Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2019 o 18:53 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:53 - 18:55 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, nesúhlasím s vami, čo ste povedali, že kto iný, než my politici by sme mali rozhodovať o takejto citlivej a závažnej téme. Desím sa predstavy, že by v tomto parlamente sedeli politické strany, ktoré by našli spoločný prierez touto témou a nakoniec by rozhodli z pozície moci o tom, že interrupcie sa majú zakázať. Ak ste taký presvedčený o tom, že vaša strana alebo tí, ktorí tu sedeli a rozprávali o povinnosti žien podstúpiť interrupciu, resp. o zákaze interrupcie, ak ste o tom presvedčený, že by to takto malo byť, iniciujte vypísanie referenda, nech o tom rozhodne slovenský ľud, či ľudia chcú alebo nechcú. Ale toho sa bojíte, lebo viete, že väčšina slovenského ľudu, väčšina občanov na Slovensku je proti tomu, aby bola interrupcia zakázaná.
A chcem sa vás ešte opýtať, pán kolega, na jednu vec. Ak by vaša strana napokon, nedajbože, viedla túto krajinu, a nedajbože by našla prierez s inými stranami aj v tejto téme a interrupcie by boli zakázané, čo bude nasledovať ďalej? Aký prijmete zákon? Koľko rokov, na koľko rokov odsúdite tie ženy, ktoré sa, ktoré podstúpia interrupciu nejakým nezákonným spôsobom? Bude vám stačiť desať rokov? Dvanásť rokov? Alebo im dáte ešte viac? Dúfam, že mi na túto otázku odpoviete, lebo to je veľmi dôležité, povedať aj to b. Ako budete trestať ženy, ktoré porušia tieto vaše zákony a podstúpia interrupciu?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:36 - 18:38 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Simona, ja sa ti chcem poďakovať a zároveň oceniť to, že si ako jediná z liberálnych poslancov našla odvahu vystúpiť a prezentovať svoje liberálne názory na rozdiel od prázdnych stoličiek, ktoré tu ostali po liberálnych poslancoch. Úplne sa s tebou stotožňujem. Som presvedčený, že je to právom ženy rozhodovať o svojom tele. A všetky tieto ultranázory, ktoré tu zaznievajú, považujem za umelé, umelé vnášanie tejto veľmi citlivej témy pol roka pred voľbami do života slovenskej spoločnosti a vytĺkanie politického kapitálu.
Zároveň chcem povedať, že ako učiteľ, ktorý som mal väčšinou dievčenské triedy, 17 rokov som učil dievčenské triedy, som sa neraz rozprával s dievčatami o interrupciách v rámci, samozrejme, témy, ktorú sme riešili na rečníckom výcviku. A môžem plne povedať, plne zodpovedne povedať, že väčšina týchto dievčat bola za to, aby si ženy ponechali svoje právo rozhodovať o svojom tele a v prípade nutnosti, samozrejme, len za špecifických podmienok, išli na potrat.
Zároveň sa chcem ešte spýtať v tejto súvislosti, možno Simona mi na to nebude dať otázku, ale Marek skôr, ako je to teda, keď žena je ohrozená na živote, lekár sa má rozhodnúť, či má zachrániť dieťa alebo ženu. Komu podľa lekárskej etiky má dať prednosť? Žene alebo dieťaťu? Pokiaľ viem, zachraňuje ženu a nie dieťa. Ďakujem. A to vám teda nevadí, že vtedy to dochádza k tomu, že dieťa zabije.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 14:05 - 14:07 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 11:49 - 11:58 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súčasnosti sa veľa píše a hovorí o morálnom úpadku spoločnosti. Od mladej generácie očakávame, že sa poučí z chýb starších ročníkov, nepreberie ich vzorce správania a svoje životné kroky bude viesť k morálnemu a slušnému spôsobu života. S nádejou či skôr s presvedčením očakávame, že si bude ctiť zákony tohto štátu a podľa nich sa aj správať. Mladej generácii dávame za príklad čestných a poctivých ľudí, štepujeme jej hodnoty slušnosti a charakteru v očakávaní, že sa nimi bude riadiť.
Áno, to je vízia lepšej, morálnejšej spoločnosti, ktorú chceme vybudovať na troskách tejto mravne rozvrátenej krajiny, kde sa často zákon vykladá rôznymi spôsobmi, kde ho krivia ľudia s deformovaným charakterom a kde ho tzv. naši ľudia účinne využívajú vo vlastný prospech. Počiatočný optimizmus často vystrieda frustrácia alebo osobná skúsenosť mnohých z nás je odlišná od predstavy, ako by mal svet a ľudia v ňom vyzerať, a oveľa desivejšia, než nám ju sprostredkúvajú médiá.
Zvlášť v školskom prostredí je absolútne nevyhnutné, aby v ňom pôsobili charakterní ľudia, mravne čistí a bezúhonní. Ľudia, ktorí dokážu mladým ľuďom okrem odovzdávania vlastných vedomostí a skúseností aj vštepovať hodnoty mravnosti a čestnosti a sami ísť svojim žiakom príkladom. Rovnako ako to platí pre pedagógov, platí to aj pre riaditeľov škôl, ktorý sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní mladej generácie. Ak títo ľudia vážne pochybili, mali by za to niesť aj zodpovednosť.
Tento návrh zákona nemá ambíciu znovu stanoviť už uzákonené. Návrh zákona je tou pomyselnou tenkou čiarou, ktorá myslí na prípady nejednoznačného výkladu v budúcnosti na základe súčasných skúseností. Bezúhonnosť bola jednoznačne stanovená pre všetkých pedagogických a odborných pracovníkov v novom zákone 138/2019 Z. z. Prihliada sa na ňu v školstve prísnejšie ako v iných odboroch, čo je aj pochopiteľné. Deti musia profesionálne vzdelávať a vychovávať skutočne bezúhonní ľudia.
Novelou zákona 209/2019 Z. z. prijatou v júni tohto roku sa podmienky na bezúhonnosť ešte sprísnili, kedy všetci pedagogickí a odborní pracovníci musia predložiť odpis z registra trestov, v ktorom sú zviditeľnené aj zahladené trestné činy. Či už je takáto plošná prísnosť na mieste, alebo nie, neprináleží mi teraz hodnotiť. Chcem sa pozastaviť nad tým, že riaditeľ školy je klasifikovaný ako vedúci pedagogický zamestnanec, preto je jeho povinnosťou spĺňať stanovené kritériá bezúhonnosti. Zatiaľ. Ak napríklad riaditeľ školy nebude mať z nejakého dôvodu vyučovaciu povinnosť, potom môže nastať situácia, že teda nemusí spĺňať kritériá bezúhonnosti ako pedagogický alebo odborný zamestnanec, a ako podporný argument môže slúžiť to, že riaditeľ školy nie je klasickým zamestnancom školy. Ak opomenieme súkromné školy a zariadenia, tak zriaďovateľmi väčšiny škôl na území Slovenska sú obce, mestá, prípadne VÚC. Pre ich zamestnancov platí predovšetkým zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý bezúhonnosť poníma oveľa laxnejšie ako zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. A presne s takýmto prístupom sme sa v praxi stretli.
Za normálnych okolností sa všetky kritériá spôsobilosti vykonávať funkciu riaditeľa školy majú skúmať už pred výberovým konaním. No počas výkonu funkcie bezúhonnosť nikto neskúma. Hoci existuje v zákone uvedená povinnosť oznámiť zriaďovateľovi skutočnosti spojené s trestným stíhaním, ak bola podaná obžaloba alebo dnes už dokonca obvinenie, nič sa v podstate nedeje, ak tam riaditeľ neurobí. Dnes už zriaďovateľ pri obvinení môže a pri podaní obžaloby musí riaditeľa školy odvolať. No v praxi, ako to bolo doposiaľ, sa tak nedeje. Starosta obce či primátor sa tvári, že nič nevie, nemá v ruke právoplatný rozsudok a tak to neurobí, pretože mu to z nejakého dôvodu nevyhovuje. Takýchto prípadov bolo na Slovensku viac. A na koho sa obrátiť? Kto má kompetenciu a ako konať? Dostane mesto, obec či VÚC smiešnu pokutu po dlhom správnom konaní a život ide ďalej?
Ak vo veci kompetentní nekonajú ihneď, ako daná situácia nastala, tak sa celý zákonný postup stáva fraškou a míňa sa účinkom. Súčasné zákonné vyjadrenie povinnosti zriaďovateľa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ukladá odvolanie riaditeľa školy, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin, čo v konečnom dôsledku nedostatočne korešponduje s novoprijatým platným a už účinným zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý obsahuje podstatne širšiu a presnejšiu špecifikáciu. Tu zriaďovateľ nemusí nič dokazovať ako pri závažnom porušení všeobecne záväzných predpisov, ale koná na základe už stanovených noriem, ktoré sú jednoznačné, jasné a zrozumiteľné a koná ex lege, zo zákona. Pokiaľ mu danú skutočnosť o obvinení, čiže obžalobe na svoju osobu; o obvinení či obžalobe na svoju osobu neoznámil riaditeľ sám, ale dozvedel sa to z iných médií, je starosta obce, primátor či predseda VÚC povinný konať a nie operovať vyjadrením, že nemá v ruke právoplatný rozsudok.
Podľa nášho názoru bolo potrebné zosúladiť novoprijatý zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.
Konkretizovali sme podmienky povinnosti odvolania riaditeľa školy podľa už spomenutého zákona č. 138/2019 Z. z., jeho postavenia mimo službu, ako aj udeľovania sankcií za ďalšie zamestnávanie osôb, ktoré nespĺňajú podmienky bezúhonnosti podľa odpisu z registra trestov po zákonom stanovenom prechodnom období.
Žijeme na Slovensku. Čo nie je jednoznačne jasné a zrozumiteľne uvedené v zákone, to ako keby vôbec neexistovalo. V spoločnosti, no i vo verejnej správe tolerované vyhýbanie sa povinnostiach a snahám hľadať únikové ľahšie cesty sú na dennom poriadku. V tomto sa môžeme naozaj považovať za veľmi kreatívnu spoločnosť. No tento jav nemôže byť samozrejmosťou. Rovnako ako nemôže byť samozrejmosťou, ak kompetentní v štátnej i verejnej správe nekonajú, hoci konať mohli a mali.
Dôvody na nečinnosť sú rôzne. Od osobných spojených s klientelizmom či rodinkárstvom alebo nedostatkom erudovanosti cez profesné opomenutie po bezzubosť sankcií alebo nedostatočné kompetenčné postavenie, teda povinnosť pre daný orgán verejnej moci danú skutočnosť kontrolovať, prešetriť, uviesť veci na pravú mieru a udeliť sankciu. Sankciu, ktorá má účinne pôsobiť pre budúcnosť, aby sa daná situácia nezopakovala.
Ako som už bol povedal, žijeme na Slovensku, bez udeľovania citeľných sankcií za nesplnenie zákonných povinností nie je možné dostatočne bojovať s neprofesionálnym a laxným prístupom. Smiešna peňažná pokuta 300 alebo aj 1 000 euro udelené po roku či až troch od spáchania právneho deliktu sa míňa účinkom. Rozpočet to znesie. Málokedy sa pokuta zosobní, tak sa v podstate nič nedeje. Ak sa však celý proces zrýchli, následná kontrola nepreukáže odstránenie nedostatkov alebo kontrolovaná strana nespolupracuje a robí obštrukcie, možnosť udeľovania okamžitej pokuty opakovane až do úhrnnej výšky 20-tisíc eur v jednej danej veci je šancou na výraznú zmenu.
Isteže ozvú sa hlasy, že všetko je zneužiteľné a je potrebné predchádzať šikanovaniu zo strany štátnych orgánov a orgánov verejnej správy. Súhlasím. Vždy je všetko zneužiteľné a podľa "kto chce psa biť, palicu si nájde", aj zrealizovateľné. No bez toho, aby som sa chcel kohokoľvek osobne dotknúť, ak spoločnosť nie je dostatočne vyspelá, ak toleruje nežiaduce javy, klientelizmus, úplatkárstvo, rodinkárstvo, ba dokonca ich berie ako samozrejmosť, tak je, bohužiaľ, potrebné z dlhodobého hľadiska zaviesť a realizovať sankčné opatrenia takého charakteru, aby aspoň tie odrádzali od nečinnosti či laxného prístupu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, bezúhonnosť či mravná zachovanosť, čistota by mali byť prirodzenou súčasťou každého z nás. Bohužiaľ, nie sú. Svet vôkol nás rozhodne nie je bezúhonný. A je smutné, že nielen v politike, ale aj v školstve sa stretávame s tými, ktorí prekročili hranicu morálnosti, ale aj zákonnosti. Ak teda chceme mladej generácii otvárať dvere k spravodlivejšej spoločnosti, musíme jednoznačne a nekompromisne a zákonným spôsobom eliminovať tých, ktorí zákon obchádzajú či porúšajú, pretože nám ide predovšetkým o deti ako také. Zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany je prioritou, ktorú netreba žiadnym spôsobom spochybňovať či zľahčovať. Deti musia byť v bezpečí. A ľudia, ktorí s nimi profesionálne pracujú, musia byť jednoznačnou zárukou, že v ňom aj reálne budú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 11:44 - 11:47 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Cieľom predkladanej novely zákona je presne a jednoznačne vyjadriť všetky predpoklady pre výkon činnosti vedúceho zamestnanca, explicitne vyjadriť povinnosti odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak nespĺňa požiadavku bezúhonnosti, alebo pozastaviť výkon činnosti riaditeľa školy do právoplatného rozhodnutia súdu, ak voči jeho osobe bola podaná obžaloba, upresniť a doplniť sankčné opatrenia pri neplnení si povinností v súvislosti s preukazovaním bezúhonnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
Základnými predpokladmi výkonu práce pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sú splnená kvalifikácia, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka. V prípade vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov sú kvalifikačné predpoklady rozšírené o atestačnú skúšku a pri výkone činnosti riaditeľa školy či školského zariadenia aj o minimálne päťročnú pedagogickú alebo odbornú prax. Otázka definovania bezúhonnosti bola už dlhodobo nedostatočne zodpovedaná, čo sa v poslednom období zmenilo prijatím prísnejších pravidiel pre preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných pracovníkov. Problémom však zostávajú stále zriaďovatelia, ktorí si neplnia povinnosti voči žiakom, rodičom a ostatným občanom a prostredníctvom opomínania alebo obchádzania zákona naďalej držia na pozícii riaditeľa školy, ktorý sa dopustil trestného činu a do právoplatného odsúdenia mu nie je pozastavená činnosť alebo ho z funkcie jednoducho neodvolajú, aj keď im to zákon ukladá. Rovnako to platí i v prípade pedagogických a odborných zamestnancov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o zjavné prejavy klientelizmu či rodinkárstva a nečinnosťou alebo nízkou efektivitou konania štátnych orgánov tak tento stav nadobúda nežiaduce rozmery.
Preto navrhované znenie zákona jednoznačne špecifikuje podmienky pre výkon pracovnej činnosti na pozícii vedúceho pedagogického a odborného pracovníka, ktorým je aj riaditeľ školy, podľa novoprijatej legislatívy. Rovnako spresňuje a zosúlaďuje podmienky pre odvolanie riaditeľa školy na základe právoplatného odsúdenia za obzvlášť závažný zločin, taxatívne vymedzené trestné činy a nedbanlivostné trestné činy spáchané priamo pri výkone pracovnej činnosti, podmienky na odvolanie riaditeľa školy, ak nespĺňa kritérium bezúhonnosti na základe odpisu z registra trestov a na pozastavenie činnosti riaditeľa školy po vznesení obžaloby voči jeho osobe.
Návrh obsahuje aj rozšírenie sankčných opatrení ukladaných školám a školským zariadeniam, ktoré po uplynutí zákonnej lehoty budú i naďalej zamestnávať zamestnancov, ktorí nespĺňajú kritérium bezúhonnosti, tiež rozširuje spôsob a výšku ukladania finančných sankcii vôbec.
Ďakujem za pozornosť, potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 11:32 - 11:33 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za ich faktické poznámky. Miro Sopko to poňal z pohľadu tej objektivity a pán kolega Kotleba to vidí skôr ako v tej rozprávkovej rovine, s čím, čo mu musím oponovať, pretože naozaj skutočnosti aj zo školskej inšpekcie nasvedčujú tomu, že tie sťažnosti boli podané, len školská inšpekcia má v tom zviazané ruky a nevie spätne školu, škole preukázať, že naozaj bol porušený zákon.
Tento návrh zákona, keď som rozprával aj s vaším poslancom Mizíkom, tak hovoril, že ho plne podporuje a že je za, len škoda, že nemohol teraz prísť a vystúpiť, takže predpokladám, že ako strana s tým nemáte problém to podporiť. Ale ja ešte raz opakujem, že radšej, radšej zvoliť tento objektívny prístup, ako funguje aj na testovaní na základných školách, nevidím dôvod, prečo by maturitné externé skúšky mali byť iné ako testovanie, kde sú externí administrátori z iných škôl, radšej vyššiu mieru objektivity si zvoliť a prísnejšiu, ako ste mi naznačovali, než nechať žiakov kráčať do života s vedomím, že boli porušené ich práva a že ich spolužiaci vďaka pomoci učiteľov opisovali a ich výsledky boli tým pádom skreslené.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 11:17 - 11:28 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, maturita sa v našich končinách nazývala skúškou dospelosti. Absolvovali ju vždy stredoškoláci, ktorí dovŕšením 18. roku veku, čiže úplnej plnoletosti, zavŕšili aj svoje stredoškolské časy záverečnou maturitnou skúškou a vstupovali tak do sveta dospelých, a to buď v rámci pracovného procesu, alebo nastúpili na štúdium na vysokej škole, kde si niesli už plnú zodpovednosť za realizáciu svojho štúdia. Existovala možnosť doplniť si vzdelanie na úplné stredoškolské doplnkovým štúdiom a vykonať maturitnú skúšku neskôr, dnes sú tzv. externisti. Tí sa štúdiu venujú popri práci a na základe vlastného rozhodnutia, takže maturitná skúška je v tomto prípade potvrdením dospelosti.
Obsah a realizácia maturitnej skúšky, najmä písomne časti, prešla transformáciami, ktoré reflektujú na súčasné vzdelávacie trendy. Ústna časť, hoci prešla zmenami, zostáva v podstate rovnaká ako pred 30 rokmi. Tí skôr narodení si pamätajú písomné maturity ako rozsahovo obsiahle literárne útvary na témy, ktoré v deň písomnej maturitnej skúšky boli vyhlásené jednotne rozhlasom, a to nielen zo slovenského jazyka, ale aj z ruského jazyka, ktorý bol vtedy ešte povinný. Práce sa hodnotili dvoma známkami, osobitne gramatická časť a osobitne štylisticko-obsahová časť. Množstvo rozsiahlych prác písaných vlastnou rukou bolo každý rok pre hodnotiacich pedagógov veľkou výzvou a hodnotenie samotné bolo pomerne subjektívne.
Dnes písomná, čiže externá časť maturitnej skúšky prebieha v testovej forme, a to od roku 2005 v matematike a cudzích jazykoch a od roku 2007 aj vo vyučovacích jazykoch, takže jej vyhodnocovanie je jednoduchšie a pre študentov objektívnejšie. Dokonca pokiaľ sa skúška vykonáva elektronicky, čo je trendom pre budúcnosť, tak odpadá klasické opravovanie testov. Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav. Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ako oficiálne uvádza Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, je, citujem, overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti. Testujú sa zručnosti a kľúčové kompetencie ako počúvanie s porozumením v cudzích jazykoch, čítanie s porozumením, gramatika v kontexte, schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou v cudzích aj vyučovacích jazykoch, testy z matematiky preverujú nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale sú zamerané aj na matematickú gramotnosť. Koniec citácie.
Zároveň však zverejňovanie výsledkov úspešnosti jednotlivých stredných škôl pri externej časti maturitnej skúšky dáva budúcim uchádzačom o štúdium na danej škole predobraz, ktorý môže zavážiť pri jej výbere a zároveň slúži aj ako nejaké meradlo prestíže stredných škôl.
Ďalšou skupinou žiakov, ktorí sú pod testovacím drobnohľadom, sú žiaci 5. a 9. ročníka základnej školy. Testovanie 9 je staršie ako testovanie 5 a má za cieľ, citujem, porovnávať výkony žiakov v testoch tzv. ranking, získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Koniec citácie. Toto testovanie sa po prvýkrát v tomto školskom roku realizovalo aj u žiakov kvárt na 8-ročných gymnáziách.
Najmladším je testovanie 5, ktoré má za cieľ, citujem, získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň základnej školy a poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania. Koniec citácie.
Rovnako ako pri externej časti maturitnej skúšky, tak i pri testovaní 9 a testovaní 5 je možné si zverejnené výsledky pozrieť, čo opäť môže slúžiť pre rodičov ako jeden z faktorov pri rozhodovaní, kam umiestniť svoje dieťa už na základnú školu. Od obsahu a zamerania externých certifikovaných meraní sa odvíja aj jeho organizácia a zabezpečenie, a to v zákonnej podobe, najmä školský zákon č. 245/2008 Z. z., ktorý je podrobnejšie upravený vyhláškami ministerstva školstva a pokynmi, ktoré pre realizáciu tejto činnosti vydáva NÚCEM a tie sú pre školy záväzné.
Dozor pri externej časti maturitnej skúšky a oprave testov môže vykonávať len pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, kde sa externá maturitná skúška koná. Zabezpečenie externého dozoru je zárukou objektivity pri realizácii externej maturitnej skúšky a obdobne to platí i pre testovanie 9 a testovanie 5. Kým na niektorých základných a stredných školách pristupujú k realizácii externých testovaní korektne, vzhľadom na fakt, že samotné školy majú záujem o objektívne získanie cenných informácií, tak množstvo podnetov z praxe, ktoré riešila školská inšpekcia, ako aj neoficiálne podnety a popis skutkového stavu hovoria, že vzhľadom na vidinu vyššieho ratingu školy sú školy schopné rôznym spôsobom obchádzať záväzné pokyny. A teda napríklad tým, že dozor vykonávajú učitelia, ktorí sú zamestnancami školy, prípadne aj s rovnakou aprobáciou, ako je testovaný predmet, pokiaľ to pokyny nevylučujú, nedodržiava sa stanovený čas na vypracovanie testov, učitelia bývajú nápomocní aj frontálne, aj individuálne pri vypĺňaní jednotlivých otázok, najlepší žiak v triede diktoval ostatným správne odpovede, žiaci si pri testoch pomáhali navzájom individuálne, resp. využívali pomôcky na vylepšenie odpovedí, tzv. ťaháky a podobne. V tomto sme skutočne vynaliezaví a pre vidinu lepších výsledkov, tým aj vyššej úspešnosti školy a tým aj vyššieho prísunu žiakov do školy, teda aj finančných prostriedkov viazaných na žiaka, sú poniektorí schopní a ochotní prekročiť hranice etiky a záväzných noriem, a to nielen z vlastnej iniciatívy, ale často na základe požiadaviek vedenia školy.
Pri takto realizovaných testovaniach nie je možné zaručiť objektivitu získaných údajov, ale najmä legalizujeme podvod, ktorý je v našom právnom systéme definovaný ako trestný čin. Takýmto správaním a konaním dávame jednoznačný signál, že účel svätí prostriedky a pre úspešné dosiahnutie cieľa môžu žiaci bez problémov využiť akýkoľvek spôsob, a to nielen v škole, ale aj v reálnom živote. Takýto schizofrenický prístup pri realizácii pravidiel však zavádza u žiakov určitý zmätok. Pretože ten istý pedagóg, ktorý pri externom testovaní "pomáhal", na vlastných hodinách ťaháky netoleruje a hodnotí test či písomku nedostatočnou. Rovnako aj školy samotné sú schopné a ochotné sa dohodnúť na kooperácii pri realizácii externého testovania vzhľadom na získanie lepších výsledkov i na fakt, že dozor opakovane navzájom vykonávajú rovnakí pedagógovia.
Opisovanie či iné formy podvádzania sprevádzali slovenské, ale aj české školy už oddávna, čo mnohí poznajú z vlastnej skúsenosti, ale aj z množstva filmov zo študentského prostredia. Vždy predsa bolo ľudské ísť ľahšou cestou, ak sa nám ponúka. No tolerovať to s tichým súhlasom, či nebodaj podporou zo strany pedagógov, ktorí tak učia žiakov, že prekážky sa dajú zdolávať aj ináč ako poctivou prácou, čiže podvodom, je neprípustné a nehodné postavenia učiteľa.
Učiteľ by mal vychovávať svojich žiakov k čestnosti, k zodpovednosti a k serióznemu prístupu k práci a mal by im byť predovšetkým vzorom. Legalizáciou podvodu na testovaní či maturitnej skúške tak dáva mladým ľuďom zelenú, aby sa tak chovali aj v ďalšom svojom živote. Zo skúšky sa stáva fraška a malý podvod, ktorý v konečnom dôsledku možno až tak neovplyvní samotné výsledky daného žiaka, no deformuje predovšetkým ho morálne a diskvalifikuje na to, aby si v budúcnosti uzurpoval právo vyjadrovať sa k porušovaniu zákonov u iných či pohoršovať sa nad amorálnosťou spoločnosti. Takýmto benevolentným prístupom rozhodne mladým ľuďom nepomôžeme, iba im zľahčujeme situáciu a učíme ich klamať, podvádzať a kráčať tak so súčasnou dobou.
V snahe maximálne eliminovať tieto nekalé praktiky pri testovaní i po konzultáciách s odborníkmi na danú problematiku navrhujeme zákonnú úpravu, kde je explicitne uvedené, že dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky vykonáva externý administrátor, ktorým je vymenovaný pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy a nemá rovnakú aprobáciu ako je vykonávaná externá maturitná skúška. Externý administrátor je vymenovaný na danú pozíciu na rovnakej škole raz za päť rokov. Okresný úrad v sídle kraja, ktorý externý administrátor menuje, tak podľa vytvoreného kľúča môže nechať pedagógov ako dozor cirkulovať, samozrejme, že aj s ohľadom na efektivitu, podľa možnosti v mieste pôsobiska danej školy, najmä v mestách alebo v susediacich obciach, pokiaľ ide o školy v menších obciach.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, po predložení tohto zákona som sa stretol najmä na sociálnych sieťach so silne emocionálnou odozvou bez vážnejšieho vecného podkladu niektorých ľudí, ktorí sa cítili urazení takýmto návrhom zákona, prípadne s otázkou, prečo neriešime ich finančné zabezpečenie či iné dôležitejšie veci. Nuž tak ako všetko, čo v živote realizujeme, sa skladá z drobných úkonov a vecí, ktoré si často ani neuvedomujeme a už pri ich malej zmene sa pozitívne prejavia na celku, tak aj pri organizácii verejnej, a teda aj štátnej správy to platí rovnako.
Návrh zákona je práve podporou všetkých korektných škôl a pedagógov, ktorí majú reálny záujem overiť a zlepšiť kvalitu svojej práce, a nie je ich naozaj málo. Potreba rovnako nastavených podmienok i v takomto čiastkovom úkone, ako je výkon externého dozoru pri externých testovaniach, v konečnom dôsledku prinesie objektivizáciu a možnosť reálneho zlepšenia výchovnovzdelávacieho procesu ako celku. Zároveň nedovolí si odniesť žiakom do života empirickú skúsenosť, že legalizáciou sa podvod neudial a že pravidlo účel svätí prostriedky je štandardnou metódou, ktorú môže v živote uplatňovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 11:12 - 11:15 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je definovaním osoby externého administrátora a stanovením podmienok výkonu externej administrácie výrazne zaručiť objektivitu výkonu a hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a aj ostatných externých celoslovenských testovaní.
Potrebu zisťovania a overovania vedomostí a zručností žiakov v celoslovenskom meradle nie je potrebné zdôrazňovať. Okrem reálne zistených dát toto testovanie nastaví skutočný obraz regionálnemu školstvu, prispeje k vyššej flexibilite a inovatívnosti obsahu vyučovacieho procesu a vnesie i šancu vyššej úspešnosti nielen v nadnárodnom meradle školstva ako celku, ale neskôr aj absolventov pri uplatnení na medzinárodnom trhu práce.
Dôležitou súčasťou ukončenia stredoškolského štúdia je zas maturitná skúška zložená z externej časti s celoslovenskou pôsobnosťou a internej časti, ktorú realizujú podľa akreditovaných študijných programov školy samotné. Kvalita organizácie a celkového zabezpečenia a realizácie externej časti maturitnej skúšky sa od jej vzniku v podstate ustálila. Aplikačná prax však prináša stále nové podnety na zmeny, ktoré by zvýšili predovšetkým objektivitu priebehu a hodnotenia externej časti maturitnej skúšky i iných externých celoslovenských testovaní. Najviac problémov sa vyskytuje s vykonávaním dozoru na externom testovaní, kde okrem toho, že dozor vykonávajú pedagógovia s rovnakou aprobáciou, ako je obsah samotného testovania, v rámci internej pozície sú často nápomocní rôznym spôsobom žiakom, ktorí daný test absolvujú a tým sa snažia vylepšiť skóre svojej škole a aj sebe. Takýto jav nie je dobrý príklad pre žiakov samotných, no zároveň aj významne skresľuje výsledky testovania a znemožňuje lepšie nastavenie školského kurikula, ako aj obsahu testov pre budúcnosť. V snahe zamedziť nežiaducim javom navrhujeme externú administráciu, čiže externý dozor pri výkone externej časti maturitnej skúšky a pri externom celoslovenskom testovaní. Externú administráciu budú môcť vykonávať kvalifikovaní externí pedagógovia, čiže pedagóg nebude zamestnancom školy, kde bude administráciu vykonávať, a bude spĺňať kritériá pedagogického zamestnanca. Zároveň pedagóg nesmie mať aprobáciu pre predmet, ktorý je obsahom testovania alebo maturitnej skúšky. Rovnako na jednej škole môže vykonávať externý dozor len raz za päť rokov, aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite výkonu externej administrácie. Kompetentné na vymenovanie externých administrátorov v stanovenom termíne budú okresné úrady v sídle kraja na návrh riaditeľov škôl, a to nielen pre externú časť maturitných skúšok, ale aj pre všetky externé celoslovenské testovania.
Toľko na úvod. Ďakujem a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

20.9.2019 13:31 - 13:41 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, kým v mnohých oblastiach života, verejnej správy i v školstve došlo za posledné desaťročie k zmenám, učebnicová politika zostala kdesi hlboko v minulosti, ešte v období socializmu. Na Slovensku prevláda učebnicová diktatúra. Táto učebnicová diktatúra negatívne vplýva na všetky strany: školy, rodičov i žiakov. Škola nemá právo vybrať si bezplatne učebné materiály, ktoré lepšie vyhovujú jej potrebám a učebným postupom.
Pedagógovia sa dlhé roky dožadujú liberalizácie trhu s učebnicami, teda slobodného výberu učebníc. Učitelia dlhodobo volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety. No zbytočne. Musia sa zmieriť s tým, čo sa na školy distribuuje. Ak chcú siahnuť po alternatívnych učebniciach, musia ich zaplatiť rodičia, lebo štát školám na to finančné prostriedky neposkytne. To vedie nielen k frustrácii tých, ktorí by radi učili z moderných učebníc, ale nemôžu po nich zväčša pre finančné dôvody siahnuť, ale aj k hromadiacim sa učebniciam v školských skladoch, ktoré sú prakticky nepoužiteľné. Pritom daňových poplatníkov stáli nemalé peniaze.
Kto nesie teda zodpovednosť za tento chronický stav? Jednoznačne ministerstvo školstva, ktoré nemá záujem otvoriť trh s učebnicami a podporuje tak zdĺhavé byrokratické procesy pri vzniku, schvaľovaní a distribúcii učebníc. Hlavnou príčinou týchto byrokratických procesov je tzv. centralizovaný model obstarávania učebníc. V praxi to znamená, že o výbere schválených bezplatne poskytovaných učebníc pre základné a stredné školy sa rozhoduje centrálne na pôde ministerstva školstva. Tento zastaraný a spiatočnícky systém je dnes už európskou raritou. Okrem Slovenska ho využíva už len Malta, Cyprus a Grécko.
Návrh, ktorý predkladám, sa nerodil ľahko. Vznikol po dôkladnej príprave, odbornej diskusii, konzultáciách s riaditeľmi škôl, zástupcami knižných vydavateľstiev, učiteľmi a odbornou verejnosťou. Bol pripomienkovaný prostredníctvom internetovej stránky zriadenej špeciálne za týmto účelom. Týmto legislatívnym návrhom chceme stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá pri udeľovaní schvaľovacích doložiek pre učebnice. Rovnako tak chceme stanoviť práva a povinnosti ministerstva, predkladateľov a škôl s financovaním a distribúciou učebníc.
V súčasnosti učebnice financované štátom musia obsahovať tzv. schvaľovaciu doložku, ktorú však nemôže získať každá učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené konkurznou komisiou. Schvaľovaciu doložku získa len tá učebnica, ktorú konkurzná komisia stanoví za víťaza, resp. z navrhnutých viacerých víťazov rozhodne minister školstva. Pre školy sú k dispozícii učebnice, učebné texty a pracovné zošity obsahujúce tzv. odporúčaciu doložku, tie však štát zvyčajne nefinancuje. Na edičnom portáli ministerstva školstva tak okrem na pár výnimiek je možné vidieť schválené učebnice, no takmer pre každý ročník a predmet je to iba jedna učebnica.
Ani pri najlepšej vôli pedagógov pri realizácii frontálneho vyučovania nie je možné, aby jeden typ učebnice vyhovoval potrebám, schopnostiam, zručnostiam a tempu všetkých, napríklad druhákov, pri vyučovaní matematiky. Preto navrhujeme, aby učebnice obsahovali len schvaľovaciu doložku a tú získali všetky učebnice, ktoré budú zodpovedať kritériám schvaľovacej komisie. Predkladateľom žiadosti na schvaľovaciu doložku bude vydavateľstvo, ktoré zabezpečí vlastné konkurzné konanie na učebnicu, ktorú predkladá, teda konkurz na učebnice nebude realizovať ministerstvo. Rovnako bude predkladateľ zodpovedný za opravu prípadných chýb či nezrovnalostí, na ktoré má určenú zákonnú lehotu a na základe márneho uplynutia i ďalšej zákonnej lehoty po písomnom upozornení ministerstvom, ministerstvo schvaľovaciu doložku predkladateľovi, čiže vydavateľstvu zruší.
Zákonom je stanovená lehota na vydanie schvaľovacej doložky ministerstvom, ako aj postup pre predkladateľa pri nesúhlasnom stanovisku schvaľovacej komisie, teda pri neudelení schvaľovacej doložky. Schvaľovacia doložka sa doposiaľ udeľovala na 5 rokov. Tu navrhujeme jej udelenie na dobu neurčitú so zárukou inovácií a už spomínaných opráv predkladateľom.
Zavádza sa povinnosť uvádzať na portáli ministerstva školstva všetky učebnice, učebné texty a pracovné zošity spolu s kontaktom na predkladateľa. Ministerstvo je povinné viesť na svojom webovom portáli aj aktualizovaný zoznam akreditovaných recenzentov, prípadne ďalšej dôležitej informácie spojené s recenzovaním učebníc. Po uplynutí prechodného obdobia stanoveného zákonom totiž skončí centrálne objednávanie a distribúcia učebníc ministerstvom, ale prejde na priamy kontakt školy a vydavateľstva.
Ďalšie navrhované nóvum je, že ministerstvo vytvorí finančný normatív na žiaka na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktorým každý kalendárny rok pridelí školám finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie učebnicového fondu. Tieto finančné prostriedky budú teda účelovo viazané a školy budú viesť povinne finančný fond, ktorý môžu dopĺňať aj z iných zdrojov, napríklad od donorov, a to fyzických i právnických osôb, poplatkami za zničenie alebo stratu zapožičaných učebníc, finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti, projektov od samosprávnych celkov. Finančné prostriedky učebnicového fondu môžu byť poskytnuté na úhradu špecifických vzdelávacích pomôcok, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so špecifickými potrebami alebo pre naplnenie školského vzdelávacieho programu.
Za zriadenie fondu a jeho riadne vedenie bude zodpovedný riaditeľ školy. Školy budú takto spolutvorcami učebnicovej politiky, budú musieť efektívnejšie, racionálnejšie a predvídavejšie nakladať nielen s finančnými prostriedkami na to určenými, ale aj s učebnicovým fondom, ktorý budú spravovať. Ak napríklad škola ušetrí finančné prostriedky, môže ich využiť na nákladnejšie jazykové či iné odborné učebnice neskôr. Okrem toho, že školy napĺňajú štátny vzdelávací program, ktorý je obsiahnutý v školskom vzdelávacom programe, je v ňom zahrnutá aj unikátna vzdelávacia časť špecifická len pre danú školu, a teda jej pokrytie učebnými textami je taktiež možné z učebnicového finančného fondu.
Zákon ďalej špecifikuje aj zloženie 11-člennej schvaľovacej komisie so stálymi členmi a najmä dôrazom na doplnenie komisie o piatich zástupcov odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov z praxe, ako aj vylúčením autorov a recenzentov z účasti v nej, aby sa predišlo konfliktom záujmov, čo je opäť zmena oproti doterajšiemu stavu.
Dodržaním zásady transparentnosti bude aj zverejnenie termínu zasadnutia komisie 14 dní pred zasadnutím, jej zloženia a programu na webovom portáli ministerstva školstva. Pre kontinuálne naplnenie edičných požiadaviek je stanovené zasadnutie komisie minimálne raz mesačne.
Významným doplnením je aj zavedenie explicitnej zákonnej možnosti ministerstva v prípadoch osobitného zreteľa, napríklad pri postihnutí školy živelnou pohromou alebo jej lokalizáciou v regióne alebo jeho časti s veľmi nízkym sociálnym zabezpečením detí na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, liberalizácia trhu učebníc je jedným z dôležitých momentov pre moderný rozvoj školstva na Slovensku. Nebude úplne a neobmedzene otvorená možnosť učiť z čohokoľvek ako vo Fínsku. No zruší sa monopol štátu, ktorý je v rozvinutej Európe ojedinelý. Štát si prostredníctvom udeľovania schvaľovacích doložiek ponechá kontrolu nad obsahom učebníc a ich súladom so štátnym vzdelávacím programom. Ten však nemôže meniť kedykoľvek len preto, aby niektoré inštitúcie vykázali činnosť. Celá ťarcha aj riziko bude na pleciach predkladateľov, zväčša vydavateľstiev. Rovnako ako dôležitý bude aj hospodárny a kvalifikovaný prístup riaditeľov škôl, ktorí prostredníctvom novozriadeného učebnicového finančného fondu napĺňaného podľa štátneho finančného normatívu a iných zdrojov budú podľa požiadaviek školy zabezpečovať priamo u vydavateľov učebnice, pracovné zošity i učebné texty.
Sloboda v rozhodovaní im logicky prinesie i vyššiu zodpovednosť.
Tento model je iný, ako sme boli zvyknutí doposiaľ. Kladie si za cieľ decentralizovať učebnicovú politiku a preniesť zodpovednosť na školy samotné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 13:24 - 13:29 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatív pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné hmotné i procesné pravidlá pre udeľovanie schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity a stanoviť práva a povinnosti ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity sú dôležitou a významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa s nimi dostávajú do kontaktu od ich vstupu do základnej školy a sú nositeľmi informácií v prípade učebníc a učebných textov a prostredníkmi pre upevňovanie učiva v prípade pracovných zošitov. Ich význam pre všetky vzdelávacie predmety je pre každého učiteľa i žiaka neodškriepiteľný. Pedagógovia už dlhodobo poukazujú na nedostatočný výber a častokrát i kvalitu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety. Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia nie sú dostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tak dochádza k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy. V niektorých prípadoch sa učebnice kopia v skladoch pre kvalitatívnu neupotrebiteľnosť či aktuálnosť a dochádza k vysoko nehospodárnemu prístupu k finančným prostriedkom štátu. Väčšina štátov Európskej únie dokázala trh učebníc zliberalizovať a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc, ktorý dokáže reflektovať dynamické zmeny vo vede, technike i spoločnosti a tým umožní i kvalitnejšiu aktualizovanú prípravu pre žiakov a študentov. Samotné školy tak budú participovať na hospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami na nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a v neposlednej miere zníži sa finančné zaťaženie rodičov školopovinných detí.
Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu. Vypúšťa odporúčacie doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá, v podobe upresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie. Rovnako je upresnené zloženie, frekvencia i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie. Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za úplnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia. Ministerstvo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou spolu s ich vydavateľmi je povinné zverejniť i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku i normatív na učebnice pre školy. Školy povinne zriadia účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy, ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc. Ministerstvo však môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky. Toľko na úvod.
Ďakujem a potom sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis