Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

30.9.2021 o 14:52 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.9.2021 16:50 - 17:00 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, chcel by som sa vyjadriť k niektorým otázkam právneho štátu a otázkam budovania dôvery v právny štát, o ktorých hovoril vo svojom úvodnom prejave pán generálny prokurátor.
Článok 149 Ústavy Slovenskej republiky hovorí úplne jasne: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“
Na to nadväzuje potom zákon o prokuratúre, ktorý hovorí, že: „Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.“ Zdôrazňujem, vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.
„Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“ Čiže aj zákon o prokuratúre len dupľuje a opakuje to, čo hovorí ústavný článok.
Ďalej v § 3 zákon o prokuratúre jednoznačne hovorí, že „prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná“ - zopakujem, povinná - „vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie, pričom pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná“ - opäť povinná - „využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla“ oprava, „ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“
Za týmto účelom je v zákone definovaná aj pôsobnosť prokuratúry. A pôsobnosť prokuratúry je definovaná tak, že je tu napísané, že vykonáva, teda že ju zabezpečuje trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov na jednej strane, ale na druhej strane aj dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.
Čiže aký tu má zákonodarca na mysli dozor? Akej zákonnosti v prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania? No zákonnosti, ktoré je... ktorá má byť dodržiavaná v rámci vyšetrovania a v rámci prípravného konania. To znamená, nielen smerom von prokuratúra pôsobí vo vzťahu k stíhaniu trestných činov, ale aj smerom dnu vo vzťahu k jednotlivým prokurátorom a vyšetrovateľov. A to je, myslím si, kľúčová otázka. Zodpovedným za zákonnosť prípravného konania, tzv. pán sporu, v trestnom konaní je v každom právnom štáte zástupca štátu. V prípade slovenského právneho poriadku je to prokurátor. Spochybňovanie tejto kompetencie je podľa môjho názoru v rozpore s požiadavkou právneho štátu. Obvinenie ešte neznamená, že niekto spáchal trestný čin a v mnohých prípadoch je hranica medzi dôkazmi a len podozreniami veľmi tenká. Ak sa však podozrenia alebo nepodložené tvrdenia, tobôž krivé obvinenia budú chápať ako dôkaz v trestnom konaní, tak tu máme diktatúru, a nie právny štát, ako by sme to všetci chceli mať.
Počuli sme štatistiku, koľko rozhodnutí Generálnej prokuratúry, resp. generálneho prokurátora bolo vo veciach dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní a koľko z nich sa týkalo mediálne známych káuz. O to viac je zarážajúce, že reakcia politikov na jedno konkrétne rozhodnutie je zriadenie pracovnej skupiny pod Bezpečnostnou radou štátu, ktorá má pripraviť legislatívne opatrenia na obnovenie dôvery v právny štát, to je cieľom, ako teda prenikajú informácie z tejto pracovnej skupiny, majú byť obmedzenia pôsobnosti a kompetencií generálneho prokurátora a Generálnej prokuratúry ako takej. A to len preto, že sa niekomu nehodí do karát nejaké konkrétne rozhodnutie, ktorého cieľom nie je nič iné, len dodržiavanie zákonnosti v prípravnom konaní.
Vážení kolegovia, hlavne z vládnej koalície, pretože vy vládnete, takto si predstavujete spravodlivosť na Slovensku? A treba tu znova zdôrazniť, že tu nejde o rozhodnutia vo veci. Teda nie je to rozhodnutie ktoré by malo následky res iudicata, teda prekážky rozhodnutej veci, a teda nevylučuje opätovné začatie trestného stíhania, resp. vznesenie obvinenia, avšak už zákonným spôsobom.
Z hľadiska udržania demokratických istôt v právnom štáte považujem za neakceptovateľné snahy výkonnej a zákonodarnej moci o účelové zmeny zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie, a to len v dôsledku toho, že sa niekomu nepáči nejaké konkrétne rozhodnutie, ktoré má za cieľ dosiahnuť zákonnosť.
V právnom štáte je podľa môjho názoru neakceptovateľné uvažovať o zmene právnej normy iba z dôvodu zákonného, ale nepopulárneho rozhodnutia, ktoré nenapĺňa politické predstavy a očakávania. Zmena akéhokoľvek právneho inštitútu motivovaná aktuálnou reakciou verejnosti na individuálne rozhodnutie je okrem iného aj v rozpore s ústavným princípom predvídateľnosti a stability právneho poriadku.
Zmeny zákona len kvôli konkrétnym kauzám aj historicky ukázali a vždy vniesli pachuť zneužívania moci na politické ciele, čo, si myslím, že vôbec nesvedčí budovaniu právneho štátu. K dôvere občanov v právny štát, ústavne inštitúcie a ich predstaviteľov neprispieva ale ani mediálna dezinpretá... dezinterpretácia následkov použitia § 363 Trestného poriadku, ktorý ako zákonný inštitút znamená pre každého občana tohto štátu poistku pred svojvôľou zo strany zložiek verejnej moci, nezakladá prekážku rozhodnutej veci, a teda nevylučuje opätovné vznesenie obvinenia a začatie trestného stíhania, ako som už hovoril predtým.
Odcitujme si, pretože médiá často hovoria o tom, že § 363 sem, že § 363 tam, ale nikto nevie, ako zneje. Tak si ho odcitujme, kolegovia: „Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.“
Čo je na tomto zlé? Veď to by mala byť samozrejmosť. Ak je to teda inštitúcia ktorá, v ktorej fungujú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, tak ak ten nadriadený prokurátor zistí, že podriadený prokurátor nezákonne koná, tak je jeho povinnosťou to zastaviť. A na tom nevidím absolútne nič zlé. Tolerovanie nezákonnosti v činnosti orgánov činných v trestnom konaní je totiž vzhľadom na svoju zásadnú spoločenskú nebezpečnosť vo svojich možných dôsledkoch práve podkopávaním základných princípov právneho štátu.
Čítali sme tu správu SIS, z ktorej sme boli všetci šokovaní. Následne sme sa dočítali v znesení obvinenia informácie z odposluchov, to znamená nie nejaké vymyslené výpovede, jedna pani povedala, ale naozaj zdokumentované výpovede, ktoré hovorili o tom, ako sa tu manipulujú trestné konania, ako si vyšetrovatelia vymýšľajú, že tohto potrebujeme obviniť, tak čo si tak asi naňho vymyslíme, aby sme to dosiahli, a to, si myslím, že nemôže nechať nikoho z nás chladnými.
Mediálne dezinformovanie o následkoch použitia § 363 útočiace na nedostatočné právne vedomie verejnosti, a to či už účelovo motivované, alebo v dôsledku nekompetentnosti tých, ktorí o tom informujú, len zvyšujú ohrozenie fungovania právneho štátu. Celospoločenská akceptácia a politická podpora takéhoto stavu nebezpečne smeruje k totalitnému režimu a nemôže byť v záujme žiadneho občana spoliehajúceho sa na ochranu svojich práv inštitúciami fungujúcimi v slobodnom, právnom a demokratickom štáte. Kolegovia, dnes sa to deje vo vzťahu k politikom, zajtra si takto budú vybavovať účty podnikatelia, pozajtra susedia. Toto naozaj chceme?
A na záver už len jedna otázka. Trestné stíhanie samo osebe, osobitne väzobné trestné stíhanie je vážnym zásahom do základných práv človeka. Samotné trestné stíhanie už len pritom môže človeku ľahko zničiť život. No a osobitne, ak takéto trestné stíhanie je nezákonné, nehovoriac o tom, teda ak je takto nezákonne ešte človek väzobne stíhaný.
Kolegovia, kolegyne, uvedomili ste si niekedy, že človek môže byť prepustený zo zamestnania, môže skrachovať ako podnikateľ, môže sa dočkať rozvratu v rodine, prísť o manželstvo, stratu spoločenského postavenia a podobne? A to napriek tomu, že krajská prokuratúra, resp. generálna prokuratúra videla pochybenia a nezákonnosť v trestnom stíhaní, a toto chcete, aby mali tolerovať a nemohli sa proti tomu ozvať a nemohli by to napraviť? Tak ja si myslím, že takto to fungovať nemôže.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 16:17 - 16:19 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skúsim vecne. Pán poslanec Žiak, preferenčných krúžkov som mal 60-tisíc, vy ste ich mali 3 635, to len, to, že vám prekážajú moje preferenčné krúžky, tak skúste trošku pohnúť rozumom, ak nejaký máte.
Čo da týka mojej publikačnej činnosti od roku 2017, v roku 2018 mi vyšla monografia 400-stranová Antiglobalista o globalizácii, potom vyšla v anglickom preklade vo vydavateľstve Peter Lang. To je jedno svetoznáme vydavateľstvo. V roku 2019 som autorom asi desiatich monografií a desiatok štúdií. Keď napíšete aspoň jednu knižku, tak potom sa môžeme aj o týchto veciach ďalej baviť.
Ale viete, pán Žiak, ja rozumiem, že so mnou nemusíte súhlasiť, so všetkým, čo poviem, a môžme mať iné svetonázory, ale prepáčte, môjho nebohého otca si už nikdy viac do úst neberte, prosím vás o to veľmi pekne.
Čo sa týka pána Baránika, a toho, že či je možné, alebo nie je možné disciplinárne stíhať pána Kysela, to je úplne legitímna otázka a to človek nemusí byť nijakým spôsobom zástancom bývalého režimu, pravdou skôr je, že ak niekto strkal do väzby a mučil ľudí ako počas možno 50. rokov bývalého režimu, tak to, žiaľ, bol práve prokurátor Kysel. Práve prokurátori, ako sú Lipšic, Šuriak alebo Repa, a, žiaľ, takto zomrel aj Milan Lučanský, ktorý si takýto osud určite nezaslúžil. Čiže ak náhodou chcete vidieť paralely medzi režimami, ktoré sa nehlásili k liberálnej demokracii, a tým, čo sa deje dnes, tak je to určite skôr to, čo robí Špeciálna prokuratúra.
Páni kolegovia, ja vás naozaj chcem, poprosiť, aj z úcty k sebe vzájomne, neťahajme do našich sporov našich nebohých predkov, našich nebohých rodičov, to je už naozaj prerážanie všetkého dna a myslím si, že pán Žiak by sa mal veľmi, veľmi hanbiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 16:11 - 16:13 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, som tak zhrozený, že už som rozmýšľal, či vôbec vystúpim. Vážení kolegovia a kolegyne, ja okrem pána poslanca Petra Polláka som nepočul jednu otázku alebo jednu nejakú pripomienku ku správe pána generálneho prokurátora, ktorú tu teraz prejednávame. To je prvá vec.
Druhá vec. Celé toto divadlo, ktoré tu prebieha, a generálny prokurátor sa musí na nás, a teda poviem, na túto snemovňu takto pozerať a trávi tu čas, veď to je, kolegyne a kolegovia, jedna veľká hanba.
Druhé, čo mi tu z tohoto vyplýva, z tejto rozpravy, že všetci, kto pracovali za vlády SMER-u, ľudia by mali byť strčení do basy, prokurátor ich nesmie oslobodiť, súd ich nesmie oslobodiť. Uvedomujete si, že keby ten tento prokurátor generálny nezastával princípy právneho štátu, tak toto je prevrat, vážení kolegovia, veď si to už konečne. A to prídete o dva roky opäť? Budeme zatvárať vás? Veď to nemôže takto fungovať.
Pán generálny prokurátor, som lekár, nie som právnik ani taxikár, chcem sa vás, sa vám ospravedlniť skutočne za túto snemovňu, za túto diskusiu, ktorá už nemá s... so... s vašou správou nič spoločné, a aby tu kolegovia hovorili o nejakých, kto bol právom a neprávom, katastrofa, obdivujem vás, že toto vôbec vydržíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2021 15:56 - 16:06 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán generálny prokurátor... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko, pokoj, poprosím, pokoj v rokovacej sále.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Poprosil by som opäť čas, lebo mal tu zase záchvat pán Pročko.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte čas.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže ešte raz. Vážený pán generálny prokurátor, ja som empatický človek a ja sa tak vciťujem, ako sa musíte cítiť, keďže ste prišli podobne ako ja z akademického, odborného prostredia a máte za sebou PhD., máte za sebou kopu štúdií, ja som takisto napísal množstvo kníh, takisto som PhD. A potom prídete do parlamentu a ste konfrontovaný tuto s profesorom Pročkom. Ja cítim tie zimomriavky a cítim ten závan tej neviery, že sa takéto niečo vôbec môže vyskytnúť ešte stále v 21. storočí v druhu Homo sapiens sapiens, zdieľame to s vami a cítime rovnaké zahanbenie, ale musíte, žiaľ, tolerovať, že aj takýchto ľudí poslali v rámci hnutia OĽANO občania do parlamentu.
Ja chápem, že vy chcete odbornú diskusiu, len odbornú diskusiu viesť s ľuďmi, ako je pán Pročko alebo tuto pán Baránik, ktorý, ja teraz opomeniem to, že robil toho taxikára v Toronte, lebo je to naozaj smiešne, ale on ani nie je odborníkom na trestné právo alebo odborníkom na vašu oblasť prokuratúry, on vyštudoval právo za socializmu, to je super, ja mu gratulujem, lebo to bolo veľmi kvalitné školstvo, ale robil podnikového právnika v nejakom podniku socialistickom, čo teda nie je celkom zjavne tá právna oblasť, ku ktorej sa dneska vyjadruje, a potom to tak aj vyzerá. To isté platí o pánovi Dostálovi, ktorý bol teda budovateľ socializmu a písal do Nového slova a dneska je veľký kapitalista, ale o práve nevie nič, svoje diplomové a záverečné práce v rámci právnickej fakulty písal o parlamentarizme, čiže zase nie je to odborník na prokuratúru.
Preto... ja mám úctu k vzdelaniu a úctu k odbornosti a tú vy predvádzate, a síce som vás predtým nepoznal, priznám sa, že som k vám vôbec nemal dôveru, pretože ste pôsobili vo vláde Mikuláša Dzurindu, dokonca ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve, ktoré viedol Daniel Lipšic, ale získali ste si ma tou vašou snahou dodržiavať zákon, aspoň zatiaľ mám pocit, že robíte to, čo robiť máte, že vy jednoducho chcete robiť správnu vec. To nie je otázka toho, že chcete niekomu kryť chrbát, a ja opakujem, pochádzam z akademického prostredia, ktoré sa hemží ľuďmi, ktorí chcú robiť správnu vec, ktorí jednoducho nechcú pozerať naľavo, napravo, nechcú žiadne vplyvy riešiť, oni vidia, že zákon je porušený, tak jednoducho na to upozornia. To je v akademickom prostredí ale úplne sväté. To, že tomu nerozumie Pročko, Baránik alebo ďalší, to skôr svedčí o ich mentalite, že oni lynčovať chcú, oni chcú lynčovať, oni nechcú zákonným spôsobom riešiť veci a toto je pre mňa absolútne, ale absolútne neakceptovateľné.
Počúvali sme tu teda týchto odborníkov na právo ako pána Baránika, ktorý dokonca fakt povedal, že ZMOS je politická akcia. Potom povedal, že listy na vašu podporu, to je 600 prokurátorov, ste zosnovali alebo že to zosnovali nejakí reptiliáni, alebo že tu došlo k nejakej strašnej konšpirácii. Oni v takomto nejakom mentálnom nastavení žijú. Ako je to, je to, žiaľ, smutné, len smutné je aj to, že takýmto spôsobom funguje aj slovenská tlač. Ja som si napríklad prečítal v denníku SME, keď prišiel list na podporu pána Lipšica, špeciálneho prokurátora, to bolo 54 špeciálnych prokurátorov, tak v denníku SME to vytlieskavali, že vidíte, prokurátori stoja za Lipšicom a tak ďalej a tak ďalej, a potom prišiel list na podporu vás, pána Žilinku, s vyše 600 podpismi, a to zrazu som si prečítal v denníku SME, že to je ale hlúpy krok. Viete, toto, keď človek cíti a číta, tak si hovorí, že oni si naozaj myslia, že tí Slováci žerú seno, že oni to nevidia, že tu je tak dvojaký meter a tak účelová hra.
A ja sa pýtam, nie je toto pokus o zastrašovanie Generálnej prokuratúry? A teraz nehovorím len o politikoch, lebo z hľadiska toho, čo tu predviedol pán Dostál, pán Šeliga, pán Baránik alebo pán Pročko, to je čisté zastrašovanie, hrubý politický nátlak. Oni jednoducho chcú, aby ste tu likvidovali a lynčovali opozíciu, vy to nerobíte, tak vás nenávidia a idú vám zobrať právomoci. Toto je v skratke to, čo robia oni. Inkvizítori a jednoducho ľudia, ktorí nemajú absolútne žiaden zmysel pre právny štátu. Ale toto robia aj médiá. A ja sa pýtam, nejde o to, že tie médiá majú konkrétnych vlastníkov? Že sú tu konkrétne politické a podnikateľské záujmy? Však vieme, že tie konkrétne médiá, ako je Denník N, majú za sebou konkrétnych podnikateľov, ktorý ich vlastnia. Denník SME vlastní takisto nejaká finančná skupina, sú za nimi oligarchovia, to isté platí o Aktualitách a tak ďalej, to sú médiá, ktoré tu robia politickú činnosť a nátlak na prokuratúru, a toto poďme riešiť, lebo toto nie je žiadna nevinná novinárska činnosť, toto je normálne zastrašovanie Generálnej prokuratúry.
Veľmi stručne sa vyjadrím k tomu § 363 a poviem veľmi úprimne, viete, keby koalícia prišla s tým, že ide § 363 meniť prvý deň po voľbách, tak si poviem, že nesúhlasím, ale O. K, je to legitímne. Ale keď to idú účelovo meniť vo chvíli, kedy vy ste nejako rozhodli, a im sa to rozhodnutie nepáčilo, tak ako inak to nazvať, ako že to je účelové a že to je absolútne nelegitímne, že toto by si nedovolil ani Mugabe v Zimbabwe, že toto je jednoducho cez čiaru, a ak to spravia, na Slovensku skončil právny štát definitívne.
A myslím si, že ak takéto niečo naozaj urobia a nájdu tú odvahu, tak čl. č. 7 Zmluvy o Európskej únii musí byť aplikovaný, pretože Poliakov naháňajú za to, že si účelovo zvolili, vytvorili zákon, aby sudcom zobrali možnosť ďalej pôsobiť kvôli veku, aby si nejakým spôsobom vyčistili súdnictvo, tak ale však takto si vyčistia Generálnu prokuratúru. Táto vláda, to je taký zásah do právneho štátu, že som presvedčený, že Slovensko bude žalované v Európskej únii.
Ale ja mám na vás, pán generálny prokurátor, niekoľko konkrétnych otázok, pretože ja som vás sem neprišiel súdiť, vy si robíte svoju robotu a ja som neni odborník na prokuratúru, dôverujem, že vy ste a že to robíte dobre. Ale pýtam sa, vy ste nejakým spôsobom rozhodli o pánovi Pčolinskom, resp. nie vy, ale váš zástupca, námestník odôvodnil toto rozhodnutie na 75 stranách, čiže zjavne je to legitímne. Ja sa pýtam inak. Tu sa bavíme o tom, že či ste takto mohli rozhodnúť, resp. či Generálna prokuratúra mohla rozhodnúť. To predsa vôbec nie je otázka. Vy ste mohli.
Ja sa pýtam opačne. Ako je možné, že takéto pochybenie si dovolil dozorujúci prokurátor, ktorý toho Pčolinského do tej väzby strčil, pán Kysel? To je, mimochodom, ten istý prokurátor, ktorý strčil do väzby aj Milana Lučanského, ktorý potom zomrel. A ja sa pýtam, to tu budeme tolerovať, že ľudia ako Kysel, a ja som toho pána Kysela raz v živote mal možnosť stretnúť na grilovaní, keď chcel byť tuším špeciálny prokurátor. Takíto ľudia, zjavne sadisti, zjavne ľudia, ktorí si užívajú, že môžu niekoho strčiť do väzby, že môžu niekomu ubližovať, takíto ľudia majú takúto silnú moc? Však koľko bol ten Pčolinský v tej väzbe, koľko bola jeho rodina bez neho? A keď teraz vieme, že to bolo celé protizákonné, ako to, že tu nie je nejaké disciplinárne alebo trestné stíhanie voči Kyselovi?
Ja sa na toto pýtam, pán Žilinka, čo budete robiť s Kyselom. To nebude mať dôsledky? Však ste mu zničili život, zničili ste tomu dotyčnému kariéru, musel sa vzdať svojej funkcie, jeho rodina bola bez otca a vy teraz akože Kysela necháme ďalej plieniť a robiť takéto veci? Však to musí mať, preboha, následky! To nie je možné, že by si prokurátori mirnix-dirnix mohli takéto veci dovoľovať voči občanom Slovenskej republiky.
A mne je ukradnutý, teraz prepáčte, Pčolinský, ja ho nepoznám osobne, neviem, kto to je, a iba teda viem z médií, ale toto si predsa nemôže jeden Kysel dovoliť. Čiže pýtam sa, aké budú dôsledky toho, že tento človek podľa môjho názoru zneužíva svoje právomoci, a vy ste sám vo svojom, alebo resp. váš kolega sám vo svojom rozhodnutí potvrdil, že došlo k porušeniu jeho práv. Čiže čo budete robiť s pánom Kyselom? Moja konkrétna otázka.
Ďalšia konkrétna otázka. Čo budete robiť so špeciálnym prokurátorom Lipšicom? Poslal som vám list a podnet, kde jasne hovorím, že Lipšic porušil všetko, čo patrí k práci nezávislého prokurátora, pokiaľ sa vybral do médií, kde hovoril, vyviňoval tzv. čurillovskú mafiu, prepáčte, je to výrok pána Borisa Kollára, takto ju označujeme, obviňoval sudcu, obviňoval krajského prokurátora, vynadal všetkým dokola, potom povedal, že ho sledujú mimozemšťania či kto, myslím, SIS ho sleduje, potom zistil, že ho nesleduje, medzitým povedal, že nejaké temné sily tu ovládajú prokuratúru. Veď to sú čisté konšpirácie. On to nehovorí ako politik, on zneužíva úrad, odborný úrad prokurátora na to, aby šíril takéto nezmysly. A vy to nebudete riešiť? Ja predpokladám, že to by malo byť predmetom disciplinárneho konania.
Ďalšia vec, ktorú sa pýtam. Sú tu jasné úniky zo spisov a vždy to končí v Denníku N u Moniky Tódovej. Ako je možné, že Monika Tódová ešte nie je vypočúvaná, vyšetrovaná, odkiaľ má tieto informácie? To je takisto vec, ktorú musí Generálna prokuratúra riešiť, aby sa očistili bezpečnostné zložky od takýchto šialených vplyvov.
To isté platí ohľadom dnešnej informácie, že Daniel Lipšic chodil na stretnutia s pánom Koščom, aby pomáhal Dušanovi Kováčikovi k lepšej mediálnej prezentácii, lebo od neho potreboval zahladzovať nejaké veci. Veď toto treba preveriť, preboha! A keď Daniel Lipšic naozaj takýmto spôsobom pochybil, tak on patrí do tej väzby. Ale veď to sa musíte, pán kolega Žilinka, starať o to, aby tá prokuratúra mala dôveru verejnosti, a nemá ju kvôli Lipšicovi, nemá ju kvôli tomu, čo sa deje na Špeciálnej prokuratúre, nemá ju kvôli gestapákom, ako je Šurek, ako je Repa, ako je Kysel a ako je v prvom rade Lipšic. Čiže ja sa opačne pýtam, čo budete robiť s Lipšicom, lebo ten je zásadný problém právneho štátu na Slovensku.
A posledná otázka, piata. Vo Francúzsku dneska poslal súd do domáceho väzenia bývalého prezidenta Sarkozyho za to, že robil podvody v rámci volebnej kampane. My tu na Slovensku máme exprezidenta, ktorý robil dramaticky horšie podvody v rámci volebnej kampane, ten tu veselo behá po slobode. A ja sa pýtam, naozaj platí – padni komu padni? Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že padlo jedine na Milana Lučanského, ktorý, žiaľ, zomrel kvôli ľuďom, ako je Matovič, ale ľudia, gauneri, ako je Kiska, si ďalej veselo behajú po slobode. A to platí pre Matoviča, to platí pre Lipšica, to platí pre ďalších.
Pán Žilinka, držím vám palce, aby na Slovensko priniesli viac spravodlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 15:08 - 15:09 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len chcel vysvetliť aj vzhľadom na to, čo tuná bolo už povedané ohľadne tej nešťastnej, resp. tej, tých repríz nešťastnej tlačovej konferencie, ktorú pán, pán prokurátor mal, a teda boli na ne rôzne ohlasy zo strany médií, či teda bol naplnený zákon, alebo nebol naplnený zákon.
Vážení kolegovia, v žiadnom mediálnom zákone nemáte napísané, akým spôsobom má ten alebo onen informovať o dôležitej veci, ktorá sa stala, ani minister, ani poslanec, a už vôbec nie prokurátor, ale má informovať. A či si ten, kto informuje, zvolí tlačovú besedu, zvolí vyhlásenie, zvolí čokoľvek, je jeho pánska vôľa. Ide o obsah, akým spôsobom on sám prezentuje to, čo prezentovať chce. A to znamená, keď je to formou vyhlásenia, je to formou vyhlásenia. Keď je to formou tlačovej besedy, je to formou tlačovej besedy. A tuná sa tie informácie skutočne dostali do všetkých médií preto, lebo aj to bola forma vyhlásenia, nakoniec aj tak to bolo pôvodne, pôvodne teda napísané a ohlásené.
Čiže to, že printy, alebo ja neviem, kto sa sťažovali, že vlastne tá, teda neboli pozvaní na tlačovú besedu, no nemuseli byť pozvaní na tlačovú besedu, ale k tým informáciám mali prístup presne taký, aký si zvolili.
Čiže to všetko, ten cirkus ohľadne predvolávania pána prokurátora na rôzne výbory, to je proste omyl, to je hlúposť a na nič také ani netreba reagovať, lebo žiadny zákon nebol porušený.
Skryt prepis
 

30.9.2021 14:52 - 14:53 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, hovoríme o kategorizácii, ktorú ste schválili na vláde, kde priamo v tom sa hovorí o... 11-tisíc lôžok, ktoré sa zrušia, resp. sa pretransformujú na lôžka následnej starostlivosti, a chcem sa spýtať ako chcete vyriešiť tzv. tú mapu pacienta, to znamená, že keď sa porušia tieto, tieto lôžka v týchto jednotlivých regiónoch v rámci celého Slovenska, ako následne budete riešiť tie, by som povedal, tú následnú starostlivosť z hľadiska záchraniek, prevozných tímov, zvýšenia počtu odborných pracovísk tam, kde budete chcieť toto všetko vykonávať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 30.9.2021 14:33 - 14:35 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. No neodpovedali ste úplne priamo, že či áno, či nie, hovoríte, teda ja som to pochopil tak, že teraz sa budete 2 roky, sa bude 2 roky sledovať situácia a potom sa to nejakým spôsobom vyhodnotí.
No myslím si, že, pán minister, keby ste komunikovali, a teda neviem, prečo ste nekomunikovali, lebo teda ste komunikovali možno len čiastkovo, my sme napríklad, ja som dostal informáciu z pondelka tohto týždňa, kde bol nejaký zaslaný list Asociácie nemocníc Slovenska, že táto kategorizácia sa odkladá na rok 2022. Takúto informáciu som dostal.
A keď sa bavíme teraz o Hornej Nitre, kde v Bojniciach je nemocnica, ktorá je spádová asi pre 200-tisíc obyvateľov, lebo zastrešuje, samozrejme, okres aj Partizánske, Bánovce, Prievidzu, sčasti aj Žiar a tak ďalej, tak my teraz jednak máme možnosť využiť, využiť peniaze, ktoré sú v rámci transformácie regiónu Hornej Nitry, kde vieme teraz akútne a aktuálne riešiť nejakú modernizáciu a vybavenie v rámci tejto nemocnice, kde, samozrejme, my z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja veľmi intenzívne investujeme, jednak máme tam nové operačné sály, robíme kompletne nový urgentný príjem, ODCH a tak ďalej a tak ďalej, sa rekonštruuje nemocnica, ale teraz nemáme, nemáme reálnu, reálny podklad z vášho ministerstva na to, alebo neviete dať vy reálny podklad na to, aby sme mohli si tieto finančné prostriedky uplatniť z tejto transformácie, to je také, že teraz budeme tu čakať?
Hej, že nerozumiem tomu, pán minister, že takýmto spôsobom, a teda chcem sa aj spýtať, že ako, ako komunikujete s tou asociáciou, viem, mám informáciu, že napríklad nekomunikujete vôbec so samosprávami, či vyššími, alebo miestnymi regionálnymi z hľadiska tejto, tejto kategorizácie, ktorá sa predtým volala stratifikácia, a, bohužiaľ, to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 30.9.2021 14:19 - 14:20 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, myslím si, že všetci vieme, že vy neviete, takže to svedčila aj vaša odpoveď na toto. Vy ste sa niekedy prešli medzi starostov po regiónoch? Zistili ste, aká je situácia?
Pani ministerka, v takom stave, v akom sa teraz nachádzajú eurofondy, sa ešte v živote nenachádzali. Nefunguje to, obce a mestá proste nemôžu žiadať žiadnu, žiadnu dotáciu, žiadne eurofondy. A ja vám úplné – aj tu kolegom – poviem, úplné klamstvo, ktoré ste povedali, a to je ten váš princíp. Hovoríte o tom, že za predchádzajúcich vlád sa žiadna nemocnica nepostavila. Akože nie? Však v roku 2015 sa otvárala nová Nemocnica svätého Michala, čo je 6 rokov dozadu, pani ministerka, takže to by ste mohli vedieť. (Reakcia z pléna.) To by ste mohli vedieť.
A vôbec to nie je pravda, o čom ste teraz hovorili. Nekomunikujete, nefunguje to, žiadne, žiadne výzvy pre obce a mestá, veľa peňazí prepadne preto, lebo nebudú vyčerpané, a myslím si, že občania na Slovensku vidia, kto spravuje eurofondy a financie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 11:47 - 11:49 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán generálny prokurátor, máte skutočne obrovskú úlohu rozlíšiť a zabrániť v tejto spoločnosti politickým procesom, a to, aby sme sa nevrátili do 50. rokov, lebo tá cesta tam skutočne, alebo to, čo sa tu deje, tá cesta ukazuje tie 50. roky. Preto vám dôverujú primátori, to ste videli, ten potlesk na ZMOS-e, preto vám dôveruje široká verejnosť, a preto vám dôverujú aj prokurátori, lebo prokurátori majú skutočne strach, aby nemali tlak, aby nemuseli rozhodovať politicky, majú rodiny a deti a vedia, že politické rozhodovanie po zmenách vlády prináša iba revanš, neprofesionalitu. A tohto sa obávajú a naozaj do vás vkladajú určitú nádej a... a podporu.
Aby som pre ľudí porovnala rozdiel, čo kritizuje opozícia a čo očakáva od vás a čo robí pán Čekovský na kultúrnom na výbore, keď prišli novinári. Ja som to písala. Týždeň vopred sa objednali z Hlavných správ. Povedal, že ich nevpustí. A prenos na rozdiel od vás, kedy ste zobrali všetky relevantné médiá, zobral svoj Facebook či svoj mobil a prenášal výbor, pretože nevpustil novinárov, údajne, že bol COVID, ja som ho sfotila, bolo plne voľných miest, prenášal cez svoj mobil na svoj vlastný Facebook. A predstavte si, že keď došlo k diskusii tak ešte ten svoj mobil vypol, aby ľudia nevideli tú diskusiu. A táto, tá, táto, tento človek si dovolí vás kádrovať, tento človek si dovolí porovnávať váš prípad so svojím prípadom?!
Čiže ja neviem, ale vnímam to ako obrovský nátlak na to, aby sa skrivila spravodlivosť, a vnímam to ako neporovnateľnú vec, a aby poslanci parlamentu rozprávali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 11:33 - 11:35 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem len skonštatovať, to, čo vnímam z verejnosti, z profesijnej verejnosti, z občianskych združení, ako aj z bežných občanov. Tá konštatácia je nasledovná.
Po určitom období beznádeje - a dovolím si povedať - aj temna, bez viery v právny štát tu svitla nádej a pomaly, pomaličky rastie krehká dôvera v právny štát, v právnu silu a tiež rastie nádej, že štátna moc, žiaľ, v rukách polobláznov má koncovku a nebude môcť byť bezbreho zneužívaná. Toto je zásluha prokurátorského stavu na čele s generálnym prokurátorom.
Tiež chcem povedať, že je potrebné vydržať v tomto boji, pretože vnímam priame ataky, tie priame ataky sú cez médiá, cez koalíciu, ale aj cez Špeciálnu prokuratúru na Generálnu prokuratúru, aj na generálneho prokurátora.
Ale sú aj podprahové ataky, ktoré sú ešte horšie. Ten podprahový atak ma vyrušil teraz napríklad, keď sme schválili, že o... po 17.00 hod. príde špeciálny prokurátor, a má jednu... jednoznačne zadefinovaný termín. Ale jeho nadriadený, generálny prokurátor, tu referuje na trikrát, to je tiež nezmysel a tiež to vnímam ako podprahový atak na generálneho prokurátora. A tiež podprahový atak je ten, čo zrejme ide predložiť spravodajca, lebo to nejdem ani komentovať, čo to ide predložiť. Čiže je treba vydržať v tomto boji.
Ja osobne a myslím si, že aj verejnosť to tak vníma, že nikde sa zatiaľ nestalo v konaní Generálnej prokuratúry ani v konaní generálneho prokurátora, že bol porušený zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ruch v sále a zaznievanie gongu), ktorý jednoznačne hovorí, čo má generálny prokurátor urobiť. Čiže je treba sa upokojiť.
A na záver poviem len to, že s uspokojením pri hlasovaní zoberiem správu generálneho prokurátora na vedomie.
Ďakujem.
Skryt prepis