Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2018 o 11:08 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 19:05 - 19:06 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu so svojimi kolegami Miroslavom Beblavým a Vierou Dubačovou predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne predpoklady pre vyhlásenie neplatnosti takého štúdia na vysokej škole, pri ktorom došlo k podvodnému konaniu spočívajúcemu najmä v plagiátorstve pri záverečných prácach či vypracovaní záverečnej práce inou osobou. Dôsledkom takéhoto vyhlásenia neplatnosti bude následne strata príslušného akademického titulu.
Predkladatelia majú za to, že existuje významný spoločenský dopyt po vyriešení problému podvodného získania vysokoškolského vzdelania a je v záujme Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktorými sa zabráni opakovaniu verejne známych excesov. Problém má závažné dopady nielen na kredibilitu vysokoškolského štúdia v očiach mladých ľudí odchádzajúcich zo Slovenskej republiky práve často za lepším vzdelaním, ale aj negatívne dopady na verejné financie, pretože pri podvodne získanom vysokoškolskom vzdelaní nemožno považovať ich vynaloženie za súladné s princípom hodnota za peniaze.
Toľko na úvod a potom sa hlásim ako prvý o slovo.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 6.12.2018 15:12 - 15:16 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, podávam interpeláciu na ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú vo veci reálnej funkčnosti a kompetentnosti Metodicko-pedagogického centra, jeho personálneho a finančného zabezpečenia a realizácie projektov z eurofondov.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledujúcu interpeláciu poslanca:
Metodicko-pedagogické centrum, ktoré patrí do portfólia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a je priamo financované z jeho rozpočtu, má svoje dlhodobé opodstatnenie v rámci edukačných aktivít, ktoré sú smerované priamo na pedagógov s kompetenciami udeliť atestáciu. Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola zhrnutá v jeho správe, priniesla viacero znepokojivých skutočností, ako napríklad neuspokojivú personálnu politiku spojenú s veľmi vysokou mierou fluktuácie zamestnancov, neprehľadné a nesystematické určovanie platov, vyplácanie odstupného nad rámec limitov, vyplácanie vysokých odmien bez preukázanej zásluhovosti, prípadne aj pri vyslovene zlých rozhodnutiach a opakujúcich sa chybách v riadení, neoprávnené výdavky eurofondov v priemere o 2,5 % pri miere chybovosti 0,5 % v Európskej únii a chyby v projektoch, ktoré neboli uznané a museli byť uhradené zo štátneho rozpočtu.
Rovnako znepokojivé podnety a informácie prichádzajú z regionálnych centier, kde nárast byrokracie a nedostatok, resp. neefektívnosť nakladania s finančnými prostriedkami z projektov spôsobuje problémy konečným príjemcom, teda školám a školským zariadeniam. Obzvlášť znepokojivá sa javí situácia v Metodicko-pedagogickom centre Prešov, kde okrem už spomínaných finančných problémov sa pridružili problémy v personálnej oblasti, na pracovisku sa údajne prejavujú socio-patologické javy bossingu, ale aj mobbingu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a môj záujem o rozvoj slovenského školstva interpelujem vás pani ministerka nasledovnými otázkami:
Aký je súčasný stav a smerovanie metodicko-pedagogického centra?
Ako sa ministerstvo konkrétne vysporiadalo s nedostatkami zistenými kontrolnou činnosťou NKÚ v oblasti narábania s finančnými prostriedkami najmä v úseku ľudských zdrojov?
Akým spôsobom ministerstvo zabezpečilo zníženie vysokej fluktuácie zamestnancov MPC a transparentný výber nových zamestnancov, najmä na vedúcich pozíciách a vo vedení projektov?
Ako je zabezpečená kontrola efektivity nakladania s finančnými prostriedkami, zníženie byrokracie a efektívne prerozdeľovanie finančných prostriedkov v oblasti ľudských zdrojov na regionálnej úrovni?
Ako sú konkrétne efektívne a reálne napĺňané materiálne potreby škôl a školských zariadení na základe projektov z eurofondov?
Aké konkrétne opatrenia urobilo ministerstvo pre efektívne fungovanie Metodicko-pedagogického centra Prešov, kde sa hromadia problémy vo finančnej a personálnej oblasti, na pracovisku vládne zlá psycho-sociálna klíma a dochádza na ňom k sociálno-patologickým javom, ako je bossing a mobbing?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 15:50 - 15:57 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, žijeme v dobe, v ktorej najcennejšou komoditou okrem času sa stali informácie. Ich tok sa zrýchlil a zjednodušil prostredníctvom vyspelejších technologických prostriedkov a neustále sa mení k lepšiemu, pokiaľ ide o kvalitu technológií.
Dostatok relevantných a pravdivých informácií šetrí čas i finančné prostriedky vo verejnej správe. Zároveň pôsobí ako systém verejnej kontroly a prináša úžitok vo forme inovatívnych a kreatívnych postupov zo strany verejnosti, ktorej sa to zároveň bezprostredne dotýka.
Informácie sú dnes aj predmetom obchodu, sporov a konfliktov. A to nehovorím len o tých, ktoré by mali a majú zostať v záujme bezpečnosti štátu a občanov v utajení, ale aj o obchodných a iných. Informácie sú postavené na piedestáli a rovnako ako finančné toky sledujeme aj ich toky, pretože sú významne prepojené a majú vplyv na ekonomickú, hospodársku, politickú i sociálnu oblasť spoločnosti.
Ústava Slovenskej republiky nám v čl. 26 ods. 1 zaručuje slobodu prejavu i právo na informácie. Zároveň však v ods. 4 čl. 26 hovorí o obmedzení slobody prejavu a práva vyhľadávať a šíriť informácie zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na obranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia i mravnosti. Práve zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám špecifikuje ústavou vymedzené mantinely.
Rovnako ako rýchlosť šírenia informácií, tak aj ich rozsah je potrebné neustále v demokratickej spoločnosti sledovať a aktuálne rozširovať. Prax reálne ukazuje, že najmä v samospráve, ale aj v štátnej správe i iných častiach verejnej správy sa stále vyskytujú významné prekážky, ktoré nielen komplikujú život tým, ktorí sa ich dožadujú, ale aj tým, ktorí ich majú poskytovať, pretože individuálnymi žiadosťami o informácie, ktoré môžu a mali by byť všeobecne verejné, sa zvyšuje ich administratívna zaťaženosť. Vzhľadom na skutočnosť, že každý má právo na dobrú správu veci verejných, je potrebné, aby sa toto právo naplnilo, aby sa rozšírilo portfólio dostupných verejných informácií, a to buď na webových sídlach povinných, alebo aspoň na úradných tabuliach, aby systém verejnej kontroly mohol byť plne funkčný, čo je zárukou naozaj dobrej správy v demokratickej spoločnosti.
Navrhované rozšírenie povinne zverejňovaných informácií aj o právnické osoby založené povinnými osobami podľa infozákona a ich dcérske spoločnosti je pozitívnym krokom ku kontrole finančných tokov z verejných zdrojov, ktoré takto doposiaľ zostávali ukryté. Rovnako dôležité je aj navrhované povinné zverejňovanie zmlúv, ich dodatkov a príloh uzatváraných v bežnom obchodnom styku povinných osôb bez výnimiek, ako aj povinné zverejňovanie informácií zo strany povinných osôb podľa infozákona o poskytnutom sponzorstve, dotácii, grante, finančnom príspevku alebo inej obdobnej finančnej alebo nefinančnej podpore, ako aj o odmietnutí takejto podpory a dôvode odmietnutia, lebo takýmito pozitívnymi krokmi možno predchádzať korupcii a klientelizmu aj v tejto oblasti.
Reálne vítam úpravu zákona o výkone práce vo verejnom záujme, kde je uvedená povinnosť uvádzať základné všeobecné informácie o uchádzačoch o vedúcu verejnú funkciu a profesijný životopis, rovnako ako zverejnenie týchto informácií bezprostredne po nástupe do ich funkcie. To by malo umožniť reálnu kontrolu odbornosti úspešných kandidátov, ako aj zamedziť dosadzovaniu vybraných ľudí, či, ako sa ľudovo hovorí, našich ľudí.
Neúnosnú situáciu v oblasti zdravotníctva, kde stále vládne vysoká miera klientelizmu a korupcie, by mohlo aspoň čiastočne zmierniť povinné zverejňovanie informácií poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o svojich zriaďovateľoch a zakladateľoch, ako aj povinné zverejňovanie tzv. čakacích listín a čakacích lehôt na poskytnutie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane zrušenia možnosti, aby mohol byť pacient uprednostnený mimo poradia na týchto čakacích listinách.
Nóvum, ktoré novela zákona zavádza, je zavedenie vyhotovovania ročných výkazov práce prokurátorov a ich povinné zverejňovanie, podobne ako u sudcov. Toto je reálny priestor na to, aby sa zviditeľnila práca prokuratúry, ktorej úlohou nie je len zaoberať sa vecami v rámci trestného stíhania, ale aj v rámci ochrany práva a zákonnosti vo verejnej správe a realizácii ďalších úloh. Takáto miera verejnej kontroly je nielen prípustná, ale zároveň žiaduca, aby sa táto samostatná a nezávislá inštitúcia nielen zviditeľnila, ale aj preukázala reálnu a konkrétnu činnosť vo verejnom záujme a priblížila tak svoje smerovanie občanom.
V neposlednom rade je dôležité rozšírenie prístupu k informáciám samosprávy, obecnej i vyšších územných celkov, predovšetkým ekonomického charakteru, ako sú schválené záverečné účty, rozpočty, a to aj tie predošlé, prehľady o dlhoch, ich stave a vývoji, zoznamov dlžníkov z radov fyzických i právnických osôb, výške dlhu a spôsobe a stave vymáhania pohľadávok, zozname nehnuteľného majetku vrátane bytov a plánov nakladania s týmto majetkom pre nasledujúci kalendárny rok, ako aj výsledkov už vyššie uvedených výberových konaní podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vyššia miera verejnej kontroly je v záujme našej spoločnosti. Demokracia je o slobode a zodpovednosti. Tak ako každý z nás má povinnosti voči štátu, spoločnosti i samému sebe a svojim blízkym, rovnako aj štát a celá verejná správa má rovnakú povinnosť, ktorá má slúžiť záujmom celej spoločnosti, čiže nás všetkých. Kým občan je postihovaný za nesplnenie povinnosti, o nesplnení zo strany verejnej správy sa dozvedáme iba oklieštene. Nemáme reálnu možnosť vidieť, ako sa nakladá so spoločnými finančnými prostriedkami či majetkom, keďže predstavitelia verejnej správy sa ešte stále bránia tomu, aby bolo vidieť pod ich pokrievku. A tam je priestor práve na klientelizmus a korupciu, tam je priestor na ďalšie negatívne javy, ktoré kým sa dostanú na svetlo, tak často zmiznú, stratia sa rovnako, rovnako ako ilúzia demokracie v tomto prípade.
Keďže nesmieme dovoliť bujnenie už spomínaných negatívnych javov, ktorých sa nedokážeme dlhodobo zbaviť, podporme tento návrh zákona, ktorý dá šancu väčšej transparentnosti vo verejnej správe a zároveň tak naplníme literu ústavy o slobodnom prístupe k informáciám.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 11:40 - 11:42 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, tlač 1174.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:08 - 11:09 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za ich faktické poznámky. To, čo spomínala pani kolegyňa Grausová, neviem, konkrétne aký prípad to bol, ale môžeme sa potom stretnúť a môžete mi o tom viac porozprávať. Ak išlo o to, že ktorí riaditelia škôl prejavujú isté sympatie k určitým politickým stranám... (Reakcia z pléna.) Nie, nešlo o to, dobre, tak sa nebudem k tomu vyjadrovať.
K tomu, čo povedal pán kolega Mizík, áno, riaditeľ školy by nemal zabudnúť na takú vážnu povinnosť, ako je podať majetkové priznanie, ale keďže som členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, tak na každom rokovaní riešime častokrát takéto prípady a nie iných verejných činiteľov, ktorí zabúdajú a opomínajú podať majetkové priznanie a sú sankcionovaní finančne. Odvolaním nie. Čiže riaditeľ školy, riaditelia škôl sú ako jediní na Slovensku takto prísne postihovaní, že ak nepodajú včas majetkové priznanie, tak zriaďovateľ ich odvolá z funkcie. To sa mi zdá nesmierne nespravodlivé.
A k tomu, čo hovoril kolega Sopko, ďakujem za jeho podporu môjho návrhu zákona a stotožňujem sa so všetkým, čo povedal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 10:58 - 11:04 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, akiste sa zhodneme v tom, že výkon práce vo verejnom záujme nie je vôbec jednoduchá činnosť. Je vykonávaná pod drobnohľadom verejnosti a je pri nej nutné dodržiavať množstvo povinností, rešpektovať obmedzenia, ktoré pre výkon iných činností nie sú štandardné, obzvlášť v pozícii vedúceho pracovníka štatutára.
Osobitnou kapitolou je finančné podhodnotenie týchto pracovníkov vzhľadom na prácu, výkon povinností, obmedzení a záťaž, ktorú sú povinní strpieť v súvislosti so zvýšeným záujmom o ich osobu zo strany verejnosti a médií. Tej sa nebudem dnes bližšie venovať, ale nedá mi, aby som túto skutočnosť nepodotkol.
Špecifickosť školského prostredia, jeho vzťahov, organizácie, funkčnosti, zámerov, personálneho obsadenia i rozsahu a obsahu vykonávanej práce som už i ja sám niekoľkokrát preberal z rôznych uhlov pohľadu na pôde Národnej rady. Obzvlášť pozícia riaditeľa školy je nezávideniahodná. Okrem toho, že musí zvíťaziť vo výberovom konaní, kde má preukázať svoje vizionárske, komunikačné a manažérske zručnosti, musí spĺňať špecifické požiadavky pedagogickej spôsobilosti a odbornosti vrátane prvej atestácie a následne funkčného vzdelávania, musí mať ďalšie znalosti z práva, ekonomiky, sociológie, orientovať sa v technických a hygienických normách. Tieto skutočnosti ešte podčiarkuje fakt, že post riaditeľa školy nemôžeme z finančného hľadiska a s ohľadom na multiodbornosť považovať za lukratívny.
Výkon funkcie je komplikované ešte, výkon funkcie je komplikovaný ešte aj už uvedenými povinnosťami a obmedzeniami spojenými s prácou vo verejnom záujme, ako aj zvýšeným záujmom o ich osobu zo strany verejnosti a médií. Je na výberových komisiách, či do funkcie zvolia správne, morálne, charakterovo a odborne zdatného človeka. Osobné zlyhanie jednotlivca je možné na každom poste.
Čo však nemožno opomenúť, je, že sankciou za jednoduché opomenutie v školstve je strata pracovného miesta pre riaditeľa, možnosť na dohady a manipuláciu zo strany zriaďovateľa a následne ohrozenie fungovania školy, na čo doplácajú predovšetkým deti, pretože sa narúša sociálna a pracovná klíma školských zamestnancov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o práci vo verejnom záujme ukladá povinnosť vedúcemu pracovníkovi, teda aj riaditeľovi školy podať majetkové priznanie do 30 dní od ustanovenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka, čo je vo funkcii. Tento zákon žiadne špecifické sankcie za včasné nesplnenie tejto povinnosti neuvádza.
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý je špeciálnym zákonom určujúcim podmienky práce v školstve, uvádza v § 3 ods. 7, že zriaďovateľ riaditeľa školy odvolá, to znamená, že je povinný ho odvolať za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, konkrétne je uvedené majetkové priznanie a zákaz podnikať. A práve táto povinnosť odvolať riaditeľa pri opomenutí povinnosti podať včas majetkové priznanie je príliš tvrdým opatrením, ktoré zároveň vnáša aj pochybnosť o korektnosti záujmov zriaďovateľa a zároveň považujem toto opomenutie za neprimerané s ohľadom na závažnosť opomenúť, na závažnosť opomenutia.
Jedným z mnohých príkladov môže byť aj medializovaný prípad zo septembra tohto roku riaditeľky v Hontianskych Moravciach, ktorá po prvýkrát nastúpila do funkcie riaditeľky školy, prešla riadnym výberovým konaním a následným vymenovaním do funkcie, no zriaďovateľ ju odvolal, pretože majetkové priznania, majetkové priznanie podala 14 dní po uplynutí 30-dňovej lehoty. Pravdou je, že august a september, rovnako ako máj a jún, sú najexponovanejšie časti roka pre každého riaditeľa a riaditeľka bola menovaná v auguste. Taktiež sa objavili tvrdenia, že protikandidátom v nastávajúcich komunálnych voľbách je partner odvolanej pani riaditeľky a konanie starostu je tendenčné, čo však nebudeme hlbšie skúmať. Faktom zostáva, že zákon reálne túto povinnosť zriaďovateľovi prikazuje.
S ohľadom na už uvedené skutočnosti preto navrhujeme, aby po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty mal zriaďovateľ povinnosť sa zaangažovať tak, že písomne upozorní riaditeľa školy, že opomenul povinnosť podať majetkové priznanie. Po prevzatí písomného upozornenia je riaditeľ školy povinný majetkové priznanie do 30 dní podať. Ak by to neurobil ani v tejto predĺženej lehote, zriaďovateľ ho odvolá. Bez písomného vyzvania ho však odvolá, ak si túto povinnosť nesplní opakovane, teda po výzve alebo pri každoročnom podávaní majetkového priznania do 31. marca nasledujúceho roku.
V záujme právnej istoty, kontinuity personálneho a organizačného zabezpečenia chodu školy, ako aj určitej spravodlivosti, pretože riaditelia súkromných škôl a školských zariadení sú od tejto povinnosti odbremenení, považujeme zmiernenie tvrdosti tohto ustanovenia zákona za veľmi dôležité.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, školský rok je už v plnom prúde. Riaditelia škôl podávajú čo najlepšie výkony, aby zabezpečili riadny chod školy organizačne, personálne i finančne, zabezpečili napĺňanie štátneho vzdelávacieho programu i ďalšie úlohy, ktoré sú na nich kladené. Samozrejme, nič nie je ideálne, ani oni. Nájdu sa rôzne postoje, pochybenia či úkony, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, etikou a niekedy aj zákonom. Ale to sú individuálne zlyhania, ktoré je potrebné posudzovať ad hoc a nie až, a nie už z našej pozície.
Našou povinnosťou je vytvoriť také zákonné prostredie, ktoré by umožnilo pokojný, plnohodnotný a spravodlivý výkon funkcie riaditeľa školy. A týmto návrhom prispejeme ku kvalite zákonného prostredia, ako aj k výkonu práce riaditeľov škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 10:52 - 10:55 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je zmiernenie tvrdosti zákona voči riaditeľom škôl a školských zariadení vo veci opomenutia splnenia povinnosti podľa osobitného predpisu. Riaditeľ školy či školského zariadenia má veľmi náročnú pozíciu, pretože okrem pedagogickej spôsobilosti, komunikačných a riadiacich schopností musí preukázať množstvo iných zručností, ktoré sú špecifické práve pre výkon tejto funkcie. V prípade, že zriaďovateľom nie je súkromná osoba či podnikateľský subjekt, riaditeľ školy vykonáva prácu vo verejnom záujme. Výkon práce vo verejnom záujme prináša pre zamestnancov určité povinnosti a obmedzenia, ktoré sa pri iných zamestnanecko-právnych vzťahoch bežne nevyskytujú. Povinnosťou vedúceho pracovníka je podať majetkové priznanie do 30 dní od nástupu do funkcie a následne každý ďalší rok v zákonnej lehote. Pokiaľ riaditeľ školy uvedenú povinnosť nesplní v stanovenej lehote, zákon uvádza, že ho zriaďovateľ odvolá. Toto ustanovenie považujeme za veľmi tvrdé, keďže pri množstve povinností, ktoré riaditeľ školy či školského zariadenia má a obzvlášť, ak nastupuje do funkcie po prvýkrát, môže nastať situácia, kedy túto povinnosť opomenie. Týmto opomenutím je zmarená nielen celá jeho snaha, ktorú doposiaľ vynaložil, aby mohol obsadiť miesto riaditeľa školy či školského zariadenia, ale sa tým komplikuje aj pozícia zriaďovateľa, ktorý bude musieť vypísať nové výberové konanie a znemožní sa tak riadny chod školy.
Navrhované zmiernenie tvrdosti zákona spočíva teda v tom, že po márnom uplynutí zákonnej lehoty na podanie majetkového priznania má zriaďovateľ povinnosť písomne upozorniť riaditeľa školy na opomenutie daného úkonu. Riaditeľovi školy tak plynie ďalšia tridsaťdňová lehota od prevzatia písomného upozornenia na to, aby svoju povinnosť splnil. Až následne, ak po výzve nedôjde k splneniu povinností, ho zriaďovateľ odvolá. Odvolá ho však bez písomného vyzvania pri opakovanom nesplnení tejto povinnosti, keďže majetkové priznanie je povinný riaditeľ školy podávať každoročne. Zmiernenie tvrdosti zákona je potrebné aj v duchu určitého spravodlivého prístupu k riaditeľom, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme, pretože riaditelia súkromných škôl a školských zariadení sú od tejto povinnosti odbremenení.
Toľko na úvod a potom sa hlásim prvý do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2018 12:42 - 12:42 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za vašu poznámku, pán poslanec. Neviem, ja nie som predkladateľ tohto návrhu, tak ste asi nesprávne mňa považovali za predkladateľa. Predkladateľom je pán Sopko z OĽANO.
Napriek tomu si myslím, že tá myšlienka školského mediátora, tak ako som ju prezentoval, bola prezentovaná správne, resp. vychádzala z poznania praxe a zo skúseností a z toho, aké problémy učitelia na Slovensku majú.
Ja som nepovedal, že väčšina učiteľov na Slovensku prežíva na školách týranie, trápenie, šikanovanie, ale že sú zaznamenané tieto prípady a že bossing a mobbing na pracoviskách má narastajúcu tendenciu a niet účinných mechanizmov, ktoré by tomu dokázali zabrániť. A že práve z tohto dôvodu by funkcia mediátora mohla napomôcť, ale, tak ako povedal aj pán kolega Sopko, mediátor, školský mediátor by mal pomáhať nielen učiteľom, ale aj žiakom pri riešení ich vzájomných konfliktov, ale aj pri riešení konfliktov medzi pedagógmi a žiakmi, medzi nepedagogickými zamestnancami.
Teda neviem, že kam smerovala vaša kritika môjho prejavu, pretože si myslím, že zase vy ako keby ste popierali, že na Slovensku existujú takéto problémy a že učitelia na školách sú úplne spokojní. A ešte tá vaša téza, že by oni sami mali niečo urobiť pre to, aby vyriešili konflikty, ktoré majú na pracovisku, a bránili sa účinne proti šikanovania, je z môjho pohľadu dosť naivná a populistická, pretože keby ste išli do škôl, videli by ste, že tí učitelia majú strach. Jednoducho majú strach sa ozvať a bojovať proti bossingu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2018 12:31 - 12:41 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, sociálna klíma na mnohých školských pracoviskách nesie v sebe množstvo patologických znakov. Prichádzajú správy z rôznych častí Slovenska i rôznych typov škôl o tom, že mobbing a bossing je v skrytej, ale niekde i v miernej poodhalenej podobe každodennou realitou. Nepoznáme čísla, koľko pracovnoprávnych sporov skončilo na súde a koľkým sa dalo predísť ani počet súdnych sporov rodičov a vzdelávacích inštitúcií.
Na stránkach Štátnej školskej inšpekcie sa dozvedáme o dôvodoch sťažností na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Len z médií sa z času na čas dozvedáme o prípadoch, ktoré balansujú na hranici únosnosti. O konfliktoch na pracovisku, ktoré často končia podaním trestných oznámení, písaním sťažností a iných podnetov rôznym inštitúciám, zvyšujúcej sa nevraživosti v rámci samotných učiteľských kolektívov, kde často zo strachu pred prepustením a inými sankciami sa väčšina obracia proti svojim sťažujúcim sa kolegom a drží tak chrbát vedeniu školy. O útokoch, našťastie verbálnych a nie fyzických, o ohováraní a napätých vzťahoch na pracovisku či iných konfliktoch.
To sa, samozrejme, prenáša aj do vyučovacieho procesu. Pretože v takejto napätej atmosfére, kde sú poškodené medziľudské vzťahy, sa ťažko pracuje a negativita ovplyvňuje, aj keby nemala, psychické prežívanie tých, ktorí majú v triedach učiť v pozitívnej atmosfére.
Aj o tomto je súčasné slovenské školstvo. Nielen o nízkom ohodnotení práce učiteľov. Žiaľ, problémom medziľudských vzťahov na školách, šikanovaniu zo strany nadriadených, ale aj zo strany vlastných kolegov, a teda bossingu a mobbingu, sa venuje malá pozornosť. Aj samosprávy sa ich snažia zamiesť pod koberec alebo podceňovať ich dopad na celkovú klímu a výsledky danej školy.
Funkcia školského ombudsmana bola zrušená. Učitelia si musia svoje interné problémy vyriešiť sami a nemajú sa v podstate ani na koho obrátiť.
Rovnako narastajúci charakter má aj šikana medzi deťmi. Na jednej strane sa niet čomu diviť, keďže v rámci spoločnosti, doma i v školskom prostredí sa deti stretávajú s právom silnejšieho, s nízkou dávkou tolerancie k názorom iných a nedostatočnými komunikačnými zručnosti, ako aj schopnosťou riešiť problémy pokojnou cestou. Stúpajúce všadeprítomné napätie sa odráža i na ich správaní a konaní. Kopírujú svet, ktorý je okolo nich, z ktorého sa učia.
Na druhej strane máme schopnosť zachytiť tieto nežiaduce javy a postupne ich prekonávať. Hovoriť o tom, že každý by mal začať od seba ako človek, ako rodič, ako zamestnanec, ako občan, je zrejme zbytočné, pretože to je zjavné. Spôsoby riešenia týchto problémov v školskom prostredí sa doposiaľ nevyčerpali a možno by stačila vyššia dávka tolerancie, trpezlivosti, dôslednosti a racionálnejšieho využívania pedagogických zručností. Príkladom sú školy, kde to funguje, kde sa darí vo zvýšenej miere prevenčne pôsobiť vo všetkých uvedených skupinách.
Ďalšou možnosťou je inštitút školského mediátora ako odborného pracovníka, ktorý je navrhnutý v tomto zákonnom návrhu. Mediátor ako tretia, nestranná osoba môže konfliktu predísť alebo ho pomôcť usmerniť. Mediátor v školskom prostredí by mal plniť svoju úlohu znížením stresujúcich situácií v pracovnom prostredí, ktoré je samo osebe veľmi náročné na zvládanie stresových situácií.
Myšlienka ako taká je dobrá a z môjho pohľadu by takýto človek mohol byť reálnym prínosom pre školu. No v záujme právnej istoty i správneho zavedenia nového inštitútu by sme mali myslieť na podrobné a reálne určenie jeho náplne, kompetencií, odbornej akreditácie i financovania.
Inštitút školskej mediácie je v návrhu definovaný ako, citujem: "Odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v školách. Mediačná činnosť ako odborná metóda nie je mimosúdnou činnosťou na riešenie sporov prostredníctvom mediátora zapísaného v zozname mediátorov."
Ďalej dôvodová správa v osobitnej časti uvádza, citujem: "Úlohou školského mediátora je hľadať zmierlivé riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení medzi všetkými účastníkmi vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach a prispievať tak k lepšiemu pracovnému a vzdelávaciemu prostrediu v školách a školských zariadeniach. V prípade presahu sporov do právnej roviny škola môže odporúčať riešiť vzniknuté spory v školskom prostredí mediáciou prostredníctvom mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom na ministerstve spravodlivosti ako mimosúdnu formu riešenia sporov." Koniec citácie.
Požiadavkou teda je, aby školský mediátor pre svoju kvalifikáciu absolvoval rovnaké vzdelávanie ako mediátori u akreditovaných poskytovateľov. Na rozdiel od mediátora zapísaného v zozname mediátorov sa však nebude musieť podľa tohto zákona zúčastňovať každoročného vzdelávania, keďže toto zákon neuvádza.
Ak učiteľ absolvuje mediačné vzdelávanie s následnou skúškou a získa certifikát, môže v podstate požiadať o zápis do zoznamu mediátorov a vykonávať aj túto činnosť na požiadanie, keďže získanie certifikátu a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sú požiadavkou na jeho výkon, pretože podľa tohto návrhu zákona je spôsob naplnenia kvalifikačných predpokladov pre školského mediátora, ako aj mediátora zapísaného v zozname mediátorov úplne rovnaká.
Takže otázkou je, ako to bude s ďalším vzdelávaním školských mediátorov? Ako dlho im bude platiť získaný certifikát? Keďže získanie certifikátu nie je zdarma, kto bude financovať vzdelávanie i jeho získanie? Učiteľ? Škola? Zriaďovateľ? Štát? A v konečnom dôsledku, keď pedagóg získa certifikát rovnocenný s ostatnými mediátormi, čo bráni tomu, aby požiadal o zápis do zoznamu mediátorov na ministerstve spravodlivosti a v prípade ďalších krokov mohol pomôcť dotiahnuť riešený prípad do dôsledkov a nemusel by sa vyhľadávať iný mediátor?
Na tieto otázky mi návrh zákona odpovede nedáva. Rovnako ako aj vymedzenie kompetencií je značne vágne. Mediátorom by mala byť nezávislá a nestranná osoba, ktorej úlohou je prostredníctvom facilitácie pomôcť dospieť zúčastneným stranám ku konsenzu zmierlivou cestou. Nadhľad, komunikačné zručnosti, vecný a logický prístup k samotnej podstate sporu či problému a spoločné riešenie problémov je umenie, ktoré musí dobrý mediátor zvládnuť. Samozrejme, že dôležitým faktorom je dôvera a určitá vážnosť, profesionalita mediátora.
V bežnom živote sa mediáciu nie vždy podarí ukončiť pozitívnym konsenzom. Tu chceme, aby sa školský mediátor podieľal aj na vzdelávacích a prevenčných aktivitách vo všetkých skupinách na škole. Určite by táto činnosť mohla účinne prispieť k zníženiu patologických javov v školskom prostredí, ak sa bude správne a cieľavedomo vykonávať. Vyvstáva teda otázka, či zavedenie tohto inštitútu a absolvovanie akreditovaného vzdelávania pre školského mediátora budú zárukou toho, že sa z tohto nového odborného miesta nestane len ďalší formálny inštitút, ktorý reálne nenaplní očakávané ciele. Vychádzajúc zo špecifickosti školského prostredia, ktoré ešte stále predstavuje určitý sociálny skleník, bude pomerne náročné pre človeka, ktorý z neho vyšiel, udržať si nadhľad, nestrannosť, ale určite nie nemožné.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, škola, ako sme ju vnímali predtým, je už dávno anachronizmom. Konflikty, ktoré najčastejšie vznikajú v školskom prostredí, vychádzajú z nedorozumení, nedostatočnej informovanosti, komunikácie, z rozličných záujmov, postojov a očakávaní strán, ale aj z nedostatočnej znalosti školskej dokumentácie. Môžeme povedať, že akýkoľvek konflikt, ktorý vyústi do sporu v školskom prostredí, je možné riešiť prednostne zmierlivou metódou, teda mediáciou. V plnej miere podporujem zavedenie tohto inštitútu na školskej pôde pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, sociálnej klímy na všetkých úrovniach i v rámci prevencie patologických javov.
Chcem len požiadať, aby sme nezostávali v záujme právnej istoty vo všeobecnej rovine zavádzania tohto nového inštitútu, ale zodpovedali na všetky už vyššie spomenuté otázky vopred, kým sa nás ich začnú pýtať školy samotné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 19:01 - 19:07 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi pár viet tiež k tomuto návrhu zákona. Komplikovaný stav nášho školstva nie je pre nikoho novinkou. Od existenčných problémov spôsobených finančnou poddimenzovanosťou, cez nedostatok odborne erudovaných pedagogických pracovníkov v niektorých regiónoch, žabomyšie vojny riaditeľov so zriaďovateľmi či podriadenými, nekompetentnosť niektorých riaditeľov škôl, ale aj verejných zriaďovateľov, po nedostatočné technické vybavenie či vybavenie učebnými pomôckami vrátane učebníc, ktoré tvoria len hrubý náčrt problematických oblastí. Spôsob, ako niektoré problémy zostali zakonzervované, nízka flexibilita a bezzubosť ich legislatívneho riešenia spôsobili, že ich náprava je takmer v nedohľadne a zotrvačným pohybom fungujúci kolos ich tlačí neustále pred sebou.
Povinnosťou štátu je dohliadať na úroveň pedagogického riadenia, na úroveň výchovy a vzdelávania, na úroveň materiálno-technických podmienok školských subjektov zaradených do siete škôl s oprávnením vykonávať výchovu a vzdelávanie. Túto povinnosť, ako aj vybavovanie sťažností a petícií má štátna školská inšpekcia, ktorej nezávislosť činností je v zákone deklarovaná.
Uznávam, že výkon kontroly nie je jednoduchá záležitosť a vo všeobecnosti je stresovým faktorom pre všetkých jej účastníkov, predovšetkým na strane škôl. Aktuálne kritériá hodnotenia v jednotlivých sledovaných oblastiach i podmienky ich naplnenia sú osobitne pre materské školy, základné školy, gymnáziá i stredné odborné školy zverejnené na webovom sídle štátnej školskej inšpekcie. Rovnako uznávam, že výkon samotnej inšpekcie je mnohokrát sťažený alebo aj znemožnený predovšetkým neposkytnutím súčinnosti, či jednoduchým nevpustením kontroly do objektu školy, školského zariadenia alebo na pracoviská praktického vyučovania. Preto legálna definícia marenia školskej inšpekcie je podľa môjho názoru na mieste, ako aj následky, ktoré sú s tým spojené.
Pôvodne udelenie sankcie, teda pokuty v maximálnej výške 331,50 eura, ktorá sa ukladá v správnom konaní, bolo značne neúčinné. Navrhovaná sankcia zníženie objemu finančných prostriedkov zriaďovateľovi školy pridelených na príslušný kalendárny rok na základe písomného návrhu hlavného školského inšpektora s podmienkou preukázania zmarenia školskej inšpekcie príslušnej škole je podstatne účinnejšia. No definícia danej sankcie nie je určitá vzhľadom na skutočnosť, že zníženie objemu prostriedkov napríklad o 10 % je pre mesto zvládnuteľné, no pre malú obec môže byť likvidačné, a zase na druhej strane zníženie objemu dotácií o 1 % alebo o 50 % je taktiež veľký rozdiel, pretože 1 % nemusí zriaďovateľ takmer pocítiť a 50 % môže školu zlikvidovať. Návrh na zníženie objemu finančných prostriedkov pre školu ako sankciu podáva hlavný školský inšpektor podľa navrhovanej úpravy ad hoc, čo nepridáva k právnej istote, ktorá je v dôvodovej správe deklarovaná. Zriaďovateľ síce môže do určitej miery zosobniť riaditeľovi školy, ktorý sa dopustil marenia výkonu školskej inšpekcie, uloženú sankciu, ale v konečnom dôsledku pri likvidačnej sankcii na to doplatia vždy deti. Rovnako nie je uvedená možnosť zriaďovateľovi účinne sa brániť pri udelení danej sankcie.
Zámer zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov, čiže škôl a školských zariadení, jednoznačným nastavením pravidiel pre úpravu správ o výsledkoch školskej inšpekcie je možné len privítať. Pretože zákon o kontrole v štátnej správe reálne nezohľadňoval špecifiká školstva, ak vo výsledkoch a procesoch činnosti školskej inšpekcie boli zistené nedostatky. Podľa navrhovanej úpravy môže riaditeľ kontrolovaného subjekt alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou, do piatich pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie. Ak ich školská inšpekcia vyhodnotí ako opodstatnené, tak vypracuje dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie, rovnako ak aj zistí nedostatky na základe vnútornej kontroly. Ak vyhodnotí námietky ako neopodstatnené, tak písomne o tom informuje sťažujúci sa subjekt. Námietky však vyhodnocuje ten, kto kontrolu vykonával a neexistuje iná nezávislá a flexibilná možnosť na posúdenie ich oprávnenosti. V konečnom dôsledku je účinnosť brániť sa riaditeľovi školy alebo zamestnávateľovi značne znížená.
Rovnako chýba aj stanovenie lehoty na posúdenie námietok a vypracovanie dodatku k správe o výsledkoch školskej inšpekcie alebo písomné zamietnutie námietok, keďže špecifická lehota piatich pracovných dní kontrolovanému subjektu je daná, no inšpekcii nie, čo k právnej istote určite neprispieva.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, výkon kontroly vo verejnej teda aj v štátnej správe nie je určite jednoduchá činnosť, ale reálne veľmi potrebná, pretože ľudský faktor vždy bude hlavným činiteľom, ktorý riadi a realizuje akúkoľvek činnosť, a tak ako je takmer nezmerateľným prínosom, rovnako zlyháva. Preto je vzhľadom na skutočnosť, že každý má právo na dobrú správu veci verejných potrebné či už individuálne, ale aj systémové zlyhania podchytiť, vyhodnotiť a napraviť tak, aby sme v budúcnosti predišli čo najväčšiemu počtu pochybení. Preto na jednej strane vítam prevenčnú snahu tohto návrhu zákona, na druhej strane si však myslím, že práve v záujme právnej istoty, aby nedochádzalo k neustálym novelizáciám zákonov, by bolo vhodné dotiahnuť jednotlivé nuansy návrhu čo do najväčšej dokonalosti tak, by sme boli schopní túto právnu istotu aj zabezpečiť.
Ďakujem.
Skryt prepis