Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 14:24 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 14:37 - 14:38 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, jako, Dostál, nespochybňujem to, že by bolo možno lepšie, aby Ústavný súd nemal rovnako volených sudcov, respektíve na rovnaký čas, v rovnakom časovom, v časovej osi. S týmto sa, s tým sa dá súhlasiť. Ale nesúhlasím s tým modelom, ktorým sa to má zabezpečiť. Ako vedel by som si predstaviť, ak by v nejakom čase sa volili sudcovia nie na dvanásťročné, ale šesťročné obdobie. Ale pri jednej voľbe, tak ako je nastavený ten mechanizmus, voliť sudcov aj na dvanásť, aj na šesť rokov podľa toho, koľko získajú počtu hlasov, resp. žrebom, tak považujem za rozpor so základným ústavným princípom na rovnaký prístup k volenej funkcie. Takže to sme sa trošku asi nepochopili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 14:24 - 14:26 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
No, pán poslanec Baránik, ťažko na toto nejakým spôsobom reagovať, lebo neviem, či teda ste mali pocit, že nejakým spôsobom bojujem. Ja som povedal, že chcem poukázať na niektoré pochybnosti, ktoré máme a ktoré sú, sa stotožňujeme so stanoviskom sudcov Slovenska, a to nielen jedného samosprávneho združenia, ale vo veľa tých veciach, ktoré som povedal, aj s druhým združením sudcov Slovenska, čiže s obidvomi samosprávnymi organizáciami, pokiaľ teda mám správne informácie. A nebol to boj, ale bolo to vyjadrenie pochybností a v prvom čítaní návrh na to, aby sme o týchto veciach mohli v druhom čítaní diskutovať.
Ja som nespochybnil to, že je potrebné tu nejakým spôsobom reformu justície zaviesť, ale spochybnil som niektoré konkrétne návrhy, ktoré v tomto návrhu ústavy sú, ktoré si myslím, že sú na diskusiu a sú také, ktoré si vyžadujú naozaj odbornú diskusiu a posúdenie, že či nie sú v rozpore so základnými princípmi demokratického štátu.
A pokiaľ ide o materiálne jadro ústavy, ak teda ste ma dobre počúvali, ja som sa neodvolával na žiaden konkrétny, konkrétne rozhodnutie Ústavného súdu, ale odvolával som sa najmä na rozhodnutia či už ústavných súdov iných krajín, a najmä na názory právnych odborníkov z právnej teórie a praxe, ktorí takýmto spôsobom materiálne jadro ústavy uznávajú, najmä pokiaľ sa týka základných ľudských práv a slobôd. A to je, myslím si, nespochybniteľné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 14:08 - 14:21 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegovia, chcel by som sa vyjadriť veľmi v krátkosti k tomuto návrhu zmeny ústavy. Sme v prvom čítaní, čiže skúsim sa venovať len takým niektorým kľúčovým otázkam, ktoré, ktoré si myslím, že stoja za to, aby sme o nich potom ďalej diskutovali, či už tu v prvom čítaní, alebo potom v priebehu, v priebehu druhého čítania.
Samozrejme, že táto zmena ústavy zavádza niektoré inštitúty, ktoré sú aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, ako je teda zriadenie Najvyššieho správneho súdu, na čo môžeme mať, samozrejme, odlišný názor, ale nedá sa vo vzťahu k tomu nejakým spôsobom asi právne namietať a argumentovať proti, takže k tomuto sa, k tomuto sa priamo vyjadrovať nebudem.
Čo by som chcel zdôrazniť alebo čo by som chcel vypichnúť k tomuto návrhu, je to, že vo veľa veciach s týmto návrhom – na rozdiel od toho, ako to je prezentované vo verejnosti – nesúhlasia ani samotní sudcovia a samotné sudcovské stavovské organizácie. A s niektorými z týchto, z týchto argumentov, ktoré tieto sudcovské organizácie namietajú, sa my ako klub stotožňujeme a tu by som chcel niektoré z týchto argumentov možno zdôrazniť a odôvodniť.
Máme totiž pochybnosti, že či tieto rozsiahle zmeny vo všetkých svojich bodoch, ja nehovorím, že vo všetkých, ale či vo všetkých svojich bodoch smerujú len k samotnej očiste justície, alebo či smerujú aj k neprípustnému podriaďovaniu súdnictva zákonodarnej a výkonnej moci, lebo podľa nášho názoru je tu obava alebo pochybnosť o tom, že by sa mohol porušovať najmä princíp deľby moci a neodňateľné a nezrušiteľné právo občanov na súdnu ochranu len nezávislým a nestranným súdom, prípadne princípy nezávislosti súdnictva a sudcov ako takých, resp. právnej istoty a ústavou garantovaného práva na prístup k verejnej funkcii výlučne len za rovnakých podmienok.
Treba povedať, že aj zákonodarná moc má svoje limity pre zákonodarnú činnosť a nie je možné ho z tejto, z týchto limitov ani zákonodarnú moc vylúčiť. To znamená, že nemôžme my ani z hľadiska ústavného, ústavného zákona alebo zmeny ústavy prijať, prijať čokoľvek, čo odporuje nejakým základným a zásadným princípom v demokratickom zriadení.
Čiže, aby som sa dostal k tým konkrétnym veciam, v prvom rade ja sa nestotožňujem s tým, že by sme mali obmedziť právo preskúmavať prípadnú protiústavnosť ústavného zákona s ústavou. Sú tu rôzne teoretické alebo teda názory právnych teoretikov, ale aj rozhodnutia ústavných súdov, ktoré, viacerých krajín, ktoré hovoria o tzv. materiálnom jadre ústavy, ktoré je tvorené základnými právami a slobodami občanov, ktoré sú neodňateľné a nezrušiteľné. Nevyhnutnosť ochrany tohto materiálneho jadra ústavy Ústavným súdom i pred ústavnými zákonmi vyplýva z viacerých rozhodnutí Ústavného súdu. Máme za to, že by mal byť niekto, kto by mohol preskúmať protiústavný zásah do materiálneho jadra ústavy, napr. ak by išlo do, zásah do základných ľudských práv a slobôd alebo niektorých iných základných princípov demokratického zriadenia. Čiže z tohto pohľadu si myslíme, že tu má byť nejaký takýto kontrolný mechanizmus, a tým kontrolným mechanizmom je práve, práve Ústavný súd, ktorý by mal mať možnosť toto, toto rozhodovať, pretože inak by schválením takejto zmeny sa vytvorilo ústavné oprávnenie pre ktorúkoľvek ústavnú parlamentnú väčšinu absolútne a svojvoľne, resp. neobmedzene obmedzovať až likvidovať neodňateľné a nezrušiteľné základné práva a slobody občanov. Čo v zásade sa dá povedať, že je ignorovaním zásadnej právnej skutočnosti, že ťažiskom ústavného systému je jednotlivec a jeho sloboda, do ktorej nemožno arbitrárne zasahovať, a súčasne i ústavné princípy materiálneho právneho štátu, a to konštatuje i Združenie sudcov Slovenska.
Ďalšia vec, ktorú, ktorou, alebo o ktorej máme pochybnosť, či je správna, je zrušenie súhlasu vzatia sudcu alebo generálneho prokurátora do väzby. Totižto ja chápem, že sú tu určité obavy, alebo sú, ako tu už bolo naznačené predtým z hľadiska, vo vystúpení pána podpredsedu, z hľadiska preskúmavania majetkových pomerov sudcov a tých skutočností, ktoré sa tu udiali, že je tu možno dôvod na takéto nejaké obmedzenie, len treba si povedať, že, že čo toto obmedzenie alebo čo sa sledovalo pri zavedení súhlasu vzatím do väzby. Obsahovo sa tým zabezpečuje rešpektovanie funkčnej trestnoprávnej imunity sudcov za rozhodovanie, ktoré je jednou z tzv. osobných záruk nezávislosti sudcu, pričom jeho porušovanie je aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ohrozením nezávislého súdnictva. To konštatuje aj Združenie sudcov Slovenska, pričom si treba uvedomiť, že súhlas na vzatie do väzby nič nehovorí o tom, že sudca nemôže byť trestne stíhateľný. Je to len súhlas so vzatím do väzby a je to práve z takého dôvodu, aby nemohlo dôjsť k zasahovaniu výkonnej moci do sudcovskej nezávislosti a v konečnom dôsledku k právu občana na spravodlivý súdny proces.
Čiže z tohto pohľadu máme pochybnosti, že či naozaj je potrebné takéto opatrenie v novele ústavy zakotviť, lebo nevidíme v tom, v tom žiaden relevantný účel, keďže tak či tak je možné sudcu trestne stíhať. Tuná hovoríme len o súhlase vzatia do väzby. To vôbec nesúvisí s tým, že by sudcu nebolo možné, možné trestne stíhať.
Ďalšia oblasť, ktorú, ktorú by som chcel zdôrazniť, je postavenie Súdnej rady ako autonómneho a nie nezávislého ústavného orgánu. Súdna rada doteraz mala plniť justi; teda mala plniť najvyššiu nezávislú autoritu vo vzťahu k súdnej moci. Takýmto, takouto zmenou postavenia Súdnej rady sa vlastne zmení aj jej funkcia a bude plniť justičnú politiku vlády a parlamentu, čo si myslíme, že zasahuje do systému trojdelenia moci. V našom právnom systéme máme trojdelenie, systém deľby moci v tom, že tu máme zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu moc. Tieto moci by si vzájomne nemali, nemali do svojich funkcií zasahovať, resp. mal by byť nastavený ten mechanizmus kontroly váh a tá brzda protiváh. A z toho princípu si myslím, že takýto zásah do postavenia samotnej Súdnej rady je porušením práve takéhoto princípu delenia štátnej moci a narušenie toho princípu bŕzd a protiváh.
Ďalej, pokiaľ ide o reformu súdnej mapy, samozrejme, dá sa súhlasiť s tým alebo je to, je to legitímna požiadavka na zmenu súdnej mapy a pokiaľ ja viem, tak na súdoch prebieha už projekt dlhodobejšie, ktorý má túto reformu súdnej mapy riešiť. Na druhej strane práve tá úprava toho, že by malo dôjsť aj k novému prerozdeľovaniu sudcov v rámci tejto súdnej mapy bez nejakých konkrétnych princípov, predstavy o tom, ako to bude fungovať, tak máme pochybnosť, či tu bude možné prekladať sudcov z vyššieho stupňa súdu na nižší stupeň súdu, respektíve mimo miesta bydliska a tak ďalej. Čiže to je tiež otázka na konci dňa tohoto celého procesu, otázka na právo na zákonného sudcu, práva tých sudcov na to, ako boli zvolení, kde boli zvolení a tak ďalej. Čiže tuná máme pochybnosti, že akým spôsobom toto bude prebiehať, a to by sme chceli počuť od pani ministerky, ako si, ako si toto predstavuje.
Ďalšia vec je zmena textu ústavy, ktorá upravuje, že rozhodovanie, za rozhodovanie nemožno sudcu stíhať, a to ani po zániku funkcie, zúžením tohto na neprípustnosť stíhania sudcu len za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní, považujeme za zásadný problém celej tejto novely, pretože imunita sudcu je zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislosti, ktorá zase, opäť súvisí s deľbou štátnej moci, kde by nemala výkonná moc zasahovať do sudcovskej moci a je to v zásade porušenie osobných záruk nezávislosti sudcu a nezávislosti súdu ako takého a v konečnom dôsledku zase aj práva občana na nezávislý súdny proces. A k tomuto máme aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
Ďalšia otázka, ktorú, ktorú by som chcel zvýrazniť, je otázka voľby sudcov Ústavného súdu. Navrhuje sa tu nejakým spôsobom delená duálna voľba sudcov Ústavného súdu z hľadiska ich funkčného obdobia, pokiaľ by došlo k voľbe viacerých, myslím, ako šiestich, pani ministerka? Viacerých sudcov Ústavného súdu jednou, jednou vládnou mocou, jedným parlamentom. Po posledných voľbách na Ústavný súd, myslím si, že v najbližších rokoch, a to, myslím, najbližších desať až dvadsať rokov takéto niečo, pokiaľ som správne počítal, nehrozí.
Na druhej strane si myslím, že takýto princíp je diskriminačný vo vzťahu k týmto kandidátom a znemožňuje za rovnakých podmienok prístup k voleným funkciám jednotlivých funkcionárov. Totižto navrhuje sa taká zmena, ktorá by, taký mechanizmus, ktorý by umožňoval pri voľbe sudcov tých, ktorí získali najväčší počet hlasov, voliť na dvanásť rokov, a tých, ktorí získajú menší počet hlasov, voliť na šesť rokov, pričom ak budú mať sudcovia zhodný počet hlasov v tom počte ďalších šesť, tak sa bude žrebovať žrebom. Tak? (Rečník sa obrátil na navrhovateľku.) Správne som to, myslím, pochopil, a toto si myslím, že je naozaj problém ústavný na právo za rovnakých podmienok k prístupu k volenej, k volenej funkcii.
Čiže toľko k úvodu k tomuto návrhu ústavy. S tými ostatnými ustanoveniami, o tých sa dá diskutovať, s tým nejakým spôsobom, to teraz nechcem ďalej, ďalej prezentovať, k tomu sa budeme vyjadrovať potom v druhom čítaní, ale z hľadiska prvého čítania a filozofie zákona zatiaľ toľko.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 11:55 - 11:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, no, ja nemôžem úplne súhlasiť so všetkým, čo ste povedali, pretože ako sa už ľudovo hovorí, nehádžme všetkých do jedného vreca. Samozrejme, pochybenia niektorých jednotlivcov sú nespochybniteľné, ale tým nemôžme povedať, že všetci sudcovia sú skorumpovaní alebo všetci sudcovia, sudcovia sú zlí. S týmto by ste asi ani vy nesúhlasili, s takýmto, s takýmto konštatovaním. Čiže určite nejakú reformu urobiť treba. Otázka je, že či táto reforma je nastavená vo všetkých svojich bodoch správne; k tomu sa ešte pokúsim neskôr vyjadriť.
A pokiaľ sa týka toho, čo ste povedali ohľadom preverenia majetkových pomerov sudcov, áno. Na druhej strane nemôžte sa tváriť, že ste teraz objavili Ameriku a že idete urobiť niečo, čo sa tu predtým nesnažilo spraviť. Ak si spomeniete na volebné obdobie 2012 – ´16, tak my sme prijali zákon, ktorý riešil preverenie majetkových pomerov sudcov. Žiaľbohu, dopadol na Ústavnom súde tak, ako dopadol, ale tie, ten pokus na práve túto otázku, ktorú ste zvýraznili ako najpodstatnejšiu, sme sa už pokúšali zaviesť v rokoch 2012 až ´16.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 11:19 - 11:19 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že schôdza výboru bude dnes o 12.30 v miestnosti výboru pre verejnú správu, miestnosť č. 147 na prvom poschodí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:26 - 10:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len; úplne krátka poznámka; ja stále nechápem a nemôžem pochopiť, pán minister, ako môžete v súvislosti nad tým, čo vám povedal pán Tomáš, ako vy môžete kritizovať niečo, za čo ste v minulom období hlasovali, resp. mali k tomu úplne iný postoj, ako máte teraz. Čo sa stalo? Ako je to možné, a nie je to prvý raz, proste vy za čosi najskôr zahlasujete v prvom volebnom období a teraz ja naozaj tomu nerozumiem, pýtam sa úplne korektne, ako je to možné, že ste takýmto spôsobom zmenili názor a vy proste; ale nie je to po prvý raz. (Výkriky z pléna.)
Reagujem na pána predrečníka, lebo v súvislosti, on o tom hovoril vo štvrtej vete, ak ste počúvali, páni kolegovia. Ja som počúval veľmi pozorne, možno piata veta to bola, hej, aby som sa nemýlil. Takže reagujem na predrečníka, moja otázka znie, ešte raz: Ako môžete meniť takto rýchlo názor, pán minister? Pýtam sa korektne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 10:10 - 10:11 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Tiež navrhujem, aby sme o tomto procedurálnom návrhu hlasovali o jedenástej, keď sa bude hlasovať. Návrh spočíva v tom, keďže včera sme všetci čakali a sme sa nedočkali, aby zajtra ako prvý bod programu o deviatej hodine ráno vystúpil poverený člen vlády a informoval Národnú radu o projekte celoplošného testovania obyvateľov.
Pán podpredseda, ja si myslím, že po prvé, vláda je podriadená Národnej rade, o tom asi nemusíme diskutovať, a my tu nebudeme láskavo čakať na niekoho, komu sa bude chcieť alebo nebude chcieť prísť. A my ani tuná pána Matoviča nepotrebujeme, potrebujeme človeka, ktorý nám niečo o tom projekte povie. Ak má vzniknúť jednoducho politický súhlas a konsenzus, takáto informácia v Národnej rade musí byť. Ak chcete hľadať nejaké dobré príklady, otočte sa smerom na západ, na Českú republiku, tam sa o všetkých veciach diskutuje v národnej rade. Takže prosím, dajte o tej jedenástej o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:01 - 10:03 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Pôjdem postupne.
Pán poslanec Pčolinský, že strana SMER skončí na smetisku dejín. Inak mimoriadne oceňujem slovo "smetisko dejín", to je pojem Karla Marxa. Robíte pokroky, učíte sa, výborne! No ale zato SME RODINA, tú čakajú také svetlejšie zajtrajšky, že to vám poviem. Voliči musia byť mimoriadne nadšení z vašej strany, najmä zo sexuálnych, transsexuálnych dobrodružstiev pána Borisa Kollára. To určite pomáha budúcnosti vašej strany!
Pán Benčík, pani Hudecová, to boli úžasné prednesy z papiera. Gratulujem, to je na Hviezdoslavov Kubín. Možno pán Benčík by mohol trošku popracovať, bolo to také monotónne, ale verím tomu, že máte budúcnosť.
Pán Linhart a pán Karahuta, vraj za našej vlády boli nízke dôchodky. Áno, okej, ste tu teraz vy. Takže to idete zvýšiť, predpokladám, hej? Došli ste všetko napraviť, všetky tie nespravodlivosti. A naprávate ich tak, že dôchodcom zoberiete 260 mil. euro. Gratulujem! A že zmrazujete minimálny dôchodok. A že im zarežete aj vek odchodu do dôchodku. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.) Toto je vaše riešenie. Takže teraz už to bude pre dôchodcov úplne sveta žiť. Toto je skvelá logika!
Spomeňte si na Ľudovíta Kaníka. Spomeňte si aj na jeho dôchodkovú reformu. Spomeňte si, kto to tu celé spackal. Vaši pravicoví kolegovia tým druhým pilierom. Odvtedy je tu to, ten problematický, problematická situácia slovenských dôchodcov. Takže, páni kolegovia, choďte sa pozrieť do vlastnej špajze!
A viete, pán Krajčír, keď ste povedali, že prečo sme to okamžite nezaviedli, tie 13. dôchodky, keď sme mohli. Kde je pán Krajčír, zabudol som teraz. Pardon, tam som sa pozrel, to je Karahuta, už si zvykám. Čiže, pán Krajčír, že prečo sme to hneď neurobili. No lebo my sme obracali každé euro, aby sme mali deficit normálny, aby sme nezadlžovali budúce generácie (smiech v pléne) a podobne. A preto sa znižoval, a preto sme mali jedno percento deficitu.
A čo ste urobili vy? Takýmto spôsobom (rečník luskol prstami) ste si zvýšili o 8 % deficit. Takýmto spôsobom. Takže vy peniaze máte, my sme ich nemali.
Ďakujem pekne. (Výkriky z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:58 - 9:59 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán kolega poslanec Blaha, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoje vystúpenie a rád by som tu vysvetlil možnože aj kolegom a povedal, tak ako si aj ty spomínal, všetci tu hovoria, že SMER 12 rokov sľubuje 13. dôchodky. No, keby si to aspoň poriadne pozreli a naštudovali. SMER toto hovoril v roku 2010 pred parlamentnými voľbami. 2010 a 2012 SMER – sociálna demokracia bola v opozícii a od roku 2013 postupne zavádzal vianočný príspevok. Každým rokom sa postupne zvyšoval a zvyšoval, zvyšoval, až to došlo do toho, že sa schválili 13. dôchodky riadne, tak pre starobného dôchodcu 460 euro. Toto je fakt, ktorý je nes-po-chyb-ni-teľ-ný.
A na druhej strane dám do kontextu to, že vy ste odpustili bankám neskutočné milióny v pomere v tom, že tie peniaze mohli ísť kľudne, kľudne tým trinástym, tým, na ten 13. dôchodok pre tých našich seniorov. Toto je vaša vizitka, vašej vládnej koalície, akým spôsobom fungujete.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:55 - 9:57 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán kolega Blaha, áno, súhlasím s tebou, nie je žiaden dôvod, aby táto vláda rušila 13. dôchodky. Nie je žiaden dôvod, aby táto vláda ich nahradzovala nejakými sociálnymi dávkami. Nie je žiaden dôvod, aby táto vláda nedala dôchodcom ďalších 282 mil. na trináste dôchodky, a nie je pochopiteľné, že toto všetko v súčasnej vláde lídruje strana, ktorá za všetky tieto opatrenia hlasovala. Toto sú jasné argumenty a môžete hovoriť, vládni poslanci, čo len chcete.
Áno, postupne sa vyvíjal 13. dôchodok. Začalo to najskôr práve vianočnými príspevkami. Potom to chcela najskôr Radičovej vláda zrušiť, ale nemala odvahu. Preberali sme Slovensko s 15-percentnou nezamestnanosťou v roku 2012, s obrovským rozvratom. Ale odovzdávali sme ho s nezamestnanosťou 5 % a prijali sme 13. dôchodky, za ktoré hlasovala aj SME RODINA.
Môžete to akokoľvek kritizovať, či to bolo na poslednú chvíľu, ale bolo to. Ľuďom, dôchodcom sme schválili 13. dôchodky. Tento zákon je platný a neni čo diskutovať o tom. Ale čo vy robíte, na rozdiel od nás, vy im tie 13. dôchodky beriete. A neospravedlníte to tým, že sme to schválili na poslednú chvíľu.
Skryt prepis