Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 10:41 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:41 - 10:44 hod.

Štefan Vavrek
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 14:55 - 14:57 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.10.2019 16:19 - 16:23 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1520), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2064 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 737 z 8. októbra 2019, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 388 z 10. októbra 2019 a výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 221 z 3. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva sedem nasledujúcich pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 402 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 15:30 - 15:32 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1520. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré sa pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2019 9:56 - 9:57 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vás prosím o podporu tohto zákona. Minulý rok sme museli predložiť pozmeňujúci návrh na posudzovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vtedy sme vám sľúbili, že prídeme s konkrétnym návrhom, tak teraz je ten čas, aby sme vyriešili túto chybu v našom systéme, lebo naozaj učitelia, riaditelia musia čakať na to, kým diagnostické centrá posudzujú deti. A takýmto spôsobom keď zavedieme definíciu priamo do školského zákona žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak budeme mať vyriešenú túto otázku. Čiže ešte raz vás prosím o podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 9:51 - 9:54 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť a doplniť systém podpory, výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci návrhu zákona sa navrhuje zavedenie definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia priamo do školského zákona pre účely financovania a zavedenie povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zvýšiť počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách.
Návrh sa, navrhuje sa zaviesť nový druh náhľadu, a to zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby poskytnuté ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Navrhuje sa zmena zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účelom navrhnutej zmeny je sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v súčasnosti najmä priebeh skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Návrh tak vedie k lepšej identifikácii detí, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenie sa zameriava na najmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky.
Navrhuje sa zmena zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom zmeny je odstránenie neopodstatnenej administratívy pri zrušovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana a nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 10:37 - 10:38 hod.

Štefan Vavrek
Ďakujem pekne za vašu reakciu a budeme veľmi radi, keď zahlasujete za náš pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 10:34 - 10:35 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rámci rozpravy chcem podať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Najprv poviem odôvodnenie.
Sme presvedčení, že súčasné znenie zákona, ktoré dáva osobe právo žiadať uverejnenie odpovede, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu, alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, je dostatočné chrániace právo fyzických a právnických osôb. Rovnako nevidíme dôvod, aby aj po uverejnení odpovede existovalo vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu aj právo na opravu.
A teraz prečítam môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Štefana Vavreka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1290).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 2. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 4. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:31 - 15:33 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, budem reagovať krátko. Ja som navštívil počas tohto mesiaca v našom okrese, to aj priznávam, v Rimavskej Sobote dosť veľa materských škôl a rozprával som sa s riaditeľmi a ja som nenašiel ani jednu riaditeľku alebo riaditeľa, ktorý by bol proti zavedeniu tohto zákona. Takisto som sa rozprával s rodičmi. Čiže ja vám takisto odporúčam, pán kolega, aby ste išli do tých materských škôlok a aby ste sa opýtali tých učiteľov.
A na druhej strane, áno, súhlasím s vami a poznačil som si pre seba túto vetu, že povinnosť zaviesť nestačí. Áno, nestačí, podľa mňa ani samosprávy, ani obyvatelia tejto krajiny nepočuli to prvýkrát teraz pred mesiacom alebo pred dvoma mesiacmi. Ja ešte raz vám pripomínam, že ja už som prítomný asi na 15 alebo 20, ale možnože na stovkách takýchto okrúhlych stoloch, konferencií, kde sa o tom rozprávalo. Teraz, ešte raz poviem, že teraz je tu možnosť, teraz sú na to peniaze, čiže spravme to, nech je tá povinná predškolská výchova aj tuná na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:23 - 15:30 hod.

Štefan Vavrek Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za slovo. Na začiatku mi dovoľte, aby som poďakoval pani kolegyni Pčolinskej za naozaj veľmi vecné vystúpenie. Ja som tu sedel od začiatku tejto rozpravy a značil som si, akože pre mňa tento zákon znamená úplne niečo iné, nejde mi o drogách, nejde mi o stravovanie, ide mi o niečo úplne iné, a som si to poznačil pre seba, že do tejto minúty päťkrát sa odznelo slovo "deti", z toho trikrát to spomenula pani kolegyňa Pčolinská, a päťkrát sa odznela, odznelo slovo takisto "povinná predškolská výchova", a to trikrát to spomenula pani kolegyňa Pčolinská. Čiže ešte raz ďakujem a mne ide o práve toto posledné slovo, že povinná predškolská výchova.
V prvom rade ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí s nami viedli diskusiu v prvom čítaní a vďaka ktorému je zákon teraz už jasnejší asi každému. Prijatie tohto zákona znamená veľa. Ja som takisto učiteľ a na vlastné oči som videl, že aké rozdiely sú medzi deťmi, ktoré navštevovali materskú školu, a medzi takými, ktoré nenavštevovali materskú školu. Predtým, ako som vstúpil do politiky, som pracoval v treťom sektore a osem rokov som viedol doučovacie centrum a pravidelne som sa zúčastňoval workshopov a všelijakých konferencií, okrúhlych stolov, kde medzi odborníkmi z rôznych oblastí panovala zhoda, že povinná predškolská výchova, že potrebujeme.
Keby som sem mohol priniesť dneska so sebou sem tie pozvánky na všelijaké okrúhle stoly, tak možnože by som vedel vyskladať cestu z Tornale, kde bývam, až sem pred Národnú radu. A teraz sme pred tým krokom, že môžme zaviesť konečne tú povinnú predškolskú výchovu.
Kritika spochybňovala najmä to, že bol zákon predložený ako poslanecký. Myslím si však, že o tomto kroku sme už hovorili dlho. Ak by som počítal všetky spomenuté workshopy, okrúhle stoly, tak sa dopracujem až k dvom dekádam. O tomto opatrení hovoril aj takisto pán splnomocnenec Ábel Ravasz, ktorého tu vítam, že potrebujeme túto povinnú školskú dochádzku, čiže už verejnosť mohla o tom vedieť aspoň, minimálne tri roky. Teraz máme čas, teraz máme prostriedky, teraz musíme urobiť všetko pre to, aby obce stavali škôlky. Návrhy, aby sme povinnosť zaviedli iba pre rómske deti, sú podľa mňa veľmi nešťastné, diskriminujúce a nebojím sa povedať, že zaváňajú neodbornosťou a rasizmom. V žiadnom prípade si nemyslím, že škôlku potrebujú iba rómske deti. Škôlka by mala byť dostupná všetkým deťom bez ohľadu na ich farbu pleti, zdravotný stav či vierovyznanie.
To, že teraz škôlku navštevuje veľké množstvo róm; nenavštevuje veľké množstvo rómskych detí, je výsledok dlhoročnej ignorácie a nevenovaniu sa problému. Teraz môžme urobiť prvý krok k tomu, aby sme tú dlhoročnú krivdu začali naprávať a zabezpečiť, aby v budúcnosti nebola žiadna ďalšia skupina detí diskriminovaná v prístupe ku vzdelávaniu.
Spomenul som, že vďaka diskusii je zrejmé, že čo chceme a čo nie. V žiadnom prípade nechceme rušiť súkromné školy ani materské centrá. Naopak, je v našom záujme, aby nám tieto inštitúcie pomáhali najmä tam, kde nám obce nevedia, a v horšom prípade tam, kde ani nám nechcú pomôcť. Chcel by som takto vyzvať škôlky, centrá a všetkých odborníkov a odborníčky, nech sa o svoje skúsenosti podelia a pomôžu škôlkam byť miestami integrácie. Pomáhať je potrebné v každom kúte Slovenska. Teraz je tá správna chvíľa tvoriť spoločenstvá, koalície a kluby materských škôl, ktoré si budú vymieňať skúsenosti a v dobrej viere sa motivovať, aby naše deti mohli v budúcnosti dosiahnuť lepšie vzdelanie, lepšiu prácu, a najmä lepší a zodpovedný vzťah k spoločnosti, v ktorej žijú. Aby sa z našich dievčat mohli stať policajtky, ktoré budú komunitám naozaj pomáhať a chrániť, aby z našich chlapcov mohli byť učitelia, ktorí budú naše komunity vzdelávať. Vybudovať silnú generáciu detí, ktoré sa budú navzájom rešpektovať bez ohľadu na to, odkiaľ sú. To by malo byť naším cieľom.
Ešte raz opakujem, že teraz je čas spájať sa a všetky spoločenské skúsenosti premietnuť do praxe, aby sme pomohli nielen rómskym deťom, ale všetkým deťom získať správny základ do života spoločnosti. Týmto zákonom zabezpečíme najmä to, aby obce vytvárali miesta pre svoje deti. Viem však, že zaviesť povinnosť nestačí, preto je našou povinnosťou hľadať spôsoby, ako lepšie zapájať rodičov, ako lepšie motivovať učiteľov. A to urobíme najlepšie tak, keď sa bude šíriť to, o čom vieme, že funguje dobre.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto nie je opatrenie, ktoré by sme mali brať na ľahkú váhu. Toto nie je plnenie zadanej úlohy, toto je opatrenie, o ktorom rozprávame neuveriteľne dlho. Je to opatrenie, ktoré môže zlepšiť situáciu v celej krajine. Je to opatrenie, ktoré v našom právnom poriadku potrebujeme, aby sme sa mali o čo oprieť, keď sa bude vylepšovať celý vzdelávací systém. Teraz začíname škôlkami a máme na to priestor, máme na to čas, máme na to peniaze. Nezaspime opäť pri diskusii, posuňme sa o krok ďalej, aby sme čím skorej mohli rozprávať o základných školách, o stredných školách, lebo tam nás takisto čaká ešte veľa práce.
Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz a prosím vás za podporu tohto zákona.
Skryt prepis