciu odborných asistentov s docentami a profesormi, čo sa týka výberových konaní, ktoré v tejto chvíli boli robené nezmyselne zo zákona, ktoré by sa museli opakovať obrok alebo teda každý rok. Čiže nič iného, nič viac a nič menej, iba vlastne rušíme vekové ohraničenia a nechávame to na samostatnú slobodu a vývoj v rámci chcenia vysokých škôl, ktorých sa to priamo dotýka.
Ďakujem vám za pozornosť, za ústretovosť a želám ešte pekný večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 18:10 - 18:12 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s tým, že chceme vyhovieť stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a rovnako aj stanovisku sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, mi dovoľte, aby som v rámci druhého čítania a rozpravy k predmetnej novele zákona o vysokých školách podal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1113).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane preznačia.
V súvislosti s vypustením bodu 1 sa primerane upraví aj názov zákona a úvodná veta čl. I.
2. V čl. II sa slová "1. januára" nahrádzajú slovami "1. februára".
Odôvodnenie: V prípade bodu 1 čl. I rešpektovanie stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V prípade bodu 2 čl. II odôvodnenie: Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, potrebu dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a tiež lehoty pre publikáciu zákona v Zbierke zákonov v Slovenskej republike je potrebné upraviť dátum účinnosti návrhu zákona.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 3 z predloženej informácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Galis Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. septembra 2022 č. 1645 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu vôbec nerokovali.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika zaujali výbory nasledovné stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 214 z 12. októbra 2022 konštatoval, že pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 596 zo 14. októbra 2022 odporučil návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v tretej časti informácie.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 62. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu a šport určil za spoločného spravodajcu Dušana Galisa s tým, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 17:10 - 17:12 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán predseda, teraz budem trošku polemizovať aj s tým, čo ste povedal vy, pretože tu máme dva pojmy, viete, aktivačné práce a 25 rokov životnosti, ale ja by som skôr hovoril o tých aktivačných prácach, ktoré som zaviedol niekde osem rokov dozadu. To znamená, ak chce niekto ten základný príspevok, tých 62 eur vtedy to bolo, kvázi na to prežitie, musí pre to niečo urobiť. To nebolo jednoduché. Vtedy ja som vedel, že som z hľadiska ústavy niekde na hrane. Chvalabohu, Ústavný súd dal jasný výrok, že je to v súlade s ústavou. Viedlo ma k tomu veľmi-veľmi jednoduché riešenie. Ak som chodil po tom Slovensku, bridilo sa mi, že som videl veľké rady pred poštou a búchali jej tam po mrežoch v tej, tej onej, tej poštárke: "Daj výplatu!" No tak som si povedal, ak to má byť výplata, niečo musíte aspoň pre tú obec urobiť. Bolo to prijaté naprieč politickým spektrom bez ohľadu na to, aký to bol starosta, a malo to skôr výchovný charakter.
Ja som mal v Jarovniciach trikrát po sebe Markízu. Zhodou okolností trikrát po sebe ich tam našli. Oni upratovali len to, čo za ten týždeň tam po sebe zanechali, ale aspoň to si po sebe upratali. Už len to malo ten zmysel a v tom čase, keď tá konjunktúra v tej ekonomike bola taká, že každé jedno pracovné miesto bol záujem obsadiť, sa nám podarilo, ľudia sa naučili po prvé vstávať ráno, zobrať nejakú zodpovednosť a nakoniec sa viacerí z nich uplatnili aj v klasickom, štandardnom zamestnaní. To znamená, že malo to aj takýto výsledok.
Samozrejmá vec, každá doba si žiada veľmi flexibilné a konkrétne riešenia. To znamená, toto, čo ponúka pán minister, ja to v plnej miere akceptujem, len tak trošku sa pri týchto veciach, keď sa riešia cez aktívne opatrenia trhu práce, musia hľadieť aj tie pohľady zvonka.
A to, že sú to hlavne európske peniaze aj na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2022 16:25 - 16:27 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Karahuta, asi sme sa celkom nepochopili. Vy poznáte zákon o sociálnom podnikaní, do ktorého toto dávate? Lebo ja som osobne presvedčený, že nie. Lebo keby ste ho poznali, nemôžte toto tvrdiť. Zákon o sociálnom poistení hovorí, že zisk môže ísť opäť len na sociálne podnikanie. To sa vracia znova. To znamená, toto je úplne, úplne niečo iné. To znamená, prosím vás, nevydierajte nás citovo. Ja nie som proti tomu, aby sa... Veď tie sociálne podniky sú v prvom rade o tom, že tam, kde nepríde investor, je treba hľadať spôsob ako. Keď aj malinká firma, a to sa chvalabohu deje, aj do hladových dolín, kde tí investori, proste to sa osvedčilo. Je tu štyri alebo päť rokov odvtedy, čo ten zákon platí. A pán minister hovorí, ja neviem, ja keď som odchádzal, bolo 120 – 130 tých podnikov, dneska je 260? (Reakcia ministra.) To je, to dieťa sa ujalo. To je dobré. To znamená, pokračujme v tejto tendencii.
A pokiaľ z toho, čo počúvame aj tu bývalého štátneho tajomníka, bol na ministerstve hospodárstva ako záujem to ukotviť, aj tú registráciu, o ktorú vám teraz ide, tak ja tomu nerozumiem, prečo sa k tomu, ste sa k tomu nedospeli. Potom asi, asi to, čo ponúkali oni, celkom nezodpovedalo predstave či už ministerstva, alebo politickej strany, strany SME RODINA. Lebo inak tomu jednoducho nerozumiem.
Hovorím, sociálne podnikanie áno, rodinné podnikanie áno. Ale nie rodinné podnikanie v sociálnom podnikaní. To je jediné, čo v tomto smere máme výhrady. A my si myslíme, že by to malo byť samostatne riešené. A potom sa bavme, či ten zisk tak, jako je tam napísaný, možné použitie je správne alebo nesprávne. Ale tu v sociálnej ekonomike je to neprijateľné.
Skryt prepis
 

1.12.2022 15:25 - 15:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No, možno na rozdiel od mojich predrečníkov ja mám záujem a chcem podporiť rodinné podnikanie. Má plne opodstatnenie, v Európe to nie je žiadna novota a práve preto som bol veľmi potešený, že na ministerstve hospodárstva bola prijatá akási stratégia rodinného podnikania. Z toho som očakával, že ministerstvo hospodárstva pripraví legislatívu, ktorá bude riešiť toto. No ale čo sa stalo? No asi sa ministri nedohodli, vláda nedohodla, ja neviem, kto sa nedohodol, no tak sa to dalo medzi sociálne podnikanie. Ale, priatelia, sem to nepatrí.
Skúsme si pozrieť, čo navrhujete, ako prerozdeľovať zisk pri tých, pri tom rodinnom podnikaní. Pre mňa úplne nepochopiteľne. Po prvé, na vzdelávanie členov, áno, beriem, to má svoju logiku a opodstatnenie. No ale po druhé, na prilepšenie k dôchodku členom rodiny. Po tretie, na zaplatenie lepšieho lekára. Prosím vás, čo to je, kto je lepší lekár, kto je horší lekár? A po štvrté, na zaplatenie a prilepšenie rekreačných pobytov. Veď toto je všetko protisociálne! Sociálne podniky majú úplne inak rozdelený, prerozdelenie zisku na úplne iné účely. Ale toto je pre papalášov, toto rozdelenie zisku, takto, ako ho dávate. Akože na lepšie rekreácie, na lepších lekárov, na lepšie dôchodky. To nie je o rodinnom podnikaní, to je mi ľúto, v tomto prípade podporujem rodinné podnikanie, ale riadna legislatíva, ktorá by ho zadefinovala, aby to na základe toho mohlo bežať. Ale opakujem, my riešime sociálne podnikanie, ktoré chválapánubohu sa pekne rozvinulo, ide a preboha týmto ho nenabúrajme!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 17:10 - 17:11 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Gyimesi, poviem jednu vec. Mýlite si 13. dôchodok so 14. dôchodkom. Ten štrnásty dôchodok, čo vy nazývate, tak to nie je dôchodok, to je sociálna dávka, aj ten 13. je sociálna dávka. My sme navrhovali 13. plnohodnotný dôchodok, kde ste tých dôchodcov v podstate okradli každý rok o 280 miliónov krát tri roky, 840 miliónov.
Čo sa týka pána Kuriaka, no vy hovoríte o tom dlhu, že vám percentuálne klesá, pán Kuriak. Lenže pozrite si aj čísla. HDP vám stúpajú, v podstate okolo 100 miliárd bolo HDP za našich čias, teraz je 122 miliárd vďaka inflácii, a hovoríte o percentách. Ja vám ale poviem, ako vám rástol dlh z absolútnych hodnotách. V roku 2019 sme vám odovzdali dlh Slovenskej republiky na úrovni 45,3 miliardy. V roku 2020 už to bolo o 10, o 10 miliárd viac, to bolo 55 miliárd, v roku 2022 v rozpočte máte 65 miliárd, hej, a v roku 2023 máte 77,7 miliardy. Takže neoháňajme sa len percentami, ale pozrime sa na absolútne čísla. Je to nárast o 56 %. 56 % za tri roky toho, čo sa tu naakumuloval dlh od vzniku Slovenskej republiky až do roku 2019. Toto je proste skutočnosť. Takže môžme sa baviť o číslach, ale potom sa musíme baviť aj o HDP a o ostatných veciach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:55 - 15:57 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Možno trošku po termíne, to je pravda, ale ďakujem, že som mal tú možnosť dnes teraz zodpovedať.
V podstate toto, čo nám tu predviedol pán minister financií, to naozaj môže urobiť len psychicky narušený človek alebo, ja neviem, podvodník s dôverou ľudí, ja tomu nerozumiem, ktorý nikdy nemôže urobiť chybu. A keď tú chybu urobí, tak hľadá niekoho iného, kto za ňu zodpovedá. Človek, ktorý priamo za túto oblasť zodpovedal a aj dnes priamo možno v druhom slede, ale skôr v prvom slede za ňu zodpovedá. Človek, ktorý nám hovorí, že zlyháme, ak zahlasujeme za tento ním predložený návrh zákona. Ja tomu nerozumiem, to nemá žiadnu logiku. Ako môžeme zlyhať, keď zahlasujeme, keď vám vytrhneme tŕň z päty? To, čo ste neriešili pred pol rokom. Človek, ktorý mal uzatvoriť túto oblasť pred pol rokom a netraumatizovať túto spoločnosť takýmito problémami, a ešte nám aj povie, že zlyháme, ak zahlasujeme za to, že mu vytrhávame tŕň z päty v hodine dvanástej. Je to úplne bezprecedentné a nerozumné, čo sa to tu vlastne deje.
Fakt je ešte ten, že nechcem byť zlým prorokom, ale mám pocit, že už teraz minimálne 10 % tých lekárov naplní tie svoje výpovede a tak či tak bude mať zdravotníctvo vážne problémy, lebo neriešia sa tu iné oblasti a tých 200 – 250 lekárov bude veľmi bolieť Slovensko, a tam hľadajme vinníka. Kto je za to vinný? Prečo sa to neuzatvorilo pred pol rokom? Aj dnes tým zahlasovaním, ak za to zahlasujeme, nevyriešime tento problém do detailov, pretože nebol vyriešený už v zárodku alebo hneď v začiatkoch a dostalo sa to až do takýchto extrémnych polôh, ktoré, podľa môjho názoru, budú ďalej a ďalej problematické.
Ďakujem.
Skryt prepis