Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

15.12.2015 o 11:10 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 15.12.2015 11:10 - 11:12 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som informoval o prerokovaní zákona z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1866) v ústavnoprávnom výbore. (Ruch v sále.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále. Pokračujte, pán poslanec, nech sa páči.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody a v časti III formuloval dve pripomienky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1879 zo 14. decembra 2015 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru. Ústavnoprávny výbor na 123. schôdzi 15. decembra 2015 prerokoval pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v časti III rozhodnutia a odporúča vrátený zákon schváliť.
Ako gestorský výbor rokoval ústavnoprávny výbor 15. decembra 2015. K pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky nezaujal stanovisko. Pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku gestorský výbor odporučil Národnej rade uvedený vrátený zákon schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona (tlač 1866a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 773 z 15. decembra 2015. Ústavnoprávny výbor ma zároveň poveril, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru.
Skončil som, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:40 - 13:41 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ja vám ďakujem za objasnenie faktov, faktov, ktoré sú overiteľné aj prostredníctvom médií a ktoré jasne ukazujú, že pán Matovič vo svojom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia vychádzal a postavil celý tento návrh na vaše odvolanie na zmanipulovaných informáciách a na klamstvách.
Po tomto vašom vystúpení očakávam, že pán Matovič, ako i ostatní prihlásení rečníci v rozprave, sa odhlásia z rozpravy, resp. že pán Matovič stiahne tento návrh na vaše odvolanie a táto nezmyselná schôdza skončí. V opačnom prípade je úplne jasné, že celá táto schôdza má len jediný účel, a to mediálne prekryť obrovský úspech tejto vlády v oblasti vytvárania nových 3-tisíc pracovných miest, resp. 20-tisíc pracovných miest do budúcnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.12.2015 14:21 - 14:23 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1684a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 749 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 14:46 - 14:47 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Hlina, v zásade tri a pol roka nás tu kritizujete v tom, že nie sme schopní podporiť žiaden opozičný návrh, že nerokujeme s opozíciou o pozmeňujúcich návrhoch k našim návrhom zákonov a podobne, a keď príde k tomu, že rokujeme a že sa dohodneme a že podporíme opozičný pozmeňovací návrh, tak zase to kritizujete, zase to je zle.
Mne už to pripadá tak, že bez ohľadu na to, o čo ide, vy vždy musíte byť v názorovej opozícii a vždy musíte nás kritizovať aj za to, čo ste nás predtým kritizovali, tak keď urobíme opačne, zase je to zle, zase nás kritizujete. Čiže toto je váš štýl práce.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2015 10:31 - 10:31 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vzhľadom k tomu, že bol podaný jeden pozmeňujúci, doplňujúci návrh v rozprave, aj keď krátky, navrhujem, aby sme o predmetnom návrhu zákona hlasovali až dnes o 17.00 hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2015 9:17 - 9:19 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, pán poslanec Hraško, v prvom rade povedali ste, že tu nie je diskusia k veci pri prerokovaní návrhov zákonov. No ja sa chcem spýtať, čo ste vy v tejto rozprave, ktorú ste dnes predviedli, povedali k veci? Povedali k materiálnej stránke predloženého návrhu novely zákona o rokovacom poriadku? K veci ste nepovedali nič. Rozprávali ste tu úplne o niečom inom, ako je predložený návrh zákona. Takže neviem, o čom hovoríte v tejto veci.
Druhá vec je, povedali ste, že, citujem, "moc tej demokracie tu nie je", v súvislosti s tým, že neprechádzajú opozičné návrh zákonov, poslanecké. Pán poslanec, ako si predstavujete inak parlamentnú demokraciu, ak nie tak, že o schválení rozhoduje legitímna väčšina, ktorá vyšla z parlamentných volieb, demokratických a slobodných? Myslíte si, že tá demokracia by mala vyzerať tak, že rozhoduje o tom, či sa schváli nejaký zákon alebo nie, parlamentná menšina? Tak to snáď nemyslíte vážne.
Ďalšia vec je, poslanecké návrhy a návrhy výborov. Spochybňujete legislatívnu iniciatívu poslancov a výborov Národnej rady? Podľa vás by teda poslanci nemali mať legislatívnu iniciatívu? To, čo ste tu povedali, že sa obchádza legislatívny proces tým, že poslanci predkladajú návrhy zákonov? Však to je jedna zo základného práva poslanca Národnej rady.
Ďalej ste hovorili, že keby sa najskôr, citujem, "keby sa najskôr rokovalo vo výboroch". A nerokuje sa vo výboroch? Však každý jeden návrh zákona, či je vládny návrh zákona alebo je poslanecký návrh zákona, sa prerokováva vo výboroch. A keď by ste prišli kedykoľvek na ústavnoprávny výbor, tak by ste videli, ako sa rokuje o návrhoch zákonov.
Čiže absolútne nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 18:49 - 18:50 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca.
Pán poslanec Kadúc, no, musím sa ohradiť voči tomu, s čím ste začali toto vystúpenie, že z hľadiska ústavnoprávneho sa tu nikto nevyjadruje, aj keď je tu nejaký jednoznačný názor alebo prezentácia, že ide o prijatie alebo predloženie protiústavného zákona. A v prvom rade vo vzťahu teda k tomu zákonu o tepelnej energetike, o ktorom ste hovorili, v prvom rade treba povedať, že to, že či je nejaký návrh zákona alebo zákon schválený protiústavne, môže vyhlásiť len Ústavný súd, nikto iný. A ohradzujem sa aj preto, že som k tomu vystúpil v prvom čítaní a spochybnil som tú konštrukciu, alebo to tvrdenie, že ide o protiústavný návrh. A spochybnil som to nielen vo forme nejakého vyhlásenia, ale aj podložené konkrétnymi argumentami, kde som citoval aj z rozhodnutia Ústavného súdu, aj z iných zákonov, kde takéto ustanovenia sú, takže ešte raz sa voči tomu ohradzujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 18:00 - 18:02 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Hlina, neviem, prečo sa bavíme ešte v tomto momente o etickom kódexe, keďže bol v rámci spoločnej správy vypustený z návrhu zákona. Okrem toho; alebo aj na základe určitých návrhov, ktoré sme mali aj poslanci z ústavnoprávneho výboru.
Ja som už v prvom čítaní povedal, že nie som zástancom etických kódexov poslancov, avšak po skúsenostiach z týchto štyroch rokov v tomto volebnom období sa mi zdá, že možno niekedy naozaj po tých skutkoch, ktoré sa tu udiali, by nejaký etický kódex možno mohol byť. A vzhľadom k tomu, že nechceme zaväzovať novú Národnú radu, tak sa do tohto zákona dala možnosť prijať etický kódex v nejakej forme v budúcom volebnom období, ak o to bude záujem.
A keď ste hovorili o tom, že či je normálne, že zákon má predpisovať, ako sa má poslanec správať, no máme tu už dnes zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde v článku 4 je napísané určitým spôsobom, ako sa majú verejní funkcionári správať, čiže aj v súčasnosti podľa de lege lata platia určité spôsoby správania sa verejných funkcionárov, ktoré sú stanovené v zákone.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 17:37 - 17:39 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Poliačik, musím povedať, že áno, žiaľbohu, tá právna úprava je obdobná aj dnes s tým, že tá lehota nie je 48 hodín, ale je na ďalší deň s tým, že teda Národná rada hlasovaním môže skrátiť tú lehotu. Musím povedať, žiaľ, že naozaj tento inštitút sa zneužíva a berie sa dnes skôr ako štandard, čo je podľa môjho názoru chybou. Na druhej strane si však nemyslím, že takýmto spôsobom zväzovať ruky Národnej rade, aby ani v odôvodnených prípadoch nemohla Národná rada hlasovať o skrátení tejto lehoty, nie je správne a nie je efektívne z hľadiska rokovania Národnej rady. Pretože my máme tu návrhy zákonov, ktoré môžu končiť posledný deň rokovacieho dňa danej schôdze, kedy je potrebné odhlasovať niektoré návrhy, aj keď viem, že na konci bývajú väčšinou prvé čítania. Ale môže sa stať, že tam môže byť aj druhé čítanie, kde budú nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré budú veľmi jednoduché, legislatívno-technické, môžu znamenať jedno, dve slová. A v takom prípade naozaj nevidím účelnosť a efektívnosť v tom, aby Národná rada v takýchto odôvodnených prípadoch nemohla skrátiť tú lehotu a hlasovať ešte aj v ten istý deň o takomto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 17:21 - 17:23 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre európske záležitosti, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre európske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií návrh zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 hlasovať spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1676a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 747 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis