Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.10.2020 o 17:21 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 17:27 - 17:28 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, Boris, za to, že si to takisto, ako aj tvoj predrečník kolega Schlosár jasne zosumarizoval.
Pán minister, nepredlžujte túto mizériu. Bolo jasne vysvetlené, prečo je nesprávne pokračovať v rokovaní o tomto vašom návrhu. Stiahnite ho a prineste ho do týždňa ešte raz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.10.2020 17:21 - 17:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako som povedal už v rozprave pri skrátenom legislatívnom konaní, tento návrh zákona zavádza do veľkej miery rozšírené kompetencie pre Úrad verejného zdravotníctva, ktorý doteraz tento úrad nemal, a kompetencie, ktoré zasahujú alebo obmedzujú základné ľudské práva a slobody, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky, a to najmä právo na osobnú slobodu, slobodu zhromažďovania sa a ochranu osobných údajov a súkromia.
Keď si pozrieme konkrétne ustanovenia tohto návrhu, tak sú tu napríklad nútená izolácia podozrivej osoby z ochorenia alebo nákazy, alebo nákazy, podozrivej z nákazy. Ja sa teda pýtam, kto je osoba, ktorá je podozrivá z nákazy alebo z prenosného ochorenia. Ako sa to bude určovať a kto to bude určovať, na základe akých kritérií, pretože to v zákone vôbec nemáme určené.
Ďalej tu máme obmedzenie základného práva na súkromie a ochranu osobných údajov v článku alebo v bode 12 tohto návrhu, kde sa zavádza povinnosť alebo teda opatrenie, ktoré môže uložiť Úrad verejného zdravotníctva – podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb vo všeobecnosti. A teraz kto sú poskytovatelia služieb? Sú to obchody, sú to reštaurácie, sú to kozmetiky, sú to, ja neviem, akékoľvek, všetky iné, to je akékoľvek. Akýkoľvek poskytovateľ služby bude zhromažďovať osobné údaje o fyzických osobách a s takýmito bude ďalej nakladať, môže ich poskytovať alebo teda musí ich poskytovať Úradu verejného zdravotníctva na požiadanie, ale nie je nikde zadefinované, čo táto osoba s tými údajmi môže robiť a ako s nimi môže, môže nakladať. Podobne aj registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky.
Ďalej sa tu zavádza izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sú ľudia, ktorí sú nakazení nejakým prenosným ochorením alebo nákazlivou chorobou, alebo nie sú. Čiže en bloc všetkých, to znamená aj zdravých osôb. Všetky tieto opatrenia sa týkajú v zásade aj zdravých osôb, lebo aj podozrivá osoba z ochorenia ešte neznamená, že je chorá alebo nakazená, čiže vo väčšine prípadov to budú zdravé osoby.
Ďalej sa tu hovorí o uložení povinnosti zamestnávateľom zákazu vstupu zamestnancom alebo iných osôb na pracoviská alebo do priestorov zamestnávateľa.
No a nakoniec je to ustanovenie, ktoré je absolútne zneužiteľné a absolútne vágne, a to sú, to je pod písmenom z) v § 48 sa dopĺňajú – ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Čo môže byť naozaj, naozaj všetko alebo teda čokoľvek. No a ja sa tu chcem spýtať, keďže tu máme nejaké ústavou garantované základné práva a slobody, ktorých obmedzenie, najmä pokiaľ ide o osobnú slobodu, resp. slobodu zhromažďovania sa, ale najmä osobnú slobodu, tak to máme naozaj v právnom poriadku Slovenskej republiky nastavené prísne kritériá, za ktorých sa môže osobná sloboda obmedziť, napríklad v trestnom konaní, prísne pravidlá, kedy sa musia skúmať rôzne okolnosti na to, aby mohlo prísť k obmedzeniu osobnej slobody fyzickej osoby. Tu bez akéhokoľvek skúmania alebo akéhokoľvek, akýchkoľvek podrobností tento návrh zákona zavádza možnosť Úradu verejného zdravotníctva nariadiť obmedzenie základného ľudského práva, práva na osobnú slobodu osoby, ktorá je podozrivá z toho, že je nakazená nejakou prenosnou chorobou alebo nákazou. Bez ohľadu na to alebo bez toho, aby tento zákon priamo nejakým spôsobom špecifikoval, ako sa to bude skúmať a ako sa bude vyhodnocovať, kto je touto podozrivou osobou. Čiže v zásade Úrad verejného zdravotníctva si určí sám, že toto sú osoby, ktoré sú podozrivé, a týmto obmedzí osobnú slobodu.
A tu, pán minister, by som sa chcel naozaj opýtať v rámci toho, že ide o skrátené legislatívne konanie, že to neprebehlo žiadnou odbornou verejnou diskusiou, že či a akým spôsobom sa tu vykonal test proporcionality.
V rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky sa hovorí o tom, že ak je potrebné na zabezpečenie verejného záujmu obmedziť niektoré zo základných ľudských práv a slobôd, tak by mal byť vykonaný test proporcionality, kde by mali byť zvážené na jednej strane základné princípy demokratického zriadenia a základné ústavné princípy, ktorým je aj právo na osobnú slobodu. A na druhej strane tie práva, ktoré sú sledované práve takouto úpravou, ktorou majú byť obmedzené tieto základné práva. A na základe tohto testu proporcionality by sa malo vyhodnotiť, že či naozaj je tu z hľadiska tej proporcionality náležité to, aby sa mohli takto základné práva obmedziť. A či sú splnené všetky náležitosti na to a Ústavný súd ich definuje, ktoré sú to tie náležitosti, ktoré majú byť posudzované a ktoré majú byť vyhodnotené na to, aby mohli byť tieto základné práva a slobody obmedzené. A či bol takýto test proporcionality vykonaný a kde je jeho vyhodnotenie, lebo z dôvodovej správy ani z predkladacej správy k tomuto návrhu zákona sme sa tieto veci vôbec nedočítali.
No a na záver už len zopakujem to, čo som povedal na úvod. Samozrejme, vôbec nemôžme súhlasiť s tými prechodnými ustanoveniami, ktoré by mali v zásade sanovať neústavné alebo nezákonné prijaté opatrenia tým, že by ich zákon mal povýšiť na to, že boli prijaté v súlade so zákonom tým, že vlastne ich vyhlási za účinné po nejakú dobu ešte po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. O tom som už hovoril.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:31 - 15:33 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, priznávam, že ste hovorili veľmi zaujímavo, máte pravdu aj v jednej veci. To očkovanie keby, to očkovanie prichádza vo veľmi, veľmi zlej situácii, veľmi nešťastnej a neštandardnej situácii, inak by sme sa na to očkovanie pozerali, keby prišlo pred rokom bez korony, inak sa na neho pozeráme teraz.
Ale je tu stále ten § 48 nešťastný, ktorý hovorí o povinnom očkovaní. No v prípade, že ozaj by toto bolo schválené tak, ako je to navrhnuté, táto zmena v praxi môže znamenať, že úrad verejného zdravia alebo regionálny úrad verejného zdravia by nadobudol právomoc nariaďovať očkovanie, teda nariaďovať opatrenie, ktoré zasahuje do integrity občana, ktorého právom je rozhodovať o svojom zdraví, o aplikácii medikamentov či liečebných postupov.
Celá spoločnosť čaká na nejaké sérum záchranné, ktoré má vyriešiť tento celosvetový problém, a pritom žiadny lekár v súčasnosti nevie, čo to sérum bude obsahovať. To je, to je ten najväčší problém tohto povinného očkovania, ktoré vy v tejto chvíli, neviem, či zastávate, alebo nezastávate. Opäť nešťastná situácia a hlavne, ktorá je spojená s jednou absolútnou nedôverou v spoločnosti v súčasnú vládu (reakcie z pléna), absolútnou nedôverou... (Zaznenie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím kľud.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Prepáčte, niekto ma prerušil, neviem, čo odo mňa chcel, ale už som... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím kľud.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ale už som v podstate povedal všetko, lebo posledná veta mala byť, ako chcete riešiť tento problém v spoločnosti, ktorá je takýmto spôsobom rozdelená na pravých a ľavých, resp. na koalíciu a opozíciu? To mi teda známe nie je, preto hovorím, zahoďme všetky zbrane... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:22 - 15:24 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, ja oceňujem, že to chcete celé; tu som hore vľavo, vľavo hore za vami; že to chcete, že to chcete uchovať vo vecnej rovine, len, bohužiaľ, na naše vecné vystúpenia, či už to bolo pána poslanca Borisa Suska, alebo Roberta Fica, práve z koaličných radov odzneli nie celkom vecné argumenty. A musíte sama uznať, že ich vystúpenia boli vecné a snažili sa práve poukázať na nedostatky, ktoré sú, resp. ktoré môžu vzniknúť aj na základe po, po prijatí tohto zákona. Lebo vlastne v tom upozornení prokurátora sa jasne hovorí, že postupom Úradu verejného zdravotníctva ohľadom vydávania opatrení pri ohrození verejného zdravia v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu bol podľa názoru prokuratúry porušený zákon a ten súvisel hlavne, predovšetkým s nedostatkom vecnej pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva na vydávanie opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení núdzového stavu, ako aj s právnou formou týchto opatrení.
A vlastne z našej strany o čo ide? Tu nejde vôbec o spochybňovanie, že aké opatrenia sú prijímané na to, aby boli chránené život a zdravie ľudí, ale snažíme sa aj vám pomôcť v tom, že aby tieto opatrenia boli prijímané zákonným spôsobom, aby neboli spochybniteľné a následne aby sa to nemuselo opäť riešiť na Ústavnom súde. Čiže to je presne, ako bol uvedený ten príklad, že prasknuté zrkadlo ideme prelepiť prasknutým zrkadlom, tak to je presne to isté, ako prasknutú obkladačku by sme chceli vymeniť alebo prelepiť prasknutou obkladačkou.
Tak sa poďme baviť o tom, aby to bolo vyprecizované, lebo, pretože ja nie som právnik, ale už v úvodnom slove pána ministra, keď predkladal tento zákon, a hneď vo svojom úvodnom predkladacom slove povie, že časť zákona bude vypustená, no tak to je asi rarita, že hneď v úvodnom slove spochybní vlastne kvalitu toho zákona, ktorý sám predkladá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:20 - 15:22 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, som rád, že sa snažíte o vecnú diskusiu, a rád by som ocenil aj to, že ste napriamo povedali, že vláda urobila chybu. Áno, to treba povedať, že to bola vláda, ktorá urobila chybu, a že pandemické opatrenia boli nelegálne.
Len keď hovoríte o tom, že ako prevziať zodpovednosť, tak s vami celkom nesúhlasím, že stačí to iba povedať a tým to hasne, pretože tu nás čakajú možno žaloby od ľudí, myslím vládu čakajú žaloby od ľudí na štát, ktorí budú vymáhať od štátu teraz všetky tie peniaze, ktoré im neoprávnene zobrali na základe pokút, na základe toho, že ich dávali do karantény a museli si platiť jedlo, ušlé zisky reštaurácií, ušlé zisky fitnescentier a podobne, toto všetko čaká možno štát, že tu prídu obrovské žaloby.
Čiže otázka je, ako prevziať zodpovednosť. My daňoví poplatníci teraz máme platiť za to, že vy ste spravili chybu? Nebolo by spravodlivejšie urobiť to, čo navrhoval sám Igor Matovič pred voľbami – hmotná zodpovednosť politikov? Tak nech sú teda vinní a nech tú zodpovednosť prevezmú tí, ktorí to spáchali – Igor Matovič, Boris Kollár a ďalší koaliční lídri. Myslím si, že majú peňazí dosť, keď pán Matovič je schopný sa báť spýtať manželky na to, kde dala 600-tisíc. Čiže asi je dostatok zdrojov u rodiny Matovičovcov a nepochybujem o tom, že aj u rodiny Kollárovcov, no nech oni preplácajú tieto chyby. Prečo by to mali robiť daňoví poplatníci?
A ďalšia vec, keď hovoríte o povinnom očkovaní, takisto nestačí len povedať, že však to pôjde aj tak von. Veď, preboha, to bolo obrovské zlyhanie, že pánovi Mikasovi alebo výboru, úradu pre verejné zdravotníctvo dávame takúto obrovskú právomoc. Takýmto spôsobom jednoducho nemôžeme konať a ja sa pýtam, kto je zodpovedný za to, že sa to tam vôbec ocitlo. Tento človek musí prevziať zodpovednosť a musí odstúpiť zo svojej funkcie.
Ja sa desím toho, že takto zľahčujeme tento problém a že celé to zužujeme na to, že si poďme sadnúť do kina. Tak vláda zlyhala, vláda nemá riešenie a my si teraz ako poslanci máme ísť sadnúť do kina a hrkútať o tom, ako to napraviť? Takto to fungovať nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:03 - 15:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, povedali ste, že doterajšie akty, ktoré vydal, alebo opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva sú v poriadku, resp. nie je jasné, či boli vydané v súlade, alebo neboli v súlade s právom. No tak keď ste presvedčení o tom, že, že boli vydané v súlade s právom a sú v poriadku, tak potom nechápem, načo vlastne robíme túto zmenu, túto novelu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Potom máme čas a môžeme to riešiť ďalšie tri mesiace.
Na druhej strane, ja si myslím presne naopak, tak ako hovorí Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že obmedziť základné práva a slobody občanom možno len zákonom alebo na základe zákona. Čo sú dve rôzne veci. Zákonom je, ak to hovorí priamo zákon, a na základe zákona znamená, že zákon musí niekoho splnomocniť na to, aby tie základné práva, slobody mohol obmedziť a myslím, že to hovorí, že len zákonom.
Tak takýto právny stav tu nebol. To znamená, že my nemôžme sanovať spôsobom, ktorý je tu v prechodnom ustanovení naformulovaný, že takéto akty, ktoré boli vydané v rozpore s ústavou, sú zrazu platné a účinné a sú v súlade s ústavou a v súlade s právom. Preto som povedal a na tom trvám, že z nepráva nemôže vzniknúť právo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:00 - 15:01 hod.

Kondrót Maroš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:58 - 15:00 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pani ministerka, tu nie sú žiadne prekáračky o tom, že či bolo treba, alebo nebolo treba zatvoriť nejaké reštaurácie alebo bary, to tu nikto nespochybňuje.
A chcem vás naozaj požiadať, aby ste sa dotýkali problémových vecí a nie tých, s ktorými súhlasíme. My jasne hovoríme, že si vieme predstaviť ako dobrý pokus to, že do budúcnosti sa všetky tieto opatrenia budú nazývať vyhlášky a že sa budú zverejňovať vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. S tým nemáme zásadný problém, ale to som povedal vo svojom vystúpení veľmi jasne, nechápem, prečo tento tón na našu adresu, adresu SMER-u.
Nám vadí niečo iné. Vadí to, že idete ako keby opraviť neopraviteľnú vec. Boli prijaté rozhodnutia, ktoré zasiahli do základných ľudských práv v rozpore so zákonom. Tieto rozhodnutia aj samotná Generálna prokuratúra označila za rozhodnutia, ktoré prijal orgán, ktorý na to nemal právomoc, formou, ktorá neexistovala. A my vás varujeme pred množstvom rôznych podaní, ktoré môžu z tohto titulu vzniknúť, pretože vyvoláva to vážne ústavnoprávne otázky.
Ak dovolíte, pani ministerka, tak si dovolíme mať iný názor, ako máte vy. Jednoducho si myslíme, že nemôžte takto retroaktívne vyriešiť problém, ktorý tu vznikol za niekoľko mesiacov. To je celé. Ak by ste ma pozorne počúvali, čo som hovoril, neboli tu žiadne prekáračky o reštauráciách, nehovoril som o budúcnosti, hovoril som vyslovene o minulosti a hovoril som o elementárnych chybách. Ako sa môže stať, že príde vládny návrh zákona a nie sú tam ani poznámky pod čiarou? Ako je možné, že ideme tak zásadné ustanovenie, ako je povinné očkovanie, zrazu vyraďovať z tohto návrhu? Ako je možné, že tu je celý rad ďalších ustanovení, o ktorých nevieme, či sú alebo nie sú v súlade? Čo je na tom zlé, keď opozícia povie, vráťme to vláde na dopracovanie? Máte tam stovky právnikov, máte kvalifikované tímy.
Dajte do Národnej rady poriadny návrh zákona. Ak s ním nebudeme ideologicky súhlasiť, v poriadku, ale my s ním vecne nemôžeme súhlasiť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:51 - 14:53 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Môžem len skonštatovať, že vládni poslanci, ktorí vystúpili a reagovali na moje vystúpenie, majú krv nielen v očiach, ale aj v ušiach. A hovorím to preto, lebo som čakal, že niekto z nich otvorí možno otázku, že či moja pripomienka bola, alebo nebola správna, ale ja som nepočul nič, z čoho mi vyplýva, že vážne pripomienky, ktoré som vzniesol v mene poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia, majú svoju relevanciu a treba sa nimi zaoberať.
Ja radšej využijem tú minútu dvadsať, aby som opäť požiadal pána ministra, pomôžme si teraz navzájom. Nedokážeme to urobiť do zajtra, ani do pozajtra. Ako predseda poslaneckého klubu vám garantujem, že budem presviedčať všetkých mojich poslancov, aby prišli na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Poďme to urobiť hockedy inokedy, lebo budeme sa trápiť celý večer, budete sa trápiť celú noc, zajtra bude priebeh dňa taký istý, ako je dnes, pretože nie je možné už na tejto pôde, na tejto úrovni prísť s čistými ústavnými riešeniami.
Pokiaľ ide o to, ako sa správať k rozhodnutiam, ktoré boli prijímané v minulosti, nebudem nabádať dnes nikoho, aby platil alebo neplatil pokuty. Ja budem skôr teraz apelovať na ministra vnútra a na premiéra. Majú často verejné vyhlásenia, že policajti budú klásť teraz, ukladať pokuty bez akýchkoľvek momentov napomenutia alebo pohovoru.
Prosím, poďme na to inak. Poďme sa s ľuďmi baviť normálne a nie cez bič a krátky dvor. Ak niekto nemá rúško, tak mu predsa nedám rovno pokutu, ale ho upozorním a sa ho pokúsim presvedčiť. Takže toto by bola moja výzva ministrovi vnútra aj predsedovi vlády, poďme na ľudí normálne, rozumne a nie tvrdou represiou. Tá teraz nikomu nepomôže. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:46 - 14:47 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem. No, vrátim sa k vecnej téme nejakej. Myslím si, že ten prejav bol veľmi dobrý a bol veľmi zásadný, a dúfam, že ho všetci veľmi dobre počúvali, lebo to vravím od začiatku, čo povedal predseda Fico, že ten zákon sa nedá jednoducho opraviť. To proste sa nedá za noc urobiť. Ten zákon je zlý, opakujem vám, zlý. A, samozrejme, na tejto strane to všetci teda rozumejú, ale rozumiem, že v tom je politika, ale proste vojdite do toho zákona, porozmýšľajte. Predsa my sme tu od toho, aby sme prijímali právne zákony, právne čisté. Teda nielen také, že hala-bala, lebo si tak cítime. Takže ešte raz, nedá sa napraviť ten zákon len tak jednoducho, že si večer sadneme a niečo z neho vypustíme.
Mne je troška ľúto ministra zdravotníctva. Ja ako zdravotník to cítim, pretože on je v tomto dosť nešťastne namočený a bol by som radšej, keby takýto zákon predkladal niekto iný, napríklad ministerka spravodlivosti, do ktorej by sa dalo po právnej stránke viac obuť, pretože my doktori medicíny, samozrejme, nevieme argumentovať tak ako Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis