Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2022 o 17:59 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:59 - 18:00 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som vás chcela poprosiť, aby k zákonu č. 869, keď bude stiahnutý a bude ďalej prerokovaný, Generálna prokuratúra podala k tomuto zákonu vysvetlenie, že či je to naozaj tak, ako je to v skupine poslancov z toho dôvodu, že som naozaj rozprávala s prokurátormi a s políciou, 5 rokov dostanú len tí, ktorí sú díleri, viac ako 5 rokov.
A poprosím, aby Generálna prokuratúra podala stanovisko k tomuto zákonu 869, keď príde do budúceho rokovania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:52 - 15:54 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja takisto vítam predloženie návrhu zákona, ale rovnako by som chcela predkladateľa upozorniť na kolíziu, ktorá je v § 21 ods. 5 uvedeného zákona o službách zamestnanosti, kde predkladateľ dáva, že vlastne sezónna činnosť bude 8 mesiacov. Ale ak si zoberieme zákon o službách zamestnanosti, tak sa hovorí, že sezónny zamestnanec, ktorý je viazaný na určité obdobie roku, sezónu, sa vykonáva maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Čiže ja by som poprosila, pán kolega, aby sme nejaký spôsobom si sadli a odstránili tie veci, čo sa týkajú, lebo vy sa tam dotýkate iba Zákonníka práce, ale tam sú aj odvolávky vlastne do... v zákone o službách zamestnanosti a tam je to kolízia. A tým pádom keby chodil inšpektorát na kontrolu, tak podľa tohto, podľa, podľa tohto, podľa tohto ustanovenia by mali ovocinári veľký problém.
Ďalšiu vec, ktorú by som chcela povedať, že či ste neuvažovali nad tým, že áno, je to fajn, že znižujete odvody na 50 % do Sociálnej, zdravotnej a... a poisťovne. Ale musia si aj títo ľudia uvedomiť, že potom im tých 50 % bude chýbať, aj keď sa zamestnajú, či by nebolo dobré, že by to garantoval štát nejakým spôsobom.
A tretia vec je, či sa nezamyslíme aj na gac... nad gastrosektorom, lebo naozaj dneska nám zanikajú reštaurácie z toho dôvodu, že možno majú kmeňových zamestnancov, ale nie sú schopní proste, lebo naozaj ste, ste otvorili veľmi dobré dvere ako pomoc podnikateľom, a nie sú schopní dneska udržať si tých kmeňových pracovníkov. A možno by im to na jeden rok pomohlo, pretože radšej povedia, ako majú dať výpoveď dva mesiace, čiže mesiac otvoria, dva mesiace budú ďalšie platiť, tak radšej nikoho nezamestnajú.
A možno sa treba aj zamyslieť, či by sme to nedali medzi aktivačné práce, lebo je kopu nezamestnaných, robia aktivačné práce pre mestá a obce, kde sú títo podnikatelia, a možno by aj tí, ktorí sú, aby, aby možno takúto činnosť vykonávali aktivačne.
Myslím si, že je to také rozšírenie a bolo by dobré, keby sme sa na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 15:45 - 15:51 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, tiež sa v krátkosti vyjadrím k novele Zákonníka práce, teda umožňovať sezónne práce v poľnohospodárstve, zvýhodňovanie. Myslím si, že všetci vítame takýto krok, nakoľko vieme, aká je situácia hlavne u našich ovocinárov, zeleninárov, ktorí majú pri sezóne, teda aktuálne pri zbere napríklad jabĺk a iného ovocia veľmi veľký problém.
Myslím si, že prijatie odstráni takúto legislatívnu bariéru reálneho sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve tým, že sa teda zavádza inštitút dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác. Taktiež je potrebné, myslím si, že veľmi výhodné, že, a uvítať navrhované zmeny, ktoré by, ktoré v konečnom dôsledku by mali viesť k výraznému zníženiu odvodového zaťaženia sezónnych prác v poľnohospodárstve. A verím, že, teda že aj v cestovnom ruchu, a to je presne to, čo by som tiež ešte pripomenul, že sme v situácii, kde na mňa sa obrátili, ja som to už spomínal aj na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sa na mňa obrátili napríklad zhodou okolností pekári, ktorí pôsobia v... pod Tatrami, ktorých, ktorí tiež by uvítali takéto zamestnávanie, sezónne zamestnávanie hlavne z pohľadu toho, že keď sa bavíme o napríklad zimnej sezóne alebo letnej sezóne, ktorá je, vieme, že Tatry počas či zimnej, alebo letnej sezóny sú veľmi preplnené a napríklad zhodou okolností títo pekári z okolí Tatier majú až 50-60-percentný nárast vlastne produkcie, to znamená rožkov, chleba a tak ďalej. A v tomto prípade by im tiež pomohlo takéto sezónne zamestnávanie. Samozrejme, ako som povedal, jedná sa o letnú, zimnú a turistickú zimnú a letnú sezónnu.
Chcel by som ešte upozorniť, teda pripomenúť, že ja podporím tento, tento návrh v prvom čítaní, a verím, že v druhom potom čítaní budeme vedieť poupravovať tie rôzne pripomienky, možnože aj z... hlavne teda z odbornej praxe, ktorí, ktorí majú čo k tomu povedať, jednak ovocinári, zeleninári, samozrejme, samotní potravinári a ľudia z regiónov. Treba si uvedomiť, že napríklad poznatky z nitrianskeho alebo novozámockého regiónu, ktoré mám od poľnohospodárov žijúcich v týchto a pôsobiacich a podnika... podniku... podnikajúci v týchto regiónoch, teda hlavne ovocinárov, vinohradníkov, tak zamestnanci, ktorých využívajú na takéto zbery, sú hlavne z tretích krajín, teda sú to najmä Srbi, Ukrajinci a, samozrejme, osoby tak sociálne znevýhodnené, zo, zo znevýhodneného prostredia, väčšinou je to prevažne z rómskeho etnika. Tu, ak si dobre pamätám, teda tu je kvóta 30 % v rámci toho na zamestnávanie zo zahraničia definovaná v rámci tejto novely. Upozornili ma na, že predložený návrh umožňuje dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uzatvoriť na 8 mesiacov, avšak v zmysle § 21 ods. 5 uvedeného zákona o službách zamestnanosti je sezónnym zamestnaním také zamestnanie, ktoré je viazané na určité obdobie roka, sezónu a vykonáva sa maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Preto si myslím, že obdobie medzi posudzovaním predloženého návrhu v prvom a druhom čítaní by sa malo využiť na posúdenie a v prípade odstránenia možných kolízií medzi uvedenými podmienkami ustanovenými v § 21 ods. 5 a 6 predloženého návrhu.
V ďalšom legislatívnom procese považujem za nevyhnutné zaoberať sa im odstránením bariéry, ktorá demotivuje sociálne odkázaných občanov využívať sezónne zamestnanie na zlepšenie svojej situácie. Táto bariéra spočíva v tom, že podľa skúseností, ktoré mi tlmočili viacerí ovocinári a zeleninári, aj sezónne zamestnávanie u týchto ľudí ohrozuje ich poberanie príspevkov v hmotnej núdzi v nasledujúcich mesiacoch, a preto si títo občania radšej hľadajú ponuku, treba tak povedať, možnože na nelegálnu, čiernu prácu. Ide o to, že celý zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov je nastavený tak, že nárok na pomoc v hmotnej núdzi je poberateľ, čo je horšie, aj členovia jeho domácnosti strácajú v mesiacoch, ktoré nasledujú po mesiacoch, v ktorých uchádzač o zamestnanie, ktorý je v hmotnej núdzi, mal príjmy zo závislej činnosti presahujúce určitú výšku.
Čiže je tu viacero takých otáznikov jednak z hľadiska zamestnávate... zamestnávania týchto ľudí, že môžeme povedať, že sa im to neoplatí preto, lebo strácajú svoju tú dávku v podpore tej hmotnej núdzi, a, samozrejme, aj to, že treba sa pozrieť na to, aby aj tí pekári a ďalší, poviem, ľudia pracujúci v cestovnom ruchu z hľadiska tých sezón... tej sezóny, či zimnej turistickej, alebo letnej turistickej, boli zvýhodnení.
Ale myslím si, že keď sa to v druhom čítaní upraví do takého stavu, že, poviem, naprieč, naprieč všetkým aj odborníkom a hlavne zainteresovaných to bude spracované, tak sa to podporí aj naprieč politickému spektru koalície - opozície, lebo podľa mňa to reálne pomôže tým potravinárom a hlavne poľnohospodárom pri tých, pri tom sezónnom zamestnávaní.
Takže ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 15:42 - 15:42 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, ja len veľmi stručne som chcel vo faktickej, ale keď už je otvorená rozprava, som chcel usmerniť pána navrhovateľa, ktorý hovorí, že v Sociálnej poisťovni zníži odvodovú povinnosť na sociálne odvody a asi by bolo necitlivé to isté urobiť v zdravotných poisťovniach. Tak to je úplne scestné, scestná úvaha. Ja hovorím teraz o ambícii zákona, ale úplne scestná úvaha, pretože to, že znížite v Sociálnej poisťovni odvodovú povinnosť, možno správne, táto ambícia, ale vráti sa to tak či tak štátu, ktorý bude musieť doplniť do Sociálnej poisťovne zdroje.
Čiže už nehovorte viac, že by bolo necitlivé voči zdravotným poisťovniam znižovať a voči Sociálnej poisťovni v opačnom garde je to veľmi správne. Čiže opatrne s narábaním takýchto slov.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:29 - 15:31 hod.

Vaľová Jana
Termín hlasovania je dnes o 17.00. hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:28 - 15:29 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi si vážim, pani poslankyňa, vaše vystúpenie, pretože naozaj ste, ako sa hovorí, trafili klinec po hlavičke, a naším cieľom je pomôcť týmto trom umeleckým vysokým školám, ale možnože aj ďalším, ktoré sa budú uchádzať o zdroje z Fondu na podporu umenia, ale najmä týmto trom, pretože aj pandémia COVID-19 im obmedzila niektoré príjmy, ktoré si tvorili z rôznych účink... účinkov... predstavení a tak ďalej, a tým, že teda nebudú musieť dokladať tých 10 alebo 15 % k tomu projektu, tak sa im zlepší prístup k týmto zdrojom, rozpočtove je to neutrálne, štát to nebude stáť nič a škole zlepšíme prístup k týmto zdrojom Fondu na podporu umenia.
A ja, ja vám pekne ďakujem za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 15:23 - 15:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, aj keď ste povedali, že neočkovaní, síce som prekonaná, musia ísť do... musia ísť do karantény, že nie som v karanténe, lebo keby sme išli tí, lebo všetky, všetky koaličné prepadli, väčšinou sú všetci koaliční očkovaní, tak by sme dneska nemali tu kto pracovať, tak... (povedané so smiechom) naviažem na pána Faiča a teraz sa vrátim k zákonu.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako navrhnutá spravodajkyňa výboru predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1135 z 1. decembra 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 771) schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 154 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:15 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predmetom úpravy je § 18 ods. 7, kde sa na konci textu dopĺňa veta „Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy.“
Termín nadobudnutia účinnosti navrhujeme na 1. apríla 2022.
Odôvodnenie. Cieľom predloženého návrhu zákona je zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa v mene svojom, ale aj v mene pána poslanca Dušana Jarjabka poďakovať vám za podporu tohto bodu v prvom čítaní a verím, že tejto novele vyhoviete a že ju posunieme teda v druhom aj v treťom čítaní a ju schválime.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:14 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Žijeme v čase pandémie a snažíme sa všetci dodržiavať opatrenia, ktoré sú nariadené a ktoré, samozrejme, si vyžadujú našu trvalú pozornosť tak vo vzťahu k vlastnému zdraviu, ale aj k zdraviu ostatných. Mám procedurálny návrh, požiadavku v dvoch bodoch.
Po prvé žiadam o presnú informáciu, ktorí z poslancov Národnej rady sú pozitívni a ktorí sú v karanténe, pretože toto nikto tu nepovedal, a sme v jednej miestnosti alebo ďalších.
Po druhé po včerajšej účasti pozitívne testovaného ministra Mikulca sú poslanci v karanténe, alebo nie? Alebo sa tomu nikto nevenuje?
A nehovorím to preto, že by som chcel vyvolávať nejaký nepokoj, pretože pandémia, vírus si nevyberá nikoho, či sme koaliční, alebo pozitívni, ale niekto v tejto Národnej rade by mal sa venovať aj týmto otázkam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:15 - 14:21 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyňa a kolegovia, základným cieľom a záujmom agropotravinárskeho rezortu, ak má tento konať vo verejnom záujme, je zabezpečiť dostatok zdravých, čerstvých a ekonomicky dostupných potravín. Na tom sa zhodneme, pán minister. Vláda k tomu pridala aj cieľ zvýšenia podielu domácich potravín, keď vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že jej cieľom je domácou produkciou zabezpečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny.
Po prečítaní predloženého návrhu zákona som ale nevedel nájsť prienik medzi ním a vyššie uvedenými nesporne správnymi cieľmi. V predloženom návrhu novely zákona o potravinách v stanovisku predkladateľa som si prečítal, že týmto návrhom sa plní úloha, ktorá vôbec nevyplýva z programového vyhlásenia vlády, ale sa ňou realizuje jej uznesenie z 24. júna 2020, ktoré spustilo liberalizáciu podnikateľského prostredia, čo znamená uvoľnenie rúk obchodným reťazcom, a nie posilnenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie podielu Slovenských potravín na trhu, ktoré by mali byť hlavným cieľom predloženého návrhu.
Dovolím si poukázať na niekoľko možných rizík predloženého návrhu zákona z hľadiska bezpečnosti potravín, z hľadiska jeho dopadov na domácich producentov, poľnohospodárskych výrobkov a z hľadiska dopadov na sociálne odkázané osoby. Zachovanie bezpečnosti potravín v zmysle predloženého návrhu vidím ako otázne, a to nielen z hľadiska toho, že po jeho schválení sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj z hľadiska toho, ako je v predloženom návrhu upravená nepochybne správna možnosť umožniť výrobu a následný predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci pridomového hospodárstva. Ako som už povedal, tento trend je správny, pretože nielen môže zvýšiť objem uvádzaných lokálnych potravín na náš trh, ale zároveň pomôže odstrániť doterajšiu nevýhodu našich malých lokálnych výrobcov oproti obdobným výrobcom zo susedných krajín.
Avšak to, ako je táto problematika upravená v predloženom návrhu, považujem za nedostatočné. V prvom rade mi tu chýba konkrétnejšie zákonné prepojenie povinnosti pridomovej výroby, potravín živočíšneho pôvodu s nariadením Európskeho parlamentu o hygiene potravín v plnom znení a z toho vyplývajú i otázky vo vzťahu k našim slovenským nariadeniam vlády upravujúcim tzv. predaj malých množstiev potravín z dvora. To, že návrh predpokladá, že všetky podmienky a bezpečnosť týchto pridomových poľnohospodárskych výrobkov a potravín upraví ministerstvo vyhláškou, považujem za nedostatočné, veď je to bianko šek, s ktorým predsa nemôžeme súhlasiť.
Z hľadiska bezpečnosti potravín sú veľmi rizikové i tie novelizačné body, ktorých prijatím by sa umožnil predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Toto riziko a z neho vyplývajúce dôsledky nemôžu byť v žiadnom prípade vykompenzované predkladateľom deklarovaným pozitívnym efektom na produkciu, skládkovanie a následne likvidáciu potravinového odpadu. Aj prvovýrobcovia a potravinári upozornili na to, že bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálne trvanlivosti nemôže nikto garantovať, a už vôbec nie prevádzkar, ktorý tieto potraviny predáva, ako to chcú upraviť v tejto novele zákona. Každý výrobca totiž stanovuje dátum minimálnej trvanlivosti práve z hľadiska garantovania bezpečnosti príslušnej potraviny, ako aj z hľadiska zachovania jej kvalitatívnych a výživových vlastností.
Nielen umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj vypustenie povinného dodržiavania najmenej 50 % podielu potravín vyrobených na Slovensku pri listinnej alebo elektronickej propagácii a nahradenie tejto povinnosti iba uvedením percentuálneho podielu potravín vyrobených v Slovenskej republike neprospeje domácim prvovýrobcom a potravinárom, nevyhnutne to povedie k zníženiu odbytu ich produkcie. V porovnaní s týmto negatívom neobstojí ani argumentácia, že to posilní postavene spotrebiteľa, ktorý si v dobe rastúcich cien potravín bude môcť vybrať z ponuky cenovo zvýhodneného sortimentu potravín.
Je nesporné, že v dôsledku prebiehajúcej pandémie narastá počet sociálne odkázaných ľudí na darované potraviny, ktoré sú distribuované prostredníctvom charitatívnych organizácií. Tento návrh pritom namiesto toho, aby sa pokúsil o zdokonalenie, resp. zjednodušenie mechanizmov darovania potravín, tak ako je to vo vyspelom svete bežné, dnes sa snažia zaviesť stimulačné mechanizmy pre obchodníkov s cieľom širšieho využitia inštitútu darovania potravín, a nie ako u nás chceme zaviesť možnosť komerčného predaja potravín, ktoré by ináč mohli byť predmetom darovania. Charitatívne organizácie, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania s predloženým návrhom vyjadrili zásadný nesúhlas, pritom avizujú, že prísun potravín na účely darovania je nedostatočný a že treba potra... a potreba potravín pre ľudí v núdzi je ďaleko väčšia.
Týmto predloženým návrhom ešte viac ustupujeme obchodným reťazcom, a to nielen na úkor zachovania bezpečnosti potravín, ale aj na úkor ľudí v núdzi. Kolegyne, kolegovia, verím, že pred druhým čítaním si ešte nájdeme priestor, aby sme moje pripomienky a poznatky zapracovali do predloženého návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za slovo.
Skryt prepis