Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 15:40 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin
Ďakujem pekne za otázku, pán kolega. Teda ja zastupujem konkrétne stranu SMER - sociálna demokracia, ktorá háji sociálne záujmy teda obyvateľov. Nemám garantovať, teda je to pravda, na zdravie, nemám garantovať, že to bolo prejednané s odbormi. Čiže túto tému sme určite riešili a odbory nás podporujú v tomto. Čo sa týka zamestnávateľov, nebudem sa k tomu v tejto chvíli bližšie vyjadrovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ešte ten úvod. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141). Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Odôvodnenie mám prečítať ešte raz? Čiže bolo tlač 1141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
1. V čl. 1 sa vypúšťa bod 1. Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. II sa slová „1.januára 2023"nahrádzajú slovami „1.júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh. Navrhuje sa dočasne neuplatniť návrat k úprave sumy minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta z pred roka 2020. K bodu dva bude. Ide o legislatívno - technickú úpravu vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu zachovanie primeranej legisvakancie a dodržanie ústavných lehôt sa účinnosť zákon posúva na neskorší termín. Teraz samotný pozmeňujúci návrh, pán predseda, predsedajúci.
1. V čl. 1 sa vypúšťa bod 1.
2. V čl. II sa slová „1.januára 2023"nahrádzajú slovami „1.júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Veselo začíname a som presvedčený, že aj veselo skončíme, keď budeme hlasovať. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1141.
Národná rada uznesením č. 1646 z 28. septembra tohto roku pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1141) prerokoval a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor neprijal odporúčanie k návrhu zákona.
Gestorský výbor odporučil hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pod č. 229 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Začnem trošku neštandardne. Chcel by som poprosiť všetkých kolegov o podporu tohto zákona. V krátkosti uvedie zákon. Slovenská republika má najväčší podiel nočnej práce z okolitých štátov. Keďže v roku 2020 boli príplatky zmrazené kvôli covidu, navrhujeme ich rozmraziť podľa stavu z roku 2020. Otvorte, prosím vás, rozpravu, pán predsedajúci. Zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, toto je procesná otázka, ktorú určite vyrieši aplikačná prax a myslím si, že takisto ako prezident Slovenskej republiky môže vyhlásiť referendum. Má na to presne stanovený zákonný postup. Tak takým istým spôsobom by vedel prezident aj zrušiť vyhlásené referendum na návrh petičného výboru. Samozrejme ak to bude mať ako ústavnú povinnosť. Čo týmto by sme chceli zaviesť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len veľmi v stručnosti krátko vyjadril vôbec k tomuto návrhu zákona ako takému. Myslím si, že na túto tému už bolo aj tu v rozprave, aj v prvom čítaní, aj pri iných príležitostiach už povedané veľa. Vzhľadom však na aktuálnu politickú situáciu len chcem zdôrazniť, že prijatie tohto návrhu ústavného zákona aj vzhľadom na nález Ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že skrátiť volebné obdobie je možné v zásade len na základe ústavného textu a v ústavnom texte v súčasnosti absentuje tá možnosť skrátiť volebné obdobie či už formou rozhodnutia zákonodarného zboru alebo prostredníctvom referenda. Absentuje teda v ústave a je potrebné na to, aby takéto sa niečo sa mohlo udiať, je potrebné novelizovať Ústavu Slovenskej republiky, čo sa týmto návrhom zákona realizuje. A preto by som chcel požiadať všetkých prítomných poslancov, aby sme vyhoveli aj názoru Ústavného súdu a aby sme podporili tento návrh ústavného zákona.
Okrem toho, vzhľadom k tomu, že prebieha, resp. už bolo vyhlásené, vyhlásené referendum s podobným obsahom ako je návrh tohto ústavného zákona, tak pociťujeme potrebu doplniť a reagovať na túto situáciu úpravou aj ústavného textu v tom zmysle, že ak by došlo k zmene ústavy v tej veci, ktorej obsahom je už aj vyhlásené referendu, tak aj do budúcna, ak by už bola podaná petícia alebo prípadne vyhlásené referendu a medzičasom do konania takéhoto referenda by došlo k zmene ústavy, v obsahu ktorého bude doručená petícia alebo vyhlásené referendum, tak je potrebné na takúto situáciu mať ústavnú poistku a mať možnosť takéto referendum zrušiť aj vzhľadom na šetrenie finančných zdrojov, aj vzhľadom na to, aby nedošlo k situácii, že sa mení text ústavy, ktorý bol medzičasom, medzičasom zmenený. A z tohto dôvodu teda si dovolím predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý reaguje na túto situáciu a ktorý na základe návrhu petičného výboru vlastne vysloví povinnosť prezidentovi Slovenskej republiky zrušiť už buď vyhlásené referendum alebo ho nevyhlásiť. V prípade teda ak dôjde, napríklad k zmene ústavy ako som hovoril doteraz.
Myslím si, že takáto ústavná poistka je nevyhnutná aj z hľadiska potom aplikácie návrhov, ktoré by prípadne boli prijaté v referende a ktoré by odporovali už medzitým zmenenému textu ústavy. Z tohto dôvodu teda podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Teraz v zmysle zákona o rokovacom poriadku, vážený pán predsedajúci, oznamujem, že začínam čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163). Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1163) sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 1 sa dopĺňa nový bod 2, ktorý znie: „2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1, pred konaním referenda na návrh petičného výboru."."
Zostávajúce body sa primerane preznačia.
Skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán podpredseda, slovo lúzer po anglicky znamená porazený. Ak toto slovo môžem, s vašim láskavým dovolením použiť, tak budem pokračovať. Ďakujem.
Kládol som si otázku, či takého politického lúzra, ako je danie Lipšic, budem dnes počúvať a budem naňho reagovať. Prečo je lúzer? Pretože jeho základný životný politický cieľ je nenávisť voči Robertovi Ficovi. A chcel ho za každú cenu zavrieť a ešte aj toto zbabral. Až taký je to lúzer. Pretože to postavil na takej absurdnosti, že si vytvoril ilúziu, že keď nominujete ako predseda vlády nejakých štátnych úradníkov, vraj to je organizovaná zločinecká skupina. Potom to postavil na takzvaných kajúcnikoch, ktorých ako advokát v minulosti sám obhajoval. Veď to je taký obrovský konflikt záujmov až to bolí. A ešte navyše dneska obhajuje Čurillovcov, doslova gaunerov, ak to slovo môžem použiť, ktorí chceli zapaľovať autá svojim kolegyniam a chceli kopať ženy do pohlavných orgánov. A tento pán to obhajuje. Preto mu hovorím, že je lúzer.
Viete a potom mu to celé z logických právnických dôvodov celkom pochopiteľne zruší jeho bývalý kolega na ministerstve vnútra, pán Žilinka, ktorý bol štátny tajomník a KDH ho nominovalo. Lebo je ďaleko lepší právnik a túto nezmyselnú konštrukciu mu zrušil. Ako inak mu mám povedať, akože je lúzer.
Viete, pán Daniel Lipšic, ja mám pocit, že porušil hádam každé prikázanie z desatora, každé prikázanie. Zabil človek, podvádzal svoju ženu, kryl zlodejov z Goriliakov. To povedzte mi jedno prikázanie, ktoré tento pán neporušil. A toto má byť teraz tá ikona spravodlivosti, áno, Je to obyčajný kadehák, lebo tak to sa správajú. Pekné reči a porušujú všetko čo sa len namanie. Daniel Lipšic je hanbou Slovenskej republiky. Ale čo je najdôležitejšie je to lúzer ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Kládol som si otázku, či sa dnes zahadzovať s takým politickým lúzrom ako je Daniel Lipšic. Prepáčte ale, takto zakomplexovaný politik si kládol jediný cieľ ... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, prepáčte pán poslanec, pán poslanec, pán poslanec ...

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
A nechajte sa dohovoriť, nechajte ma dohovoriť, dobre, nech sa páči ... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, môžte ma sekundu počúvať, sekundu, ja vám vrátim čas, ja vám vrátim čas, ja vám vrátim čas.
Pán poslanec, prosím vás, držme nejakú úroveň v tejto sále. Skúsme vynechať osobné invektívy. Viete veľmi dobre, že ja vás nechám rozpráva, ale skúsme nejaké tie hranice mať. No, nech sa páči, vráťte mu čas.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Ešte raz vás poprosím pán podpredseda. Kládol so si otázky či s takým politickým lúzrom ako je Daniel Lipšic dnes strácať čas. (Reakcie z pléna.) Politický lúzer a vysvetlím prečo. Jediný životný cieľ ... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, slušne som vás upozornil. Pán poslanec slušne.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Pán podpredseda, nechajte sa dohovoriť slovo lúzer vysvetlím.
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:25 - 11:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ak sa pamätám, to tzv. referendum aj proti vzniku Slovenskej republiky pre rokom 1993. Ja som bol na druhej strane vtedy ako vy a som to vnímal veľmi citlivo. Ako ja vám, keby som sa náhodou dostal, nedajbože do vašich rúk pre čosi, môžem dôverovať, že budete vy voči mne objektívny keď ste boli vlastne môj a nielen môj politický rival. To je problém vašej funkcie, vy ste do tejto funkcie, podľa môjho názoru nikdy nemali vojsť, preto lebo nech budete akokoľvek objektívny, sú ľudia, ktorí túto objektivitu jednoducho budú pociťovať inak a nie vlastnou vinou. Vašou vinou, lebo vy ste politicky zafarbený ...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis