Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.9.2022 o 18:10 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážení kolegovia v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1141. Predkladám informáciu k predbežnému návrhu zákona, ehm, k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1189 z 30. augusta tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, poslankyne, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladáme s kolegom pánom poslancom Nemkym novelizáciu Zákonníka práce, kde navrhujeme zmeniť doterajšie znenie ustanovenia § 120 o určení výšky minimálnej mzdy a ďalších súvisiacich ustanovení o určení výšky niektorých príplatkov ku mzde.
V roku 2020 presadila vláda také znenie týchto ustanovení, ktoré navrhujeme zmeniť, ktoré viedlo k zhoršeniu odmeňovania pracovníkov poberajúcich minimálnu mzdu, ako aj všetkých pracovníkov poberajúcich príplatky ku mzde, najmä pokiaľ ide o príplatky za prácu v neštandardnom pracovnom čase, resp. za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Zhoršenie odmeňovania sa dokonca netýka len zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale aj tých, ktorí pracujú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Podstata zhoršenia odmeňovania spočívala v zmene určovania výšky príplatkov. Namiesto naviazania týchto príplatkov na vývoj minimálnej mzdy zákonodarca ustanovil pevné sumy, ktoré sa od roku 2020 nemenili, zatiaľ čo minimálna mzda rastie. V dôsledku takto nastaveného mechanizmu sa reálna výška príplatkov za posledné dva roky znížila, k čomu prispela najmä bezprecedentná inflácia.
Keďže rast cien bude pokračovať aj v nasledujúcom období, je zrejmé, že reálna výška príplatkov sa bez zmeny bude naďalej znižovať, a dá sa očakávať, že onedlho klesne na polovicu úrovne roku 2020. Takýto prístup vlády mohol byť pochopiteľný v čase pandémie a je závažným dopadom na výkon práce, najmä výrazný presun práce do domácnosti, resp. obmedzenie prevádzky a teda aj výskytu práce v neštandardnom pracovnom čase, avšak aj v takom prípade bol akceptovateľný iba vtedy, ak by bol adekvátne kompenzovaný mimoriadnymi príplatkami alebo zvýšením odmeňovania tam, kde znamenal výrazný nárast práce v neštandardnom pracovnom čase. V súčasnosti je však vládne riešenie z roku 2020 ďalej neakceptovateľné a výrazne poškodzuje pracujúcich ľudí a znižuje ich príjmy.
Navyše nastavenie určovania výšky príplatkov platné do konca roku 2020 malo preventívny charakter, aby znižovalo rozsah práce v neštandardnom pracovnom čase najmä na pracoviskách, na ktorých to nie je nevyhnutné. Navrhované nastavenie určovania výšky príplatkov teda pôsobí pozitívne aj na rovnováhu medzi pracovným a osobným, resp. rodinným životom pracujúcich.
Verím, že podporí aj koalícia tento náš návrh zákona, pričom o jednotlivých výškach sadzieb, samozrejme, je možné ešte v druhom čítaní rokovať a prípadne sa dohodnúť na ich modifikácii.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín
Ďakujem. Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi si vážim, že ste zostali tuná v tejto ťažkej dobe a večernej (povedané s pobavením).
Dámy a páni, ak dovolíte, len tri slová k tomuto návrhu zákona, ktorý predkladáme s pánom poslancom Habánikom, ak dovolíte. Ja by som len chcel upozorniť na jednu vetu, ktorú žiadame vypustiť, a to je to ustanovenie obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutého veku, a chcel by som upozorniť na hlavne teda umelecké školy, ktoré sa týmto, vysoké školy umeleckej, teda vysoké školy umelecké, ktoré sa týmto zaoberajú veľmi, veľmi, veľmi vážne, a myslím si, že zjednodušíme život vysokým školám. Okrem toho to necháme všetko na nich, hej? Ony samy rozhodnú, kto áno, kto nie.
Myslím si, že takéto ustanovenie je diskriminačné opatrenie, ktoré treba odstrániť. Je diskriminačné vzhľadom aj na zdravý rozum, preto lebo máme 60-ročných mladíkov, ale aj 40-ročných starcov, samozrejme, ako to už, ako to už býva. A v tých vysokých školách, samozrejme, z hľadiska výkonu to môžeme pozorovať veľmi jednoducho a nechajme, nech o tom rozhodnú vysoké školy a nakoniec aj študenti, ktorí majú na tieto veci úplne jasný názor. Okrem toho toto ustanovenie je v protirečení nakoniec s ľudskými právami, nehovoriac o Ústave Slovenskej republiky.
Takže je to nepolitický návrh zákona, logický návrh zákona a predpokladám, že tak sa k tomu aj táto snemovňa postaví.
Ďakujem za pozornosť a ak by boli nejaké problémy, v druhom čítaní tieto veci určite opravíme so všeobecným súhlasom a akceptáciou z našej strany určite.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1113). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby zákonný nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru mali okrem vysokoškolských učiteľov aj ďalšie kategórie zamestnancov vysokých škôl uvedených v § 80 predmetného zákona, a to výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci.
Ďalej navrhujeme vypustiť ustanovenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutia veku. Pracovnoprávne vzťahy pri obsadzovaní funkčných miest a funkčných miest profesorov si podrobnejšie upraví vysoká škola vo svojich vnútorných predpisoch a to v súlade s plnením svojho poslania a zamerania výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1092). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ako je všeobecne známe, myslím, že vo februári alebo v marci tohto roku plénum prijalo novelu zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla účinnosť 25. apríla tohto roku, a podľa prechodných ustanovení tejto novely vysoké školy majú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné predpisy podľa § 15 s novelou zákona o vysokých školách do 31. augusta 2023 najneskôr. Vysoké školy začali postupne tieto vnútorné predpisy zosúlaďovať a v procese zosúlaďovania sa narazili na niektoré legislatívno-technické nedostatky a chyby novely, ktorý predmetný návrh našej novely zákona odstraňuje.
Konkrétne v § 9 ods. 1 písm. a), v ktorom je chybne uvedená kompetencia akademického senátu verejnej vysokej školy schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy, a v § 41 sa dopĺňa nový odsek 15, nakoľko podľa § 9 ods. 1 písm. k) výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy, ale, žiaľ, tá podľa § 41 takúto pôsobnosť nemá. V uvedenom návrhu novely zákona o vysokých školách tieto legislatívno-technické, ale aj obsahové chyby v návrhu zákona odstraňujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:10 - 17:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Sulík, pamätám sa na tú debatu veľmi dobre, tá debata bola vcelku veľmi korektná, ale buďme korektní aj teraz. Vy ste povedali len 50 % z tej debaty. Vy ste nepovedali, aký bol výsledok tej debaty. My sme sa predsa bavili o tom, že zrušenie koncesionárskych poplatkov dá sa, samozrejme, dá sa, ale potom sa musíme baviť o štátnej televízii a nie o verejnoprávnej televízii a k tomu musíme zmeniť zákon. Čiže, samozrejme, všetko sa dá, len aj výsledok tej debaty bol ten, že v takomto prípade, keď chcete vy zaviesť zrušenie koncesionárskeho poplatku, vy musíte nejakým iným spôsobom definovať tú verejnoprávnosť tej televízie, tú slobodu verejnoprávnu tej televízie a verejnú službu.
Pokiaľ zrušíte koncesionársky poplatok, zrušíte vlastne verejnoprávnosť v zmysle platenia verejnosti za verejnú službu a zavediete štátnu televíziu. A v rámci tej štátnej televízie musíte zmeniť zákon zase v tom zmysle, že teda, ako to je priame podliehanie štátu, pochopiteľne, a musíte tie peniaze kdesi zobrať. To znamená, že budú len zo štátneho rozpočtu a čiastočne z reklamy, ak to zase v tom zákone nezmeníte inak. Čiže toto bolo výsledkom tej debaty, že áno, dá sa, ale potom nie verejnoprávna televízia, ale štátna. Je to tak?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, rozumiem tomu, čo hovoríš, tá situácia nie je jednoduchá zľava, sprava, ale snažíme sa nájsť spoločné riešenia, podať nejakú pomocnú ruku.
Jedna malá faktická poznámka. Prever si, prosím ťa, tú informáciu s tým Gabčíkovom a s tou vodou. Neviem, či majú nejaký technický problém. Keď sa pozreme z okna, Dunaj je vysoký a vysoký už týždeň. Takže možno v lete a tak ďalej, áno, ale dneska môžu pustiť aj piatu turbínu. Takže, takže... áno, aby si len vedel, že nech ťa nelakujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis