Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.9.2022 o 18:25 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

28.9.2022 10:25 - 10:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.9.2022 9:25 - 9:25 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, napriek tomu, že je podpísaná dohoda medzi Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a vládou Slovenskej republiky a je podpísaná aj dohoda kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa pre nasledujúce dva roky, ktorá by mala garantovať navýšenie tarifných platov učiteľom, teda pedagogickým zamestnancom aj nepedagogickým zamestnancom o 10 % od 1. januára budúceho roku a následne o 7 % od septembra budúceho roku v prípade učiteľov, v prípade nepedagogických zamestnancov je to o niečo menej, chcem vás poprosiť, aby sme podporili predložený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a podporili tento návrh v prvom čítaní, pretože ak nie je ešte úplne jasné a zrejmé, či prejde návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na budúci rok, tak by sa stalo, že učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci vlastne nebudú mať valorizované tarifné platy, čím by došlo k výraznému zhoršeniu životnej situácie všetkých pracovníkov nielen v regionálnom vysokom školstve, ale aj pracovníkov, ktorí pracujú v Slovenskej akadémii vied a ďalších inštitúciách, ktoré sú naviazané a ktorí sú súčasťou tohto kolektívneho, kolektívneho vyjednávania. Predloženým návrhom zákona vlastne spravíme ako keby poistku tomu, že by Národná rada neschválila rozpočet štátu na budúci rok a rozpočet verejnej správy, ktorý je podmienkou vlastne naplnenia dohody a kolektívneho vyjednávania pre nasledujúce, pre nasledujúce dva roky.
Ak si zoberieme situáciu z tohto roku, tak vlastne tento rok boli valorizované platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov od 1. júla o 3 %, plus je tam tá jednorazová odmena 500 eur každému zamestnancovi v školstve. Čiže v priemere by sme mohli povedať, že tá valorizácia tarifných platov bola o dve percentá ročne pri inflácii, ktorá už tu bola vo všeobecnej rozprave spomínaná, ktorá presahuje hodnotu 10 %. A tie odhady pre budúci rok nie sú o nič menšie, takže vlastne všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom klesá ich reálna, reálna mzda po započítaní, samozrejme, inflácie.
Toto je veľmi dôležité si uvedomiť pri prerokovaní návrhu zákona, ktorý máme pred sebou a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tak ako bolo povedané pánom poslancom Rašim, v tomto prípade nie je iná cesta rastu tarifných platov, ako buď schválením tohto návrhu zákona alebo aj štátneho rozpočtu. Ale aj keď schválime tento návrh zákona, samozrejme, v štátnom rozpočte sa bude musieť toto premietnuť a tieto finančné prostriedky budú musieť byť zapracované do rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kolegom ďakujem za predloženie tohto návrhu zákona a môžem povedať za náš poslanecký klub, že má určite jednomyseľnú podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Predsa len mi nedá. Mám už vek na to, dovolím si povedať, že aby som nepôsobil nejako ješitne, ale ako bývalý minister, ktorý zavádzal tieto, tieto príspevky v istom období, mám eminentný záujem, aby sme sa k tomu jednoducho vrátili. Je tu k tomu adekvátna doba vzhľadom na infláciu a všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia, a preto si myslím, že je vysoko aktuálne, aby sme sa k tomu vrátili a možno vrátili aj cez predloženie na hospodársku a sociálnu radu, aby sa k tomu vedeli vyjadrovať aj príslušní sociálni partneri. Viem, že v tom čase, keď sme s tým išli, určite neboli zamestnávatelia nadšení, ale rešpektovali a nakoniec sme sa dohodli. Totiž je tu jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý by som chcel osobitne pripomenúť.
Slovenská republika nie je na dobrých miestach z hľadiska štatistík v rámci Európskej únie, čo sa týka počtu nadčasov, počtu, ja neviem, nočných zmien, sviatkov, a preto je jednoducho nevyhnutné, aby sme aj takýmto spôsobom možno motivovali jednotlivých manažérov v jednotlivých firmách, aby hľadali spôsob, formu, ako obmedziť, to znamená, ako prijať nejaké opatrenia, aby tých, tých nadčasov a sobôt a nedieľ bolo čo najmenej. To znamená, malo by to pôsobiť aj motivačne. No a poviem to tak veľmi jednoducho, ale ľudsky. No a tam, kde to nie je možné, si myslím, že je celkom prirodzené, aby boli ľudia za to zaplatení. Nič viacej, nič menej.
Nie je to žiaden ideologický návrh, ktorý kolegovia predkladajú, ale je to veľmi, veľmi pragmatický a ja som osobne presvedčený aj z toho, čo som aj ja s pánom ministrom mal možnosť hovoriť, že by sme v rámci druhého čítania vedeli nájsť zhodu, ktorá by vyhovovala všetkým sociálnym partnerom, aby sme naplnili literu tejto novely a zároveň, aby sme kvázi neublížili niekomu nad isté rámce a možnosti, ktoré zamestnávatelia majú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne.
Môžem vám, pán poslanec, dať ten návrh zákona, mám tu pred sebou. Tie koeficienty sú v zásade od náročnosti, závisí od náročnosti vykonávanej, vykonávanej práce a sú vlastne odstupňované v šiestich triedach od koeficientu 1 až po koeficient 2.0. Ja rozumiem, čo sa pýtate, ale ten nárast nie je dramaticky väčší, ako bol predtým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len možno veľmi v stručnosti, aby ste vedeli, o čom konkrétne tento návrh zákona je, pretože v úvodnom slove som to povedal len veľmi, veľmi všeobecne, takže skúsim tak trošku podrobnejšie tie konkrétne veci, čo navrhujeme.
Navrhujeme v zásade stanoviť výšku minimálnej mzdy v závislosti od náročnosti vykonávanej práce na základe koeficientu určenom v tomto návrhu tak, že jednotlivé úrovne výšky minimálnej mzdy bude určovať súčin minimálnej mzdy podľa osobitného zákona a koeficientu, ktorý je uvedený v tabuľke priamo v tomto návrhu.
Ďalej navrhujeme stanoviť výšku mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, tak navrhujeme možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 45 % minimálnej mzdy za hodinu.
Ďalej navrhujeme mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, ktorá by mala predstavovať najmenej sumu 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a u zamestnávateľa, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, tak možnosť znížiť túto sumu, najmenej však na 90 % tejto minimálnej mzdy za hodinu.
Ďalej navrhujeme stanoviť výšku mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy, pričom u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, tak navrhujeme možnosť dohodnúť túto sumu znížiť, avšak najmenej na 35 % minimálnej mzdy.
Ďalej, za sťažený výkon práce sa navrhuje mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy, pričom za každú hodinu neaktívnej činnosti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa navrhuje mzdová kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, navrhujeme zvýšenie hodinovej odmeny za prácu vo sviatok najmenej o sumu minimálnej mzdy, samozrejme, hodinovej minimálnej mzdy, pričom účinnosť tohto zákona by mala byť od 1. 1. 2023.
Takže toľko veľmi v stručnosti. Jednotlivé teda zmeny, ktoré navrhujeme už konkrétne, aby ste vedeli o tom, že čo konkrétne sa v tomto návrhu zákona navrhuje, pričom, samozrejme, komunikovali sme tieto, tieto veci aj s príslušným ministrom s tým, že do druhého čítania, samozrejme, je možné sa baviť a riešiť aj prípadnú úpravu týchto konkrétnych sadzieb. My sme otvorení diskusii a, samozrejme, po dohode dúfam, že to podporia všetci poslanci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem, kolega, za konštruktívny prístup, teda za to, že myslíte na ľudí, ktorí teda ich príplatky boli zmrazené ešte v roku 2020. Ako môžem súhlasiť, že bolo to v rámci objektívnych dôvodov. Týkalo sa to covidu. Môžme sa baviť o tom, že tie príplatky teda nerastú tým tempom, ako rastie minimálna mzda. Určite vystúpim v druhom čítaní a skúsim vás presvedčiť o tom, že je to dobrý návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:25 - 18:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Milé kolegyne, vážení kolegovia v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1141. Predkladám informáciu k predbežnému návrhu zákona, ehm, k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1189 z 30. augusta tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, poslankyne, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladáme s kolegom pánom poslancom Nemkym novelizáciu Zákonníka práce, kde navrhujeme zmeniť doterajšie znenie ustanovenia § 120 o určení výšky minimálnej mzdy a ďalších súvisiacich ustanovení o určení výšky niektorých príplatkov ku mzde.
V roku 2020 presadila vláda také znenie týchto ustanovení, ktoré navrhujeme zmeniť, ktoré viedlo k zhoršeniu odmeňovania pracovníkov poberajúcich minimálnu mzdu, ako aj všetkých pracovníkov poberajúcich príplatky ku mzde, najmä pokiaľ ide o príplatky za prácu v neštandardnom pracovnom čase, resp. za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Zhoršenie odmeňovania sa dokonca netýka len zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale aj tých, ktorí pracujú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Podstata zhoršenia odmeňovania spočívala v zmene určovania výšky príplatkov. Namiesto naviazania týchto príplatkov na vývoj minimálnej mzdy zákonodarca ustanovil pevné sumy, ktoré sa od roku 2020 nemenili, zatiaľ čo minimálna mzda rastie. V dôsledku takto nastaveného mechanizmu sa reálna výška príplatkov za posledné dva roky znížila, k čomu prispela najmä bezprecedentná inflácia.
Keďže rast cien bude pokračovať aj v nasledujúcom období, je zrejmé, že reálna výška príplatkov sa bez zmeny bude naďalej znižovať, a dá sa očakávať, že onedlho klesne na polovicu úrovne roku 2020. Takýto prístup vlády mohol byť pochopiteľný v čase pandémie a je závažným dopadom na výkon práce, najmä výrazný presun práce do domácnosti, resp. obmedzenie prevádzky a teda aj výskytu práce v neštandardnom pracovnom čase, avšak aj v takom prípade bol akceptovateľný iba vtedy, ak by bol adekvátne kompenzovaný mimoriadnymi príplatkami alebo zvýšením odmeňovania tam, kde znamenal výrazný nárast práce v neštandardnom pracovnom čase. V súčasnosti je však vládne riešenie z roku 2020 ďalej neakceptovateľné a výrazne poškodzuje pracujúcich ľudí a znižuje ich príjmy.
Navyše nastavenie určovania výšky príplatkov platné do konca roku 2020 malo preventívny charakter, aby znižovalo rozsah práce v neštandardnom pracovnom čase najmä na pracoviskách, na ktorých to nie je nevyhnutné. Navrhované nastavenie určovania výšky príplatkov teda pôsobí pozitívne aj na rovnováhu medzi pracovným a osobným, resp. rodinným životom pracujúcich.
Verím, že podporí aj koalícia tento náš návrh zákona, pričom o jednotlivých výškach sadzieb, samozrejme, je možné ešte v druhom čítaní rokovať a prípadne sa dohodnúť na ich modifikácii.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín
Ďakujem. Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis