Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.7.2021 o 21:55 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.7.2021 21:55 - 22:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pokúsim sa ešte raz vysvetliť a zopakovať, čo som povedal predtým vo faktickej poznámke s nejakými ďalšími poznámkami k tomu.
V prvom rade je treba povedať, že tu máme medzinárodné dokumenty, najmä rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá hovorí jednoznačne, že štáty členské, ktorými sme teda aj my, musia zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom, aby bol očkovaný, ak si to neželá. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, ukľudnime sa a počúvajme pána poslanca Suska.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Čiže ešte raz, členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby boli občania informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom, aby bol očkovaný, ak si to neželá. Aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo že nechce byť očkovaný. A transparentne oznamovať obsah zmlúv s výrobcami očkovacích látok a sprístupniť ich verejnosti na parlamentnú a verejnú kontrolu. Čiže ešte raz si to rozoberme. Nikto nemôže byť diskriminovaný za to, že nechce byť očkovaný. A nikto nesmie byť pod akýmkoľvek tlakom politickým, sociálnym alebo iným za to, že si neželá byť očkovaný.
Stále sa hovorí o tom, že očkovanie je dobrovoľné. Aj pán minister, aj ostatní koaliční poslanci hovoria o tom, že očkovanie je dobrovoľné. Áno, to je pravda, je dobrovoľné. Na druhej strane však sa tu vyvíja tlak ekonomický, sociálny a iný na to, aby sa občania zaočkovať dali, pretože ak sa nedajú, budú mať problém chodiť do práce, budú mať problém chodiť mestskou hromadou dopravou, budú mať problém sa zúčastňovať na akýchkoľvek podujatiach, resp. v akýchkoľvek prevádzkach, kde sa môžu zhromažďovať ľudia. A to je neprijateľné podľa medzinárodných dokumentov, podľa medzinárodného dokumentu.
A teraz sa vráťme naspäť na Slovensko a povedzme ústavnoprávne aspekty tohto návrhu zákona. Prečítam tu znenie zákona: Úrad verejného zdravotníctva môže vydať nariadenie, ktorým dočasne podmieni vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, bez ďalších podrobností.
Na ústavnoprávnom výbore pán minister sám povedal, že do návrhu tohto zákona nedávali žiadne podrobnosti preto, lebo si to budú upravovať podľa toho, ako si to situácia bude vyžadovať. Vážené dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, toto je v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, aby si Úrad verejného zdravotníctva mohol stanovovať obmedzovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky vo forme nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.
Ústava Slovenskej republiky hovorí jasne v čl. 13: Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, čiže rozhodnutím štátneho orgánu, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. V prvom rade pri zachovaní základných práv a slobôd a v druhom rade v medziach toho zákona, na základe ktorého má takýto štátny orgán rozhodovať. Avšak tie medze, hovorí čl. 13 ods. 2, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom, žiadnym nariadením, žiadnou vyhláškou, len zákonom. Čiže nie je možné dať v zákone blanketnú normu, odkazujúcu normu na podzákonnú právnu normu, ktorá by mala upravovať medze základných práv a slobôd. Je to v rozpore s ústavou. Schválili ste v prvom čítaní návrh zákona, ktorý je v rozpore s ústavou.
Okrem toho, ďalej jeden zo zamestnancov ministerstva zdravotníctva na ústavnoprávnom výbore povedal, že v prípade preukazovania sa tzv. COVID pasmi, resp. teda potvrdeniami o absolvovaní očkovania či potvrdenia o prechorení ochorenia, alebo výsledku testu, nejde o spracovanie osobných údajov. Takže ja vám prečítam zo zákona o ochrane osobných údajov, čo sa rozumie pod spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie a tak ďalej, ale aj prehliadanie, poskytovanie prenosom, šírením a tak ďalej, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Čiže ešte raz. Spracovaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie a prehliadanie. Údaje o zdravotnom stave, to znamená aj údaje o očkovaní alebo o tom, či je niekto pozitívny alebo negatívny, je údaj o zdravotnom stave fyzickej osoby. Podľa zákona o ochrane osobných údajov § 5, pardon, § 16 hovorí o spracovaní osobitných kategórii osobných údajov. § 16 ods. 1 hovorí jednoznačne: Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Zakazuje sa. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia alebo týkajúce sa sexuálneho života, alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Údaje týkajúce sa zdravia. Zakázané spracúvať.
Zákon potom v ods. 2 vymenúva výnimky z tohto zákazu spracúvania. Avšak tie výnimky sú vždy presne definované. A pokiaľ sú to otázky týkajúce sa zdravia, tak sú tam výnimky pre zdravotnú poisťovňu, Sociálnu poisťovňu, zdravotnícke zariadenia a podobne. Vždy s odkazom na konkrétny zákon, ktorý takúto kompetenciu príslušnému orgánu, resp. inej inštitúcii dáva z hľadiska zachovania zdravia. Žiaden takýto odkaz na zákon o ochrane verejného zdravia v zákone o ochrane osobných údajov nie je. Čiže je tu konflikt s ďalším zákonom Slovenskej republiky pri takomto spracovaní osobných údajov.
A nemôžem súhlasiť s tým, čo povedali kolegovia, zamestnanci ministerstva na výbore, že v tomto prípade nejde o spracovanie osobných údajov. Samozrejme, že ide. Čiže z týchto pohľadov my nemôžme a opätovne upozorňujem na to, že tento návrh zákona je v rozpore s ústavou a nemôžme ho podporiť. A dúfam, kolegovia a kolegyne, že si to uvedomíte do zajtra a pri hlasovaní o tomto návrhu zákona v druhom čítaní ho nepodporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 20:25 - 20:25 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, neviem, ako sa vysporiadate s týmto návrhom, ale keďže máte poverenie na zastupovanie až od zajtra, od 25. My predsa len žiadame zvolanie poslaneckého grémia v tomto okamihu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 20:15 - 20:15 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Počas rozpravy bol podaný procedurálny návrh pánom poslancom Ficom a následne aj pánom poslancom Kuffom, o ktorých ste dali hlasovať, avšak Národná rada nebola uznášaniaschopná. Povedali ste, že dáte o nich hlasovať pri najbližšom hlasovaní, takže očakávam, že dáte o týchto návrhoch, resp. o jednom, lebo to bol ten istý návrh, teraz hlasovať ešte pred hlasovaním o samotnom bode programu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.7.2021 20:09 - 20:09 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, všetci poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia budú hlasovať proti návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Návrh zákona je diskriminačný a porušuje základné ľudské práva ľudí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. Je v rozpore s ústavou a medzinárodnými predpismi, ktoré jednoznačne zakazujú vytvárať akýkoľvek tlak na ľudí, aby podstúpili očkovanie experimentálnymi a neoverenými vakcínami a podčiarkujú dobrovoľnosť očkovania. Návrh zákona vytvára dve kategórie ľudí, zaočkovaných s nadprávami a nezaočkovaných, ktorých ľudské práva sú neprijateľne poškodzované.
Poslanci za SMER - sociálnu demokraciu nemôžu ignorovať ani odbornú stránku. Voľný pohyb zaočkovaných, čiže neotestovaných osôb môže spôsobiť šírenie nákazy a výrazne zhoršiť pandemickú situáciu. Je nepochopiteľné, že vláda predkladá takýto nebezpečný zákon. Kladieme množstvo oprávnených otázok, čo vedie vládu k takémuto znásilňovaniu a zneužívaniu slovenskej verejnosti, pričom jej výrazne za bohaté finančné príspevky pomáhajú aj médiá.
Poslanci za SMER - sociálna demokracia požiadali Ústavný súd o posúdenie ústavnosti vyhlášky zavádzajúcej povinnú 14-dňovú karanténu pre každého nezaočkovaného prichádzajúceho na územie Slovenskej republiky. Opätovné prijatie tej istej vyhlášky po tom čo jej Ústavný súd pozastavil účinnosť, považujeme za výsmech ústavnosti a prejav hlbokej neúcty k Ústavnému súdu.
Ak sa vládna koalícia napriek vážnym výhradám rozhodne prijať dnes prerokovaný nebezpečný a protiústavný zákon, poslanci za SMER - sociálna demokracia okamžite podajú ďalší návrh na Ústavný súd a požiadajú ho, aby pozastavil účinnosť zákona a vyhlásil ho za protiústavný.
Toto je stanovisko klubu poslancov za SMER - sociálnu demokraciu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 20:09 - 20:09 hod.

Fico Robert
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 19:49 - 19:49 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, dostali ste, alebo ste nedostali písomné poverenie na riadenie schôdze Národnej rady od tohto okamihu? Neklamte nás. Dostali ste ho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 19:45 - 19:46 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Áno, mám procedurálny návrh, pán podpredseda. Predseda Národnej rady sa vôbec netajil tým, že túto schôdzu zvolal v piatok preto, aby dotiahol kšeft s nákupom bytov za miliardu. Ste sa pekne dohádali a urobili ste skvelý kšeft. OĽANO bude kupovať obrovské množstvo testov za stovky miliónov eur a, samozrejme, SME RODINA za to dostane miliardu na kšefty s developermi.
