Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2021 o 9:22 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 15:04 - 15:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 31. januára 2022. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.11.2021 14:24 - 14:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milá kolegyňa, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 31. januára 2022. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2021 11:21 - 11:21 hod.

Baláž Vladimír
Ospravedlňujem sa, že vás zdržujem, ale pri tlači 663 som sa pomýlil a hlasoval som za, chcel som sa zdržať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 9:22 - 9:23 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem pekne za slušné vystúpenie, pokiaľ sa týka Sociálnej poisťovne. Ja by som len v krátkosti chcel poďakovať celému kolektívu Sociálnej poisťovne, pretože v tomto zložitom, zložitom období sa zhostila Sociálna poisťovňa aj úrad práce napriek tomu, že sa vyskytli tie nedostatky, ktoré sa vyskytli. Treba povedať, že tí ľudia sú dennodenne v strese, pretože viem z hľadiska callcentra, aké informácie musia podávať v tejto zložitej situácii.
Pán riaditeľ, bol by som rád, keby ste tlmočili aj za celý tím tuto, za nás ľudí, že proste ďakujeme za prácu, ktorú ľudia robia pri pulte, pretože sú v prvom strede. Takže ešte raz ďakujeme pekne za výsledky, ktoré boli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:41 - 18:44 hod.

Vážny Ľubomír
Zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:40 - 18:41 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom pre sociálne veci určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 782. Predkladám informáciu o predloženom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky.
Ambíciou predkladaného návrhu zákona je čiastočná kompenzácia zaužívanej valorizácie dôchodkov a tiež reakcia na očakávaný nárast spotrebiteľských cien v roku 2021 a 2022. Jednorazový príplatok má byť vyplácaný v apríli 2022 dôchodcom v členení 100, 200 a 300 eur v závislosti na výške dôchodku.
V zmysle opatrení, v zmysle oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 812 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore aby bol prerokovaný do 31. januára 2022.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:21 - 18:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, prvýkrát stalo teraz v tomto volebnom období, som prvýkrát poslanec, ale pri takomto plnom pléne som ešte nehovoril. Verím, že nebudem mať trému.
Kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a prijatie tohto zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Ide o zákonné zakotvenie tohto finančného nástroja, ktorý sa úspešne už niekoľko rokov používal na Slovensku. V súčasnej situácii, myslíme si, že je nevyhnutné hľadať všetky finančné zdroje na konsolidáciu verejných financií a zmiernenie dopadov zdražovania. Vidíme neskutočné zdražovanie, ktoré tu máme už niekoľko mesiacov, a, bohužiaľ, všetci odborníci a analytici hovoria o tom, že to zdražovanie bude pokračovať ďalej. Hovoríme o zdražovaní a zvyšovaní cien elektriky, plynu, tepla, nehovoriac potravín, kde vidíme až 20-percentné zvyšovanie. A toto zvyšovanie bude pokračovať a je potrebné, aby banky a finančné inštitúcie, ktoré dosahujú ročne až pomaly miliardové zisky, boli spolupatričné a pomáhali na Slovensku.
Finančné inštitúcie pôsobia, pôsobiace na Slovensku, ako som povedal, dosiahli v roku 2021 – a už s predpokladom – rekordné, až pomaly miliardové zisky. Preto navrhujeme a považujeme za správne vrátiť sa k nástroju osobitného bankového odvodu, ktorý by pri sadzbe 0,4 % za príslušný rok mohol priniesť príjem do rozpočtu Slovenskej republiky v objeme cca 300 miliónov. A 300 miliónov, myslím si, že nie je malá suma, a ja pevne verím, že týmto zákonom pomôžeme tým najslabším, ktorí pocítia akékoľvek len minimálne zdražovanie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.
N
ávrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v objeme cca 300 miliónov eur ročne. Návrh zákona nemá negatívny dopad na rozpočet samosprávy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy ani žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákon má negatívny vplyv na hospodárenie finančných inštitúcií pôsobiacich na území Slovenskej republiky, a to vo výške spomínaných 300 miliónov eur ročne.
Kolegyne, kolegovia, táto, tento zákon je úplne jednoduchý a to tak, že v čl. I § 1 tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a výšku platenia odvodu.
V § 2, základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe, znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.

A v § 3, banka je povinná uhrádzať odvod, ktorého sadzba je 0,4 % na príslušný rok.
Dámy a páni, potom ďalej v § 4 máme: Podrobnosti o povinnosti platenia odvodu, spôsobu jeho platenia a správy odvodu upraví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
Účinnosť nadobudnutia dávame od 1. marca 2022 a pevne verím, že schválením tohto zákona pomôžeme slovenským domácnostiam v sume 300 miliónov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:19 - 18:19 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som na začiatok, potom sa hlásim hneď ako prvý do rozpravy, predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Myslím si, že toto je téma, ktorá je veľmi potrebná, podstatná. A som rád, že máme možnosť predložiť tak túto novelizáciu a takýto zákon, ktorým chceme riešiť, poviem to tak úplne, bankový odvod, lebo všetci dobre vieme, banky dosahujú neskutočné miliardové zisky a, bohužiaľ, občania vo forme vysokých poplatkov a tak ďalej to vôbec nepociťujú. Ja myslím, že banky musia byť solidárne s občanmi Slovenskej republiky a pomáhať vo forme tohto bankového odvodu.
Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:17 - 18:19 hod.

Vaľová Jana
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. Pán predsedajúci, chcela by som poprosiť, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo v stredu o sedemnástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 18:17 - 18:18 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať tiež pánovi predsedovi výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za ústretovosť. A ak by teda sa uvažovalo o tom, že sa tento návrh zákona posunie do druhého čítania, tak budeme radi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis