Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 19:37 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 10:50 - 10:50 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja vítam pripomienky, ktoré ste vzniesli k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní, predovšetkým v oblasti EIA, lebo myslím si, že tieto veci je potrebné posudzovať veľmi komplexne a treba vidieť nielen okrem životného prostredia, ale aj následné hospodárske škody, ktoré posúvaním rôznych termínov môžu nastať.
Ale zase na druhej strane musím povedať, že vítam opatrenia, ktoré sú uvedené v čl. 2 a v čl. 5, a dokonca by som bol za to, aby sa tieto opatrenia rozšírili, a dávam do pozornosti pána ministra, aby vôbec prehodnotil veci, ktoré sa, ktoré sa v týchto dvoch článkoch uvádzajú, lebo, myslím si, že sú vhodné na zrušenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 10:40 - 10:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol niekoľko poznámok k tomuto návrhu zákona, najmä k jeho niektorým, niektorým článkom.
Tak ako sme boli doteraz pri týchto skrátených legislatívnych konaniach a návrhoch zákonoch, ktoré v ostatnom období boli predložené, zvyknutí, tak tieto návrhy väčšinou smerovali k tomu, aby sa nejakým spôsobom uľavilo občanom a aby sa obmedzilo stretávanie sa, stretávanie sa ľudí, ale najmä aby občania, ktorým vyplývali zo zákona nejaké povinnosti z titulu toho, aby sa nemuseli stretávať, sa im tieto povinnosti tuná odkladali.
Avšak v tomto, v tomto návrhu sú niektoré ustanovenia, nie všetky, samozrejme, sa tohto týkajú, ale niektoré sú, ktoré, si osobne myslím, že nejdú týmto smerom a skôr nám pozastavia rozvoj na Slovensku. Mám tým na mysli najmä čl. IV, čl. IV, ktorý sa týka konaní v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ako pán minister životného prostredia navrhuje, majú sa zastaviť všetky konania, resp. zákon priamo hovorí, že neplynú lehoty v týchto konaniach, ak sa v týchto konaniach predpokladá verejné prerokovanie, resp. ak je v týchto konaniach možnosť nahliadať do spisov alebo do dokumentácie. Vážení kolegovia, uvedomme si, že to sú všetky konania EIA, všetky konania o posudzovaní vplyvu na životné prostredie spĺňajú tieto predpoklady. Čiže vo všetkých týchto konaniach by sa, by neplynuli lehoty do konca krízy. Obávam sa, že toto tu spôsobí naozaj veľký ekonomický problém, pretože EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predpokladom pre budúce stavebné konania, a my týmto celý proces investičnej výstavby ako taký a vôbec rozvoja spoločnosti odsunieme o niekoľko, o niekoľko mesiacov a to si myslím, že v súčasnej situácii nie je veľmi šťastné riešenie a môže naozaj znamenať obrovský ekonomický problém.
Ako riešenie vidím obdobne, ako sme to urobili pri hlasovaniach na zastupiteľstvách, ak teda ja rozumiem tomu, že sa tu vyžaduje účasť verejnosti na ústnych prejednaniach, ale máme tu aj iné možnosti, máme tu možnosti per rollam nejakého hlasovania, resp. per rollam pripomienok, ktoré sa dajú zaslať poštou, elektronicky alebo inými spôsobmi, čiže dalo by sa toto vyriešiť aj inak ako to, že samotné lehoty nebudú plynúť ďalej, čo si, čo považujem teda za naozaj obrovský, obrovský problém z hľadiska rozvoja Slovenska, z hľadiska budúcej ekonomiky, kde sa vlastne zastaví alebo posunie celý, ešte raz hovorím, posunie celý ten proces výstavby a rozvoja o niekoľko mesiacov.
Ďalší, ďalší článok, s ktorým, na ktorý sa chcem opýtať a ktorému nerozumiem a ktorý aj pán minister tu spomenul v úvodnom slove, je čl. 10 a to je zálohovanie jednorazových obalov. V minulom volebnom období sme schválili..., alebo poslanci, Národná rada schválila zákon, ktorým sa zaviedlo na Slovensku zálohovanie jednorazových plastových obalov, a to od roku 2022. Ten zákon mal delenú účinnosť, nadobudol účinnosť 1. decembra 2019 a samotný systém zálohovania nadobúda účinnosť 1. 1. 2022, a to práve preto, aby mali všetky subjekty, ktoré v tomto systéme sa majú podieľať, mali čas sa pripraviť, a preto je tá legisvakačná lehota taká dlhá, aby sa mali všetci čas pripraviť na to, aby tieto povinnosti mohli plniť. Prečítam z odôvodnenia, ktoré je v tomto navrhovanom znení zákona, a to odôvodnenie hovorí: „Navrhuje sa posun termínu v súvislosti s povinnosťou zavedenia zálohového systému za účelom zabezpečenia riadneho procesu výberu správcu, ktorý je časovo náročný.“
Kolegyne, kolegovia, my sme nastavili ešte v minulom volebnom období ten časový rámec tak dlhý, až do roku 2022, do 1. 1., aby sa to, aby sa to stihlo. Proces výberu správcu bol začatý ešte za minulého volebného obdobia a ten beží. Ja naozaj nerozumiem, aké, aký náročný proces časovo je taký, aby sme teraz v skrátenom legislatívnom konaní museli odkladať zavedenie zálohovania jednorazových plastových obalov, ktoré tak či tak má nastúpiť až v roku 2022. Na to je čas ešte ďalšie dva roky, keď sa to nebude stíhať, aby v riadnom legislatívnom konaní po zvážení a analýze všetkých dopadov, ekonomických aj spoločenských, aj iných a najmä dopadov na životné prostredie sme to vedeli urobiť. Ale nie teraz v skrátenom legislatívnom konaní, si myslím. Na to je naozaj ešte dostatočne dlhý čas.
Treba povedať, že prečo bol tento zákon o zálohovaní jednorazových plastových obalov prijatý. Bol prijatý preto, pretože tu máme nejaké medzinárodné záväzky, ktoré hovoria o tom, ako máme, akú mieru vytriedenia máme v nejakých časových úsekoch dosiahnuť a ako máme znižovať mieru skládkovania odpadov. Za týmto účelom bol tento zákon prijatý a bol prijatý, myslím si, veľkým konsenzom a nerozumiem teda teraz, prečo teraz v skrátenom legislatívnom konaní, čo vôbec nesúvisí s touto krízou, ho ideme posúvať ešte o rok ďalej, až na rok 2023. Hovorím, na to máme času ešte naozaj veľmi veľa.
No a k tomu poslednému bodu, ktorý som chcel, z tohto návrhu jednu poznámku povedať, je čl. 11, ktorý, pán minister už hovoril, že, že nesúvisí s krízou. Ja akceptujem, samozrejme, že sa, je potrebné z hľadiska toho, že máme nejaké medzinárodné záväzky, aj v tomto období niektoré veci upraviť, len nerozumiem tomu, že v jednej veci v čl. 10 nás medzinárodné záväzky nezaujímajú a v čl. 11 nás zrazu zaujímajú.
A ešte jedna vec k tomu čl. 11, pán minister, neviem, či ste si všimli, ide o to, že po prvé je to, je to novelizácia novely, čo neviem, teda úplne že či je v súlade s legislatívnymi pravidlami, a druhá vec je, že sa tu hovorí o tom, že sa skracuje lehota na 15. apríla 2020, to znamená o pár dní na možnosť vyhlasovania území medzinárodného významu. Zákon ale pri územiach medzinárodného významu predpokladá, že ak sa má vyhlásiť územie medzinárodného významu, tak toto musí zabezpečovať stupeň ochrany a vyhlásenie v rámci sústavy národnej chránených území. A čl. 1 tohto istého zákon hovorí o tom, že sa, že lehoty neplynú, ak je treba vyhlásiť územie národného významu, lebo je tam treba verejné prerokovanie. Čiže si sami tieto ustanovenia navzájom odporujú.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:37 - 19:38 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, Slovensko je krajina, ktorá má neuveriteľné množstvo krásnych prísloví. Jedno z týchto prísloví hovorí, prepáčte za expresívnu reč: "Pochváľ psa, oserie ti plot." Toto príslovie všetci poznáte a ja si vyberiem z diskusných príspevkov jedného jediného človeka, ktorý sa volá pán Valášek.
Pán Valášek, boli ste v roku 2013 nominovaný mojou vládou za veľvyslanca do NATO? Boli. Pán Valášek, boli ste predtým na audiencii u mňa ako u predsedu vlády, vlády, ktorá mala vtedy 83 poslancov? Boli ste. Ja vám presne poviem, čo ste mi povedali.
Po prvé, povedali ste mi, že mi hrozne držíte palce za to, že sme stiahli vojakov z Iraku a že to je pre vás počin, ktorý si veľmi vážite. A že ako veľvyslanec v NATO budete držať rovnováhu v názoroch mojej vlády, pretože cítite, že máme záujem na rozumné vzťahy s Ruskou federáciou a že vašou povinnosťou ako veľvyslanca v NATO bude tieto všetky naše postoje primerane reprezentovať.
Dámy a páni, "pochváľte psa, oserie vám plot".
Ďakujem pekne, pán Valášek, za všetko. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:33 - 19:35 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán podpredseda. Včera sme tu mali všetci možnosť zažiť jedno veľké politické školenie, že o tom, ako má prebiehať kultúra v parlamente a ako máme sa odosobniť, ako máme nechať politiku bokom a ako sa máme venovať vážnym problémom, občanom Slovenskej republiky a situácii, v ktorej sme.
Pred aj po tom včerajšom rušivom momente, všetko aj tak fungovalo, fungovalo to aj dnes, lebo mali ste to možnosť vidieť v predchádzajúcich hlasovaniach, kde veľmi zodpovedne a všetci, tak ako aj vy, tak aj my, sme podporili dobré zákony.
Bolo tu vykrikované, že ako sme reagovali na pána poslanca Šefčíka, áno, reagovali sme naňho tak, ako sa patrilo, pretože presne takým istým spôsobom to bolo vrátené, akým spôsobom on komunikoval na nás.
Po ňom vystúpil pán poslanec, pán predseda Fico, ktorý vám dal vecné argumenty, veľmi slušným spôsobom povedal, aké boli dohody, ako sa rešpektovali, ako sa nerešpektovali.
Zase sme boli len dourážaní, boli dourážaní naši voliči. Pán poslanec Blaha mal, čo si ja pamätám, cez 60-tisíc preferenčných krúžkov, predpokladám, že pán Kotleba ich mal ešte viac, takže na ten účet, kto bude kádrovať naše nominácie, to nechajte na ľudí, ktorí si nás vo voľbách zvolili. Vy ste nám dali miesta, tak nám dovoľte slušným a demokratickým spôsobom si navrhnúť našich ľudí, o ktorých si myslíme, že sú na tieto miesta vhodní.
A pán poslanec Osuský tu spomínal pána Galka. No áno. Bol to super, super minister, ktorého pani predsedníčka vlády Radičová musela odvolať. Takže asi taký človek sa na funkciu predsedu tak dôležitej komisie nehodil.
Takže ešte raz, prosím vás, nechajte nám miesta a ľudí si vyberieme my a skúste to pekne demokraticky a politicky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:29 - 19:31 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán predseda Fico, nemali sme nikdy žiadne pochybnosti o tom, že súčasná vládna koalícia napriek tomu, že sa rada v opozícii nazývala demokratická, nie je žiadnou demokratickou koalíciou, ani opozíciou, ani ničím, čo by sa tomu len približovalo. Však napokon pani poslankyňa Zemanová to už vyjadrila aj teraz: "Ste v opozícii, zvykajte si."
Čiže klasický valec s 95 hlasmi, nebudeme sa sťažovať, nebudeme plakať ako Igor Matovič, na to tu nie sme. Dokonca som sa teraz aj dozvedel, že aj so mnou mohol byť problém, neviem, či som niekoho zabil, alebo porušil zákon. Asi je problém s tým, že by som mohol sledovať činnosť SIS-ky ako predseda výboru a vieme, že koalícia začala z ostra a nakúka do súkromia ľudí spôsobom protiústavným, a preto aj podáme podanie na Ústavný súd.
Máme tu takých demokratov, ktorí sa ozývajú, ako pán Osuský, ktorý považoval tajnú voľbu za výdobytok nežnej revolúcie, až kým sa nezačal báť, že by mohol prísť o svoje teplé miestečko v parlamente a tak ďalej a tak ďalej.
Dvojaký štandard, ktorý sa tu spomínal v súvislosti s vaším vystúpením. Napríklad upozorňuje na slušnosť pani poslankyňa Cigániková, ktorá ukazuje prostredník kolegyni. Alebo pán Osuský, môj obľúbenec najnovší, ktorý povie o voličoch SMER-u, že tí žerú seno. No samo, samotná slušnosť.
Takže k veci. (Reakcia z pléna.) Keď sme na začiatku každého volebného obdobia volili opozičných predsedov výborov, keď sme my boli vo vláde, nikdy sa nestalo, že by sme takéhoto predsedu nezvolili.
A keď chcete uvádzať odpočúvača Galka, akože ten príklad, že sme ho mali naozaj voliť, najmä pán Osuský, môj obľúbenec najnovší, tak toto je fakt výsmech.
Ešte raz opakujem, vždy na začiatku našich vládnych volebných období sme zvolili všetkých predsedov výborov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:14 - 19:16 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán poslanec Fico, ja musím s vami súhlasiť.
Pred pár dňami, alebo včera to bolo, tu vystúpil pán predseda vlády Matovič, ktorý došiel a povedal, že prestaňme politikárčiť a poďme riešiť problémy tejto krajiny. Dnes vystúpi poslanec jeho, jeho strany, ktorý to všetko otočí úplne, úplne na hlavu.
Chcem pripomenúť všetkým, že demokracia, a vy sa vyhlasujete za demokratickú predtým opozíciu a dnes za demokratickú vládnu koalíciu, demokracia je schopnosť správať sa podľa pravidiel, ktoré sú dohodnuté. Pravidlá voľby členov výborov a voľby predsedov výborov boli dohodnuté na poslaneckom grémiu, a vy sa podľa nich dnes nesprávate, takže z tohto pohľadu asi je problematické, aby ste sa vôbec vyhlasovali za predstaviteľov demokratickej koalície.
Ak tu bolo povedané, a vy ste povedali, že si vážite všetky obete 2. svetovej vojny, ja sa s týmto plne stotožňujem a chcem potvrdiť, že bol to aj poslanec Fico s ďalšími ľavicovými predstaviteľmi, ktorí v 90. rokoch chodili za svoje peniaze ošetrovať a rekonštruovať pamätníky obetiam 2. svetovej vojny. Bol to práve poslanec Fico, ktorý navrhol v tejto, v tejto poslaneckej snemovni Pamätný deň obetiam holokaustu.
Takže ak hovoríte a obviňujete nás a členov našej strany z toho, že nemajú právo byť na čele nejakého výboru, tak si myslím, že robíte zásadnú chybu, a stotožňujem sa s pánom poslancom Ficom, jednoducho, pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:12 - 19:13 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som navrhoval, aby sme neotvárali témy, ktoré sú skôr témami pre veľmi závažné historické konferencie, ktoré niekedy trvajú aj niekoľko dní, a predsa sa tam ľudia nedohodnú a určite sa tak nehádajú, ako my v tejto chvíli tu.
Ja by som sa vrátil k tomu problému, ktorý bol na začiatku, a to je istá dohoda. Na začiatku bola istá dohoda. Tej dohody sa zúčastnili istí ľudia. Dnes sú svedkovia tej dohody, aj pán Kollár by tu niekde mal byť, ktorý by tieto slová mal potvrdiť alebo nepotvrdiť, a my nič iného nerobíme, len sa chováme v rámci tej dohody, ktorá bola spravená.
Veď tu ide aj do budúcnosti o nejakú beťársku česť, ktorú budete aj vy potrebovať, páni, ktorí ste v koalícii, o niekoľko mesiacov preto, lebo o niekoľko mesiacov až pochopíte, že nie vo všetkom je tá proklamovaná jednota, ako ste ju podpisova..., ako ste ju potvrdili pri podpise tohto programu, ktorý ste teraz podpisovali na Hrade.
Vy takisto sa budete opierať o nejaké dohody. Vy takisto sa budete opierať o nejaké dohody a v rámci beťárskej cti. Prečo to teraz chcete takýmto spôsobom porušiť?
My nič iného nerobíme, iba sa naozaj chováme podľa tej dohody, ktorá bola spravená. A ona bola spravená aj v rámci tých mien, ktoré predpokladáme, ktoré predkladáme. Preto ich predkladáme niekoľkokrát, aby ste si to konečne uvedomili. A porozprávajte sa s tými ľuďmi z vašich strán, ktorí pri tej dohode boli. To je všetko.
Vôbec sa nemusíme tuná rozčuľovať. Alebo to potvrdíte, alebo to nepotvrdíte. Fajka zhasla, hotovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:06 - 19:08 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, toto má jediný názov - totalitný valec. Toto, čo idú spraviť kolegovia z koalície, to je totalitný valec.
A aby som pripomenul slová Vladimíra Mečiara zo Zlatej Idky, prevalcujú to všetko. Nerešpektujú žiadne dohody, nerešpektujú nič. Lebo na toto nikdy neboli zvyknutí ľudia ako pán Kollár, ktorý spolupracoval s mafiou, ľudia ako pán Sulík alebo pán Matovič, ktorí zbohatli na svojich kšeftoch.
Viete, prečo im vadím? Viete, prečo ma nenávidia? Pretože, áno, vážim si Ruskú federáciu. A vážim si 30 mil. Slovanov, ktoré padli v 2. svetovej vojne kvôli Nemecku. (Potlesk.) Vážim si tých, ktorí oslobodili aj Slovensko, a bola to Červená armáda. A budem to vždy s vďakou pripomínať.
Vadí im to, že rešpektujem iné národy a iné kultúry. Áno, aj Bielorusko, áno, aj Čínu, áno, aj Kubu. A nechcem, aby sme im tankami ako Američania v Iraku vnucovali ľudskoprávnu agendu. Nie, to nechcem.
Ale poďme sa o tom odborne porozprávať. Ja som na túto tému napísal deväť politologických kníh. A mňa tu teraz budú kádrovať rôzni nevzdelanci a stredoškolskí učitelia zo Šaštína. Veď to je neuveriteľné! (Smiech v sále.) Poďme sa o týchto veciach odborne porozprávať.
Vadí im, že mám ideály. Áno, mám ľavicové ideály, ale nikdy som neobhajoval žiadne zločiny žiadneho režimu. A vždy budem ale obhajovať to, že ľudia mali prácu, mali bývanie, mali zdravotnú starostlivosť, mali vzdelanie a mali bezpečnosť. A toto budem vždy obhajovať aj na tom bývalom režime. Nie, nebola tu čierna diera.
Posledná vec, ktorú by som chcel povedať. Viete, nikdy som neukradol ani euro. To nemôžme povedať o mnohých predstaviteľoch vládnej koalície. A nikdy som sa nestretol s jediným mafiánom. Toto choďte povedať pánovi Borisovi Kollárovi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 18:53 - 19:04 hod.

Fico Robert
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 18:47 - 18:49 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Šefčík, ja nebudem hodnotiť vaše vystúpenie ani po obsahovej stránke, ani po formálnej stránke, každý si ten svoj politický životopis píše sám a vy ste ho tiež teraz začali písať a budete sa o tri roky možno čudovať, čo ste všetko povedali, boli ste aj mimo rokovacieho poriadku a nebudem tieto veci skutočne hodnotiť.
Ja len sa chcem skutočne spýtať, že či viete, prečo ste vystúpili a čo ste týmto svojím vystúpením spôsobili.
My sa tuná stretávame u predsedu Národnej rady na grémiách, kde ako opozícia a koalícia sa snažíme o to, aby sme čo najlepšie využili tento čas, čo trávime v parlamente. Vy ste tento parlament pripravili o hodinu, ak nie o viac, lebo ste tu navodili istú atmosféru, ktorá naozaj sa nedá porovnať s tou atmosférou, ktorá je na grémiu.
Prečo ste to vlastne spravili? Vy ste skutočne tento parlament pripravili o hodinu a vy ste nás vystavili ďalšiemu riziku, že tu o hodinu viacej budeme sedieť, eventuálne navzájom sa nakazíme.
Počúvajte, načo to bolo dobré? Veď sa zamyslite skutočne nad tým, to nie je jednoduché vystúpiť a povedať hocičo, čo vás napadne. Skutočne rozmýšľajte o tom, to všetko ide do záznamu, toto si budete čítať o desať rokov, čo ste povedali. O to sa budú opierať vaši oponenti. Veď skutočne nebláznime, toto je číro čistá strata času, páni poslanci.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis