Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.12.2021 o 9:02 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:23 - 10:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel pani poslankyni ako predkladateľke za prvé poďakovať, že predložila tento pozmeňovací návrh, ale na druhej strane by som sa chcel aj opýtať jednu vec, resp. dve. Jedna sa týka čl. II, kde sa novelizuje zákon o zdravotnej starostlivosti, a to je bod tretí, kde sa zavádza nový paragraf 10b), v ktorom sa hovorí, že v škole môže byť deťom alebo žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, ak ju, ak ju poskytuje zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky a tak ďalej, a končí to - v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania. A toto by som chcel poprosiť pani predkladateľku, keby vedela vysvetliť, čo to znamená v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania, pretože ja som podrobne si študoval zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale takýto, takáto konštrukcia, takýto pojem sa v tomto zákone vôbec nenachádza, takže preto by som chcel vedieť, čo sa tým má na mysli - v rozsahu praxe zdravotníckeho pracovníka.
A druhá vec je taká legislatívnotechnická skôr a to sa týka čl. I bod 1 hneď, kde sa novelizuje § 30 ods. 5, pričom je pravdou, že zákon nadobúda účinnosť podľa tohto novelizovaného článku o účinnosti až 15. januára, ale chcem upozorniť na to, že súčasné znenie zákona obsahuje § 30 ods. 5 v úplne inom znení, pretože od 1. januára 2022 sa doterajší odsek 5 vypúšťa a tie odseky sa prečíslovávajú. Čiže ak dnes novelizujeme § 30 ods. 5, tak novelizujeme úplne iné znenie, ako sa chce novelizovať. A toto sa chcem spýtať, že či je teda legislatívne v poriadku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:21 - 10:23 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. My sme predmetný návrh novely zákona pomerne dlho diskutovali aj na školskom výbore s tým, že sme sa dohodli, že bude pripravená celá séria pozmeňovacích návrhov a zrejme toto je výsledok aj rokovania nášho výboru, ale možno aj výboru zdravotníckeho, prípadne výborov iných.
Ja som pôvodne tiež chcel predložiť spoločne s pánom poslancom Suskom tri pozmeňovacie návrhy, ale ktoré sa dotýkali informovaného súhlasu zákonného zástupcu, interpretácie tohto informovaného súhlasu v aplikačnej praxi, ktoré sa mali dotýkať materiálno-technického vybavenia školy alebo školského zariadenia, kde by sa táto zdravotná starostlivosť mala poskytovať, prípadne spresnenie súhlasu a nesúhlasu inej osoby ako zákonného zástupcu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nakoniec sme sa teda rozhodli, že tento náš pozmeňovací návrh nepredložíme, pretože sme spoločne s pani poslankyňou a predkladateľkou konzultovali, myslím, že predvčerom, celý tento pozmeňovací návrh, ktorý je pomerne rozsiahly. Povedzme si, že on je rozsiahlejší ako samotná novela zákona, školského zákona, ale dokonca v niektorých veciach je ešte prísnejší ako náš pôvodný návrh, takže preto sme sa rozhodli, že nepredložíme nakoniec naše tri pozmeňovacie návrhy, lebo ich obsahuje váš pozmeňovací, pozmeňovací návrh.
Možne ešte taká jedna poznámka k samotnej novele školského zákona. Na jednej strane je dobre, že bude môcť byť zdravotná sestra v škole alebo v školskom zariadení, ale na druhej strane normatív neviem, či umožní zriadiť za týchto podmienok takéto pracoviská na škole a ško... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 9:12 - 9:12 hod.

Valocký Jozef
Ďakujem pekne. Pán poslanec Šefčík, ďakujem za faktickú poznámku, a keďže tomu veľmi rozumiete, tak nebudem na vás ani reagovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 9:02 - 9:11 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
No ale musím, ja tu mám pozmeňovák, vieš? Môžem, pán predsedajúci?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, keďže, keďže zhodnotili podrobne, podrobne pán poslanec Raši aj pán poslanec Baška zhodnotili, prečo tento zákon nepodporíme, tak ja by som pre... už neopakoval tie dôvody. Chcel by som povedať iba tri dôvody. Alebo dva. Jeden je ten, že tento zákon bol nedostatočne prerokovaný s vyššími územnými celkami a orgánmi samosprávy.
Po druhé tento zákon v podstate je o nemocniciach a nemocnice budú vlastne jeho účinnosť budú, bude nadobúdať nemocnica až o nejaký rok alebo dva, preto mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh.
Do toho. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Jozefa Valockého, Vladimíra Baláža, Roberta Fica a Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorou zákonov (tlač 706).
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) znie:
„Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1. odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) podľa § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. vyjadruje znepokojenie
B.1. nad návratom k sprofanovanému prístupu k „reformám“, keď skrytým účelom takzvaných „reforiem“ bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb,
B.2. nad predložením legislatívneho návrhu nelogicky smerujúceho k znižovaniu kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovaniu ich kategórie, a to práve v čase, keď súčasne prebiehajú opatrenia na zásadnú redukciu plánovaných zákrokov pred avizovaným kolapsom nemocníc; vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podľa osobitnej časti jeho dôvodovej správy paradoxne postavený na východisku - „súčasná sieť nemocníc Slovenskej republiky je príliš široká v počte lôžok, ale aj v počte nemocníc,...“,
C. konštatuje
C.1. článok 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje... článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu zdravia, ale pod ochranou ústavy je aj zdravotná starostlivosť. Zásahy do organizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konečnom dôsledku negujú ústavu zaručenú ochranu,
C.2. občania, od ktorých pochádza verejná moc v Slovenskej republike a dlhodobo považujú zdravie, zdravotnú starostlivosť a dostupnosť, jej poskytovanie za prvoradú prioritu, zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním a rastom kvality života,
C.3. ani Národná rada Slovenskej republiky ani vláda Slovenskej republiky doteraz neprerokovali koncept zásadných zmien v organizácii a v usporiadaní ústavnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky a rovno bol predložený návrh legislatívneho riešenia;
dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) sa dôsledne nevyporiadala s povinnými náležitosťami stanovenými v § 68 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predovšetkým nedostatočným je rozbor nevyhnutý na všestranné posúdenie návrhu zákona,
C.4. príprava zásadných zmien v organizácii o usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky bola uskutočnená bez verejnej diskusie,
C.5. všeobecný konflikt a nesúvis medzi alokovaním peňažných zdrojov v Pláne podpory, obnovy a odolnosti a podmienenými reformami; v zdravotníctve napríklad tlaky na redukciu kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovanie ich kategórie v protiklade s doslova rozšafnou podporou 100 miliónov euro z Plánu podpory, obnovy a odolnosti na starostlivosť o duševné zdravie,
D. žiada
D.1. vládu Slovenskej republiky
a. predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o koncepte a zásadných zmien v organizácii a usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky, zabezpečení kvality a dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, dopadoch znižovania kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovania ich kategórie a predpokladaných druhoch v oblastiach a rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v regionálnych nemocniciach, ako aj spôsobe a rozsahu zazmluvnenia so zdravotnými poisťovňami,
do: 30 dní.
D.2. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
a. zabezpečiť prerokovanie konceptu zásadných zmien v organizácii o usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky a dopadoch znižovania kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovania ich kategórie na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií zdravotníctva a reprezentatívnych združení miestnej a regionálnej územnej samosprávy,
do: 40 dní.“
Ďakujem pekne. Predložil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Keďže som hovoril s pánom ministrom včera a dnes, len by som ho chcel požiadať, keby... by som chcel hovoriť o zdravotných sestrách, a chcel by som požiadať ministra, aby vynaložil úsilie, aby zdravotné sestry mohli opäť tak ako pred rokom 2001 vychádzať zo stredných zdravotníckych škôl. A myslím si, že ak by sa nám toto podarilo, prelomiť tento úradnícky moloch, ktorý od roku v podstate 2001 úradníci na ministerstve zdravotníctva tvrdia, že zdravotné sestry nemôžu vychádzať zo stredných zdravotníckych škôl, pretože to chce Európska únia a že musia mať podľa Európskej únie, myslím, 4 600 hodín praxe.
Zaujímavé na tom je, ja som tiež absolvent strednej zdravotníckej školy, ale zaujímavé na tom je, že tieto sestričky so strednou zdravotníckou školou, veľká časť ich robí vo všetkých krajinách Európskej únie. Len u nás to nemôže byť sestrička.
Čiže hovoril som o tom s pánom ministrom, hovoril som o tom aj s pani predsedníčkou výboru opakovane. Toto by som poprosil pána ministra a týmto končím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:01 - 20:03 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vlastne neviem ani, ako mám začať. Pán bývalý minister Krajčí tu hovoril o tom, že on niečo pripravil, on niečo urobil, 25 rokov sa tu neurobilo nič a v podstate je to všetko jeho zásluha.
Pán bývalý minister, však si nevykopal ani jednu jamu na postavenie ani jednoho pavilónu. Ak áno, tak mi povedz kde. Ja si ťa pamätám ako opozičného politika, keď si hovoril, že keď budú dlhé čakacie doby, čo, čo uznal aj pán poslanec Šefčík, že jeho mama musela ísť do šiestej nemocnice. No kde sú tie Rakúska? Kde je to, keď si ty bol ministrom? Čo tu chválite? O čom hovoríte? Už ste dva roky pri moci, nevykopali ste ani jednu jamu! Ja tým nechcem povedať, že v minulosti bolo všetko dobré, ale nechváľte sa tu ako malé deti.
Minister tu predložil nejaký návrh, ktorý bude o rok, o dva realizovaný, hovoríme o ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ja neviem, chlapci, či viete, o čom hovoríte. Áno? Mňa to mrzí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:45 - 19:47 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem od pána poslanec Lehotského. My nechceme zachovať žiadne status quo. Ja som tu hovoril aj, aké problémy máme nielen v našom kraji, ale aj v ostatných krajoch, že je nedostatok lekárov všeobecných, tých ambulantných, špecializovaných ambulantných. Naozaj dennodenne nám vyvolávajú ľudia, kde majú ísť, k akému lekárovi. My už máme metre, dlhé metre, to už možno aj polkilometre zdravotných záznamov, ktoré máme na jednotlivých župách, a už si musíme prenajímať, prenajímať ďalšie priestory, pretože tí lekári nám konči a je problém týchto lekárov naozaj, naozaj získať. Nehovorím, že je to teraz za posledné dva roky. To je dlhodobý problém, ktorý, ktorý tu na Slovensku je. Nezapríčinila ho ani táto vláda, ani predchádzajúca. To trvalo dlhé roky. To je naozaj fakt, to je pravda. Ale toto treba v prvom rade riešiť, a nie koľko percent akútnych lôžok prenesieme na chronické a na dlhodobé lôžka. Toto treba riešiť v tých regiónoch, pretože dennodenne nám ľudia volajú.
V tom regióne sa nám hodne deje, čo sa týka zdravotníctva. Však len župa do tých svojich troch nemocníc z vlastných prostriedkov investovala za posledných, ja neviem, päť alebo šesť rokov okolo 30 mil. eur, do týchto našich troch nemocníc. Urgentné príjmy, diagnostické centrum v Považskej Bystrici, nový urgent v Bojniciach a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som tiež očakával, že vláda tiež vyčlení nejaké finančné prostriedky práve pre tieto nemocnice. A naozaj dotýka sa to dvoch nemocníc. Tú mapu, ktorú sme videli, je to Nemocnica s poliklinikou Partizánske a naša najmenšia nemocnica Myjava, ktorá je naozaj v odľahlom, v odľahlej časti Trenčianskeho, Trenčianskeho regiónu. A tam sa na to skladajú aj samotné obce, aj mesto prispieva finančnými prostriedkami.
Čiže ja si neviem predstaviť ako by takáto nemocnica tam mala skončiť. Veď tí ľudia, proste, ja neviem, pôjdu do Bratislavy a budú robiť naozaj veľké, veľké, veľké neporiadky. Sami tí ľudia dávajú do toho peniaze, pretože vydrží tá nemocnica... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:23 - 19:40 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť teraz v druhom čítaní a nadviažem na tie veci a niektoré aj zopakujem, o ktorých som hovoril už v prvom čítaní o prerokovaní tohto, tohto zákona.
Naozaj tých 237 pozmeňovákov prekvapilo aj, prekvapilo aj mňa a dúfam, že, ste sa bavili aj s pánom poslancom Beluským (povedané so smiechom), že ak to chceme trošku predĺžiť, že by dal niekto procedurálny návrh, že by sme o každom hlasovali zvlášť, ale to, dúfam, že nikto v pléne nechce a nikto to, nikto to nenavrhne.
Ja začnem asi tým stanoviskom a postojom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde teda naozaj budú dotknuté aj nemocnice touto, touto veľkou zmenou, touto veľkou reformou v Trenčianskom kraji, a musím povedať, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja prijalo dve uznesenia.
To prvé bolo, že treba začať podobne, ako aj stanoviská SK8, čiže ôsmich samosprávnych krajov, treba začať posilnením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, pretože tá naozaj by mala odbremeniť čo najviac aj tieto nemocnice, a vidíme to nielen v našom kraji, že nám chýbajú všeobecní lekári, lekári špecialisti, na Hornej Nitre napríklad teraz ďalší onkologický lekár, ktorý vážne ochorel, tak tá onkológia na Hornej Nitre máme úplne, úplne vybuchnutú. Čiže tým treba začať a nezačať stavať ten dom, ako vravel kolega Raši, niekde, niekde od strechy, ale od silných základov. A myslím, že práve tá všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť je veľkým problémom nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku. To bolo, to bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva.
To druhé uznesenie zastupiteľstva, vrátili sme sa k tomu na ďalších, na ďalších rokovaniach, bolo to, že odmietame úplne tento, tento zákon takýmto spôsobom ho predkladať, a tie veci, ktoré sú v tomto zákone, teda zastupiteľstvo odmietlo. Chcem povedať, že sú to, to odmietnutie aj to uznesenie zastupiteľstva bolo odmietnuté veľkými, veľkým počtom hlasov teraz nielen nejakých opozičných poslancov, ale aj koaličných poslancov, myslím, keď sa delíme na koalíciu a opozíciu v rámci tejto vlády a tohto parlamentu, čiže neboli to len nejakí opoziční poslanci, ale hlasovalo za to veľa poslancov aj tých, ktorí tvoria súčasnú, súčasnú koalíciu. Čiže to sme, to sme odmietli.
A keď som teraz v Trenčianskom kraji, tak chcem povedať, že podľa tých zverejnených, resp. uniknutých máp, ktoré, ktoré sa objavili na verejnosti, a pred tým, teda než poviem, ktorých nemocníc sa to týka u nás v Trenčianskom kraji, tak poviem tú skladbu tých nemocníc, ktorú máme. U nás je to Fakultná nemocnica Trenčín, ktorá patrí pod rezort zdravotníctva, pod zdravotníctvo cez neziskovú organizáciu patria ďalšie dve nemocnice, pod rezort zdravotníctva, to je špecializovaná nemocnica v Novom meste nad Váhom, kde je, teda okrem ODCH je tam to interné oddelenie a táto nemocnica napríklad celý minulý rok bola čisto stanovená ministerstvom zdravotníctva ako červená, červená nemocnica, ďalej je tam Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá je tiež neziskovou organizáciou, ktorú má teda ministerstvo zdravotníctva založenú, a potom tam máme vúckarské nemocnice, to je nemocnica v Bojniciach, ktorá je našou najväčšou nemocnicou, Nemocnica Považská Bystrica, tiež porovnateľná, o niečo, o niečo menšia a potom je tam najmenšia naša nemocnica, Nemocnica s poliklinikou na Myjave, čiže na odľahlých kopaniciach. Ešte tam máme bývalé dve mestské nemocnice, ktoré sa volajú stále ako nemocnice, aj keď sú tam už len ambulancie a LDCH, to sú nemocnice v Bánovciach a v Handlovej, tie teraz prevádzkuje spoločnosť AGEL, a Nemocnica s poliklinikou Partizánske, tú prevádzkuje Svet zdravia. Je tam ešte aj väzenská nemocnica, ktorá je v Trenčíne, ale to je osobitná, osobitná kapitola.
Čiže z týchto nemocníc, reálne keď si to zoberieme, funguje Fakultná nemocnica v Trenčíne ako nemocnica, potom tri vúckarské nemocnice: Myjava, Považská a Bojnice. A tie sú pekne rozdelené v rámci celého kraja, považská zabezpečuje sever kraja, Bojnice zabezpečuje a sú porovnateľné s fakultnou nemocnicou, veľkosťou s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne, zabezpečuje Hornú Nitru a myjavská, najmenšia nemocnica, zabezpečuje vlastne ten kopaničiarsky, celý kopaničiarsky región kvôli zlej dostupnosti do krajského mesta Trenčín. Tie ďalšie nemocnice, ktoré som spomínal, naozaj oni už majú len tie, tie ODCH-áčka, tie oddelenia dlhodobej starostlivosti, tých sa to nedotkne. Ale z tej mapy, ktorú sme videli, sa to dotkne teda našej najmenšej nemocnice župnej, Nemocnice s poliklinikou na Myjave, do ktorej župa investovala, teda nielen do tejto, ale do banskobystrickej nemocnice aj do bojnickej nemocnice nemalé finančné prostriedky, máme tam napríklad nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, kde sme teda spojili dve jisky s árom, a myslím, že je to veľmi moderné, moderné oddelenie, ktoré momentálne je využité na covidových pacientov s dýchačmi, s umelými pľúcnymi ventiláciami aj hore z Kysúc a z Oravy. Je to nemocnica, ktorá je naozaj na okraji kraja, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre všetkých tých ľudí, ktorí v tých lazoch na tých kopaniciach, kopaniciach, ja si neviem naozaj predstaviť, ak by táto nemocnica tam nefungovala a bola by zrušená, ako by tí ľudia s tými sanitkami chodili do krajského mesta Trenčín. Je to naozaj veľmi ďaleko.
Čo sa týka Nemocnice s poliklinikou Partizánske, tá bola tiež na tom zozname, že sa stane komunitnou nemocnicou, podobne ako myjavská nemocnica, tú prevádzkuje Svet zdravia a táto nemocnica tiež, si myslím, že robí celkom zaujímavé výsledky aj zaujímavé, zaujímavé čísla a myslím si, že je veľmi potrebná tiež pre okres, pre okres Partizánske. Čiže to sú, to sú, všetko nemocnie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú tú zdravotnú
starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť v Trenčianskom kraji, aj keď gro tých výkonov robí fakultná nemocnica, tri župné nemocnice a ešte teda tá Nemocnica s poliklinikou, s poliklinikou Partizánske.
Čo sa týka samotného stanoviska SK8 a tých desať bodov, ktoré sa vlastne ešte nejakým spôsobom predstavili prednedávnom, tak naozaj tá prvá požiadavka je, a s ktorou sa stretávame v týchto regiónoch viac, viac zabezpečiť, samozrejme, to je dlhodobý problém, to neni problém dvoch, troch rokov, desiatich rokov, pätnástich rokov, ale viac, pretože naozaj tí lekári, či už v tej všeobecnej sfére ambulantnej, ale aj tí špecializovaní, nám títo lekári naozaj v kraji, ale aj na celom Slovensku, Slovensku chýbajú, sú prestárli. Čiže poďme začať nejakú tú optimalizáciu alebo tie nové veci, podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti práve týmto riešením a posilnením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých dolinách, v jednotlivých strediskových obciach, pretože tí ľudia to tam naozaj, naozaj potrebujú.
Nerobme teraz, načo by sme, načo pôjdeme my teraz upratovať, upratovať tie lôžka, podľa mňa aj ten Plán obnovy vám ponúka teda niekoľko stoviek miliónov, možno vyše miliardy, miliardy euro na výstavbu, rekonštrukcie nemocníc. Asi viete, že ktoré asi nemocnice už máte vytypované, ktoré by to mali byť, a ja mám tiež obavu, že či vôbec do roku 2026 sa nejaká úplne nová nemocnica vystavia tu v hlavnom meste Bratislava. Ja si myslím že nie, že máme na to päť rokov, je koniec roka 2021 a do roku 2026 všetko zbehnúť, myslím si, že to bude, to bude nemožné.
Skôr tie finančné prostriedky sa mali použiť aj do, aj do regiónov, a nielen teda na štátne nemocnice, ale aj, aj nemocnice iných zriaďovateľov a s tými, ktorými počítate.
Viete, hovorí sa veľakrát sa hovorilo, argumentovalo, že tento zákon musíme teraz prijať z toho dôvodu, že chceme zbierať dáta, údaje a tak ďalej najskôr, tak potom, ak tie dáta nemáme, tak načo ten zákon teraz prijímame, my tie dáta môžeme zbierať aj bez prijatia tohto zákona. A som... skôr je to pravda, že my tie dáta máme. Tie dáta majú poisťovne, má ich ministerstvo zdravotníctva, majú ich všetci, kde boli aké reoperácie, kde sa zbabrali operácie, kde je aká kvalita a tak ďalej, tým myslím, že aj tie ukazovatele sú už dávnejšie a dávno stanovené, takže neobstojí ten dôvod, že ten zákon musíme prijať preto, aby sme teraz začali zbierať, zbierať dáta o zdravotnej, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej kvalite v rámci celého, celého Slovenska. Je to naozaj zákon, ktorý dá veľmi silnú kompetenciu pre rezort ministerstva zdravotníctva, O. K., ale naozaj prečo ten zákon prijímame teraz, poďme naozaj sa venovať investičnej výstavbe, poďme do tých nemocníc, nemocníc zainvestovať, poďme to, poďme to urobiť teraz a potom riešme nejaký presun akútnych lôžok na chronické, resp., dlhodobé, lôžka dlhodobej starostlivosti. Ja by som, ja by som, ja by som takto išiel, takúto, takúto postupnosť by som, by som robil, robil ja.
Čiže poďme vystavať, rekonštruovať, modernizovať tieto nemocnice, poďme riešiť všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť a potom upratujme tie lôžka naprieč celým Slovenskom, ktoré lôžka kde akým spôsobom majú byť, a myslím, že aj tie lôžka v rámci aj tých oddelení sa dajú urobiť tzv. tie plávajúce lôžka, my to chceme tiež urobiť v jednej z našich nemocníc takýmto spôsobom a viem, že to umožňuje aj nejaké obdobie, aj tie sestry, ktoré sú, aj ten zdravotný personál, že už môžu byť použité nielen na jednom oddelení, kedysi to bolo úplne striktné, teraz je to uvoľnenejšie, tie sestry môžu byť aj na tých plávajúcich lôžkach a použité na rôznych, na rôznych oddeleniach, záleží na tom, ktorých chorôb v ktorom čase je, v ktorom čase je viac. Ale myslím si, že teraz schvaľovať takýto zákon je podľa mňa, podľa mňa zbytočné a je to naozaj taká bianko zmenka pre rezort zdravotníctva.
Ja som sa pýtal aj v debate v prvom čítaní, že či je ešte nejaká iná krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá si dala do Plánu obnovy takéto, takéto záväzky proste, zmeniť tú ústavnú starostlivosť, zmeniť tú sieť celú v rámci celého Slovenska, že či je nejaká takáto krajina ešte, a druhá vec, ak aj je nejaká taká, takáto krajina, alebo teda je to len Slovensko, tak sa pýtam, prečo nejakým spôsobom neoslovíme znovu Ursulu von der Leyen: „A, počúvajte, tieto peniaze chceme použiť takto teraz a budeme tú ústavnú, budeme tú lôžkovú starostlivosť, tú ústavnú zdravotnú riešiť, riešiť neskôr, budeme ju riešiť následne.“ A to z toho dôvodu, pretože ten argument je naozaj veľmi dôležitý teraz, a myslím, že by ho aj Brusel pochopil, keď sa robil aj Plán obnovy, nevedelo sa, akým spôsobom bude zaťažený systém zdravotnícky nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších členských krajinách EÚ, z dôvodu tohto korona-, koronavírusu, ja si myslím, že by to Európska komisia naozaj, naozaj pochopila, a robiť teraz takéto výrazné a závažné zmeny do systému poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto období, si myslím, že nie je dobré, je to samovražda.
Ten zákon prejde, ale potom tie vykonávacie predpisy, tie kroky, ktoré sa budú následne robiť, podľa mňa to až zdvihne ľudí zo stoličiek. Len pokiaľ sa tu debatuje o tomto v parlamente, je to len na papieri, schváli sa zákon, ktorý vyjde v Zbierke zákonov, to ešte ľudia tak necítia, ale až potom, keď sa bude siahať na jednotlivé oddelenia, že v tej nemocnici, v tej, v tej, skončia takéto oddelenia, takéto, tak podľa mňa potom budú ľudia, potom sa ľudia až z tých regiónov, regiónov ukážu.
My sme navrhovali aj iný zákon, ale teraz ako strana, že bolo by dobré nejakým spôsobom zastabilizovať ten zdravotný personál a zvýšiť tie mzdy alebo prispieť tými mzdami zo štátneho rozpočtu okolo 300 mil. eur, ja si myslím, že to, aj Laco Kamenický tu je, že to budeme navrhovať asi až v zákone o štátnom rozpočte, že vyčleniť finančné prostriedky práve na stabilizáciu tohto zdravotného personálu a dorovnať tie mzdy aspoň na tie okolité, okolité krajiny V4, resp. Rakúska, tam, kde nám toho zdravotníckeho personálu najviac, najviac odchádza.
A, samozrejme, je to aj to pracovné prostredie. Čiže tie finančné prostriedky, ktoré máme získať z Plánu obnovy, poďme riešiť jednotlivé projekty, územné rozhodnutia, projektové dokumentácie, rozhodnutia, povolenia, poďme riešiť realizačné projekty, realizačné projektové dokumentácie a tak ďalej, aby sa to naozaj do toho roku 2026 stihlo.
Ja si myslím, že už aj takto je na ministerstve zdravotníctva dávno nakreslené, aká bude tá sieť tých nemocníc, a toto je len proste zákon, ktorý sa teraz príjme a podľa ktorého sa to vlastne celé, celé zbehne, preto hovorím aj niektorí ďalší ľudia hovoria, že, vy, pán minister, hovoríte, že nejde sa žiadna nemocnica rušiť, aj tie toho, tie komunitné nemocnice, ten piaty stupeň že je tiež teda komunitná nemocnica, hej. Podľa mňa je nemocnica vtedy nemocnica, ak má poriadne operačné sály, má ARO, má jednotky intenzívnej starostlivosti a má aj svoj urgentný príjem. Teraz v legislatíve je to urgent prvého, resp. druhého, druhého typu. To tieto komunitné nemocnice asi nebudú všetko obsahovať, čiže mohli sme to rovno nazvať zariadenia sociálnej starostlivosti alebo zariadenia, ktoré sa starajú o dlhodobo chorých. Ja to chápem, podľa mňa to aj takto skončí a takto to, a takto to aj, takto to aj bude.
Vieme, že tú dlhodobú starostlivosť, je problém s ňou, teda s poskytovaním keď sú ľudia napríklad aj na, na tých doliečovákoch a tak ďalej, sú tam možno 21 dní, je tam nejaká platba, potom sa to nejako predĺži, ale potom tie rodiny nevedia tých ľudí, ktorí majú nejakú mozgovú príhodu alebo proste vyžadujú túto dlhodobú starostlivosť, nevieme tých ľudí nejakým spôsobom umiestniť. A tu by ste mali skôr možno viac spolupracovať a to je ten veľký medzirezortizmus, ktorý tu je dlhé roky na tomto Slovensku nejakým spôsobom zachovávaný a ktorý tu naozaj je medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí, rodiny a ministerstvom zdravotníctva.
V programovom vyhlásení máte krásne napísané v tej jednej stati na toto obdobie 2020 - 2024, že práve toto chcete nejakým spôsobom, spôsobom riešiť. To poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti nejakým spôsobom skombinovať s tou sociálnou starostlivosťou. Čiže ja by som normálne povedal, že nie je komunitná nemocnica, to už je také zariadenie a skôr zariadenie sociálnych, sociálnych služieb.
Takže ja vám držím palce, potom pri tej realizácii, ten zákon keď vám, keď vám prejde, to bude veľmi ťažké asi, chodiť do tých regiónov a hovoriť, že toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tam. A poďme, ak chceme niečo zmeniť, začnime tou všeobecnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. To je podľa mňa teraz najväčší otlak, najväčšia boľačka zdravotníctva a toto najviac pociťujú, pociťujú tí občania. Keď sa naozaj skvalitní poskytovanie tej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, nebude ani tlak, taký tlak na ústavnú zdravotnú starostlivosť, nebude taký tlak na nemocnice. A potom, keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši, tak potom si môžme povedať, aha, však tu máme zbytočne toľkoto lôžok, tu máme toľkoto lôžok, tu môžeme dať chronické, akútne, dlhodobé a tak ďalej, takže takto by sa to malo, malo riešiť a to bolo aj stanovisko nielen z toho prvého uznesenia zastupiteľstva v Trenčíne, ale aj stanovisko SK8, jeden z tých bodov, že riešiť túto všeobecnú novú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť ako prvé.
Čiže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:15 - 19:17 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Richard, správne si povedal, že by sme mali viac pri rôznych zmenách, a obzvlášť pri takýchto veľkých zmenách, ktoré sa chystajú v zdravotníctve, a práve v tomto zlom čase komunikovať viac s tými regiónmi, s mestami, kde sú tieto nemocnice, pretože oni najlepšie vedia, čo v týchto nemocniciach, v týchto regiónoch potrebujú, a nie je to len naozaj zobrať kružítko na ministerstve zdravotníctva a urobiť nejaké, nejaké kružnice dostupnosti, časovo to rátať a tak ďalej, pretože to nie je nejaká reforma, ale proste skôr oddialenie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov, ktorí žijú v týchto, v týchto regiónoch. Tiež mám tie informácie, keď sa dozvedeli mladí lekári, ktorí chcú si robiť atestáciu v tých nemocniciach, ktoré už v týchto zoznamoch boli, tak tú atestáciu si tam ani nezačali robiť, ani tam nenastúpili, pretože nevedia alebo boja sa o to, že tieto nemocnice skončia a on tú atestáciu v tej danej nemocnici neurobí.
Tiež si hovoril správne, že začali sme ten dom stavať niekde naopak, od strechy, a potvrdzuje to aj stanovisko samosprávnych krajov, SK8, že mali sme začať zlepšením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a až potom riešiť nejaké presuny lôžok v ústavnej zdravotnej starostlivosti, takže to je, to je tiež pravda, a proste mali by sme to začať úplne, úplne niekde, niekde inde.
A posledná vec, ktorú chcem povedať v tejto krátkej faktickej, že, Richard, presne tak to bolo, načo robíme ten zákon teraz. Načo? Ja by som potreboval tiež na to, na to odpoveď, že načo ten zákon teraz robíme takýmto spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 18:43 - 18:43 hod.

Valocký Jozef
Pán poslanec, ja len krátko. Hovoril si, že doporučuješ nehlasovať, hovoríme o tej plazme, áno? O tej plazme, a teda je tam pozmeňujúci návrh, ktorý si dal ty, dobre hovorím? Čiže by sme mali zaňho hlasovať za. Áno? Dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2021 17:14 - 17:15 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, aby nedošlo potom k nejakým nedorozumeniam. Návrh, o ktorom sme teraz pred chvíľkou hlasovali, bol podaný v súlade s ústavným zákonom o spolupráci Národnej rady a vlády v európskych záležitostiach. Ide o stanovisko Slovenskej republiky k významným európskym záležitostiam. Len chcem pripomenúť, že ak Národná rada neprerokuje tento návrh do dvoch týždňov, platí to, čo je napísané v tom návrhu. To je ústavný zákon. Dúfam, že ho potom budete rešpektovať. Nič iné, len aby bolo úplne jasné, a hovorím to, aby to bolo v zázname.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis