Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2017 o 9:46 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2017 14:03 - 14:04 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len v krátkosti. Chcem sa poďakovať kolegovi Budajovi, že spomenul petíciu, ktorú podpísalo vyše desaťtisíc občanov na okamžitý zákaz výrubu stromov. Túto petíciu napísali ešte, alebo spísali ešte v roku 2016 v pomerne krátkom čase, ale žiaľ, aj keď sa s ňou obrátili na vládu aj na ministerstvo životného prostredia, reakcie boli viac-menej negatívne a aj preto ma ako poslanca Národnej rady požiadali, aby som túto petíciu predložil na výbor pre životné prostredie, čo som aj toho týždňa urobil, takže výbor by sa ňou mal zaoberať pri najbližšej schôdzi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 14:37 - 14:46 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dnes Národnej rade Slovenskej republiky, ako som už povedal, predkladám do prvého čítania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, čiže školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože tento návrh pomôže v zjednotení pravidiel všetkým zúčastneným stranám, tak pedagógom, ako aj rodičom, žiakom a študentom vniesť jasným stanovením limitov v rámci vyhodnocovania absencií počas návštevy školy a následného hodnotenia vzdelanostnej úrovne žiaka a študenta väčšiu právnu istotu. Rovnako pôsobí aj explicitné zakotvenie práva rodiča na informácie o študijných výsledkoch a dochádzke plnoletého dieťaťa na strednej škole a s tým súvisiace aj bezdôvodné absencie plnoletých stredoškolákov na vyučovacom procese, ktoré si ospravedlňujú oni samotní.
Škola ako každá inštitúcia funguje na základe určitých zákonom stanovených pravidiel, ktoré určujú jej štatút, organizačnú štruktúru, materiálno-technické zázemie, spôsob financovania, personálne zázemie a jeho kvalifikačné podmienky a úroveň a najmä obsah vzdelávania zakomponovaný do Štátneho vzdelávacieho programu. Ten je doplnený v jednotlivých školských vzdelávacích programoch a tvorí zásadný záväzný dokument pre vzdelávanie a výchovu v každej škole. Zároveň predstavuje merateľné obsahové a výkonové štandardy.
Ako sme si mali možnosť všimnúť, uvedomujú si to i súčasní predstavitelia na ministerstve školstva, pretože v skrátenom legislatívnom konaní v tlači 611 v čl. 1 bod 37 predložili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, kde okrem iného prostredníctvom tohto zákona chcú vytvoriť páku na školy, v ktorých Štátna školská inšpekcia zistila nedostatky a kde k ich odstráneniu nedošlo v požadovanom čase znížením normatívneho príspevku zriaďovateľovi školy na príslušný kalendárny rok o 15 % v kontexte s odsekom 18 § 7 uvedeného zákona.
Dosiahnutie požadovanej úrovne a rozsahu získaných vedomostí, zručností a schopností je podmienené aj dôslednou účasťou na výchovnovzdelávacom procese. Žiak, ktorý bez ohľadu na dôvod absencie a jej hodnotenie, čiže či sú vymeškané hodiny ospravedlnené, alebo neospravedlnené, má najmä pri prechode do vyššieho ročníka značnú nevýhodu, ktorú zvyčajne nedokáže ani s pomocou rodičov, pokiaľ prejavujú o jeho školské výsledky záujem, prekonať. Medzery vo vzdelávaní, ktoré pri dlhodobejšej absencii vznikajú, spôsobujú, že žiakovi tak unikajú logické súvislosti a nadväznosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch úroveň a rozsah osvojených vedomostí a zručností sa znižuje a tým sa znižuje nielen úspešnosť samotného žiaka, ale aj predpoklad, že školskú dochádzku ukončí vyšším ako základným vzdelaním, čo by malo neblahý dosah nielen na neho samotného, ale aj pre celú spoločnosť.
Tieto problémy sa nedotýkajú len žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj ostatných žiakov. Pri nezodpovednom prístupe zákonných zástupcov, ktorí, ako je z aplikačnej praxe známe, často z veľmi subjektívnych a marginálnych dôvodov dovolia dieťaťu vymeškať vyučovanie, spôsobuje značné medzery v ich vzdelávaní a tým bezdôvodne znižuje ich školskú úspešnosť.
Považujeme preto za potrebné s ohľadom na uvedené skutočnosti zaviesť zákonný inštitút komisionálneho preskúšania pri viac ako 25 % vymeškaných vyučovacích hodín, prípadne opakovania ročníka pri viac ako 35 % vymeškaných vyučovacích hodín, aby bola dostatočne zabezpečená vedomostná úroveň absolventov primárneho i sekundárneho vzdelávania, ako aj kontinuita vzdelávania.
Iste sa objavia námietky, že je to nekorektné a diskriminačné voči žiakom a študentom, ktorí sú aktívni športovci a umelci, prípadne sú dlhodobo chorí. S týmto si nedovolí, s týmto si, pardon, s týmto si dovolím nesúhlasiť, keďže existuje inštitút individuálnych študijných plánov, ktorý bez veľkých problémov dokáže takéto špecifické požiadavky zastrešiť.
Obchádzanie záznamu reálne vymeškaných vyučovacích hodín by do značnej miery eliminoval záznam do elektronickej triednej knihy, kde každá následná zmena by v systémovom protokole bola zaznamenaná a o ktorú sa usiloval pán kolega Sopko na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zmenou v školskom zákone v tlači 458, ale k uplatneniu sa ani len nepriblížila.
Naplnenie ďalších cieľov tohto zákona nie je možno oddeliť, pretože ich súvislosť je zjavná. Tak ako som už spomenul, my a ani naši rodičia neboli nútení riešiť problém plnoletých stredoškolákov. Jednak ich nebolo také množstvo ako dnes a zároveň zákonná úprava nepodmieňovala informovanosť rodičov súhlasom plnoletého študenta. Dnes je tento jav bežnou súčasťou stredoškolskej existencie, a to nielen v maturitnom ročníku. Vedenia škôl hľadajú rôzne riešenia prostredníctvom školských poriadkov, zmlúv pri nástupe do školy a podobne, aby sa vyhli problémom neskôr v čase dosiahnutia plnoletosti študenta.
Na jednej strane stojí povinnosť školy, čo deklarovala aj Školská inšpekcia v praxi, informovať rodiča o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke študenta, na druhej strane stojí zábrana v podobe súhlasu plnoletého študenta s podávaním takýchto informácií. Zároveň však zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia je povinný podľa školského zákona vytvoriť pre dieťa podmienky pre prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. Zákon o rodine uvádza, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné sa samé živiť. V praxi tak vzniká patová situácia, rodič alebo zástupca zariadenia, ktorý má zákonné povinnosti, musí mať aj explicitne vyjadrené právo byť dôsledne a včas informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka, ako aj o dochádzke na vyučovanie. Tomuto právu musí zodpovedať povinnosť školy riadne a včas informovať rodiča alebo zástupcu zariadenia o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s výchovnovzdelávacími výsledkami žiaka a jeho dochádzkou bez toho, aby boli dotknuté jeho práva získané plnoletosťou.
Pokiaľ má rodič či zariadenie povinnosti uložené zákonom, musí mať k tomu i adekvátne práva, ktoré priamo súvisia so zabezpečením stanovených povinností. Tak ako som už v úvode spomenul, pravidelná účasť na vzdelávacom a výchovnom procese je jednou zo zásadných podmienok kontinuity vzdelávania a prispieva k úspešnosti žiaka a zároveň formuje jeho charakterové, vôľové vlastnosti a vytvára vzorce správania v súvislosti k prístupu k neskorších pracovným povinnostiam. Plnoletí študenti majú zo zákona možnosť písomne sa ospravedlniť z neúčasti na vyučovaní. Školy majú tendenciu limitovať množstvo takýchto ospravedlnení. Zároveň však rodič zvyčajne nemá informáciu, že jeho dieťa nestrávilo deň v škole, tak ako predpokladal, prípadne aké aktivity namiesto účasti na vyučovaní vykonávalo. Zároveň však vzniká priestor na to, aby sa študent cielene vyhýbal niektorým nepopulárnym aktivitám, ako sú napríklad skúšania alebo testovanie, a následne to znásobuje tlak a konfliktovosť medzi rodičmi a školou. A tak kontrasignáciou, resp. spolupodpísaním rodiča, prípadne zástupcu zariadenia na písomnom ospravedlnení žiaka je zabezpečená nielen ich informovanosť o vynechaní vyučovania, ale aj pomôže zamedziť zbytočným absenciám žiakov, ako aj už vedeným problémom, ktoré vznikajú vedením stredných škôl s akceptáciou ospravedlnení plnoletých žiakov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, navrhované zmeny v školskom zákone sa môžu javiť ako marginálna záležitosť, ktorá nemá zásadný vplyv na kvalitu a úroveň výchovnovzdelávacieho procesu, opak je však pravdou. Práve takéto tzv. drobnosti či okrajovosti spôsobujú v aplikačnej praxi množstvo nabaľujúcich sa problémov, ktorým je možné predchádzať a len flexibilný prístup aj z našej strany môže k tomu dopomôcť. Verím, že proaktívnym a prevenčným prístupom máme možnosť veci zmeniť k lepšiemu a v tomto duchu verím, že tento návrh zákona podporíte.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 14:32 - 14:35 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám dnes Národnej rade Slovenskej republiky do prvého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je podpora zabezpečenia riadnej školskej dochádzky žiakov a skvalitnenie vedomostnej úrovne žiakov pri prechode do vyššieho ročníka, explicitné zakotvenie práva rodiča alebo zástupcu zariadenia plnoletého dieťaťa na strednej škole na informácie o jeho výchovnovzdelávacích výsledkoch a zamedzenie bezdôvodných absencií plnoletých žiakov na stredných školách. Potreba zákonnej úpravy týchto inštitútov sa môže javiť ako marginálna záležitosť, pretože väčšina z nás a najmä naši rodičia nemuseli riešiť problematiku plnoletých študentov na stredných školách, rovnako ako nemali problém získať informácie o našich študijných výsledkoch. Liberalizácia v prístupe k vzdelávaniu je pozitívny faktor, ale nejednotná právna úprava v rámci tolerančného efektu v prístupe k dochádzke do školy a s tým súvisiaca aj vedomostná úroveň žiakov a študentov prechádzajúcich do vyššieho ročníka je problém. Ten sa odráža v každodennej učiteľskej praxi a zároveň intenzívne negatívne ovplyvňuje celostný prístup k vzdelávaniu a výchove a hlavne v jeho výstupnej fáze.
Špecifickosť problematiky navrhovaných zmien a ich dopad budú intenzívne vnímať predovšetkým pedagógovia a riaditelia škôl, ktorí v každodennej praxi riešia dané problémy. Taktiež rodičia, ktorí budú oboznámení s jasnými pravidlami a, samozrejme, aj žiaci a študenti tak, aby jednotnosť pôsobila ako antidiskriminačný faktor bez ohľadu na typ, stupeň či geografickú polohu školy.
Bližšie sa k jednotlivým cieľom vyjadrím v rozprave, zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2017 19:03 - 19:07 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nájsť človeka, ktorý by nemal skúsenosť s byrokraciou, je skôr rarita ako pravidlo. Ak by aj základným meradlom bola pozitívna skúsenosť s týmto inštitútom, toto tvrdenie je rovnako platné. Komplikované systémy sa ešte viac komplikujú, v archívoch sa hromadia tony papiera a naše lesy plačú. So širším uplatnením elektronizácie vo verejnej správe sa zažala aspoň malá iskrička nádeje, že predsa len by sme mohli všetky dôležité i tie menej dôležité náležitosti vybaviť, odoslať, zaevidovať, vyplniť, uviesť prostredníctvom dnes už všadeprítomných sietí a počítačov.
Pokiaľ by sme zotrvali v pravekom prirovnaní, stále sú to len iskriace pazúriky a oheň stále nikde. Širším uplatnením elektronizácie vo verejnej správe sme očakávali zjednodušenie mnohých procesov v komunikácii s orgánmi verejnej správy, ako aj v odbúraní administratívnej záťaže pracovníkov tejto správy. Opak je však pravdou. Zavedenie elektronizácie je pomalé, málo dostupné, no najmä, keďže sa akosi nedokážeme zbaviť klasickej papierovej podoby, duplicitné. Plošné uchovávanie dokumentov a komunikácie v tlačenej i elektronickej podobe považujem za bohapusté plytvanie.
Školstvo nie je v tomto prípade žiadnou výnimkou. Práve naopak. Pôsobí ako starý dinosaurus. Neustále poskytuje množstvo štatistických informácií, ktoré sú dôležité pre ďalšie plánovanie, najmä v oblasti financií. Tieto informácie je však potrebné zasielať iným štátnym orgánom, čiže do iného systému a, samozrejme, na správnom tlačive a v dostatočnom počte rovnopisov. Takže to v praxi vyzerá tak, že i keď zasielame rovnaké informácie, ale inej inštitúcii, musí byť všetko zaslané v správnej podobe elektronicky a, samozrejme, aj v tlačenej forme na správnom tlačive. Takže, milý učiteľ, riaditeľ či zástupca riaditeľa školy, strážte si termíny, správne tlačivá, vyplňujte, tlačte a uschovávajte. Deň má predsa 24 hodín, a keď budete spať o hodinu menej, tak aj 25. Dopoludnia učíte, niekedy aj popoludní, vediete záujmové útvary, venujete sa poradenstvu i doučovaniu, participujete na projektoch, riešite úlohy, pripravujete sa na vyučovanie, pripravujete a opravujete testy a písomné práce, neustále sledujete trendy v odbore a študujete, komunikujete s rodičmi, niekedy i denne mailujete, máte pracovné a pedagogické porady, metodické združenia, nesiete zodpovednosť za bezpečnosť detí pri činnosti, ktorú vykonávate, vediete dokumentáciu, ktorá musí byť v súlade so školskými predpismi, a iné drobnosti. Tak prečo do toho mála, "čo robíte", nezahŕňať aj štatistiku, a to v jej duplicitnej podobe.
Akákoľvek možnosť odbyrokratizovať procesy v štátnej správe či verejnej správe je nesporným a vítaným prínosom. Povinné zavedenie výlučne elektronickej formy podávania štatistických výkazov školou a školským zariadením je nespornou výhodou šetriacou finančné prostriedky aj v tak poddimenzovanom školskom rozpočte, šetriacou naše životné prostredie a čas ľudí, ktorí tak budú mať väčší priestor na prácu, ktorá je prioritná, čiže učiť deti.
Na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v tlači 458 navrhoval pán kolega Sopko zavedenie elektronických triednych kníh, ktoré by okrem efektívnejšej kontroly ušetrili čas aj peniaze. Jeho návrh sa v pléne stretol s nezáujmom a rovnaký bol aj výsledok hlasovania. Ja osobne vítam akúkoľvek možnosť zjednodušiť a zlepšiť byrokratické postupy vo verejnej správe, čím sa zvýši kvalitatívny predpoklad tejto činnosti, a preto tento návrh zákona určite podporím.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 21:04 - 21:05 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som to tak nevidel čierne, ako to formuloval môj kolega poslanec Pčolinský. Vrátil by som sa do roku 2013, keď som ešte ako občan tejto republiky a učiteľ na jednej Obchodnej akadémii v Košiciach podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Najvyšší kontrolný úrad tri roky nekonal. Až po nástupe, po nástupe pána Mitríka do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu sa rozhýbal a po vykonanej kontrole na tejto obchodnej akadémii zistil závažné finančné pochybenia vo výške vyše 59-tisíc eur.
A chcem pripomenúť ešte jednu dôležitú vec, že na tejto škole vykonal kontrolu aj hlavný, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja, ktorý zistil takisto závažné finančné pochybenia. Následne Správa finančnej kontroly v Košiciach zhodila jeho výsledky práce zo stola s tvrdením, že na škole nič sa nestalo, a až Najvyšší kontrolný úrad po vykonanej kontrole nielenže zistil ďalšie pochybenia, ale aj potvrdil správu bývalého hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, ktorého sa pán vtedajší župan Trebuľa so svojimi kumpánmi ľahko zbavil ako nepohodlného svedka svojich vlastných prešľapov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2017 9:46 - 9:51 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Dovolím si ešte dokončiť, ktorí mi píšu, ktorí mi písali, že majú problém s tým, že písali podnety ministrovi školstva, terajšiemu ministrovi napríklad, ale odpoveď je tá istá: Rád by som pomohol, nemôžem pomôcť, právomoc má zriaďovateľ, ministerstvo školstva nemôže zasiahnuť.
No ale tu sa naozaj ocitáme v nejakom bludnom kruhu, keď na jednej strane zriaďovatelia, a sedeli tu minule, keď sme riešili právo veta zriaďovateľa, pán Blanár a ďalší, pán Chudík, ktorí hovorili, že tak radi by sme možno aj odvolali riaditeľa, ale my nemôžeme, pretože musí to navrhnúť rada školy. Takže zriaďovatelia sa vyhovárajú na to, že oni nemôžu odvolať riaditeľa školy, ministerstvo sa vyhovára na to, že nemôže odvolať riaditeľa školy, pretože to má zriaďovateľ urobiť. Tak kto ho vlastne môže odvolať, keď je zabetónovaný vo svojej funkcii na celé roky?
Učitelia na tej škole trpia bossingom alebo inými formami zastrašovania a ten riaditeľ je prakticky neodvolateľný. A ja netvrdím, že je to prípad, ktorý sa týka 90 % škôl na Slovensku. Sú to možno len výnimky, bohužiaľ, na východnom Slovensku pomerne časté. Ale týmto učiteľom je predsa potrebné a hlavne z našej strany ako poslancov Národnej rady pomôcť vyjsť v ústrety a možno nájsť aj takýto záchytný bod, ako je ministerstvo školstva, aj keď vy argumentujete veľmi logicky, že ak je minister školstva z SNS alebo zo SMER-u, tak predsa nevyhodí riaditeľa, ktorý je tiež z SNS alebo zo SMER-u. Ale predsa je to inštancia najvyššia, kde učitelia môžu nájsť svoju nejakú morálnu oporu, a keď ministerstvo školstva platí zo svojich zdrojov školy, keď ministerstvo školstva má právo na základe návrhu zriaďovateľa vyradiť školu zo siete škôl, tak prečo by potom minister školstva nemal právo aj odvolať riaditeľa školy? To mi nedáva proste logiku, že na jednej strane má kompetenciu vyradiť školu zo siete škôl, na druhej strane nemá právo odvolať riaditeľa školy, pokiaľ pochybil, ale preukázateľným spôsobom. Nieže si niekto zmyslel, že pochybil a nie je to preukázané. Stačí vykonať kontrolu z ministerstva školstva a zistia sa vážne nedostatky, minister školstva môže adekvátne konať.
Chcem vás poprosiť všetkých, aj keď je nás tu málo, skúste si pozrieť reportáž, ktorú odvysielala RTVS pred niekoľkými dňami o Základnej škole v Cejkove na východnom Slovensku. Keď si ju pozriete, tak uvidíte, v akom stave sa nachádza školstvo na Slovensku, kde starostovia obcí a riaditelia škôl arogantne, proste arogantne vládnu, neobmedzene vládnu a sú schopní robiť čokoľvek, aby si svoju moc zachovali. Mojou snahou je len predísť takýmto prípadom a v čo najväčšej miere pomôcť tým utrápeným učiteľom na Slovensku, ktorí sa niekedy boja aj podpísať pod svoju žiadosť, aby náhodou sa to nikto nedozvedel, že písali mne, či pánovi Dostálovi, či pánovi Sopkovi, hocikomu inému, pretože strach medzi učiteľmi na Slovensku je nesmierne veľký a bossing, o ktorom sa málo hovorí, bohužiaľ, medzi nami. A týmto spôsobom by som možno aj chcel vyzvať poslancov vládnej koalície, aby sa nad tým zamysleli, že by sa pokúsili vytvoriť účinný zákon o mobbingu a bossingu, ktorý by pomohol učiteľom na Slovensku, ale nielen učiteľom, ale aj iným ľuďom pracujúcim v iných odvetviach, zabrániť takýmto šikanizujúcim praktikám, ktoré sa dejú.
Takže nechcem sa už opakovať. Ja si myslím, máme tu aj bývalého ministra školstva Jurzycu, ktorý, ak si pamätám, ale to nebolo za jeho čias, ale za éry pani ministersky Slavkovskej, ktorá sama navrhovala, neviem, či to vtedy prešlo, či nie, aby ministerka školstva mala právo odvolať riaditeľa školy, že to nie je niečo nové, niečo, čo by mohlo zničiť, ako sa tu naznačovalo, to rozdelenie moci medzi ministerstvo, zriaďovateľov a školy s právnou subjektivitou. Ale tak ako minister vnútra má právo odvolávať riaditeľov sekcií, ktoré pod neho spadajú, takisto aj minister školstva by si mal zachovať túto právomoc odvolávať riaditeľov škôl pri vážnych, pri vážnych pochybeniach.
Ďakujem vám ešte raz za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 9:44 - 9:46 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán kolega poslanec Mizík, za vaše slová, za vaše úprimné slová na moju adresu. Ja si vážim každého učiteľa, ktorý vo svojom živote sa snažil niečo žiakom dať. Tak vás, takisto aj pána Poliačika a ďalších kolegov, ktorí sú tu v parlamente zastúpení z radov učiteľov. Niekedy, viete, pán poslanec Mizík, niekedy učiteľ môže učiť aj desať, pätnásť rokov a za tých desať rokov neurobil nič užitočné alebo tie jeho, ten jeho prístup k žiakom nebol taký ako prístup iných ľudí, ktorí mohli v školstve zotrvať len krátky čas. Ale nie tomu som sa chcel venovať, ale vašim argumentom.
Hovoríte o nekompetentnosti riaditeľa, že nie je to presne stanovené, čo je nekompetentný riaditeľ. No, máte pravdu v tom, áno, že asi v tomto návrhu sa nedá presne definovať, čím sa vyznačuje nekompetentný riaditeľ, lebo každý si pod tým môže niečo iné predstaviť. Ako ste spomínali, človek, ktorý vykonáva bossing na pracovisku, človek, ktorý sa dopúšťa nejakých hospodárskych deliktov, ale myslím si, že takéto veci sa dajú riešiť aj prostredníctvom iného zákona alebo možno to rieši aj Trestný poriadok, neviem, teraz nie som si tým istý.
Potom hovoríte, a tomu by som sa chcel venovať viac, že prečo okliešťovať kompetencie a prenášať právomoci na ministra školstva. Viete, pán poslanec, keby som nevychádzal z vlastnej skúsenosti, keď ešte ministrom školstva bol pán Čaplovič, ktorý viackrát bol oslovený v mojom prípade, aby zasiahol, a on a verejne neustále deklaroval, že nemôže nič urobiť, pretože ako minister školstva nemá právomoc prikázať zriaďovateľovi školy, aby prepustil riaditeľa alebo aby nejak minister školstva výraznejšie mohol zasiahnuť, tak by som o tom vôbec nerozprával. A, bohužiaľ, nie je to len môj prípad, ale sú to prípady ďalších učiteľov, ktorí mi píšu, že adresovali svoju... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 9:34 - 9:36 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi kolegovi poslancovi Dostálovi za veľmi dobrý prejav a účinné argumenty. Dovolím si reagovať len na niektoré z nich.
Keď ste spomínali kompetencie rady školy, ktoré by mohli byť viac v tejto novele zákona zakomponované, ja som sa snažil do nej dať iba naozaj niektoré, pretože väčšinu kompetencií rady školy rieši vyhláška ministerstva školstva, čiže to by malo riešiť predovšetkým ministerstvo a nie poslanci Národnej rady, keďže sa jedná o vyhlášku.
Potom ste hovorili o tom, že sa vám zdá čudné, ak je tam zakotvené, že rada školy rieši podnety a sťažnosti pedagogických a nepedagogických pracovníkov a že je to bežne zaužívané na školách. Musím povedať, že čím ďalej na východ, tým menej sa rady školy zaoberajú problémami učiteľov a ich podnetmi a sťažnosťami. A neraz mi píšu učitelia, ktorí hovoria, že ich ani nepustili na radu školy, im zakázali sa zúčastniť zasadnutia a predniesť nejakú svoju sťažnosť alebo podnet. Alebo vám môžem povedať absurdný prípad z Košíc, keď predseda odborovej organizácie na škole, ktorý našiel nedostatky v činnosti vedenia školy, a teda riaditeľky školy zvlášť, a boli preukázané inšpektorátom práce a ďalšími orgánmi, musí čeliť šikanovaniu zo strany riaditeľky školy a rady školy, pretože predseda, a teraz počúvajte všetci, predseda rady školy dal naňho trestné oznámenie, že sa vyhráža vyhodením školy do povetria a tým, že proste donesie na školu bombu a ju zlikviduje. A musí chodiť po polícii, musí chodiť po vyšetrovaniach. Opakujem, predseda rady školy dal trestné oznámenie na predsedu odborovej organizácie, ktorý sa snaží riešiť problémy na škole. No už k absurdnejšej situácii ako k tomu, k takejto situácii dôjsť hádam v školstve, v slovenskom školstve nemôže. Asi toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 9:18 - 9:20 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Sopkovi za veľmi dobrú faktickú poznámku. Len by som doplnil, keď hovoril o tom, že som spomínal isté prípady, medializované prípady škôl, učiteľov, ktorí sa sťažovali zriaďovateľovi a neskôr ministrovi školstva, tak o koľkých prípadoch ešte ani nevieme. Koľko učiteľov sa sťažuje nielen mne, ale určite aj ďalším kolegom, ktorí majú záujem zastupovať záujmy širokej učiteľskej obce, na to, aké sú pomery na ich školách, na to, aký bossing prevláda na ich školách, na to, akí sú bezmocní, ako žijú neustále v strachu. Koľkí píšu o tom, že sa pokúšali komunikovať s ministerstvom školstva, ale ministerstvo školstva alibistickým spôsobom všetky podnety odovzdáva zriaďovateľovi s tým, že nemá kompetencie riešiť problémy učiteľov a zasahovať do činnosti zriaďovateľa.
Preto tento návrh zákona, pokiaľ by prešiel, by umožnil ministerstvu školstva, a teda hlavne ministrovi školstva byť väčšou autoritou a väčšou oporou učiteľom a, samozrejme, pri vážnych prípadoch mať možnosť dať návrh na odvolanie riaditeľa školy, ktorý by zriaďovateľ musel akceptovať. Toto je najväčší prínos pre učiteľov, ktorý tento návrh dáva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2017 9:06 - 9:16 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, bazálne ciele predkladanej novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vychádzajú z primárnej premisy: Škola je vzdelávacia, výchovná a osvetová inštitúcia, ktorá napĺňa svoje poslanie prostredníctvom odborníkov a ďalších pracovníkov, aby tak pripravovala budúce generácie pre život a rozširovala obzory všetkým ostatným s využitím všetkých, čo najširšieho spektra novodobých poznatkov a prostriedkov. Rada školy je v skutočnosti nóvum v našej novodobej histórii a tak ako školstvo i ona prechádzala rôznymi podobami v rámci transformačných procesov.
Mohli by sme dlho polemizovať o tom, či boli prínosom, alebo skôr na škodu, či účelne využívame ľudský potenciál a finančné prostriedky, alebo nimi bohapusto plytváme, či - nebudem pokračovať vo výpočte, ale predpokladám, že sa iste zhodneme, že rada školy ako samosprávny orgán má svoje nezastupiteľné miesto ako orgán, v ktorom sú zastúpení všetci účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu i odborne organizačného, technického procesu. Práve tento samosprávny orgán by mal byť akýmsi strážcom toho, aby všetky procesy, ktoré prebiehajú pod taktovkou riaditeľa školy, boli na prospech školy, jej pracovníkov a účastníkov vyučovania. Aby riadne a včas boli plnené všetky požiadavky a riešené všetky problémy vznikajúce v tomto komplikovanom procese.
V reálnom čase, na reálnom mieste by mal skúmať, posudzovať a navrhovať riešenia vzniknutých problémov v záujme príjemcov výchovno-vzdelávacieho procesu, ich realizátorov a tým aj štátu bez ohľadu na osobné záujmy riadiacich jednotiek, čiže riaditeľa školy i starostu.
Kameňom úrazu je jeho bezzubosť. Aj napriek tomu, že odbor školstva či školská inšpekcia nájde a potvrdí zo svojej činnosti pri riadení či napĺňaní zákonných postupov riaditeľa závažné pochybenia, aj napriek tomu, že dochádza k neplneniu si povinností, ba až preukázateľnému terorizovaniu účastníkov a realizátorov, ostávajú nekompetentní na svojich miestach a ostatným iba pachuť bezmocnosti v ústach. Zo všetkých kútov Slovenska sa ozývajú hlasy a prichádzajú podnety so žiadosťou o pomoc pedagógov a rodičov, keď riaditeľ školy, verejnej školy, si neplní svoje povinnosti alebo dokonca koná v rozpore s normami či dobrými mravmi, ale zriaďovateľ nekoná.
Spomeniem Základnú školu v Michalovciach, kde už roky sa nevedia domôcť svojich práv rodičia i učitelia. Strednú školu v Púchove, kde kritici nekalých praktík musia zo školy odísť a najnovšie i medializovaný problém v malej obci Cejkov, kde i napriek reálnemu zisteniu a konštatovaniu pochybení zo strany riaditeľa školy starosta obce odmietol jeho odvolanie.
Školy sa nám menia na bojiská. Bojuje sa o holú existenciu, o princípy. Šíri sa strach a bezmocnosť. Bossing sa stáva čoraz bežnejšou praktikou. Už počujem tie námietky, veď rada školy v podstate volí riaditeľa, tak čo tu riešime? Obce sa ihneď ohradia, že zase bude hrubo vstupované do ich kompetencií samosprávy. Štát financuje fungovanie školstva, jeho odborné a metodické i organizačno-technické zabezpečenie. Ale v konečnom dôsledku nemá právomoc rozhodnúť o tom, že keď konečný riadiaci článok v celom súkolí pochybí, aby zo svojej pozície odišiel. Logika vecí hovorí, že keď niečo financujem, dávam do toho svoje prostriedky, musím využívať kontrolné mechanizmy na celú činnosť, a pokiaľ nie je v súlade s dohodnutými cieľmi, formami a prostriedkami realizácie, človek, ľudia, ktorí svoje úlohy nezvládli, odchádzajú. Preto je nevyhnuté opraviť túto systémovú chybu. Rada školy, ale aj ostatní účastníci školských procesov musia mať možnosť iniciovať odvolanie riaditeľa školy aj v ďalšej inštancii. A minister školstva, prípadne zdravotníctva po dôkladnom prešetrení stavu mať právo dať návrh na odvolanie riaditeľa školy, ktorý, a to podčiarkujem, bude musieť zriaďovateľ zo zákona akceptovať.
Už s uvedenými skutočnosťami veľmi úzko súvisia funkcie a kompetencie rady školy, ktoré ako všetko v tomto rezorte prechádzalo a prechádza neustálymi transformáciami a tomu zodpovedá aj ich dnešná oklieštená podoba, kde niekedy je to už len účelovo viazaná komisia na voľbu vopred vybraného riaditeľa školy. Rada školy by mala mať takmer postavenie správnej rady. Rada školy by mala mať možnosť zaujať stanovisko k vylúčeniu žiaka zo školy, kde môže zistiť skutočný stav veci za predvolania si všetkých zainteresovaných strán. Rovnako pri riešení podnetov a sťažností pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, žiakov a rodičov na postup riaditeľa školy na základe vlastných zistení má právo navrhovať zriaďovateľovi opatrenia na odstránenie nedostatkov v postupe riaditeľa školy či člena vedenia školy. V prípade navrhnúť odvolanie riaditeľa školy. Tomu by na druhej strane mala existovať povinnosť zriaďovateľa akceptovať ich návrhy a povinnosť zaoberať sa daným stavom, ako aj podať adekvátne vysvetlenie, ako v danej veci konal či nekonal a prečo.
Pokiaľ zriaďovateľ je nečinný alebo nemá záujem na odvolaní riaditeľa školy, má právo rada školy svoju sťažnosť adresovať kompetentnému ministrovi, ktorý je povinný konať a zjednať nápravu, prípadne zriaďovateľovi navrhnúť odvolanie riaditeľa školy, ktoré bude povinný akceptovať.
Neuralgickým bodom je však aj samotná kreácia rady školy, kde je priestor často využívaný na obchádzanie zákona či manipuláciu s voľbami do rady školy zo strany riaditeľov škôl tak, aby si zabezpečili pozitívne hlasy pre seba pri ďalších voľbách riaditeľa alebo čo najmenej konfliktnú realizáciu tejto funkcie. Zodpovednosť za voľbu rady školy nemôže byť na ramenách riaditeľa školy, čo je kontraproduktívne pre stret záujmov. Zodpovednosť za kreáciu musí niesť zriaďovateľ spolu s končiacim voleným orgánom tak, aby v dostatočnom predstihu, teda najneskôr 60 dní pred ukončením funkčného obdobia, a legálnym spôsob v priamych a tajných voľbách bol zvolený nový samosprávny orgán. Zriadenie volebnej komisie, ktorá bude zodpovedať za riadny a demokratický priebeh volieb, rovnako ako určenie podmienok platnosti volieb a ich lehoty a termínov, ako aj explicitné vyjadrenie možností volebných sťažností v dvojinštančnej podobe by mali byť zárukou uchovania nestrannosti a demokratických inštitútov školskej samosprávy.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona môžeme pomôcť k náprave nežiaducich javov a stavu v školách i v školskej samospráve. Môžeme zvrátiť transformáciu škôl z bojísk na ustanovizne pre všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať sa, participujú na procese výchovy a vzdelávania a majú záujem na otvorení škôl ako vzdelávania, kultúrnych a osvetových objektov, mnohokrát v obci jediných pre všetkých. V žiadnom prípade sa nechcem dotknúť množstva čestných a slušných ľudí, pedagógov, riaditeľov škôl a starostov, ktorým ide skutočne o vec, ktorým leží na srdci i mysli verejné blaho a najmä výchova a vzdelávanie budúcich generácií, uvedomujúc si našu závislosť na ich budúcich rozhodnutiach. Chcem sa dotknúť tých, ktorí v honbe za zabezpečením vlastného prospechu či naplnenia vlastných ambícií zneužívajú svoju moc pod rúškom legality a legitimity podľa zaužívaného hesla: "Keď je na papieri všetko v poriadku, je tomu tak i v reáli."
Musíme konečne nežiaducim javom predchádzať a nielen stále hasiť prichádzajúce problémy. Musíme povedať dosť rastúcim nekalým praktikám a efektívne využívať moc, prostriedky na zlepšenie občianskej spoločnosti, ktorej je školstvo a školská samospráva nedielnou súčasťou.
Vyzývam vás všetkých, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť a ide vám o vec bez ohľadu na stranícke záujmy, tie sú v tomto prípade irelevantné, aby ste podporili navrhované znenie zákona.
Ďakujem vám pekne za pozornosť.
Skryt prepis