Prosím, potvrďte, a v tom bude môj procedurálny návrh, potvrďte, či je pravda, že vás poveril predseda Národnej rady, aby ste riadili ďalej túto schôdzu, a že odišiel na dovolenku. Po tom všetkom, čo predviedol včera a dnes, aký kšeft vyrokoval, že odišiel na dovolenku.
Dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie parlamentu dovtedy, kým sa nevráti predseda parlamentu, ktorý toto všetko spískal, naspäť na svoje miesto a riadil túto schôdzu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 19:42 - 19:44 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za faktické poznámky. Predrečník Štefan Kuffa to povedal, tiež som očakával od pána bývalého ministra aj štátneho tajomníka, pána Mičovského a Fecka, vystúpenia. Ale ja ich chápem, že nemôžu v tejto veci vystúpiť, lebo za rok a pol nič nespravili.
Ľudia odišli, prepustili odborníkov, nedofinancovali, nezabezpečili digitalizáciu, a preto sme v takom stave, v akom sme. A aj pani kolegyňa Halgašová hovorí o tom, že táto vláda namiesto pomoci sa musela zaoberať neviem čím všetkým. No realita je taká, že vy ste zaoberali až tak tým všetkým, že ste v rámci Plánu obnovy a odolnosti pre poľnohospodárov a potravinárov dali jednu veľkú nulu, jednu veľkú nulu. Vy ste ich zase z hľadiska úrovne ohrozili v rámci Európskej únie čím ďalej, tým viacej a viacej. Nič ste nerobili.
A také vyhováranie sa stále na toho Dobytkára, na pani Matečnú, však dobre, vyhovárajte sa. Ja hovorím jednu vec, pokiaľ boli nejaké porušenia a nejaké veci, tak nech sa to vyšetruje. Ale také, to je také, také vyhováranie sa, že teraz nám Európska komisia alebo to je DG AGRI ide skresať o 25 % preto, leto tu máme kauzu Dobytkár. Ako nám môže skresať na základe toho, keď tá kauza Dobytkár nebola ešte vyšetrená? To sú len také, taká nejaká zvláštna argumentácie z vašej polohy. A teraz čo, teraz sa na PPA-čke budú tváriť, že teda čo keď sa to, nejako to dopadne, tak nejdeme vyplácať, lebo môžme prísť o to, že 25 % budeme musieť vrátiť. A čo keď to všetko dopadne úplne inak, a my zistíme, že sme niekoľko miliónov, desiatok až sto miliónov nevyčerpali v rámci toho starého programovacieho obdobia?
Takže treba zvážiť všetky tieto faktory. A realita je taká, že tí poľnohospodári už tie výzvy, ktoré boli podané, a tie zmluvy, ktoré sa mali podpísať, čakali na tie finančné prostriedky. Je to od minulého roka, sú to, sú to, boli ste tam vy, koalícia, takže asi je to všetko v poriadku, keď tak hovoríte, tak sme mali tým poľnohospodárom a potravinárom tieto peniaze vyplatiť, a nie teraz to budú musieť všetko úverovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 19:25 - 19:34 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, viem, že momentálne v tomto pléne a v rámci celej Slovenskej republiky sa rieši úplne iná a dôležitejšia téma, a to je diskriminácia občanov, ktorá podľa mňa aj po schválení tohto zákona, po týchto úpravách bude ďalej pokračovať, ale pevne verím, že sa nám to podarí potom zvrátiť na Ústavnom súde.
Čo sa týka 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka o zmene zákonov a príspevku vlastne poskytovania z EÚ štrukturálnych a investičných fondov, navrhovaná zmena kompetencií prechodu tejto aktualizácie pôdnych blokov a prideľovania iných, nových čísiel je súčasťou integrovaného systému administrácie priamych platieb, a preto nie je problém, keď toto bude vykonávať Pôdohospodárska platobná agentúra. Je to zvykom aj v iných členských krajinách v rámci Európskej únie, kde to je rozdelené, niektoré to robia, tieto agentúry a niektoré to robia samotné, samotné ministerstvá. Čiže samotný problém v presune nie je a problém, problém je dlhodobý z hľadiska tohto. Od roku 2004 do roku 2018 uvedené dve činnosti, ktoré sa teraz aktuálne presúvajú, boli vykonávané ministerstvom, hlavne po nástupe vtedajšieho (ruch v sále a zaznievanie gongu) ešte terajšieho bývalého pána Mičovského, ministra pôdohospodárstva, drast... kde sa drasticky skrátil počet zamestnancov, ktorí riešili túto agendu.
Navyše tento rok sa tieto činnosti, ktoré sa presúvajú, opäť boli delegované na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, a tento problém sa doteraz vôbec neriešil a len sa presúval vyše roka a pol a bolo to také presúvanie toho čierneho, čierneho Petra. Za rok sa nič neurobilo a nič sa neurobilo ani za ten rok a pol. Pod vedením pána Mičovského sa nespravilo ani s hardvérovým vybavením, ani sa nezabezpečili mzdové prostriedky potrebné na navýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest. A toto je najhoršie na tom, to, že s vysokou mierou pravdepodobnosti môže byť jeden z dôvodov, prečo Pôdohospodárska platobná agentúra nezíska akreditáciu. Problém teda nie je v tomto presunutí týchto kompetencií v rámci tejto novelizácie, ale skôr, tak ako som povedal, je problém personálny a technický, a preto my zahlasujeme za túto novelizáciu, za tento presun, ale budeme ostro sledovať, či sa zabezpečia finančné prostriedky a personálne vybavenie v rámci, v rámci PPA-čky na to, aby tieto, tieto veci fungovali.
V rámci pôdohospodárskej platobnej agentúry sú aktuálne veľmi vážne a dosť veľké problémy pod vedením aj terajšieho nového generálneho riaditeľa, ktorý hneď ako nastúpil na pôdohospodársku platobnú agentúru, tak pozastavil nielen vyplácanie už schválených žiadostí o platby aj zverejnenie, v rámci zverejnených výziev 4. 1, 4. 2, ale aj administrano... administri... administráciu všetkých doteraz nevybavených žiadostí o platbu. Čiže je to na škodu, samozrejme, pre poľnohospodárov, ktorí s týmito platbami počítali, a zvýši sa ich úverové zaťaženie. A tu je to podstatné, čo chcem vystúpiť, je v tom, že terajšie nové vedenie, nový generálny riaditeľ si zadal vypracovanie ďalšieho nejakého procesného, manuálneho úkonu, nejaký ďalší audit od spoločnosti PWC, a teraz vám vysvetlím celú genézu, ktorá začala fungovať ešte, ešte minulý rok.
Čiže terajší nový šéf generálneho... generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry zadal spoločnosti PWC vykonať ďalšie aktivity, čiže za to PPA-čka zase zaplatí. A poviem vám genézu z minulého roku, kde spoločnosť PWC pod vedením vtedajšieho generálneho riaditeľa PPA-čky a už vlastne pod vedením aj rezortu ministra, ministerstva, ministrom pánom Mičovským, spoločnosť PWC vykonala tzv. forenzný audit na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, a tento forenzný audit vykonala spoločnosť PWC. Táto spoločnosť PWC to vykonala zhruba za necelých 900-tisíc euro, podotýkam, že teraz vykonáva ďalšie pod novým vedením generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Minulý rok tento audit, ktorý bol vykonaný, sa podpisoval dodatkom, a to je zhodou okolností veľká náhoda, tento, tento dodatok podpisoval vtedajší štátny tajomník, terajší minister pôdohospodárstva pán Vlčan pre spoločnosť PWC. Teraz sa vykonáva ďalšia aktivita od spoločnosti PWC na PPA-čke, čiže kladiem si otázku, koľko toho táto spoločnosť PWC robila, či pre ministerstvo, alebo pre Pôdohospodársku platobnú agentúru.
A poviem vám, prečo hovorím o spoločnosti PWC. Určite ste sa to viacerí dozvedeli ešte v minulosti, viete, kto je spoločníkom, alebo teda partnerom spoločnosti PWC, ktorá vykonávala tento forenzný audit a vykonáva ďalšie veci? Je to pán Tučný. A pán Tučný je spolužiak pána Matoviča. A pán Tučný je brat, ktorého sestra spolu s pánom Tučným boli s pánom Matovičom na dovolenke v Chorvátsku, kde mu, páni, sestra pána Tučného prepisovala diplomovú prácu. Čiže jednoznačne preukázateľné, že pán Tučný, ktorý je partnerom tejto spoločnosti PWC, ktorá vykonávala forenzný audit a vykonáva ďalšie veci, možno, že bude zaujímavé si pozrieť aj na jednotlivých iných ministerstvách alebo spoločnostiach, či táto spoločnosť nevykonáva, a je veľmi zaujímavé, že práve pán Tučný je kamarát zo školy a spolužiak pána Matoviča a je to jeho blízky človek, to sú všetko medializované informácie a vlastne vtedajší pán Tučný so svojou sestrou boli s pánom Matovičom na dovolenke v Chorvátsku, kde mu prepisovala jeho sestra diplomovú prácu.
Dámy a páni, myslím si, že toto sú jednoznačné prepojenia o tom, či už ako pán právnik Miškovič, ktorý na jednotlivých ministerstvách, alebo spoločnostiach vyťahoval neskutočné peniaze, tak aj asi pravdepodobne cez pána Tučného sa tieto peniaze vyťahujú teraz napr. cez PPA-čku, alebo ďalšie, ďalšie ministerstvá. Čiže budeme sa pýtať a mrzí ma, že tu neni pán minister, lebo by nám mohol vedieť odpovedať na tieto otázky, nakoľko minulý rok tento dodatok so spoločnosťou PWC podpisoval ako vtedajší štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva. Je záhada, že teraz je minister, obsadil si človeka na, za generálneho riaditeľa PPA-čky a zrazu tento človek dáva vykonávať tejto spoločnosti PWC ďalšiu nejakú zákazku. Takže budeme sa pýtať a žiadať od ministerstva, aby nám, aby nás informoval o tom, koľko táto spoločnosť vykonáva za aké financie. A je to neskutočný zase ďalší biznis, ktorý jednoznačne preukazuje, preukazuje prepojenia, prepojenie Matoviča a jeho blízkych ľudí, kde sám priznáva o tom, že to je jeho spolužiak a bezprecedentne o tom, že mu ešte jeho sestra prepisovala diplomovú prácu.
Dámy a páni, toto keby sa stalo v minulom období za nás, tak ako len, len percento z toho je, tak sú plné námestia a zas kričíte všetci na uliciach. Je to neskutočné a toto je príklad toho, ako fungujete. Takže je, potreboval som toto informovať a verím, že aj novinári po vypočutí si týchto informácií začnú, začnú troška viacej okolo toho a zistia všetky tieto informácie, lebo je to len jeden ďalší kšeft.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 18:39 - 18:41 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec, presne ako sme aj tušili, už o chvíľku je ohlásená tlačová konferencia OĽANO a SME RODINA, že sa dohodli, tým pádom Boris Kollár zradil. Len aby ľudia, ľudia vedeli vonku, Boris Kollár, ako vždy zradil.
K tomu vášmu prejavu, ja naozaj nepoznám žiadneho veriaceho kresťana, ktorý by tak dehonestoval pápeža, ako sú predstavitelia OĽANO a predstavitelia tejto vlády, ktorí sa oháňajú kresťanstvom v každej druhej vete. Preboha, však oni spravili z pápeža nástroj v očkovacej kampani. Ako takto ho dehonestovať? Oni, oni ho premenili na merkantil, na kľúčenku. Veď to je príšerné, preboha. Bolo tu za kresťanstva, pokiaľ viem, bolo miluj blížneho svojho, a nie očkuj blížneho svojho. Ako takto môžu zneužívať hlavu katolíckej cirkvi, ja tomu naozaj nerozumiem a chcel by som vedieť, čo by im tak pápež povedal na to rozoštvávanie ľudí, ktoré tu oni robia.
Preboha, ako je možné, že ľudí vonku, ktorí majú svoje rodiny, ktorí majú svoje vzdelanie, ktorí majú svoje, svoju dobrú povahu a chcú aj za niečo bojovať, nazývajú dezolátmi dobytkom, luzou, ako si to vôbec môžu dovoliť, preboha? Ako naposledy takýmto spôsobom urážal bežných ľudí Hitler, keď hovoril o Židoch, v druhej svetovej vojne. Si to uvedomujete, že hovoríte o slovenských občanoch?
Ja si myslím, že keby toto vedel pápež, tak sem za vami určite nepríde a s takými ľuďmi, ako ste vy, sa určite nestretne. Spĺňate všetky definičné znaky fašizmu. Nielen, že rozdeľujete ľudí na podľudí a nadľudí, vy ich dehumanizujete. Ako môžete ľudí nazývať dobytkom a luzou, preboha? A vy ignorujete ústavu, kriminalizujete opozíciu a ešte aj robíte medicínske pokusy na ľuďoch ako Mengele, to znamená, čistí fašisti, vy ste čistí fašisti a ešte máte na čele generála Pinocheta! Či Lengvarského, či ako ho nazývate.
Toto je čistý fašizmus. Už si k tomu iba zahajlujte a budete takí ako Adolf Hitler.
Skryt prepis