Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 19:21 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 20.4.2020 16:31 - 16:36 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť absolútne vecný a nezdržiavať snemovňu. Čo sa týka, máme tu tretie pokračovanie zákona lex korona. Ja tam vyjadrím sa k trom veciam.
V podstate posuny termínov kvitujem, prospešné opatrenia. Zmiernenie podmienok pre podnikateľov, tak isto považujem za vhodné. Samozrejme musím upozorniť na jednu vec. Sú tam rôzne opatrenia, ktoré, kde teda chcem poprosiť a požiadať ministra, tak isto Finančnú správu, aby ste zvýšili obozretnosť, hlavne čo sa týka možného nebezpečenstva podvodov, hlavne čo sa týka tých vratiek DPH a podobne. Na výbore možno sa ešte opýtam k tomu zopár otázok.
Druhá vec, kvitujem jednu vec, že sa napravil ten legislatívny stav, čo sa týka preddavkov na daň za rok 2019 vzhľadom na predchádzajúcu právnu úpravu sa práve dostal, teda ten stav bol taký, že v prípade, že niektorý podnikateľ si vlastne splnil všetky povinnosti, do 31. 3. podal daňové priznanie za rok 2019, tak v podstate by mal nárok na vrátenie preddavkov, ktoré platil v predchádzajúcom roku až po skončení koronavíru. Neviem, či tam bolo 40 dní alebo 30, už neviem, nepamätám si. Takže to je dobrá vec, že ste to napravili.
Jedna vec, ktorá mňa najviac, jediná vec, ktorá mňa najviac vyrušuje v tomto zákone, je § 24b, ktorý sa týka odpisov daňovej straty. Na jednej strane kvitujem, že ste to obmedzili iba na jeden milión eur, to znamená, že nebude sa to týkať tých najväčších, ale viac-menej malých a stredných podnikateľov, čiže do jedného milióna. Možno budeme mať výbor, je to prvé čítanie, čiže je tam zatiaľ. Teda pôvodný zámer bol, že sa to urobí za roky 2014 – 2019. Možno by ste mohli vysvetliť na výbore, že prečo tá zmena. Aj keď teda ja kvitujem, že ste skrátili toto obdobie. Celkový dopad na verejné financie je 42 mil. eur. Ja si myslím teda predpokladám, že toto opatrenie bude jedno z tých, ktoré budú mať najväčší vplyv na tento výpadok, ale chcel by som požiadať pána ministra aj pracovníkov ministerstva financií, aby som sa dozvedel, že aká je tá suma, ktorá pripadá na odpis daňovej straty.
Najviac mi na tomto však vadí to, že prečo sa toto opatrenie nachádza v zákone, ktorý súvisí s Covidom-19. Pre mňa sú to zisky z minulých rokov, ktoré sa budú odpočítavať, teda odpisy daňovej straty za minulé roky. A podľa mňa nesúvisia s Covidom-19. To znamená, samozrejme mne je jasné, že to pomôže podnikateľom, preto aj nebudem podávať, nebudem podávať pozmeňujúci návrh. Len mi vadí to, že prečo sa to nachádza v tomto zákone, prečo sa mieša COVID-19 s týmto opatrením. Jasné, že podnikateľom možno zostane viac peňazí, ale nemá to súvis, nakoľko sa jedná o minulé obdobia. A tak ako som už viackrát vyzval, viete, bavíme sa tu o deficitoch za minulé roky, o deficite na tento rok, o dlhu, o verejnom dlhu a skutočne by bolo dobré, aby sa ministerstvo financií, tak isto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zaoberala tým aká veľká suma pripadá práve na sanáciu dopadov korona vírusu, k ochrane Covidu-19 a aká súvisí s normami fungovaním štátu. Budeme sa o tom samozrejme viac rozprávať asi v stredu pri programovom vyhlásení vlády, kde by som potom samozrejme pokračoval.
Toľko z mojej strany. V podstate za mňa, za mňa, ak by neboli, toto miešanie tých opatrení, tak ja nemám problém takýto zákon podporiť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.4.2020 15:58 - 16:01 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, teším sa, že tu máme prvý z takých návrhov, ktorý sa týka aj podnikateľského prostredia pomoci podnikateľom. Avšak treba povedať jednu vec, že doteraz keď sme sa zaoberali týmito skrátenými konaniami vo vzťahu k nejakým úľavám, vo vzťahu k fyzickým osobám a teraz aj podnikateľom, tak sa to vždy vzťahovalo k verejnému právu, teda k plneniu si nejakých povinností zo strany či už fyzických osôb alebo podnikateľov voči štátu.
V tomto návrhu však ide o zásah do súkromného práva. To znamená zásah do súkromno-právnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. A tu sa obávam, že toho, aby sme týmto niektorými týmito ustanoveniami tohto zákona nespôsobili ešte väčšie problémy, ako podnikatelia teraz majú.
Len veľmi stručne jeden príklad, konkrétne k § 17 ods. 6, kde sa hovorí, že druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytovaním dočasnej ochrany, a vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné. Sa obávam, že môže naozaj spôsobiť obrovský problém, a to z toho dôvodu, že môže spôsobiť aj druhotnú platobnú neschopnosť týchto veriteľov.
Pretože ak veriteľ, ktorý najmä teda s ohľadom na účinnosť tohto zákona, dokedy majú tieto opatrenia platiť, pretože majú platiť do 1. októbra a vláda ho môže predĺžiť až do konca decembra tohto roku, a ak nastane situácia, že veriteľ nebude si môcť nieže uplatniť si svoje právo na plnenie od podnikateľa iného, ktorý je pod dočasnou ochranou, a nebude môcť si ani zabezpečiť, povedzme, nejaké druhotné suroviny na to, aby mohol si skompletizovať svoj výrobok a ďalej ho predať a nedostal sa sám do sekundárnej platobnej neschopnosti a nebude môcť ani vypovedať zmluvu so svojím dodávateľom, ktorý je pod dočasnou ochranou, tak sa sám môže dostať do platobnej druhotnej neschopnosti a môže to nabrať obrovskú špirálu do budúcnosti. Čiže ja len dávam na zváženie toto ustanovenie a vôbec celý tento návrh aj z tých ostatných ustanoveniach, aby sme ho možno ešte v druhom čítaní upravili tak, aby sa takéto situácie nestávali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 15:26 - 15:27 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, iba otázka, budeme hlasovať spoločne o tých prvých čítaniach? Spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 13:10 - 13:11 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená snemovňa, predložím návrh. Žiadam vládu, aby na budúcu schôdzu predložila správu o vyhodnotení opatrení vlády týkajúcich sa obmedzenia pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov v súvislosti s koronakrízou. Ako odôvodnenie uvádzam, že súčasťou tohoto nariadenia vlády bolo aj sledovanie pohybu občanov, vypĺňanie dotazníkov, ktoré mala vykonávať polícia. Preto je na mieste, aby sme si takúto správu mohli aj ako poslanci pozrieť.
Druhý procedurálny návrh je, uvediem. Žiadam vládu, aby na budúcu schôdzu predložila informáciu o využívaní mobilných dát na monitorovanie občanov v súvislosti s ostatnou novelou telekomunikačného zákona. Keďže Ústavný súd zatiaľ samozrejme nerozhodol o tom podaní, ktoré podala strana SMER – sociálna demokracia, tak chceme, aby sme dostali na budúcu schôdzu informáciu, ako prebieha toto využívanie a monitorovanie dát občanov Úradom verejného zdravotníctva.
Ďakujem, pán predsedajúci. Písomne to mám, hneď vám ho odovzdávam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:22 - 19:24 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Viete, to je presne, možno tak nadväzujem na tú diskusiu predtým, vždy platí, keď viem niečo spraviť lepšie, tak prečo to mám robiť horšie. A to platí možno aj v tomto prípade a možno pán Dostál to dobre vystihol, že sa stretli viacerí a každý si tam dal niečo, no tak z toho vznikol taký guláš a mne bolo jasné, že ten, ten prvý článok vypustenia tej trojmesačnej predložil pán Vetrák, lebo to obhajoval.
To znamená, ja poviem, viem sa povzniesť aj celý klub SMERu, lebo my chceme jednoducho a konštruktívne, ale pomôcť v tejto ťažkej situácii aj samosprávam, nielen občanom, ale aj samosprávam, vidíte, aj tie diskusie sú niekedy ťažké. Ale neviem sa stotožniť s tým, že sme v porušení, kvázi samosprávy sú v porušení zákona, a je tu pozmeňujúci návrh, ktorý to ešte pritvrdzuje, aby v tom porušení zostali. Ako viem si predstaviť, dobre, per rollam nikto to nebude robiť, lebo je to tak komplikované, radšej všetci odídu od toho, ale ten článok, prečo tam ten § 12, niekto trvá, možno pán Vetrák na tom, že to tam musí byť, a to súhlasím dokonca s pánom Dostálom, to je proti logike, keď viem, že je to porušenie, a trvám na tom, aby sa to tam naspäť dostalo, keď návrh ministra o tom hovorí, že táto lehota nemá plynúť.
Toto, toto jednoducho, žiaľ, s tým sa ja neviem vysporiadať, to by malo byť napravené. A tu sa prikláňam aj k poslancovi Petrákovi, ako povedal, aby toto bolo vyňaté možno na samostatné hlasovanie, pretože naozaj je tam porušenie zákona pre samosprávy, aj keď za to nie je sankcia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:21 - 19:22 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Pán kolega, ja by som s vami súhlasil, že sa vychádza v ústrety, pokiaľ by ste nepovýšili transparentnosť nad rozumnosť. Pokiaľ v odseku alebo v 4. bode pozmeňujúceho návrhu zakážete nakladať s majetkom, koncesné zmluvy, priamy predaj majetku, prevod majetku, obchodná verejná súťaž, investičný úver a tak ďalej a tak ďalej, toto boli hlavné problémy, kvôli ktorým bolo treba buď urobiť verejné zasadnutie prostredníctvom videokonferencie, alebo bolo treba urobiť per rollam tak, aby bolo jasné, či nakladanie s týmito problémovými vecami je transparentné, alebo nie je transparentné.
Vo chvíli, keď to vyhodíte a znemožníte rokovať o týchto bodoch, tak takto komplikovaný, aj keď kompromisný návrh pozmeňujúci je v zásade proti veci a proti logike, a myslím si, že nemá žiadne opodstatnenie. Takže ja sa, nestotožňujem sa vaším tvrdením, že, že toto riešenie je lepšie riešenie a že lepšie riešenie od tohto sa nedalo prijať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:08 - 19:09 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. No viete, ja to beriem z praxe. To znamená, ten, kto je primátor alebo starosta, vie, o čom hovorí. Ja tiež neriešim, poviem, odborné profesie, ktorým nerozumiem. To znamená, venujem sa tomu, čomu rozumiem.
Možno len takú jednu otázku, lebo hovoríme vždy o obmedzenom režime len počas tejto mimoriadnej situácie, to nehovoríme o zmene celého zákona, takže to vyzerá, ako keby sme menili celý zákon 369, a to bude iná diskusia. Ako vážne.
Ale možno ja takú dám jednoduchú otázku, lebo pani Pleštinská je sama starostka takej menšej obce, či je plne stotožnená s tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila, a či si za ním, plnohodnotne za ním, za týmto návrhom stojí. Veľmi jednoduchá otázka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:05 - 19:06 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť názor svojho kolegu pána poslanca Ferenčáka v tom, že sme zbytočne vec skomplikovali. Chcem dať do pozornosti, že možno budúci týždeň, možno o týždeň neskôr budeme rokovať o novele zákona o vysokých školách, kde podobným spôsobom budeme upravovať hlasovania správnej rady, akademického senátu, ktoré sú dnes podľa zákona verejné, a budeme riešiť, ako uskutočniť verejné toto rokovanie bez toho, aby prebehlo zhromaždenie v budovách alebo v priestoroch univerzít a vysokých škôl. A už dnes máme návrh z dielne ministerstva školstva na stole a vedeli sme sa dohodnúť na pomerne jednoduchom riešení možno v dvoch odstavcoch novely zákona. Nekomplikovali sme to. Nechali sme to na tie orgány samosprávne vo vnútri škôl, že oni si to vnútornými postupmi upravia. To znamená, išli sme v duchu toho návrhu pôvodného, ktorý tu bol aj v tomto, v tomto znení.
Takže opakujem, podporme návrh pána poslanca Ferenčáka. Nekomplikujme to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:01 - 19:03 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán kolega. Stotožňujem sa s tými argumentami, ktoré ste povedali. Ja by som to možno doplnil ešte o to vzhľadom na to, že svojím pozmeňujúcim návrhom disponuje predkladateľ, predkladateľka, v tomto prípade aj spravodajkyňa. Ja by som sa prihováral za to, aby prvý bod pozmeňujúceho návrhu bol vypustený. Vzhľadom na to, že aby bolo umožnené aj nerokovať v období troch mesiac..., teda každé tri mesiace. Myslím si, že je to ďalšia možnosť, ktorá obce, ktoré nemajú nič nutné, tak aby sme ich zaťažovali videokonferenciou alebo per rollam-om so všetkými týmito náležitosťami, je absolútne neadekvátne. Ak by sme podľa vášho vystúpenia nechali možnosť jednu, druhú alebo tretiu, nič nepokazíme a je to len na prospech veci. Takže ak je to, ak je to možno, ak by sa pani predkladateľka s tým stotožnila, by som ju poprosil, že by vyňala tento bod na osobitné hlasovanie, aby bol neschválený.
A pokiaľ ide o všetky vaše pripomienky, ktoré hovoria o tom, že sme to dosť silne skomplikovali. Ja rozumiem zámeru predkladateľov, ktorí sa snažia procesne to upraviť, ale myslím si, že žiaden zákon nemá obsahovať všetky veci, ktoré sa nám z dnešného pohľadu zdajú, že sú relevantné, lebo život je omnoho viac farbistý, a s istotou sa vám nepodarí vysporiadať so všetkými situáciami, ktoré v živote môžu nastať.
Ale je to lepšie ako nič a aj v tejto forme tento návrh zákona podporím, len poprosím, keby sa dal vypustiť ten bod prvý pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 18:53 - 19:01 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, takisto predstupujem pred vás, pretože minule som mal, predkladal pozmeňujúci návrh práve k doplneniu a zmene tohto zákona č. 369 o obecnom zriadení. Nebudem tu teraz dlho rozprávať, pretože asi máme všetci dnes tých rozpráv veľa za sebou, ale ja som minule vysvetlil, prečo je to veľmi dôležité.
A trošku ma mrzí, že aj minule sa tento zákon neschválil možno aj s tým pozmeňujúcim návrhom, pretože to, čo je teraz predkladané, zas až taký zázrak to nie je, ako poviem rovno. Keď som si ho prečítal a kľudne, ak to by mohlo schválené minule s doplnením tohto pozmeňujúceho zákona (pozn. red.: správne „pozmeňujúceho návrhu“), dnes už tie samosprávy mohli jednoducho neporušovať zákon.
Hovoríme vždy o jednom období a to je obdobie krízovej situácie, čo je COVID. Zas nemajme predstavu, že to bude trvať roky. Jednoducho je to o dvoch mesiacoch, možno o štyroch mesiacoch, možno maximálne pol roka a celá podstata tohto zákona mala, mala byť taká, že tým samosprávam umožníme všetky formy rokovania. To nie je celá zmena zákona 369, že teraz ideme precizovať ešte, s prepáčením, kto kedy môže odísť, kto si môže ruku dvihnúť, kto si nemôže a tak ďalej. To znamená, čím viac my komplikujeme zákon a špecifikujeme, tým je ťažšie realizovateľný v praxi. Čím je jednoduchšie, jednoducho tie samosprávy sa s tým vedia vysporiadať samy.
A teraz možno poviem, čo je celý princíp toho, no v jednoduchosti je tá krása a tá sila toho všetkého. Vy ste vymenili šesť slov, ktoré ja som dal v pozmeňujúcom návrhu do toho pôvodného zákona, za šesť strán. To znamená, to je tá jednoduchosť celá, ktorá z toho vyplýva. To znamená, tým samosprávam komplikujeme vykonávanie jednoducho týchto zastupiteľstiev. A poviem, možno, možno prečo. Alebo také jednoduché. No nie je to ani o tom, o tých stretnutiach, lebo tak poviem, vždy ten štatutár alebo primátor, starosta ide od tej najjednoduchšej veci, to znamená, vždy je lepšie sa stretnúť, ak sa to nedá robiť videokonferenciu. Veď tým to umožníme. Doteraz to nie je umožnené, k tomu sa nechcem vracať.
Ale čo je tuná znemožnené, vôbec per rollam. A keď som si to prečítal, tak poviem, ten, kto to bude realizovať, tak jednoducho (povedané so smiechom) asi nech to radšej nerealizuje podľa toho, ako je to navrhnuté, pretože tak, ako to bolo minule, bolo to podstatne lepšie, lebo to malo celú plnú zodpovednosť starosta alebo primátor. Jednoducho on si nesie zodpovednosť, ako by to nastavil, a aj plnú zodpovednosť. Toto je presne špecifikované, ak niekto niečo tam zmení, tak jednoducho bude to napadnuté, bude to neprávoplatné. A čo bol najväčší apel. Na per rollam boli malé obce. To nehovorím o mestách, nehovorím o veľkých obciach, hovorím o malých obciach, ktoré jednoducho si dožadovali, aby to tam mali, lebo tá nevykonateľnosť pre nich tých videokonferencií alebo spoločných stretnutí v čase možno pandémie, alebo zatvorenia, ak by nemali tých poslancov, bola nevykonateľná. Tým pádom je lepšie pre nich sa stretnúť.
Ja poviem príklad samosprávy, teraz primátor Vrábeľ zvolal všetkých poslancov, myslím, do parku, si tam odhlasovali. Mal to verejne? Mal. Jednoducho boli tam všetci? Boli. V parku si to odhlásili, šli preč, pretože vie, že nemal po prvé tú možnosť. Musí byť v zbore. Musí byť verejné a jednoducho musí tam byť aj verejnosť, to tým splnil všetky tri kritériá a jednoducho nikto nechce komplikovať veci.
Ja možno, možno ešte jednu vec, ktorú, možno teraz sa vrátim k vášmu pozmeňujúcemu návrhu. Šesť slov ste vymenili za šesť strán.
Prvá. Čo je najdôležitejšie, všetky samosprávy majú jeden problém, musia zasadať raz za tri mesiace. Ale sú samosprávy a vyššie územné celky, ktoré doteraz nezasadali v tomto roku. To znamená, všetci, čo nezasadali, sú porušenie zákona. Vy navrhujete už v čl. 1, po prvé § 30 f vypustiť tie slová § 12 ods. 1 prvej vety, to znamená, musia zasadať každé tri mesiace. Takže všetci, čo nezasadali, porušili zákon.
A teraz ja si prečítam to odôvodnenie vášho pozmeňujúceho návrhu. Táto lehota je navyše len poriadková a zákon za jej porušenie priamo neukladá žiadne sankcie. Takže priamo vyzývame všetkých, keď nie je sankcia, tak porušujete zákon? Je to v poriadku? Preto tam v tom pôvodnom návrhu ten paragraf bol a trval na tom, že všetci tí, ktorí nemali doteraz zastupiteľstvá, aby jednoducho neporušovali zákon. Vy ste to teraz navrhli tam ponechať. A čo stými, ktorí ho porušili? Poviem je to v poriadku, lebo neplatíte sankciu? My sme zákonodarný zbor, ktorý keď vie, že nie je nejaký nesúlad so zákonom, má ho upraviť. Žiaľ, ten pozmeňujúci návrh trvá na tom, aby to tam bolo.
Po druhé. V čl. III § 30 ods. 3, prvá veta hovoríte: „vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody“. Čo je výnimočný prípad? Ja sa ráno zle vyspím, je to výnimočný prípad? No je. Pre mňa je. To je tak, také špecifikované nekonkrétne, kdežto konkrétne v tej trojke máte po a), po b): „vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie“. Čiže načo ešte tam pridávať ďalšie prívlastky, ak nie sú nutné. Ako toto je podľa mňa tiež zbytočné.
V čl. IV špecifikujete, v akých prípadoch nemôže byť per rollam hlasovanie. Ja sa pýtam, tak ste tam mali napísať, v akých je možné, pretože je tu celý zoznam, čo nie je možné. Mne z toho vyplynulo okrem rozpočtu, možno nejakých komisií, rokovacieho poriadku skoro všetko je znemožnené. Tak tu je otázka, načo to tam mať. Kto to bude vôbec robiť? Per rollam potom dajte radšej preč, lebo to nemá, nemá tú podstatu významu ako z môjho pohľadu a je to nevykonateľné.
Kvitujem, že v čl. V, potom čl. I doterajší ods. 4, ste zainplementovali ten môj pozmeňujúci návrh. Kvitujem to. Nechcem ďakovať, ale kvitujem, že je to tam, ale musím povedať, potom je v ďalších možno desiatich riadkoch presne špecifikované, ako sa to má vykonať. Tak najprv dáme možnosť, aby obec stanovila postup dávania pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov sama, a potom jej presne hovoríme, ako to má spraviť. Ako z môjho pohľadu tak buď jedno, alebo druhé. Tak keď jej presne hovoríme, tak načo jej dávame možnosť sa sama rozhodnúť. To znamená, ona sa ináč rozhodne, ale musí presne nasledovať, tak ako je to potom napísané. Tak to je tiež nelogické. Tak buď jedno, alebo druhé.
Ostatné, kvitujem, čo sa týka hlavného kontrolóra, aj keď to bolo v tom čl. I, to bol § 18, kde bolo jasne povedané, že neplynú lehoty. Tak keď neplynú lehoty, tak jasné, že ten pôvodný kontrolór tam musí byť aj mu plynie plat. Ak nie, tak v podstate ste to vyšpecifikovali, je to v poriadku. Hej, voči tomu nemám, nemám nič. Nechcem viacej zdržiavať.
Ďakujem pekne a môžem povedať, že nám ide o jednoduchosť, takže preto aj ten ten prístup bol taký jednoduchý k tomuto, škoda, že sa nepodarilo, trošku je tu taká nedôvera voči samospráve. Cítim, pretože vždy treba presne odkrokovať, čo kto musí robiť, lebo keď spraví, tak to nebude dobré. Na druhej strane treba povedať, že my na ten zákon čakáme a jednoducho sa nevieme pohnúť v rámci samosprávy. Takže aj v rámci našej politickej strany budeme jednoducho sa snažiť, aby bol podporený.
Ďakujem.
Skryt prepis