Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.3.2022 o 17:56 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.3.2022 17:56 - 18:00 hod.

Vážny Ľubomír
160.
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2022 17:56 - 17:58 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže som neskoro stlačil tlačítko pri faktických na pána poslanca Šefčíka, tak som využil svoje právo ako spravodajcu vystúpiť, ale bude to v limite dvoch minút ako faktická.
Pán poslanec Šefčík často vykrikoval, že tu narábame s desiatkami, so stovkami miliónov mirnix-dirnix a teraz mu chcem zdôrazniť, aj keď tu nie je, že narába aj on mirnix-dirnix s číslami, pretože dvakrát tu zdôraznil, že v roku 2021, to som si zapísal, bolo dané alebo pridelené pracovníkom v sociálnych službách, to znamená tým, ktorí, či už pobytovým alebo ambulantným zariadeniam sociálnej starostlivosti, tým pracovníkom, ktorí v nich pracujú, že v roku 2021 dostali 120 mil. eur a nepamätám si ešte tie nejaké ďalšie. A tiež 40 mil. eur, tiež nie presne rovných 40, ale boli tam tie, zaokrúhľujem. To znamená, že tiež ho žiadam o matematiku a nejakú reálnu úroveň, svoje vystúpenia, pretože ak by to bola pravda, tak tých 46-tisíc zamestnancov, ktorých tu tiež spomínal, pracovníkov sociálnych služieb, v roku 2021 obdržalo súhrnom 160 mil. eur. To znamená, na jedného pracovník 3 500 eur ročne. Ak by to bola pravda, verte mi, že nebol by taký hromadný exodus a taký hromadný odchod pracovníkov zo sociálnych služieb a jednoducho neverím, že na každého z tých 46-tisíc zamestnancov sa dostalo tých 3 500 eur ročne, to sú úplne nezmysly.
Takže opatrne narábajte s číslami, pán poslanec Šefčík, pretože sú nezmyslom tie, ktoré predkladáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2022 16:33 - 16:35 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 912. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Návrh zákona definuje nový spôsob výšky finančného príspevku štátu za poskytovanie pobytovej, ale aj ambulantnej formy sociálnej služby v sociálnych zariadeniach. Nový spôsob spočíva v modifikácii existujúceho mechanizmu určovania výšky príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorá nepochybne prispeje k rýchlejšiemu rastu miezd v sociálnych službách formou dočasného rozpočtového opatrenia na roky 2023, ´24 a ´25. Cieľom tohto návrhu je rýchlejší rast miezd v sociálnych službách, konkrétne zvýšením stanoveného základu o 30 percent.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 951 z 25. 2. 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.3.2022 15:13 - 15:21 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážení páni ministri, pani ministerka, dámy a páni, ja by som v úvode svojho vystúpenia chcel požiadať tu prítomných členov vlády, ktorým slúži ku cti, že nás poctili svojou návštevou, aby v budúcnosti, aby v budúcnosti oslovili aj ďalších kolegov a aby bolo lepšie zastúpenie vlády, členov vlády na bode interpelácie, nakoľko interpelácie sú v podstate jeden z mála nástrojov, kedy poslanci Národnej rady môžu priamo konfrontovať ministrov, členov vlády s problémami, s otázkami, s návrhmi, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky. Je to klasický nástroj kontroly vlády zo strany parlamentu a myslím si, že prospelo by k vzájomnej úcte aj k základným demokratickým pravidlám, aby tu boli prítomní viacerí ministri, pretože v mojom prípade sa idem obrátiť na pána ministra životného prostredia Jána Budaja, no a privítal by som, keby tu bol priamo, mohol hneď zareagovať na moju interpeláciu, ktorú prednášam. Ale zoberte to teda ako podnet na dobrú prax do budúcnosti.
Ja sa teda obraciam na pána ministra Budaja vo veci podnetu na rezortnej zelenej linke zo dňa 15. 3. 2022 (pod č. P210/2022-O). Ide o podnet, ktorý podali na tejto zelenej linke občania Kysuckého Nového Mesta vo veci prešetrenia fungovania spaľovne nebezpečných odpadov A.S.A, v súčasnosti FCC Kysucké Nové Mesto. Ja by som si dovolil časť toho podnetu, ktorý bol adresovaný zelenej linke, prečítať a požiadal by som pána ministra, aby mi podal komplexnú odpoveď, ako sa s týmto podnetom naložilo, či boli zodpovedané všetky otázky, či bola vypracovaná komplexná odpoveď, a rovnako by som požiadal, keby táto odpoveď a tieto materiály mi boli doručené v rámci písomnej odpovede na interpeláciu.
Takže podnet, ktorý bol podaný na zelenej linke dňa 15. 3. 2022. Zastupujúci pán Peter Janík, ktorý zastupuje občiansku iniciatívu občianskeho združenia v Kysuckom Novom Meste zastupujúci roky poškodzovaných občanov Kysuckého Nového Mesta, podal podnet na prešetrenie fungovania spaľovne nebezpečných odpadov A.S.A, teraz FCC v Kysuckom Novom Meste v súvislosti s nakladaním s infekčným a nebezpečným toxickým odpadom.
1. Viac ako 20 rokov zastaralý (vyradený kotol zlikvidovaných skladových zásob už vtedy nespĺňajúci technologické a emisné parametre) Hoval GG 24, ktorý používajú, bol naprojektovaný na likvidáciu bežného komunálneho odpadu spaľovacími horákmi do 850 °C. Dnešné normy Európskej únie požadujú teploty spaľovacej komory 1 200 °C.
2. Spoločnosť FCC verejne deklarovala, že spaliny v kotli pri 850 °C dopaľujú horákom v komíne, resp. kotli pri vyšších teplotách, avšak po komunikácii s odborníkmi dopaľovací horák, ktorý nefunguje, už nezlikviduje dioxíny, furany, ortuť zo žiariviek, chemické zlúčeniny vzájomne interagujúcich spaľovaných vyradených liekov, PCR testovacích súprav a iné nebezpečné, nebezpečné karcinogénne a toxické plyny vzniknuté pri nedokonalej technológii spaľovania dopaľovacím horákom.
3. Spoločnosť podľa podávateľa podnetu urobila zásah do originálnej technológie švajčiarskej výroby, za ktorej značkou skrýva svoje pofidérne praktiky, takto sa to píše v podnete, odstavením vodnej práčky spalín za suchý filter s aktívnym uhlím, čím znížila efektívnosť čistenia spalín. Pravidelne tu cítime zápach chrómu, hovoria alebo píšu občania Kysuckého Nového Mesta, zápach z plastov, likvidujú PCR testy z biologicky nebezpečného infekčného odpadu, starých olejov, chlóru, vyradených liekov, automobily s odpadom. Má spoločnosť FCC schválenú homologizačnú kontrolu technológie, keď svojvoľne vymieňa technológie filtrácie a dopaľovania (vlastnými zásahmi), spĺňajú prísne kritériá smerníc Európskej únie?
4. Posledným schválením FCC Kysucké Nové Mesto dostala schválenie štátnych orgánov na desaťročnú prevádzku sedem dní v týždni. Ako postihnutí občania požadujeme, aby spaľovňa nebezpečných odpadov mala úplne pozastavenie prevádzky počas dní so zlými rozptylovými podmienkami, hlavne v noci a počas víkendov do obdobia, kým sa nepotvrdí jej parametrom Európskej únie nevyhovujúci zastaralý technický stav. Spomínaný kotol nebol nikdy projektovaný na likvidáciu nebezpečných odpadov a neodbornými zásahmi slabo vyškoleného personálu nedokáže trvalo zabezpečiť optimálne tepelné podmienky na bezpečnú likvidáciu nebezpečného odpadu.
V nočných hodinách znečisťuje ovzdušie aj spoločnosť INA Kysucké Nové Mesto (tvrdia to zadávatelia podnetu, ja sa preto pýtam, či sa toto obvinenie alebo podozrenie potvrdilo), ktorá vypúšťa extrémne množstvá vody a odpadového dusíka z kaliacich procesov v ochrannej dusíkovej atmosfére, ktorá takisto prekračuje podľa podávateľov podnetu trikrát oficiálne schválené limity používania dusíka vo výrobných procesoch. Pod vodnou parou zmiešanou s odpadovým dusíkom a spaľovaním priemyselných olejov v spoločnosti INA vzniká v našej kotline nepreniknuteľná prikrývka, pod ktorou sa plus-mínus, desaťkrát hlavne v noci po 23. hodine až do štvrtej hodiny ráno koncentrujú aj spaliny zo spomínanej spaľovne nebezpečných odpadov FCC. Chceli by sme, aby sa v Kysuckom Novom Meste konečne po viac ako dvadsaťročnom pôsobení konečne zrealizovala dopadová štúdia pôdy, spodných vôd a zdravia obyvateľov Kysuckého Nového Mesta, spaľovne predtým A.S.A, dnes FCC a priemyselnej prevádzky INA Kysucké Nové Mesto, KLF Kysucké Nové Mesto na znehodnotenie životného prostredia a zdravia obyvateľov v Kysuckom Novom Meste so zvýšeným výskytom rakoviny a srdcovocievnych chorôb z prízemného ozónu z rozkladajúceho sa dusíka a spalín spomínaných firiem v nočnom smogu pri pôsobení slnečného žiarenia počas dňa.
Ja vidím, že je tu prítomný pán minister zdravotníctva a možno by som ho takto neformálne požiadal, keby sa aj on pozrel na uvedenú situáciu, nakoľko uvedené obvinenia teda môžu mať dopad naozaj na zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov Kysuckého Nového Mesta a okolia a naozaj by bolo načase takúto štúdiu spracovať a pozrieť sa na to, ako to teda naozaj je.
Na záver chcem povedať, že k podnetu boli priložené zo strany oznamovateľov fotografie a ďalšie prílohy s označením dátumov a časov v záhlaví.
Veľmi pekne ďakujem za kvalifikovanú odpoveď a riešenie uvedenej situácie.
Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2022 9:33 - 9:34 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, nemôže vyplývať z toho vášho vystúpenia ten pocit alebo aj konštatovanie, že sa niekto usiluje postaviť cirkvi a v tom aj tie najväčšie – katolícku a evanjelickú – na úroveň akýchkoľvek neziskových organizácií? S celým významom, s celým postavením aj vo vzťahu k všetkým veriacim. Priznám sa, že som nečakal, že takéto čosi môže prísť do parlamentu v tejto dobe a že to príde od poslanca, ktorý tvoril túto koalíciu. To som naozaj neočakával. Takže pán poslanec, nemáte taký pocit, ako hovorím?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2022 9:08 - 9:14 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Panie poslankyne, páni poslanci, priznám sa, že považujem rozhodnutie predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť zmeniť smernicu, ktorú tu máme platnú desať rokov, za prejav ľudskej malosti. Nič iné a výstižnejšie ma v tejto chvíli nenapadá a navyše, a pokúsim sa byť naozaj racionálny, aj keď pri pánovi poslancovi Krúpovi je to niekedy nesmierne ťažké, že klame. Tvrdo klame a zavádza slovenskú verejnosť.
Viete čo, mne je jasné, že vládna mašinéria si odsúhlasí to, čo bude potrebovať. Zmení si smernicu, ktorú zhodou okolností podpisoval ešte predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský. A ja sa veľmi krátko budem snažiť povedať, kde to všetko začalo.
Býva dobrým zvykom, že keď sa kreujú zahraničné pracovné cesty, tak majú mať zastúpenie aj opozície. A drvivá väčšina takýchto zahraničných ciest taká aj je. Ja ako predseda zahraničného výboru by som si nikdy nedovolil zorganizovať nejakú zahraničnú pracovnú cestu, kde by nebola zastúpená vládna koalícia, ale zároveň aj opozícia. Stalo sa, že pán poslanec Krúpa, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, požiadal o schválenie zahraničnej pracovnej cesty do Debrecínu, Maďarskej republiky. Účastníci mali byť: Juraj Krúpa, predseda výboru, Gábor Grendel, Anna Andrejuvová a tajomníčka pani Číková. Súhlasil som s touto zahraničnou pracovnou cestou, ale povedal som, že je nevy-vá-že-ná, že nech sa to v budúcnosti neopakuje.
O niekoľko týždňov nato som dostal zase žiadosť o súhlas na zahraničnú pracovnú cestu pre poslancov Juraja Krúpu, Annu Zemanovú, pána Husa, pána Mihalika na pracovnú návštevu Českej republiky a tu som už povedal "dosť". Jednoducho trvám na tom, aby boli oslovení poslanci aj z radov opozície. A bolo mi povedané, že poslanci opozície oslovení boli. A ja som si teda dal tú námahu, išiel som osobne za pani poslankyňou Sakovou, pánom poslancom Šucom, pánom poslancom Saloňom a opýtal som sa len jedno: Boli ste oslovení, či máte záujem zúčastniť sa tejto zahraničnej pracovnej cesty? Ich odpoveď bola "nie". Keby mi boli povedali, že boli sme oslovení, ale jednoducho nemáme záujem, nedovoľujú nám to naše pracovné povinnosti, nenamietal by som ani slovo. Ale jednoducho tu je klamstvo v priamom prenose. Takže, dámy a páni, ak si takto naozaj predstavujete demokraciu, že budete základné, elementárne nepísané pravidlá lámať cez koleno, tak to je váš problém. Ale to je už potom vaša vizitka, pretože to, čo ste kritizovali, keď ste sedeli v opozičných laviciach, tak dneska robíte desaťnásobne horšie ako vaši predchodcovia, teda my, čo sme mali možnosť spravovať a riadiť Slovenskú republiku.
Pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, vy sa snažíte navodiť atmosféru, ako keby som ja mal nejaký osobný problém s vami. Ale to nie je, to tak vôbec nie je. Vy idete do diskusnej relácie so mnou, my si nevyberáme, žiaľ, kto tam bude sedieť. Vy si volíte taktiku urážania, zosmiešňovania. Ja zostávam nad vecou častokrát a nereagujem na vaše prízemné poznámky. A miesto toho, aby ste si vy priznali chybu a že ste nedokázali zísť z toho vášho pomyselného Olympu a prísť za mnou, vysvetliť si to, tiež o čom svedčí, o niečom. Poslali ste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Kollára, zhodou okolností vy by ste si mali brať príklad trebárs aj z jeho, ako kreuje zahraničné pracovné cesty, že sa nebojí osloviť aj poslancov z opozície. A stane sa, že niektorí povedia, že nemajú záujem alebo nemajú čas, ale minimálne urobí to slušné gesto, že sa opýta, pretože to je absolútne prirodzené. Mňa by ani nenapadlo, ešte raz opakujem, aby nejaká zahraničná pracovná cesta bola zložená len zo zástupcov opozície. A to som predseda zahraničného výboru. Takže ak chcete, schváľte si to, ale bude to len svedčiť o tom, aké je vaše demokratické zmýšľanie, rovnajúcemu sa bodu nula. Keď máte možnosť ukázať, akí ste skutoční demokrati, tak prichádzate s takýmito triviálnymi a smiešnymi návrhmi. Slovenská republika má oveľa iné a vážnejšie problémy, ktoré by ste mali riešiť tu v Národnej rade Slovenskej republiky, či je to energetická bezpečnosť, zvyšovanie potravín, cien základných vecí, ale tomu sa nevenujete. Venujete sa absolútne nepodstatným veciam.
A na záver, keď sa tak pozerám na vás, pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, napadajú ma, napadla ma jedna pesnička, ktorú spieval Stano Štepka v Radošinskom naivnom divadle. Nebudem ju spievať, ale odcitujem: Boli to príliš pekné časy v našom malom kine Pokrok, na hladko ulízané vlasy a vždy za módou o krok. To je niečo o vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2022 11:33 - 11:33 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 hod. v miestnosti č. 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 11:10 - 11:11 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže na všetky faktické poznámky.
Kolegyne, kolegovia, zase ste svojimi faktickými poznámkami len ukázali, že nehovoríte o našej nominácii, ale hovoríte tu o poslancovi. Už som sa dozvedel, že zase lebo SMER, lebo Fico.
Dámy a páni, myslím si, že ani jeden z vás nemôže pochybovať, že strana SMER - sociálna demokracia v porovnaní s koalíciou má dostatok odborných a kvalifikovaných ľudí, ktorých vie na svoje nominácie nominovať. I napriek tomu sme ako strana SMER - sociálna demokracia opätovne nominovali tohto človeka, lebo tohto človeka poznám dvadsať rokov a je to jeden slušný a morálny človek, ktorý si nezaslúži to vaše bezprecedentné kádrovanie, ktoré tu celá koalícia kádruje, dámy a páni. Vy máte tak krvavé oči a tak klapky máte na očiach, že vy sa neviete už normálne pozerať. Tie manuály, ktoré vám na centrále aj v OĽANE píšu, sú úplne choré. Už by ste ich mali začať troška meniť do svojho aktuálneho stavu a v skutočnosti zistíte, že je to jedna veľká tragédia, ktorú ste priniesli pre Slovensko, dámy a páni. To, že tu zavádzate dvojaký meter, bezprecedentné nové praktiky, nerešpektujete vôbec politické rozloženie síl, sa, dámy a páni, vám vráti.
Karma je zdarma.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.3.2022 10:56 - 11:03 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v prvom rade pre pána Dostála, keby si všimol, tak som bol prihlásený ešte predtým než začal, sa on prihlásil do diskusie, resp. sme sa dozvedeli, že je prihlásený písomne. Mal som úplne od začiatku záujem vysvetliť tomuto plénu aj pozíciu pána Martina Lukačoviča, hlavne podľa mňa zavádzanie takých bezprecedentných krokov zo strany vládnej koalície.
Kolegyne, kolegovia, keď som si mal možnosť teraz vypočuť vystúpenie pána Dostála, tak som mal pocit, že to nebolo o kandidátovi Martinovi Lukačovičovi, ale bolo to o poslancovi pánovi Jánošovi, lebo viacej sa venoval pánovi Jánošovi ako samotnému kandidátovi, ktorého navrhla strana SMER - sociálna demokracia.
V prvom rade chcem povedať, že (zaznel gong) je bezprecedentné a zavádzate zase praktiky, ktoré tu v živote neboli, a to je to, že kádrujete nominantov (reakcia z pléna), taxikár sa ozval, takže kádrujete tu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále!

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Kádrujete tu nominácie bez toho, aby ste mali k tomu nejaké relevantné doklady. Vždy v minulosti koalícia, ktorej bola súčasťou aj strana SMER - sociálna demokracia, akceptovala bez výhrad nomináciu opozície v rámci Slovenského pozemkového fondu. V rámci Slovenského pozemkového fondu, kolegyne, kolegovia. Vaše spochybňovanie a dezinformácie, ktoré vám tu posunul jeden poslanec na poslednom hlasovaní pred voľbou, kde ste mi tu ukazovali koaliční poslanci lístočky, ako ste dohodnutí na piatich kandidátoch vrátane nášho nominanta, len ukazuje to, že podliehate totálnym dezinformáciám a hlavne zavádzate bezprecedentné, by som povedal, kroky na to, že vy už idete pomaly v koalícii spochybňovať reálne rozhodnutia súdov.
Súd v prípade nemenovaného pána poslanca v minulosti rozhodol, že tento pán poslanec bol oslobodený v plnej miere. A, pán Dostál, na druhý deň po tom videu, ktoré ste tu spomínali, toto video samotné, samotné stiahla pani manželka. A keby ste sa, čítali možnože viacej, by ste sa dozvedeli, že pani manželka sa stretla s jedným pánom, ktorý vydieral vtedajšieho pána poslanca a pani manželka potom aj dementovala všetky tieto veci, lebo to bolo čisto vymyslené len zo strany toho dotknutého pána, ktorý vydieral pána poslanca v určitých veciach. Takže keby ste si pozreli viacero priestorov a materiálov na sociálnych sieťach, tak by ste dospeli k tomu, ale hovorím, tuto neriešime pána poslanca, ale riešime pána asistenta.
Nemyslím si, že je asistent zodpovedný za to, čo robí pán poslanec. To znamená, že keď poslanec Národnej rady, hociktorý z vás máte asistenta, a poslanec Národnej rady v noci niekoho zrazí, zabije alebo niečo, tak bude za to vinný aj jeho asistent? Nemyslím si. Nemyslím si, pán Dostál.
A ja si osobne myslím, že Martina Lukačoviča poznám dlhé roky a Martin Lukačovič je jeden z ľudí, ktorých osobne v živote poznám, jeden z najmorálnejšie čistých ľudí. Je to človek, ktorý má usporiadanú rodinu. Robí právnika pre mestá, obce, funguje v regióne a bol aj chvíľu poslanec komunálny, ale, bohužiaľ, nechcel ďalej pokračovať, lebo sa nechcel pozerať na to, ako napríklad zhodou okolností sa v komunále riešia veci v meste Prievidza. A ja si myslím, že (zaznel gong) na jednej strane zavádzate bezprecedentný krok v tom, že idete moralizovať a spochybňovať ľudí, ktorí sú úplne čistí, právne, neviem ako, všetko, tí ľudia neboli vôbec odsúdení a nemali žiadne trestné veci. A na druhej strane len na základe toho, že niekto tu niečo si vymyslí a niečo si spojíte a na druhej strane aj spochybňujete rozhodnutia samotných súdov. To znamená, že keď to odhliadnem od toho všetkého a pozriem sa na to, čo sa teraz v zložkách jednak v Špeciálnej prokuratúre, na polícii, na Špeciálnom súde deje a hovoríte o tom, keď všetci tí ľudia, ktorí sú teraz takým spôsobom, akým sú, sú braní do kolúznej väzby a zásahy ráno o štvrtej, a vy teraz hovoríte všetkým tým, že však nech rozhodnú tie spravodlivé súdy. Však nech sa majú právo brániť na súde. Tak keď rozhodne súd, ktorý toho človeka uzná, že je nevinný v plnej miere, tak teraz sa dostávame do štádia, že už spochybňujete aj toto.
To znamená, že z toho počítam, že v prípade všetkých týchto nezmyslov, ktoré sa teraz aktuálne dejú, títo ľudia budú na súde oslobodení, tak vy poviete, aj tak to nie je pravda, bolo to určite nejako zmanipulované a tí ľudia sú vinní.
Čiže vy sa dostávate do role sudcov, ktorí tu idú kádrovať túto spoločnosť a myslím si, že sú to bezprecedentné kroky a, viete, keď vám povedia koaliční poslanci, že daj si niekoho iného, ten Martin Lukačovič, on má také zlé meno a tak ďalej, jak zlé meno? Preto som, preto sme dali ako strana SMER - sociálna demokracia opäť tohto človeka, lebo proste za tým človekom si stojím. Je to morálne čistý, slušný človek, ktorý nebude podliehať rôznych dezinformáciám, ktoré tu posúvate na základe toho, že niekto tu niečo posunul a budete si tu vymýšľať a robiť nejaké choré scenáre a spájať úplné nezmysly dohromady.
Takže ja len poviem tak, že považoval som za potrebné vám toto povedať a je to na vás, ako budete hlasovať, ale poviem, že potom zavádzate bezprecedentné kroky, kde potom sa nečudujte, že v budúcnosti, lebo vy tu nebudete sedieť stále v koalícii, tak zavádzate kroky, ktoré keď sa budú robiť v budúcnosti, tak potom budú úplne bez akýchkoľvek nejakých komentárov zo strany vládnej koalície riešené, tak ako to riešite vy teraz tu na hulváta.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 19:13 - 19:17 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky z Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, tlač 880 vo výboroch v druhom čítaní.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 924 z 15. februára 2022 pridelil predmetný návrh na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore do 14. marca 2022.
Výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenej lehote. Gestorský výbor rokoval o správe výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predmetnou medzinárodnou zmluvou 18. marca 2022. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
K návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky. tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 142 z 10. marca 2022 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, tlač 880.
Po tretie, gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, tlač 880 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor z 18. marca 2022 č. 153. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis