Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.3.2014 o 9:37 hod.

Mgr.

Peter Fitz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 14:38 - 14:40 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis

20.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1562), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1878 z 1. júla 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich správ schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 - 3 s návrhom schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 218 zo 16. septembra 2015. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2015 9:07 - 9:08 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.

Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 15:53 - 15:54 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, som si vypočul vaše vystúpenie, kde ste celú vlastne dobu rozprával o fungovaní rady škôl zriadených mestami a obcami, ale vôbec ste nehovoril, akým spôsobom prebieha proces či už voľby riaditeľa na cirkevných a súkromných školách v doteraz platnej legislatíve. Práve od vás som čakal, že budete nejakou formou obhajovať, alebo poviete nám svoje postoj k tomuto, lebo je to rozdielne v súčasnosti, a práve my touto novelou nabádame k tomu, aby sme práve umožnili ten proces k tomu, že aj poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí budú následne môcť vetovať a prelomiť to veto, budú môcť zasiahnuť nejakým spôsobom do procesu vzdelávania v škole.
Ešte som zachytil jednu otázku, ktorej som nerozumel, a možno by bolo dobre, keby ste mi na ňu zodpovedal. Vy ste vraveli v svojom vystúpení, že obec nie je vlastníkom čoho, a potom ste sa zasekol a nepokračoval ste ďalej. Neviem, k čomu bola táto myšlienka mienená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 16:03 - 16:05 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem za vaše vystúpenie. Už skoro 50 hodín tu sedíme a rokujeme o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Robertovi Ficovi a pozrime sa, kam sa táto debata dostala. Dostala sa sem, až tak ďaleko, že pán poslanec Lipšic, ktorého ja neviem, kam mám zaradiť, ktorý prišiel do parlamentu po pleciach KDH, teraz tu sedí ako kto? Ako nezávislý poslanec alebo ako zástupca NOVY? Ja neviem. A snaží sa obviniť nás všetkých, ktorí sme tu, tým, že sme prepojení s finančnými skupinami. Tvrdo toto odmietam, odmietam to za mňa, za predsedu, za nás všetkých, ktorí sme tu.
Odkiaľ máte tú silu a tieto nápady a myšlienky? Vám sa už o tom všetkom musí aj snívať. Vy osobne chcete takú veľkú pomstu, ale ja verím, že všetko raz príde a vy, pán Lipšic, budete tam, kde naozaj máte byť.
Prosím vás, ospravedlňte sa pánovi predsedovi a všetkým nám poslancom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2014 9:37 - 9:40 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 819a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1004 z 30. januára 2014 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne okrem Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci, ktorý rokoval o uvedenom vládnom návrhu zákona až po rokovaní gestorského výboru a prijal uznesenie č. 100 z 18. 3. 2014. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 394 z 11. marca 2014 so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 130 z 11. marca 2014 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prijali šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré máte v spoločnej správe v časti č. IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s návrhom schváliť.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som podal správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 140 z 18. marca 2014.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2014 10:21 - 10:23 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konštatujem, že uvedený návrh zákona po formálno-právnej stránke všetky náležitosti spĺňa uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a v súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých uznesení, ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov, vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovaní návrhu, ako aj doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 8. januára 2014 č. 811 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2013 10:39 - 10:40 hod.

Peter Fitz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som si dovolil zareagovať ohľadom môjho pozmeňovacieho návrhu. No som prekvapený, pán poslanec, keď rozprávate o dvojkoľajnosti, ktorú ste v podstate zaviedli vy zmenou zákona, kedy ste urobili iné podmienky pri udeľovaní analógových licencií a digitálnych licencií. Možno by bola otázka, prečo to tak bolo? Nebolo to z toho dôvodu, že tých analógových licencií už bolo málo, málo pásiem? Neviem, ja som tu vtedy nesedel. Hlasovali ste vy. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré ste mali v svojom vystúpení. Na jednej strane hovoríte, že chceme byť netransparentní, aby rada nemohla rozhodovať o udeľovaní licencií, a na druhej strane vy tu rozprávate o posilňovaní právomoci rady vo veci napr. prípravy určitých vyhlášok a nariadení, ktorými by ona mohla následne kontrolovať tento trh.
Je to z môjho pohľadu absolútne dve veci odlišné, ktoré proti sebe bojujú, a je to v rozpore na jednej strane, čo ste hovorili v prvom bode, a na druhej strane, čo potom tvrdíte v tom nasledujúcom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2013 9:08 - 9:12 hod.

Peter Fitz
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2013 17:30 - 17:41 hod.

Peter Fitz
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona výboru ústavnoprávnemu a výboru pre kultúru;
ďalej aby za gestorský výbor určila výbor pre kultúru a médiá; že výbory prerokujú návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2013 17:30 - 17:41 hod.

Peter Fitz
Pán poslanec, pán predseda, dajte hlasovať o tom, o návrhu pána poslanca Simona, ktorý dal návrh, aby predmetný návrh zákona bol prerokovaný aj vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Skryt prepis