Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 14:12 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 14:12 - 14:14 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Zimenovej za kritické pripomienky, ale myslím, že pripomienky, ktoré určite padnú na úrodnú pôdu a tento návrh sa o šesť mesiacov aj o niektoré z nich obohatí. Chcem jej poďakovať aj za to, že nevystupuje proti tomuto návrhu, ale s duchom tohto návrhu súhlasí a že ho aj podporí. Dovolím si teda v krátkej faktickej poznámke aspoň na niektoré veci reagovať.
Čo sa týka normatívu, tento návrh ráta s tým, že normatív sa navýši o finančné prostriedky určené na nákup učebníc. Čiže nebude to v rámci toho normatívu, ktorý je teraz, ale ministerstvo školstva v rámci schvaľovania rozpočtu v decembri roku 2019 by, ak by bol návrh prijatý, by muselo navýšiť normatív, ktorý by potom od nového roka 2020 školy mohli využiť na, aj na zakúpenie učebníc.
Čo sa týka schvaľovacej komisie, príliš podrobne; schvaľovacia komisia, išlo hlavne o to, že doteraz v schvaľovacej komisii sedeli len prevažne pracovníci ministerstva školstva a nie zástupcovia odbornej verejnosti. Čiže pre nás je dôležité, aby tam boli zástupcovia odborníci, aby tam neboli recenzenti a ľudia, ktorí sa podieľali na príprave učebníc, lebo je to konflikt záujmov.
Čo sa týka ďalej toho, že ako vydavateľstvá zistia, že ktoré učebnice chýbajú. Školy budú komunikovať priamo s vydavateľstvami, a teda aj priamo škola môže nahlásiť tomu príslušnému vydavateľstvu, že chýba jej daná učebnica z určitého predmetu alebo v rámci určitého ročníka. A v prípade tých nedostatkov, ktoré sa vyskytnú v učebniciach, tak podľa tohto návrhu by vydavateľstvo bolo nutné dané chyby opraviť a nanovo tú učebnicu vydať opravenú, celú učebnicu a distribuovať na školy na svoje náklady.
Ďalej, že tam chýba veľa, alebo že sú tam niektoré technické... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 11:39 - 11:51 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, každý, kto navštevoval základnú a strednú školu, vie, do akej miery ovplyvnila jeho učenie a pochopenie predmetného učiva učebnica. Tí skôr narodení nemajú veľkú skúsenosť s pracovnými zošitmi, ale skôr so zbierkami úloh, no v podstate každý dokáže na základe vlastnej empirickej skúsenosti priradiť určitú dôležitosť vlastného napredovania učebniciam, ktoré používal.
Pred širokou elektronizáciou bola kniha najdôležitejším zdrojom informácií. Dnes, keď čitateľská gramotnosť má klesajúcu tendenciu a čítanie informácií z printových zdrojov je značne na ústupe, je učebnica možno ešte dôležitejšia ako kedysi. Musí byť pripravená metodicky, informačne i graficky tak, aby zaujala, aby sa s ňou pomerne ľahko pracovalo deťom i pedagógom.
A keďže nie je výhradnou nositeľkou informácií, musí obstáť v konkurencii elektronických zdrojov. Môžeme reálne predpokladať, že digitalizácia bude čoraz viac prenikať aj do tejto oblasti a stane sa dominantnou. No vzhľadom na súčasný stav nie je možné, aby všetci žiaci zatiaľ disponovali elektronickými prostriedkami, ktoré by v rámci rovností šancí zabezpečili využívanie elektronických učebníc.
V mnohých oblastiach života, verejnej správy i v školstve došlo za posledné desaťročie k zmenám, no učebnicová politika je v našich podmienkach stále dinosaurus. Ešte v decembri 2010 Michal Rehuš, spolupracovník INEKO, napísal analytický dokument pod názvom Najlepšie zahraničné skúsenosti v učebnicovej politike, ktorý bol súčasťou projektu INEKO Monitoring obsahovej reformy školstva. V decembri 2018 vydal Parlamentný inštitút štúdiu pod názvom Učebnicová politika v Európe pre základné a stredné školstvo. Po prečítaní oboch a pohľade na reálny zákonný stav učebnicovej politiky u nás jednoznačne vyplýva, že sa nezmenilo za celú dekádu takmer nič. Žiaden pozitívny vývoj ani evolučné, a už vôbec nie revolučné zmeny, ktorých sa pedagógovia dožadujú.
Európsky región nie je jednotný v učebnicovej politike. Grécko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko sú štátmi s najstriktnejšími centralistickými pravidlami pre hodnotenie a výber učebníc. Na druhej strane spektra európskych krajín sú štáty ako Švédsko, Fínsko, Holandsko, Island, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, ktoré kompetencie súvisiace s hodnotením kvality učebníc a ich schvaľovanie pre vyučovací proces, ako aj ich obstarávanie plne prenechali školským samosprávam, školám a učiteľom a kde môže byť reálne akákoľvek učebnica, samozrejme, v súlade so základnými ústavnými a etickými princípmi.
Špecificky liberálne sú aj Poľsko, Portugalsko či Litva. A potom sa na starom kontinente nachádzajú štáty ako Česko, Slovensko, Taliansko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, ktoré oscilujú v pomyselnom stredovom pásme a aj medzi nimi sú významné rozdiely v učebnicovej politike.
Každý štát si vytvára túto politiku na základe vlastných tradícií a postojov, na základe priorít i rozpočtových možností. Postsocialistické krajiny prechádzajú najväčšími zmenami, pretože v rámci spoločenských zmien si vytvárajú nové systémy, svojské, ovplyvnené kultúrou a zvyklosťami, ich prehodnocovaním i hľadaním nových systémových zmien, ktoré sú vysoko individuálne a zároveň modifikujú už získané skúsenosti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prihliadajúc na dynamiku spoločenského vývoja i prehodnotením doterajšieho stavu po takmer ročnom úsilí spojenom so zbieraním podnetov, názorov, komunikáciou so zástupcami zúčastnených strán a hľadaním optimálnych riešení problémov s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, predkladám vám návrh, ktorý je v mnohom inovatívny a prináša tak potrebné zmeny. V súčasnosti učebnice financované štátom musia obsahovať schvaľovaciu doložku, ktorú však nemôže získať každá učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené konkurznou komisiou. Schvaľovaciu doložku získa len tá učebnica, ktorú konkurzná komisia stanoví za víťaza, resp. z navrhnutých viacerých víťazov rozhodne minister.
Pre školy sú k dispozícii učebnice, učebné texty a pracovné zošity obsahujúce tzv. odporúčaciu doložku, tie však štát zvyčajne nefinancuje. Na edičnom portáli ministerstva školstva tak okrem pár výnimiek je možné vidieť schválené učebnice, no takmer pre každý ročník a predmet je to iba jedna učebnica. Ani pri najlepšej vôli pedagógov pri realizácii frontálneho vyučovania nie je možné, aby jeden typ učebnice vyhovoval potrebám, schopnostiam, zručnostiam a tempu všetkých napríklad druhákov pri vyučovaní matematiky.
Preto navrhujeme, aby učebnice obsahovali len schvaľovaciu doložku a tú získali všetky učebnice, ktoré budú zodpovedať kritériám schvaľovacej komisie. Predkladateľom žiadostí na schvaľovaciu doložku bude vydavateľstvo, ktoré zabezpečí vlastné konkurzné konanie na učebnicu, ktorú predkladá, teda konkurz na učebnice nebude realizovať ministerstvo.
Rovnako bude predkladateľ zodpovedný za opravu prípadných chýb či nezrovnalostí, na ktoré má určenú zákonnú lehotu, a na základe márneho uplynutia i ďalšej zákonnej lehoty po písomnom upozornení ministerstvom ministerstvo schvaľovaciu doložku predkladateľovi, čiže vydavateľstvu, zruší.
Zákonom je stanovená lehota na vydanie schvaľovacej doložky ministerstvom, ako aj postup pre predkladateľa pri nesúhlasnom stanovisku schvaľovacej komisie, teda pri neudelení schvaľovacej doložky. Schvaľovacia doložka sa doposiaľ udeľovala na päť rokov. Tu navrhujeme jej udelenie na dobu neurčitú so zárukou inovácií a už spomínaných opráv predkladateľom.
Zavádza sa povinnosť uvádzať na portáli ministerstva školstva všetky učebnice, učebné texty a pracovné zošity spolu s kontaktom na predkladateľa. Ministerstvo je povinné viesť na svojom webovom portáli aj aktualizovaný zoznam akreditovaných recenzentov, prípadne ďalšie dôležité informácie spojené s recenzovaním učebníc. Po uplynutí prechodného obdobia stanoveného zákonom totiž skončí centrálne objednávanie a distribúcia učebníc ministerstvom, ale prejde na priamy kontakt, prejde sa do priameho kontaktu medzi školou a vydavateľstvom.
Ďalšie navrhované nóvum je, že ministerstvo vytvorí finančný normatív na žiaka na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktorým každý kalendárny rok pridelí školám finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie učebnicového fondu. Tieto finančné prostriedky budú teda účelovo viazané a školy budú viesť povinne finančný fond, ktorý môžu dopĺňať aj z iných zdrojov, napríklad od donorov, a to fyzických i právnických osôb, poplatkami za zničenie alebo stratu zapožičaných učebníc, finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti, projektov, od samosprávnych celkov a podobne. Finančné prostriedky učebnicového fondu môžu byť poskytnuté na úhradu špecifických vzdelávacích pomôcok, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so špecifickými potrebami alebo pre naplnenie školského vzdelávacieho programu.
Za zriadenie fondu a jeho riadne vedenie bude zodpovedný riaditeľ školy. Školy budú takto spolutvorcami učebnicovej politiky, budú musieť efektívnejšie, racionálnejšie a predvídavejšie nakladať nielen s finančnými prostriedkami na to určenými, ale aj s učebnicovým fondom, ktorý budú spravovať. Ak napríklad škola ušetrí finančné prostriedky, môže ich využiť na nákladnejšie jazykové či iné odborné učebnice neskôr. Okrem toho, že školy napĺňajú štátny vzdelávací program, ktorý je obsiahnutý v školskom vzdelávacom programe, je v ňom zahrnutá aj unikátna vzdelávacia časť špecifická len pre danú školu, a teda jej pokrytie učebnými textami je taktiež možné z učebnicového finančného fondu.
Zákon špecifikuje aj zloženie jedenásťčlennej schvaľovacej komisie so stálymi členmi a najmä dôrazom na doplnenie komisie o piatich zástupcov odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov z praxe, ako aj vylúčením autorov a recenzentov z účasti v nej, aby sa predišlo konfliktom záujmov, čo je opäť zmena oproti doterajšiemu stavu. Dodržaním zásady transparentnosti bude aj zverejnenie termínu zasadnutia komisie 14 dní pred zasadnutím, jej zloženia a programu na webovom portáli ministerstva školstva. Pre kontinuálne naplnenie edičných požiadaviek je stanovené zasadnutie komisie minimálne raz mesačne. Významným doplnením je aj zavedenie explicitnej zákonnej možnosti ministerstva v prípadoch osobitného zreteľa, napríklad pri postihnutí školy živelnou pohromou alebo jej lokalizáciou v regióne alebo jeho časti s veľmi nízkym sociálnym zabezpečením detí na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhovanou zmenou zákona kladiem dôraz na komplexnosť z pohľadu liberalizácie učebnicovej politiky na tak potrebnú možnosť výberu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre pedagógov, ktorí najlepšie dokážu vyhodnotiť vhodnosť ich využitia pre konkrétnu skupinu žiakov, na podnetnejšiu aktivizáciu autorov nových učebníc, na decentralizáciu a prenesenie zodpovednosti na školy samotné, na transparentné a rovné podmienky pri udeľovaní doložiek, na konkretizáciu podmienok udeľovania schvaľovacích doložiek i kreovania a fungovania schvaľovacej komisie, ako aj na efektívnejšie a racionálnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na učebnice, učebné texty a pracovné zošity podľa reálnych potrieb škôl.
Tento model je iný, ako sme boli zvyknutí doposiaľ. A ja osobne som presvedčený, že nielen dozrel čas na zmenu, ale tá je priam nutná. Rovnako ako som presvedčený, že toto je len prvý krok, ďalšie budú spojené s čoraz žiadanejšou digitalizáciou, kde nákladovosť na učebnice výrazne klesne. A možno sa raz dopracujeme i do štádia, keď nebudú musieť existovať schvaľovacie doložky štátnych orgánov, pretože bude jasné a samozrejmé pre všetky zúčastnené strany, že to, čo je dôležité a podstatné a v súlade s ústavnými, demokratickými, etickými a morálnymi princípmi, je obsiahnuté v učebných materiáloch pre tých, ktorých máme vzdelávať, pre deti.
Z tohto miesta vás teda všetkých, ktorým záleží na tom, aby vzdelávanie a školstvo napredovalo, žiadam o podporu predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 11:33 - 11:37 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatívu pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, stanovenie jasných, zrozumiteľných a transparentných hmotných i procesných pravidiel pre udeľovanie schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, stanovenie práv a povinností ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity sú dôležitou a významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa s nimi dostávajú do kontaktu od ich vstupu do základnej školy a sú nositeľmi informácií v prípade učebníc a učebných textov a prostredníkmi pre upevňovanie učiva v prípade pracovných zošitov. Ich význam je neodškriepiteľný pre všetky vzdelávacie predmety a sprevádzajú žiakov a študentov počas celého štúdia. Už dlhodobo pedagógovia volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety.
Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia sú nedostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a tak dochádza k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy.
Väčšina štátov Európskej únie dokázala trh učebníc liberalizovať a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc, ktorý dokáže reflektovať dynamické zmeny vo vede, technike i spoločnosti a tým umožniť i kvalitnejšiu aktualizovanú prípravu pre žiakov a študentov.
Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu. Vypúšťa odporúčacie doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá, v podobe upresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie.
Rovnako je upresnené zloženie, frekvencia i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie. Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia.
Ministerstvo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou spolu i s ich vydavateľmi je povinné zverejniť i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku i normatív na učebnice pre školy. Školy povinne zriadia účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy, ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc. Ministerstvo však môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Toľko na úvod, ďakujem a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:29 - 15:32 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na ministra spravodlivosti Gábora Gála vo veci národného projektu Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledujúcu interpeláciu poslanca.
Mediácia ako mimosúdna činnosť, pri ktorej na nej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, je od jej zavedenia zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii stále iba v štádiu rozbehu. Tento efektívny a racionálny inštitút, ktorým možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových i pracovnoprávnych vzťahov, stále nemá dostatočnú verejnú a inštitucionálnu podporu, a len s veľkými ťažkosťami sa prediera do povedomia a využívania fyzickými i právnickými osobami. Pri nadmernej zaťaženosti súdnictva predlžuje sa finančná, časová i vecná dostupnosť práva pre všetkých. Aj na základe týchto skutočností bol v programovom období v rokoch 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 114 310 eur vytvorený a schválený národný projekt Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Tento projekt v prioritnej osi sleduje zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva so špecifickým cieľom zvýšenia kvality a posilnenia nezávislosti súdneho systému, a to vytvorením zákonných podmienok na postúpenie sporu súdom na mediáciu, zvýšením povedomia o podstatne nižšej finančnej náročnosti mediácie ako alternácie k súdnemu konaniu, zvýšením podpory súdov pri presadzovaní mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a propagáciou mediácie. Vzhľadom na to, že projekt by sa mal blížiť do svojho finále, a viditeľný verejný efekt riešenia sporov prostredníctvom inštitútu mediácie je stále nízky i vzhľadom na môj záujem o danú problematiku a záujmy občanov Slovenskej republiky interpelujem vás nasledovnými otázkami:
Akým spôsobom a s akým výsledným efektom boli doposiaľ naplnené ciele uvedeného národného projektu?
Ako predbežne komplexne hodnotí ministerstvo úspešnosť národného projektu, predovšetkým aký pozitívny reálny dopad mal projekt na verejnosť a vyššiu dostupnosť práva?
Aká vysoká je personálna a inštitucionálna zapojenosť do národného projektu a aký dopad mala zvýšená propagačná činnosť na verejné povedomie a výkon mediačnej činnosti?
V akom štádiu realizácie sa v súčasnosti národný projekt nachádza a aké konkrétne kroky ešte ministerstvo vykoná pre reálne naplnenie cieľov projektu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 10:02 - 10:04 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegovi poslancovi Mizíkovi za jeho vecné zhodnotenie a vyjadrenie vlastného názoru na problém mobbingu a bossingu, resp. na problém, ktorý sa týkal môjho predloženého návrhu.
Na druhej strane musím povedať, že nie všetko, čo ste hovorili, súvisí s tým, ako som to vysvetlil, pretože áno, máte pravdu v tom, že centrum poradenstva príde na školu, zistí, aká je tam psychosociálna klíma. Na základe anonymných dotazníkov vyhodnotí situáciu, odporučí riaditeľovi školy, aby upustil od niektorých svojich praktík, prípadne, aby sa pokúsil o nápravu v riešení problémov v kole..., v pracovnom kolektíve, ale v konečnom dôsledku zodpovednosť za vyriešenie týchto problémov nebude mať centrum, ale zriaďovateľ. Čiže ak riaditeľ školy nedodrží to, na čo ho upozornilo centrum, tak v tomto prípade nastupuje Košický samo..., teda nastupuje zriaďovateľ, samosprávny kraj, ktorý má zo svojej pozície možnosť zasiahnuť veľmi radikálne, a to aj odvolať riaditeľa z funkcie. Že to sme sa asi možno nepochopili, že to poradenské centrum nemá funkciu sankcionovať ani funkciu prinútiť riaditeľa, aby urobil nápravu, len odporúčať, odporúčaciu funkciu a vyhodnocovaniu na základe anonymných dotazníkov.
No a ešte čo sa týka toho mobbingu a bossingu, áno, šíri sa ako epidémia po celom Slovensku. Z mnohých kútov Slovenska dostávam správy zo škôl, že učitelia na pracovisku nemajú vytvorené priaznivé podmienky, že nálady voči, nálady sa zhoršujú, že riaditelia škôl si voči nim dovoľujú veci, ktoré by si predtým nedovolili, a povedzte mi nejaký vlastný návrh alebo vašej strany, ako chcete týmto veciam zamedziť. Rád sa k tomu...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.2.2019 9:45 - 9:55 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, medziľudské vzťahy veľmi hlboko zasahujú do života každého jedinca, ovplyvňujú jeho fyzickú i mentálnu existenciu, pracovné výkony, ďalšie vzťahy a tým aj celú komunitu spoločnosti. Každý človek pozná, aké náročné je neprenášať pracovnú nespokojnosť či problémy do domáceho prostredia a, naopak, aké ťažké je bez zdravotných následkov zvládať každodenný stres a povinnosti, a nehovoriac o tom, že ak sa v domácom, pracovnom alebo oboch prostrediach súčasne objavujú rôzne formy nežiaduceho ľudského správania, prejavujúce sa rozličnými druhmi týrania a šikanovania, tak často prechádzajú do patologického stavu, keď majú miesto, keď tieto formy správania dlhodobý a zväčša gradujúci charakter. Obzvlášť je táto situácia nebezpečná v prostredí, kde intenzívne ovplyvňovanie iných je každodenným cieľom, a školské prostredie takýmto prostredím bezpochyby je. Dlhodobá psychická záťaž, osobné problémy, frustrácia, syndróm vyhorenia, to všetko sú mimoriadne vplyvné faktory, ktoré pôsobia na správanie a konanie ľudí v pracovných kolektívoch.
Pedagogické kolektívy v tomto nie sú výnimkou a ich homogenizácia v zastúpení pohlaví a často i veku zohráva taktiež negatívnu úlohu. Reálny pohľad do fungovania týchto pracovných tímov sprostredkovaný narastajúcim množstvom podnetov a sťažností zo strany pedagógov, ako aj moja vlastná skúsenosť ma priviedli k tomu, aby som sa hlbšie zaoberal problematikou týchto vzťahov na školských pracoviskách a hľadal riešenia na uvoľnenie stupňujúceho sa napätia v nich. Je nemysliteľné, aby mobbing alebo bossing boli každodennou súčasťou života školy, miesta, kde sa denne vychovávajú a vzdelávajú deti, miesta, kde sa takýmto negatívnym prejavom má predchádzať v detskom kolektíve, a nie ich viesť k pravému opaku, miesta, ktoré má byť bezpečným prostredím pre mladú formujúcu sa generáciu a ktoré mimoriadne hlboko ovplyvní jej ďalšiu existenciu a tým i našu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, náčrt problematiky školského prostredia takpovediac z inej strany, otvára priestor na uskutočnenie opatrení pre odhalenie sociopatologických javov v pedagogických kolektívoch a ozdravenie vnútornej klímy. Mobbing, rôzne druhy skrytého šikanovania na pracovisku sú častokrát ťažko odhaliteľné, pretože sa odohrávajú za zatvorenými dverami alebo tak nenápadne, že zostanú bez povšimnutia ostatných, pokiaľ človek postihnutý týmito prejavmi nevyjde so svojou nespokojnosťou von. No i vtedy sa to môže zdať ostatným neuveriteľné, takže takýto človek sa namiesto pochopenia a riešenia problémov dostane do závozu a pôsobí ako nespokojenec, frfloš, ktorý si kompenzuje osobné neúspechy na pracovisku. Pomaly, ale isto sa takto kolektív rozkladá a namiesto empatie, kolegiálnej pomoci a spolupráce nastupujú boje, rozdelenie tímu na tábory a napätie graduje.
Riaditeľ školy okrem technicko-organizačných, pedagogických a ďalších úloh musí pôsobiť ako tímlíder, ako človek, ktorý vníma jednotlivé pozitíva a negatíva členov tímu, ale i samotnej skupiny a sám alebo sprostredkovane prostredníctvom odborníkov pôsobí na jeho dobré fungovanie. Poznám prípady, keď riaditelia škôl v spolupráci so psychológmi cielene pracujú na tímovom rozvoji a duchu, ale tieto prípady sú pomerne dosť ojedinelé. Zriaďovateľ, hoci nesie svoj diel nemalej zodpovednosti za fungovanie školy, ktorú zastrešuje, má v prípadoch rozvrátených pedagogických kolektívov takmer pozíciu štatistu. Jeho kompetencie zasiahnuť do daného stavu sú veľmi, veľmi malé. V prípade, keď riaditeľ nekoná v najlepšej viere v prospech pedagogického kolektívu, prípadne ho nemôže ihneď odvolať a hľadať nového, nemôže sám prijať opatrenia, aby mohol zmeniť psychosociálnu klímu na škole, a pokiaľ sa mu daný stav nepodarí účinne a rýchlo zvrátiť, nerozpadne sa len pedagogický kolektív na problémovej škole, ale tieto skutočnosti budú mať negatívny vplyv na edukáciu a jej kvalitu, ako aj na dobré meno školy, prípadne môže to viesť až k jej strate či zatvoreniu.
Celé spektrum uvedených aspektov prinieslo množstvo otázok, na ktoré bolo potrebné nájsť nielen odpovede, ale najmä riešenie, a som presvedčený, že riešením je zákonná úprava, ktorá by pomohla predchádzať a účinne riešiť sociopatologické javy v pedagogických kolektívoch. Zo zákona č. 317/2009 Z. z. § 5 ods. 1 vyplýva, že „pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi má právo na“, citujem, „zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností, najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb, ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia, predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností, výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií, kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykoná, objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.“
Podľa môjho názoru rovnako by mal mať však právo na kvalitné pracovné prostredie a pracovnú klímu bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Toto právo je potrebné uviesť do života a reálne zabezpečiť práve pre mimoriadne zlý stav v pedagogických tímoch na školách, dlhodobo sa prejavujúcich v podobe sociopatologických javov v nich pôsobiacich. Naplnenie tohto práva je vhodné realizovať prostredníctvom povinností riaditeľov škôl, minimálne raz za školský rok alebo aj na podnet zamestnancov preveriť za aktívnej participácie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie psychosociálnu klímu v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiaduce patologické javy a prijať opatrenia na ich odstránenie, ako aj prevenčné opatrenia. Týmto bude aj cielene naplnené zákonné ustanovenie § 55 už uvedeného zákona, kde sa uvádza, že riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov, čo nebude iba formálnou záležitosťou, ale presne cieleným odborným pôsobením na pedagogický kolektív a existujúce javy v ňom.
Zároveň sa prostredníctvom preverenia psychosociálnej klímy na pracovisku odhalia patologické javy, ktoré by inak vôbec nevyšli na svetlo, a to sa týka aj bossingu páchaného nadriadenými na podriadených. Zárukou anonymity a odborného posúdenia celej situácie sú práve centrá pedagogicko-psychologického poradenstva, ktoré sú aj odborne kompetentné na navrhovanie riešení pri prevencii a odstraňovaní sociopatologických javov na pracovisku.
Ako som už uviedol, zriaďovateľ má zviazané ruky pri riešení niektorých problémov, pretože ako samostatný právny subjekt môže vstupovať do práv a povinností školy, tiež samostatného právneho subjektu, len na základe zákona.
Obdobný problém riešil pán kolega Petrák v zákone č. 596/2003 Z. z. v súvislosti so školskou inšpekciou a marením výkonu školskej inšpekcie zo strany riaditeľov škôl na tejto, na predchádzajúcej schôdzi. Školská inšpekcia, hoci je povinná vykonávať kontrolu na školách, môže konať len na základe zákona ako samostatný právny subjekt. Preto sme v návrhu zákona mysleli i na túto skutočnosť a rozšírili sme právo zriaďovateľa, ktorý na základe písomnej výzvy a po márnom uplynutí lehoty na splnenie povinnosti pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia, prostredníctvom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sám poverí centrum na preverenie psychoso..., na preverenie psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiaduce patologické javy. Následne na odporúčanie centra prijme také opatrenia, aby sa čo najúčinnejšie zredukovali negatívne javy v pedagogickom kolektíve do vymenovania alebo ustanovenia do funkcie nového riaditeľa, keďže tohto ria..., keďže toho riaditeľa, ktorý zámerne splnil zákonné požiadavky alebo ich opomenul, odvolá.
Vážené kolegyne, vážené, vážení kolegovia, gradácia negatívnych prejavov v medziľudských vzťahoch takmer na každom kroku v rámci spoločnosti je zjavná. Nie je v našich možnostiach skúmať ich príčiny, túto úlohu prenecháme sociológom a psychológom, no dôsledky musíme znášať každodenne. Pokiaľ je v našich možnostiach pomôcť odhaliť a zamedziť ďalšej eskalácii sociálnopatologických javov v pedagogických kolektívoch, je našou povinnosťou tak urobiť. Mobbing a bossing sa šíri takmer ako epidémia a musíme hľadať všetky prostriedky na ich zastavenie a zmiernenie dopadov najmä na deti, v ktorých sa všetky školské aktivity a klíma úzko dotýkajú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.2.2019 9:39 - 9:42 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je zavedenie účinnejšieho postupu pri odhaľovaní, odstraňovaní a prevencii nežiaducich patologických javov v pedagogických kolektívoch, rozšírenie práv pedagogických a odborných zamestnancov a rozšírenie povinností riaditeľov škôl a školských zaradení a posilnenie práv zriaďovateľov v súvislosti s preverovaním psychosociálnej klímy v pedagogickom kolektíve so zameraním na odhaľovanie patologických javov a ich následnému odstráneniu a prevencii.
Pracovné prostredie a pracovná atmosféra sú dôležitým faktorom nielen úspešnosti podávaných pracovných výkonov, ale z dlhodobého hľadiska pôsobia aj na zdravotný stav zúčastnených. Obzvlášť to platí v pedagogických kolektívoch, ktorých účastníci primárne pôsobia vo výchove a vzdelávaní žiakov, a táto mimoriadne psychicky náročná činnosť môže deformovať i sociálne vzťahy a väzby v pedagogickom kolektíve. Zároveň medzi každým účastníkom pracovného procesu a organizáciou vznikajú problémy v pretrvávajúcich vzťahoch, čo je ďalším dôvodom, prečo je dôležité venovať pozornosť psychosociálnej klíme v pedagogickom kolektíve. V neposlednom rade sú to aj individuálne problémy členov kolektívu, ktoré v sebe zahŕňajú prejavy workoholizmu, syndróm vyhorenia, prejavy diskriminácie, šikanovania, rôzne formy obťažovania, psychický teror, teda mobbing a bossing. Prax jednoznačne ukazuje, že spoločenský, pracovný, sociálny i individuálny tlak pôsobiaci na členov pedagogického kolektívu spôsobuje rapídne zhoršovanie vzťahov na školských pracoviskách, a to aj v spojitosti s reálne nedostatočným povinným mechanizmom odhaľovania, odstraňovania a prevencie nežiadúcich patologických javov v týchto kolektívoch.
Navrhované znenie zákona upravuje rozšírenie práv pedagogických a odborných zamestnancov o kvalitné pracovné prostredie a pracovnú klímu bez nadmerne zaťažujúcich patologických javov v pedagogickom kolektíve. Ukladá povinnosť riaditeľom škôl minimálne raz za školský rok alebo aj na podnet zamestnancov preveriť prostredníctvom centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie psychosociálnu klímu v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiaduce patologické javy a prijať opatrenia na ich odstránenie, ako aj prevenčné opatrenia.
Zákon rozširuje právo zriaďovateľa na základe písomnej výzvy a po márnom uplynutí lehoty na splnenie povinnosti pre riaditeľa školy alebo školského zariadenia prostredníctvom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie preveriť psychosociálnu klímu v pedagogickom kolektíve so zameraním na nežiaduce patologické javy a prijať opatrenia na ich odstránenie. Zároveň zriaďovateľ vyvodí dôsledky voči riaditeľovi, ktorý opomenul alebo nesplnil požiadavky podľa písomnej výzvy podľa osobitného predpisu, čiže ho odvolá. Toľko na úvod.
Ďakujem a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 9:44 - 9:51 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, učiteľská profesia patrí medzi najnáročnejšie profesie bez ohľadu na zemepisné súradnice, štátne zriadenie či čas. Okrem odovzdávania, upevňovania a overovania vedomostí a zručností, poskytovania prehľadu vzdelania prehlbuje schopnosť uplatniť sa, nájsť deťom svoje miesto v živote. Výchovou a vzdelávaním im dávame do ruky pomyselnú udicu a učíme ich chytať ryby, aby sa neskôr nestali závislí len na ich dodávkach samotných. Učitelia okrem priamej pedagogickej činnosti komunikujú a riešia problémy s rodičmi, riešia problémy detí samotných, pripravujú sa na vyučovanie, musia zvládnuť množstvo administratívnych úkonov, venujú sa mimoškolskej činnosti i príprave a realizácii súťaží a olympiád pre jednotlivé predmety.
Každý štát, ktorému záleží nielen na jeho existencii samotnej, ale i na kvalite a dĺžke jeho existencie, a tým aj jeho občanov, by mal naozaj zodpovedne pristupovať k výchove a vzdelávaniu detí, pretože raz ho budú riadiť ony a jeho súčasní predstavitelia budú od ich rozhodnutí závislí.
Ak hovoríme o kvalite výchovy a vzdelávania detí, musíme hovoriť aj o kvalite vzdelávaní, kompetenciách a starostlivosti o tých, ktorí priamo na vzdelávacom a výchovnom procese participujú, a to sú pedagogickí a odborní pracovníci. Doposiaľ platný zákon č. 317/2009 Z. z. bol od svojho vzniku osemkrát novelizovaný. Na jednej strane by sa reálne novelami, ktoré sú dobre pripravené, mal zákon upravovať tak, aby zohľadňoval nové situácie, správanie, práva a povinnosti, ktoré prax ukázala. Na druhej strane časté novelizácie môžu pokriviť duch zákona a prispieť k právnej neistote.
Preto pozitívne hodnotím komplexnosť zákona ako takého, jeho systematického členenia a nového spracovania vrátane vykonávacieho predpisu.
Taktiež pozitívne hodnotím podrobnú kategorizáciu pedagogických zamestnancov, ich náplň práce, kompetencie i požiadavky na výkon práce takéhoto pracovníka, aj keď panujú určité formulačné nezhody pri ich zavedení, kategorizačných pojmov a ich naplnenie, sú to ďalších cizelovaním odstrániteľné problémy.
Čo naozaj vítam, je explicitne uvedená ochrana pedagogických zamestnancov nielen pred neodborným zasahovaním do ich profesionálnych, ale najmä ich ochrana pred sociálnopatologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
Okrem spomínaných pozitív mám však aj množstvo výhrad k zákonu, okrem formulačných nepresností, predimenzovania vzdelávaní a najmä ich časových dotácií a následne neadekvátne zvýšenie platových podmienok pedagógov, nedostatočnej kontroly akreditovaných subjektov poskytujúcich vzdelávanie, najmä ich kvality, množstvo zvýšených byrokratických úkonov, nízku motiváciu pre absolvovanie ďalšieho vzdelávania.
Sú najmä dva zásadné body, pri ktorých by som sa chcel dnes ešte pristaviť a s ktorými nie je možné sa stotožniť. Tento zákon predpokladá zrušenie kreditového systému a s tým aj spojených príplatkov pre pedagógov do roku 2023. Stanovenie nových pravidiel pre odmeňovanie pedagógov, čiže aj zrušenie ich kreditového hodnotenia, by bolo namieste vtedy, ak by ruka v ruke s novými požiadavkami na atestácie a vzdelávanie učiteľov boli prijaté také zákonné normy, ktoré by minimálne tieto kreditné príplatky zahŕňali v primeranej mzde pre pedagógov tak, aby - ako bolo deklarované v Národom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý schválila táto vláda - sa každoročne navyšovali mzdy pedagógov tak, aby dosiahli 85 % miezd vysokoškolsky vzdelaných v roku 2027.
Úplne najlepším riešením by bolo poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom takú mzdu, aby sa mohli venovať vzdelávaniu iných a seba a nemuseli byť existenčne závislí na príplatkoch.
Zvýšenie mzdy prostredníctvom profesijného rozvoja bude náročnejšie časovo aj finančne, ako uvádza Slovenská komora učiteľov, ktorá v rozporovom konaní predložila 41 pripomienok, z ktorých ministerstvo školstva akceptovalo 14. A ja ich v tomto vyhlásení podporujem. V skutočnosti si v podstate táto vláda iba naoko preplatila čas, pretože riešiť tento problém bude musieť vláda nasledujúca.
Ďalšou novinkou, ktorá je schovaná medzi benefitmi pre pedagogických a odborných pracovníkov v § 82, sú tzv. vakancie, ktoré majú za účel pomôcť predchádzaniu syndrómu vyhorenia a iným negatívnym javom spôsobenými pracovnou činnosťou v tomto záťažovom prostredí. Počas ich trvania sa môže vo vyspelých krajinách, ako je napríklad Fínsko, učiteľ venovať samovzdelávaniu, zbieraniu nových skúseností a poznatkov z iných krajín a podobne s tým, že poberá určitý percentuálny podiel svojho platu.
V tomto návrhu je expressis verbis uvedené, že, citujem: "Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti najviac na jeden školský rok, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonával pracovnú činnosti nepretržite najmenej desať rokov. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za čas prerušenia výkon pracovnej činnosti nepatrí mzda alebo plat." Koniec citácie.
Čiže ak sa učiteľ rozhodne po 10 rokoch praxe práce v školstve pre ročné voľno, jediným benefitom je to, že mu riaditeľ je povinný podržať pracovné miesto, ale počas celého trvania tohto voľna nebude poberať žiadnu náhradu mzdy, čo je nedôstojné a míňa to celý účel a zámer vakancií. Viem, že pracovné miesto učiteľa sa v niektorých regiónoch Slovenska považuje za lukratívne, a tým by jeho strata pre učiteľa bola nadmerne zaťažujúca. No nerieši to jeho existenciu počas trvania vakancií. Bolo by namieste, keby takýto pedagóg dostával aspoň 50 % fixného platu ako náhradu mzdy, aby mohol dôstojne a plnohodnotne čas na regeneráciu a ďalší rozvoj využiť.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vždy platilo a platí, že ak sú doma spokojní rodičia, ich deti sú rovnako spokojné, pretože ich pozitívne nastavenie rodinnej mikroklímy ovplyvňuje všetkých jej účastníkov. Rovnako to platí pre všetky tímy či spoločnosti, obzvlášť pre školy. Intenzívne ovplyvňovanie sa všetkých navzájom má vplyv nielen na klímu ako takú, ale aj na pocit bezpečia a pracovný výkon, teda aj na úspešnosť. Záleží nám na úspešnosti našich detí, ako aj školstva, v ktorom sú hlavnými hráčmi práve pedagogickí a odborní zamestnanci, pretože je našou povinnosťou venovať im náležitú pozornosť.
V predloženej podobe sa táto pozornosť stráca v zásadných bodoch súvisiacich s nastaveným finančným ohodnotením. A toto je potrebné zmeniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2019 16:37 - 16:53 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ochrana ľudských práv a nediskriminácia nie je lokálnou záležitosťou s ohľadom na základné ľudské práva. Okrem toho, že tento globálny problém prekračuje akúkoľvek územnú špecifikáciu bez ohľadu na ekonomickú a sociálnu vyspelosť, je potrebné neustále dbať na dodržiavanie práv a povinností v súvislosti s ľudskými právami a nediskrimináciou jednak zo strany inštitúcií verejnej správy, ako aj na skupinovej či individuálnej úrovni. Keďže o jednoznačnosti potreby ochrany nie sú žiadne pochybnosti, dôležité je nájsť vhodné spôsoby a formy, ako ich priebežne uskutočňovať.
Pravdou je, že európske krajiny sú v tomto smere veľmi dôsledné a od polovice 20. storočia dosiahli veľký pokrok v tejto oblasti. Môžeme povedať, že patríme k nim a progres je viditeľný, len škoda, že ešte stále nie je dostatočne citeľný. Slovenská republika viazaná medzinárodnými zmluvami a dohovormi zriadila zákonom č. 308/1993 Z. z. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako samostatnú právnickú osobu patriacu do rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti. Toto stredisko od roku 2004 pôsobí ako slovenský antidiskriminačný orgán pre posudzovanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Uspokojili sme sa so strohým a okliešteným zákonným vyjadrením a pre občana je to ďalšia formálna inštitúcia, o ktorej buď nemá informácie, alebo ak aj nejaké získa, vie o konkrétnom probléme, mu to v konečnom dôsledku nepomôže vyriešiť alebo aspoň získať podporu a spôsob, ako môže problém riešiť. A nie je to len osobná skúsenosť občanov, ktorá svedčí o formalizme, ale každý, kto disponuje zdravým rozumom, sa po prečítaní zverejnenej správy o činnosti strediska napríklad za rok 2017 minimálne pozastaví nad činnosťou tohto strediska s celoslovenskou pôsobnosťou.
V uvedenej správe sa okrem iného uvádza, že stredisko prijalo 70 podnetov, z ktorých bolo deväť odôvodnených podľa antidiskriminačného zákona a podalo dve žaloby v danom roku. Uskutočnilo (zaznievanie gongu), uskutočnilo deväť prevenčných vzdelávacích aktivít pre ústredné orgány štátnej správy i pre verejnú správu, kde na dvoch, a to pre Magistrát hlavného mesta Bratislava boli štyria účastníci a pre ministerstvo hospodárstva, kde bolo osem účastníkov na základe vlastnej ponuky. Celkovo stredisko uvádza 125 vzdelávacích aktivít na základných a stredných školách a 23 na pôde rôznych inštitúcií s celkovou účasťou 3 933 ľudí, z toho 53 aktivít, čiže 36 % v Bratislavskom kraji, no v Prešovskom kraji sedem aktivít, to je len 5 % a v Košickom kraji päť aktivít, čo sú len 3 %.
V rámci pôsobenia na sociálnych sieťach na Facebooku stránka, ako citujem: "Stránka strediska na sociálnej sieti Facebook si za rok 2017 upevnila svoje postavenie a získala 254 lajkov. Ku koncu roka 2017 stredisku bolo kliknutých 440 lajkov a za rok 2017 stredisko zdieľalo na sociálnej sieti Twitter 94 príspevkov a od založenia účtu nadobudlo 59 sledujúcich. Od minulého roku tak stredisko získalo takmer 20 nových sledujúcich." Toto sú skutočne smerodatné údaje o činnosti strediska.
Ďalej stredisko vypracovalo a následne prostredníctvom svojho webového sídla zverejnilo celkovo 22 odborných stanovísk vo veciach súvisiacich s porušením zákazu diskriminácie, z toho 12 identifikovalo chránený dôvod. Autorsky a edične pripravilo a vydalo 5 titulov, ktoré boli zverejnené na jeho webovom sídle, všetky sú správy hodnotiace a výskumná a jednu detskú maľovanku.
Vo výročnej správe o hospodárení za rok 2017 stredisko uvádza záväzný limit dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 na financovanie jeho činnosti v sume 553 242 eur na bežné výdavky, z čoho na základné platy bolo čerpané vo výške 183 306 eur, odmeny boli čerpané vo výške 21 925 eur, na poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpaných vo výške 83 472 eur, čo je celkom 288 703 eur, čiže 52,18 % z celkového finančného limitu, ktorý bol kompletne vyčerpaný a žiadne iné príjmy uvedené nie sú.
Z pohľadu občana, bežného človeka, sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ak má vôbec o ňom vedomosť, javí ako formálna inštitúcia za viac ako pol milióna eur ročne bez akéhokoľvek pozitívneho dopadu na riešenie jeho problémov a bez schopnosti priniesť mu v budúcnosti prostredníctvom svojej prevenčnej činnosti či reálnej pomoci želateľné výsledky.
Ako poslanec Národnej rady som osobne niekoľkokrát intervenoval v prospech občanov, ktorých práva boli pošliapané a domáhali sa spravodlivosti. Zväčša išlo o učiteľov, ktorí sa na svojom pracovisku stretávali s bossingom, či inými formami diskriminácie. Napriek počiatočnému záujmu zo strany predstaviteľov strediska pre ľudské práva vypočuť si ich problémy ani v jednom prípade stredisko nepokračovalo vo veci a vyhodnotilo sťažnosti podávateľov ako neopodstatnené alebo nepreukázateľné. Osobne som sa stretol s riaditeľkou strediska a hovoril s ňou nielen o daných prípadoch, ale aj o nedostatočnom zviditeľňovaní sa strediska, ktoré okrem pár ľudí na Slovensku zrejme nikto nepozná. Bolo mi povedané, že stredisko väčšinou robí osvetovú činnosť, v rámci ktorej na školách organizuje diskusie o šikanovaní žiakov, či iných formách diskriminácie. Ani raz sa však pracovníci strediska nestretli s učiteľmi v zborovniach, aby si vypočuli ich názory týkajúce sa bossingu či mobingu a ponúkli im pomocnú ruku pri riešení týchto problémov. Riaditeľka strediska to zdôvodnila tým, že riaditelia škôl im bránia v tom, aby vstúpili na ich pôdu a mohli si vypočuť názory učiteľských kolektívov. A bez súhlasu riaditeľa školy pracovníci strediska nemôžu svojvoľne vstupovať na pôdu školy. Poradil som jej, aby tak robili cez zriaďovateľov škôl, ktorí majú viac možností, ako presvedčiť riaditeľov škôl o potrebe a dôležitosti sledovať vzťahy v kolektíve, zlepšovať psychickú klímu na pracovisku a predchádzať tak vzniku sociálnopatologických javov. Výhovorky na nedostatočné personálne zabezpečenie strediska či finančnú poddimenzovanosť, v tomto prípade neobstoja.
Inštitúcia takéhoto charakteru jediná svojho druhu a postavenia na Slovensku by mala mať ako prvoradý záujem šíriť informácie o svojej činnosti, aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí, ale byť aj dostatočnou oporou pre tých, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii a potrebujú pomoc. Žiaľ, výsledok na základe mojich osobných skúseností je taký, že všetci tí, ktorým som poradil, aby sa obrátili na stredisko pre ľudské práva, boli sklamaní z liknavosti a alibizmu pracovníkov strediska, ktorých podnety postupne zametali pod koberec. Keby mohli, určite by nám radi porozprávali o svojich skúsenostiach. Na stredisko sa už nikto z nich nikdy viac neobráti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, konečne po dlhých apeláciách tu máme návrh zákona, ktorý aspoň čiastočne rieši adekvátne zmeny nielen v existencii a fungovaní Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ale aj jeho poslaní a kompetenciách. Jeden zo zásadných dôvodov, prečo tieto zmeny nastávajú, však nie je to, o čom som hovoril pred chvíľou, ale to, že stredisko má dodnes akreditačný status B. Ten sa udeľuje štátom, ktorý národné, ktorých národné ľudskoprávne inštitúcie sú len čiastočne v súlade s Parížskymi princípmi. Status stredisko získalo od medzinárodného výboru pre inštitúcie ľudských práv ICC ešte v roku 2007 a zachovalo si ju aj v marci 2014, keď výbor ICC opäť poukázal na jeho nedostatky, napr. pokiaľ ide o možnosti strediska predkladať správy a odporúčania týkajúce sa akejkoľvek veci o ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku vláde, parlamentu alebo iným orgánom, či podporovať súlad národných predpisov záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dokumentov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. A keďže v medzinárodnom meradle máme záujem získať status A, bolo potrebné po dvanástich rokoch pristúpiť konečne ku zmenám.
Takže z uvedeného vyplýva, že nie stav ľudskoprávnej ochrany vôbec a funkčnosti daného strediska, ale zmena medzinárodného statusu je primárnym účelom, čo potvrdzuje aj všeobecná časť dôvodovej správy, kde je uvedené, citujem: "Účelom predloženého návrhu zákona je vytvorenie súladu právnej úpravy slovenskej národnej inštitúcie pre ľudské práva s požiadavkami rezolúcie č. 48/134 Valného zhromaždenia OSN z 20. decembra 1993 o národných inštitúciách na presadzovanie a ochranu ľudských práv, tzv. Parížske princípy." Pripomienkové konanie, ako uvádza doložka, no aj samotní aktéri, ako sú mimovládne organizácie, ktoré podali hromadnú pripomienku, či centrum samotné uverejnené na stránke slov-lex.sk nebolo dostatočné.
Návrh zákona, ako bolo deklarované, bol vypracovaný v súlade s Parížskymi princípmi, ktoré v sebe zahŕňajú šesť hlavných kritérií:
1. čo najširší mandát založený na univerzálnych štandardoch ľudských práv, vrátane dvojitej zodpovednosti za podporu, ale aj ochranu ľudských práv zahŕňajúcej všetky ľudské práva,
2. nezávislosť od vlády,
3. nezávislosť garantovanú ústavou a právom,
4. adekvátne vyšetrovacie právomoci,
5. pluralizmus prostredníctvom členstva a efektívnej spolupráce,
6. adekvátne ľudské a finančné zdroje.
Pri pohľade na navrhnuté zmeny v zložení, kreácii a kompetenciách rady vrátane úpravy jej názvu, doby trvania mandátu jej členov a dôvody pre odvolania z rady, explicitné vyjadrenie kompetencií centra a jeho úloh, spôsobu výberu výkonného riaditeľa, jeho kompetencií i vymedzenia základných predpokladov pre vymenovanie za člena rady i výkonného riaditeľa by sme mohli nadobudnúť dojem, že boli riadne splnené všetky kritériá Parížskych princípov. Nie je to však tak.
Ako uvádza dôvodová správa k všeobecnému politickému odporúčaniu EKRI č. 2, orgány pre rovnosť, citujem: "Orgány pre rovnosť musia byť nezávislé predovšetkým od štátu, aby mohli riešiť problematiku rovnosti, diskriminácie a intolerancie spôsobom, ktorý považujú za vhodný, bez zasahovania z akejkoľvek strany. Nezávislosť je nevyhnutným predpokladom efektívnosti a vplyvu orgánov pre rovnosť."
Už samotný fakt, že jedného člena rady vymenúva predseda vlády, i keď na základe návrhov mimovládnych organizácií, sa javí nedodržiavaním kritérií a nezávislostí od vlády. Nehovoriac o tom, že nezávislosť tohto druhu inštitúcií je zaručená aj finančnou nezávislosťou. Je na zváženie, či každoročné schvaľovanie finančných prostriedkov pre stredisko, ako aj pre verejného ochrancu práv, je práve vhodným riešením, pretože takto sú tieto inštitúty závislé na rozhodnutí výkonnej a následne aj zákonodarnej moci. Prijateľnejším riešením by bolo zákonné percentuálne stanovenie objemu financií z HDP, čo by zaručovalo vyššiu stabilitu nezávislosti.
Rovnako si nie som istý, či sedem nových pracovníkov - doposiaľ ich stredisko má šestnásť - je dostatočný personálny objem na riadne plnenie úloh v celoslovenskej pôsobnosti, keďže stredisko je dlhodobo personálne poddimenzované a okrem centrály v Bratislave má svoje regionálne kancelárie v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Žiline. Regionálne kancelárie, či iné detašované pracoviská nie sú priamo zakotvené v zákone, rovnako ako ich organizačné, hmotné a personálne zabezpečenie, čo je zjavným nedostatkom, pretože by to posilnilo a podporilo nielen širšiu a dôkladnejšiu pôsobnosť, ale i dôveru v túto národnú inštitúciu.
Skutočne intenzívne však vnímam aj skutočnosť, že pri príprave tohto zákona nebola vôľa reálne a jednoznačne upraviť kompetencie, úlohy i participáciu na nich verejného ochrancu práv a strediska, a tým je táto novela iba jednostranne zameraná, čo nezamedzí kolíziám v budúcnosti.
Zmena zákona o Slovenskom národnom centre pre ľudské práva prináša niektoré pozitívne zmeny, ktoré by mali byť samozrejmosťou pre prácu vo verejnom záujme, ako i napr. verejné vypočutie kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa, zverejňovanie mena, mien i profesných životopisov týchto uchádzačov, možnosť podávania námietok voči ich kandidatúre, zloženie rady, určenie konkrétnych časových limitov na vyjadrenie, vymenovanie, odstúpenie členov rady, stanovenie kvóra pre uznášaniaschopnosť rady i v špecifickom prípade pri odvolávaní riaditeľa, spôsob kontroly nakladania s finančnými prostriedkami i postih pri nedodržaní platných účtovných pravidiel, ako aj legálna definícia bezúhonnosti a spôsobilosti pre výkon čestnej funkcie člena rady, ako aj výkonného riaditeľa. No ak chceme riešiť, ak chceme naozaj riešiť problém, tak by sme mali komplexne a nielen čiastočne, čo v konečnom dôsledku spôsobí ďalšiu novelizáciu tohto zákona. Mali by sme prihliadnuť na pripomienky ľudí, ktorí prakticky i teoreticky sa problematike ochrany ľudských práv a nediskriminácie reálne venujú a hľadať čo najlepšie východiská pre zlepšenie pôsobenia všetkých týchto inštitúcií pre občana.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ochrana ľudských práv, a pred akoukoľvek formou diskriminácie, je vecou nás všetkých a bolo by veľmi naivné si myslieť, že v rozvinutých spoločnostiach sa tento fenomén vyskytuje v minimálnej miere. Rovnako je naivné si myslieť, že mne sa to nemôže stať. Ak sa viem účinne brániť, som na tom ešte dobre, ale je mnoho ľudí, ktorí to z rôznych dôvodov nedokážu alebo po vyčerpaní všetkých legálnych i finančných prostriedkov, pretože je to vždy nákladné, najmä pri rýchlosti a kvality rozhodovania našich súdov už nevládzu alebo nemôžu. A tu môžeme pre nich niečo podstatné a užitočné urobiť my, pretože ako uvádza dôvodová správa k všeobecnému politickému odporúčaniu EKRI č. 2, citujem: "Ľudia vystavení diskriminácii a intolerancii sa v snahe čeliť nerovnosti stretávajú s mnohými problémami a prekážkami. Mnohí z nich nemajú kapacitu ani prostriedky na uplatňovanie svojich práv. Dôležitou úlohou orgánov pre rovnosť, je pomôcť im pri tom. V druhom kroku títo ľudia často potrebujú osobnú a emocionálnu podporu, aby boli schopní čeliť diskriminácii alebo intolerancii, s ktorou sa stretávajú. V ďalšom kroku potrebujú právne poradenstvo, aby im boli vysvetlené ich práva a možnosti ich uplatňovania. Následne potrebujú právnu pomoc, aby sa mohli obrátiť na verejné aj súkromné inštitúcie, rozhodovacie orgány a súdy s cieľom domáhať sa svojich práv."
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:08 - 19:16 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pamätám si časy ako mnohí z vás, kedy vysokoškolské vzdelanie bolo veľmi málo dostupné. Prijímanie na štúdium bolo limitované štátom a stranou a ideológia bola súčasťou vzdelávacieho procesu. Vzdelanie bolo síce zdarma, ale len pre veľmi malý okruh ľudí, ktorí prešli sitom náročných prijímacích skúšok. Pravdou však je, že záujem o štúdium bol oveľa vyšší ako počet študentov, ktoré mohli vysoké školy prijať do prvého ročníka. Samotné štúdium prebiehalo najmä v knižniciach a študovniach a hoci neexistoval elektronický porovnávací systém a diplomové práce sa klepali na písacích strojoch, ich výsledky boli častokrát podkladom na skriptá či odborné učebnice. Nič nie je ideálne, ani čierne a ani biele. Aj vo vtedajšej dobe prebiehala tichá korupcia a klientelizmus.
Dnes je vysokoškolské štúdium oveľa dostupnejšie, a to nielen počtom vysokých škôl, rozmanitosťou študijných odborov, ale aj zmenou kritérií na jeho nástup prijímania na štúdium. Rozhodujú o tom vysoké školy a univerzity samotné na základe zákonných noriem, ktoré ich nelimitujú v počte prijatých študentov. Pokiaľ vysoká škola má akreditáciu, môže vyučovať, udeľovať akademické tituly, vykonáva výskum, vydáva publikácie, zúčastňuje sa na medzinárodných grantových projektoch rovnako ako jej študenti. Tí dnes okrem jazykovej vybavenosti majú možnosť pôsobiť na zahraničných univerzitách a zbierať skúsenosti, ktoré môžu aplikovať doma.
Okrem toho i spôsob štúdia sa zmenil, pretože väčšina z nich vymenila študovne a čitárne za pohodlie kaviarne či izby s laptopom na kolenách a prístupom na internet. Milióny megabajtov informácií z celého sveta, ktoré môžu preštudovať a využiť pri vypracovaní prác. Áno, doba sa zmenila. Zrýchlila sa a technológie pokročili natoľko, že nemusia aj týždeň pohnúť sa od laptopu a majú informácie, ale napríklad aj jedlo, ktoré si môžu zabezpečiť online.
Poviete si, čo im vlastne chýba? Alebo čo vôbec chýba v tomto systéme? Prečo sa niektorým nechce produkovať vlastné myšlienky? Nemajú tú schopnosť? Alebo sú len pohodlní? Čo potom robia na vysokej škole, keď im táto schopnosť chýba? A ako sa zapoja do pracovného procesu, keď už teraz, keď sú plní energie, nie sú schopní podať adekvátny výkon? Je to neschopnosť alebo pohodlnosť, ktorá priviedla niektorých študentov k nekalým praktikám pri vysokoškolskom štúdiu a získaniu vysokoškolského titulu podvodným spôsobom? Veď v porovnaní s predošlým storočím je štúdium oveľa komfortnejšie.
No ešte viac je zarážajúce, že doposiaľ chýba legislatívny základ, ktorý by chránil a pozitívne diskriminoval tých študentov, ktorí zvyšujú kredibilitu vysokoškolského štúdia, a veľmi dôsledne a zásadne deklaroval neprípustnosť podvodného konania a boli podľa neho vyvodené dôsledky.
A práve preto s mojimi kolegami predkladáme návrh zákona, ktorého cieľom je podľa českého vzoru vytvorenie legislatívneho základu na komplexné riešenie problematiky podvodného konania spočívajúceho najmä v plagiátorstve pri záverečných prácach či ich vypracovaní inou osobou pri získavaní akademického titulu so sankciou vyhlásenia neplatnosti takéhoto štúdia a následným odobratím akademického titulu. Cieľom je ochrana akademických hodnôt a poctivých a slušných ľudí, ktorí na vysokých školách vyučujú a študujú.
Navrhujeme presný postup, akým vysoká škola zrealizuje konanie pri vyhlásení neplatnosti vykonania štátnej skúšky, jej súčasti rigoróznej skúšky, jej súčasti alebo obhajoby dizertačnej práce. K vyhláseniu neplatnosti je kompetentný rektor vysokej školy, kde bola daná skúška alebo obhajoba vykonávaná, ktorý, ak by bol za taxatívne vymedzených podmienok z konania vylúčený, tak náhradného rektora pre toto konanie určí ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Konanie o neplatnosti začne rektor z vlastnej iniciatívy alebo riadne odôvodneného podnetu v zákone vymedzenej lehote. Dôležité miesto v konaní má sedemčlenná prieskumná komisia zložená zo šiestich pedagógov a jedného študenta, ktorá predkladá svoje odborné stanovisko rektorovi. Rektor rozhoduje v konaní o neplatnosti do 150 dní od jeho začatia a proti jeho rozhodnutie nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Podanie správnej žaloby má odkladný účinok a teda správna žaloba je obranným prostriedkom pre účastníka konania na zvrátenie rozhodnutia rektora.
Prechodné ustanovenie zákona uvádza, že hoci v práve je retroaktivita ako taká neprípustná, v tomto prípade ide o nepravú retroaktivitu, ktorá prípustná je, ako to uviedol v uznesení Najvyšší súd Slovenskej republiky z 29. júna 2010. Citujem: "Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, na základe ktorých podľa predchádzajúcej právnej normy došlo k vzniku určitých právnych vzťahov. O nepravú retroaktivitu môže ísť napriek tomu, že zákonodarca prípadne novým správnym predpisom zároveň s účinnosťou do budúcna prinesie určité zmeny aj tých práv alebo povinností, ktoré vznikli za platnosti skoršieho zákona. Nepravá retroaktivita teda nebráni zákonodarcovi novou právnou úpravou vstúpiť aj do tých právnych vzťahov, ktoré vznikli na základe skôr prijatej právnej normy a meniť ich režim."
Pán predsedajúci, môžem vás poprosiť, ja tiež, keď kolegovia vystupovali, tak som ich počúval a...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Jasné, jasné, nech sa páči. Poprosím vás, páni poslanci!

Žarnay, Oto, poslanec NR SR
"Za prípustné sa považuje, pokiaľ nová právna úprava, uznávajúc práva a povinnosti nadobudnuté podľa skoršieho právneho predpisu, zavádza do budúcna nový režim a mechanizmus uplatnenia týchto práv, alebo pokiaľ právam nadobudnutým za skoršej právnej úpravy priznáva odo dňa účinnosti neskoršej právnej úpravy nový obsah. V konečnom dôsledku nepôsobí nepravá retroaktivita do minulosti. Akceptuje stav, ktorý nastal za skôr platnej a účinnej právnej úpravy. Tento stav ale rieši až v čase účinnosti novej právnej úpravy." Toľko citácia z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Európou sa na mnohých miestach pretriasali škandály, ktoré súviseli s plagiátorstvom a tým aj s podvodným získaním akademických titulov. Slovensko nie je v tomto výnimočné. No skúsme sa zaradiť medzi tých výnimočnejších tým, že nebudeme iba prihliadať na podvodné konania, konštatovať stav, ale budeme s takýmito praktikami aj zásadným spôsobom bojovať a nedovolíme, aby nečestnosť a istý druh arogancie držal prím nad slušnosťou a poctivosťou. Podporením tohto návrhu zákona by sme sa nemuseli ďalej zaoberať potupnými kauzami a venovali sa iným dôležitým spoločenským veciam.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis