Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 16:01 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 16:01 - 16:14 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, o riaditeľoch škôl sme na pôde Národnej rady Slovenskej republiky hovorili v rôznom kontexte už mnohokrát. Možno si poviete, že toho bolo dokonca už priveľa a nie je potrebné v ešte väčšej miere riešiť otázky s touto funkciou spojené. Prv, kým sa budem venovať sumárnemu pohľadu na funkciu riaditeľa školy, dovolím si začať číslami zverejnenými za školský rok 2018/2019 Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré hovoria o počte tzv. štátnych škôl, čiže ich zriaďovateľom sú samosprávne jednotky ako mestá, obce a samosprávne kraje, a teda, že máme zaradených do siete škôl takýchto 1177 základných škôl, 145 gymnázií, 337 stredných odborných škôl a 6 konzervatórií, čiže spolu 1665 škôl. Samozrejme, ešte okrem základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení. Čiže pokiaľ hovoríme o riaditeľoch škôl, hovoríme o pomerne veľkom množstve riadiacich pracovníkov so širokými kompetenciami a právomocami a veľkou zodpovednosťou. Riaditeľ školy riadi všetky oblasti života školy, organizačnú, ekonomickú, personálnu, technickú, hospodársku, v súlade s platnými právnymi normami. Zároveň vykonáva priamu pedagogickú činnosť, realizuje plán rozvoja školy a rozhodovacie právomoci v rámci prenesenej štátnej správy v prvom stupni. Reprezentuje ako štatutár právny subjekt, čiže školu smerom navonok, komunikuje s verejnosťou, rodičmi, podieľa sa na živote a rozvoji obce či mesta.
Človek, ktorý chce byť riaditeľom školy, musí spĺňať zákonné kritériá pre výkon funkcie ako pedagóg podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zároveň sa však výber riaditeľa školy riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. V skutočnosti teda riaditeľ školy by mal byť pedagóg odborne zdatný, manažér so záberom v ekonomickej, právnej i technickej oblasti, skvelý rečník a komunikátor s rôznymi skupinami ľudí, vizionár a lokálpatriot.
Na obsadenie tejto funkcie zriaďovateľ vyhlási verejne výberové konanie s termínom podania prihlášok do výberového konania s náležitosťami, ktoré musia kandidáti spĺňať a predložiť, ako aj termín a miesto konania výberového konania. V praxi sa však stáva, že zriaďovateľ zmení termín alebo miesto, prípadne čas výberového konania a niektorí uchádzači sa o novom termíne dozvedia v zmenený deň konania, deň vopred, prípadne vôbec. Takto nastavené podmienky pre dostupnosť funkcie riaditeľa školy sú však zjavne diskriminačné a je v záujme všetkých budúcich uchádzačov o túto funkciu, aby neboli opomínané ich práva a podmienky, pre dostupnosť funkcie boli pre všetky rovné. Takto opomenutý kandidát sa môže domáhať síce svojich práv, no vzhľadom na dĺžku všetkých konaní spojených či už so sťažnosťami alebo žalobami je ich reálna vymožiteľnosť minimálna vzhľadom aj na obťažnosť dokazovania. Preto navrhujeme uviesť v zákone povinnosť pre zriaďovateľa ako vyhlasovateľa výberového konania bezodkladne oznámiť zmenu miesta, času alebo dátumu výberového konania všetkým uchádzačom, najneskôr však dva pracovné dni pred jeho konaním a to na svojom webovom sídle a na viditeľnom a dostupnom mieste v mieste konania. K samotnej skutočnosti zmeny miesta, času alebo dátumu konania výberového konania však môže dôjsť len v závažných prípadoch osobitného zreteľa, čiže sa týmto eliminuje priestor na svojvôľu a diskriminačné konanie v prípade zriaďovateľa.
Rovnako jednoznačne sme uviedli v návrhu zákona právo všetkých uchádzačov, ktorí splnili zákonom požadované kvalifikačné a ďalšie predpoklady, ako je napríklad bezúhonnosť, ktorá je v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch ponímaná prísnejšie ako v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, predložili požadované dokumenty a ktorí riadne a včas podali vyhlášku do výberového konania, aby sa výberového konania zúčastnili. Súčasťou priložených dokumentov je aj návrh rozvoja školy alebo školského zariadenia. Novou požiadavkou, ktorá by mala byť súčasťou profesijného životopisu, je uvedenie roku a miesta výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a rovnako aj dôvod ukončenia tejto funkcie. Pre posudzovanie vhodnosti kandidáta na funkciu riaditeľa školy, či školského zariadenia sa tieto informácie javia ako relevantné, najmä ak súvislosti s výkonom predošlej verejnej funkcie došlo k odvolaniu na základe zákonných dôvodov. Zároveň však zámerom je aj eliminácia špekulatívnych postupov, keď vedúci pracovník z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť, aby predišiel svojmu odvolaniu a tak sa mohol opätovne o funkciu uchádzať.
Môžem poprosiť, pán kolega Podmanický, keby ste prestali rozprávať, lebo mňa to osobne vyrušuje? Ďakujem.
Dôležitou súčasťou výberového konania do funkcie riaditeľa školy, či školského zariadenia je výberová komisia. Výberovú komisiu tvorí rada školy rozšírená o zástupcov okresného úradu v sídle kraja a školskej inšpekcie v prípade škôl a školských zariadení zriaďovaných obcou alebo mestom, samosprávnym krajom, okrem stredných škôl. V stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj sú súčasťou výberovej komisie zástupcovia okresného úradu v sídle kraja, štátnej školskej inšpekcie a samosprávneho kraja, pri stredných zdravotníckych školách aj zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetci členovia výberovej komisie majú riadny hlas. Rady škôl majú 5 až 11 členov. V praxi sa môže stať a stáva, že výberová komisia má v konečnom počte párny počet členov, čo v konečnom súčte hlasov pre jednotlivých kandidátov môže spôsobiť a spôsobuje patovú situáciu. Preto je potrebné, aby zriaďovateľ ako vyhlasovateľ výberového konania bol povinný vždy zabezpečiť nepárny počet členov výberovej komisie, aby nedošlo k mareniu alebo aj manipulovaniu výberového konania, čo v návrhu zákona tiež uvádzame.
Posledným kameňom úrazu v súvislosti s výberovým konaním do funkcie riaditeľa školy je požiadavka verejného vypočutia jednotlivých kandidátov. V súčasnosti je situácia taká, že výberová komisia, pokiaľ nie je limitovaná zákonom alebo podzákonným predpisom, zvyčajne hlasovaním účasť verejnosti na vypočutí kandidátov nepovolí. Zákon o organizácii štátnej správy v školstve a školskej samospráve a ani zákon o výkone práce vo verejnom záujme explicitne nezakazuje a ani nepovoľuje účasť verejnosti na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy. Ministerstvo vnútra inštruuje rady škôl, že keďže zákon to explicitne nedovoľuje, tak sú výberové konania neverejné. Vzhľadom na uvedený právny stav, ale i vzhľadom na dôležitosť funkcie riaditeľa školy z hľadiska komunity i výkonu prenesenej štátnej správy považujeme za dôležité dať veci na správnu mieru a explicitne uviesť vypočutie kandidátov na funkciu riaditeľa školy za verejné.
Verejnosť ako kontrolný a zároveň i priamo dotknutý prvok by mala byť vnímaná pozitívne. Účasť verejnosti na verejnom vypočutí kandidátov okrem vytvorenia si úsudku o jednotlivých kandidátoch, ich schopnostiach a zručnostiach je zárukou aj predchádzania diskriminačného posudzovania a neštandardných postupov výberovej komisie, ako aj predchádzaniu plagiátorstva pri predkladaní návrhov rozvoja školy alebo školského zariadenia jednotlivými kandidátmi. Zároveň je však aj demokratickým prvkom, ktorý posilňuje zainteresovanosť členov komunity na jej živote a riadení na lokálnej úrovni.
Návrh zákona zároveň obsahuje aj osobitné povinnosti zriaďovateľa a výberovej komisie pre verejné vypočutie kandidátov. Zriaďovateľ ako vyhlasovateľ výberového konania je povinný zabezpečiť dostatočne veľkú miestnosť na realizáciu výberového konania, keďže kapacita miestností je limitujúcim faktorom pre účasť verejnosti a dôstojný a nerušený priebeh výberového konania, napríklad aj za účasti príslušníka mestskej polície, pokiaľ by mal indície, ktoré by nasvedčovali rušeniu alebo mareniu verejného vypočutia
Povinnosťou výberovej komisie je zabezpečiť nestranný a zákonný priebeh výberového konania, ako aj poučiť zúčastnenú verejnosť o pravidlách správania sa počas verejného vypočutia. Zákonný priebeh výberového konania priamo súvisí i s ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a právami kandidátov na funkciu riaditeľa školy, ktoré týmto zostanú nedotknuté, keďže verejné vystúpenie je súčasťou práce a postavenia riaditeľa školy.
Verejné vypočutie kandidáta v rámci výberového konania nie je nóvum v rámci verejnej správy. V určitých prípadoch je právo účasti verejnosti na výberovom konaní zakotvené priamo v zákone. Zákonná úprava jednoznačne ukladá verejné vypočutie kandidátov na post sudcu alebo riaditeľa RTVS. Verejnosť sa môže zúčastniť celého výberového procesu a získať tak všetky informácie o osobe uchádzača. To isté platí pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS, kde v zmysle zákona sa vykonáva verejné vypočutie uchádzača o túto pozíciu, ktoré je priamo vysielané na webovom sídle Národnej rady. Prihlásením sa do týchto výberových konaní uvedené osoby dobrovoľne súhlasia s obmedzením ich práva na ochranu osobnosti. Mestá a obce realizujú verejné vypočutie kandidátov na posty riaditeľov mestských podnikov, takže verejné vypočutie kandidáta na funkciu riaditeľa školy, ktorých zriaďovateľom je mesto, obec či samosprávny kraj, je v prenesenom význame tiež sčasti mestským a sčasti štátnym podnikom, ktorý neprodukuje zisk, ale poskytuje služby, čiže vzdelanie a výchovu. Tie sa na zisk pretransformujú až v budúcnosti a teda je to dlhodobá investícia do komunity, ktorú spravujú, ale mimoriadne dôležitá a potrebná.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, krehkosť demokracie a jej jednotlivých súčastí nás neustále presviedča o tom, že je potrebné dôsledne a pozorne sledovať jej uplatnenie vo všetkých oblastiach verejného života. Ľudský faktor, aj keď to neradi priznávame, je sám jej prekážkou, ak povýši vlastné záujmy a prospech nad záujmy komunity, ako vlastné ciele vedú k uzurpácii väčšieho podielu moci na úkor ostatných. Ak budeme nad tým neustále len privierať oči či dívať sa inam, tak nám to bude prerastať cez hlavu a dostane sa to do bodu, kedy už logická a systémová oprava nebude možná. A áno, takéto situácie nastávajú aj pri výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia.
Ako som na začiatku vystúpenia uviedol, dotýka sa to 1665 základných a stredných škôl, okrem základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení. Škôl, kde pracuje niekoľko tisíc pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov. Škôl, ktoré navštevuje niekoľko tisíc detí a žiakov, o ktorých sa starajú tisícky zákonných zástupcov. Nemožno teda marginalizovať celú problematiku a dívať sa na uvedené problémy cez prsty. Školy ovplyvňujú tisícky ľudí a pomáhajú dotvárať obraz demokracie spoločnosti. A najmä možnosťou priamej participácie na jej tvorbe a dodržiavaní už na školách vytvárame budúci predobraz celej krajiny, štátu a v súčasnosti sa snažíme vrátiť dôveru ľudí v jej praktickú realizáciu.
Žiadam preto všetkých, všetkých vás, kolegyne a kolegov, ktorým záleží na demokratických princípoch, aby ste tento návrh podporili.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 15:55 - 15:58 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov. Cieľom predkladanej novely zákona je jednoznačné vymedzenie podmienok vyhlásenia a konania výberových konaní na funkciu riaditeľa školy, explicitné zaručenie rovnakých práv, rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu všetkých prihlásených uchádzačov na funkciu riaditeľa školy a zavedenie princípu verejnosti do vypočutia jednotlivých kandidátov na funkciu riaditeľa školy a posilnenie demokratických procesov.
Postavenie a výkon funkcie riaditeľa školy v sebe zahŕňa špecifiká, ktoré sú jedinečné a pomerne široké. Výber správneho kandidáta na túto funkciu je zárukou na progresívne smerovanie školy i obce, keďže dobrá škola môže byť pre občana aj jeden z dôvodov, prečo v obci zostať, aj keď je potrebné dochádzať za prácou inam.
Výber riaditeľa školy sa riadi najmä zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. No bez splnenia kritérií podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa uchádzač o funkciu riaditeľa školy do výberového konania ani nedostane. Vzhľadom na nejednoznačnosť zákonných ustanovení sa ich rôznym výkladom v praxi stáva, že dochádza k manipulácii výberových konaní na funkciu riaditeľa školy, ako napríklad svojvoľná zmena termínu výberového konania bez riadneho upovedomenia všetkých prihlásených kandidátov alebo ich upovedomenia deň pred konaním výberového konania, znemožnenie účasti verejnosti na vypočutí uchádzačov o funkciu riaditeľa školy bez výslovného zákonného zákazu komplikovanosti a nejednoznačnosti rozhodovacích procesov, keďže výberové komisie majú párny počet, nečestnosti zo strany uchádzačov pri predkladaní koncepcie rozvoja školy, keďže bez verejnej kontroly sa plagiátorstvo ľahšie ukryje, rovnako aj neštandardných postupov výberových komisií pri uprednostňovaní vytipovaných kandidátov, prípadne výkon úsluh v prospech členov výberovej komisie a ďalších javov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné vniesť do výberových konaní viac transparentnosti a vytvorením zákonného limitu zamedziť nežiaducim javom. Predovšetkým princíp verejnosti v súvislosti s verejným vypočutím uchádzačov o funkciu riaditeľa školy pôsobí ako kontrolný bod, ktorý umožňuje občanom, pedagógom, študentom i rodičom byť pri výbere človeka, ktorý bude riadiť a organizovať život detí i zamestnancov, a zároveň je kontrolným mechanizmom pre postup a rozhodovacie procesy výberových komisií a pre prezentáciu uchádzačov samotných. Rovnako nutné sa javí explicitné zaručenie rovnakých práv pre všetkých uchádzačov o funkciu riaditeľa školy i ich zodpovedajúcej povinnosti uviesť všetky relevantné informácie a predložiť požadované doklady. Upresnenie práv a povinností vyhlasovateľa výberového konania i výberovej komisie zaručí nielen dodržiavanie práv uchádzačov o funkciu riaditeľa školy, ale prinesie aj tak žiadaný demokratický, rovný a priamy prístup k tejto funkcii a zároveň prinesie vyššiu zainteresovanosť členov komunity do jej života a riadenia na lokálnej úrovni.
Toľko na úvod a viac potom k tomuto zákonu v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 18:11 - 18:13 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu zákona o mene a priezvisku (tlač 1392). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:38 - 14:43 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K pánovi kolegovi Mizíkovi, bohužiaľ, stojíme na odlišných stranách barikády a pri tomto návrhu zákona s vami absolútne nemôžem súhlasiť, že je to krok dozadu, pretože nežijeme v roku 1989, v čase totalitného režimu, ale žijeme v demokratickej spoločnosti. Ak vám vyhovovali učebnice v socializme, tak tie už nemusia vyhovovať učiteľom a žiakom, ktoré sú v súčasnosti. Ale vy ste odporcom liberalizácie a znovu pripomeniem len to, čo som hovoril minule. Ak vaša strana má zásadné pripomienky voči školstvu alebo nejaké návrhy, ako ho reformovať a meniť, za tie tri roky ste už mohli prísť s nejakým konkrétnym návrhom a mohli sme sa ním zaoberať. Bohužiaľ, vaša strana nič také nepredložila.
Chcel by som ešte dokončiť tie pripomienky pani poslankyne Zimenovej, keď hovorila o tom, že sa jej zdá to obdobie príliš, príliš krátke. To prechodné obdobie myslím. Podľa môjho názoru a názoru predkladateľov sa mi to nezdá krátke, pretože keď ste podrobne čítali tú, ten návrh a tie záverečné ustanovenia, bolo jasne napísané, že dokedy má, dokedy je platnosť tohto zákona, ktorý v súčasnosti platí, a teda že učebnice, ktoré budú distribuované do konca kalendárneho roku 2019, budú distribuované obvyklým spôsobom, pokiaľ sa jedná o tie dobiehajúce učebnice, učebné texty, a až od 1. januára 2020, až potom by mal nabehnúť nový systém, kedy by školy mali dostať finančný normatív. Ale keby tento návrh prešiel, tak už od apríla tohto roku, 2019, by mohli vydavateľstvá, vydavateľstvá vydať alebo ponúknuť školám, ponúknuť učiteľom možnosť zapojiť sa do tvorby učebníc a mali by na to minimálne teda skoro celý rok na to, aby tie učebnice mohli po schválení, po udelení schvaľovacej doložky aj vytlačiť. Čiže rok, hej, zhruba. Neviem, no asi je to uhol, uhol pohľadu.
A ešte jednu, jednu poznámku, ktorú ste hovorili, či z toho finančného fondu, ktorý dostanú školy od ministerstva školstva, a z tých finančných prostriedkov, či sa budú môcť finančné prostriedky použiť aj na zakúpenie iných učebníc. Tam, čo ste čítali, že položka iné. Áno, určite áno. Veď práve o to ide v tom systéme, že škola si bude môcť ušetriť v rámci toho fondu peniaze aj na ďalší školský rok a z neho kupovať knihy rôzneho charakteru, čiže nielen tie, ktoré získali schvaľovaciu doložku, ale napríklad aj drahé učebnice anglického jazyka alebo tie knihy pre špeciálne, pre špeciálne, čo ste hovorili, pre ten úzky okruh detí, ktoré to potrebujú.
Na záver chcem ešte povedať toľko, že tento návrh nevznikol od zeleného stola, ale bol prekonzultovaný s odbornou verejnosťou aj so zástupcami vydavateľstiev, ktorí po pripomienkovaní s týmto návrhom súhlasili. Neznamená to, že tento návrh nemá svoje chyby, slabiny, slabšie miesta, nazvime to, ako chceme, som veľmi rád, že ste s týmito pripomienkami vyšli, ale myslím si, že nám všetkým záleží na tom, aby výsledky vzdelávania na Slovensku boli lepšie, aby výsledky testovania taktiež boli lepšie. A pokiaľ budeme stále, stále stáť len na jednom mieste a hovoriť o tom, ako je školstvo prehnité, ako je zlé, ako tu treba už konečne niečo zmeniť, ale neurobíme rázny krok dopredu, tak sa s tým, tak sa s tým nič neurobí a nepohneme sa.
Preto po vašich, aj po vašich pripomienkach som sa rozhodol, a to chcem aj teda verejne povedať, že zriadim v priebehu niekoľkých dní webovú stránku, kde bude tento návrh zákona zverejnený a tak vy, kolegovia, ako aj zástupcovia odbornej verejnosti, aj učitelia budú môcť pripomienkovať tento návrh. Na základe vyhodnotenia týchto pripomienok o šesť mesiacov, pokiaľ návrh neprejde teraz, o šesť mesiacov ho znovu predložím už aj s danými pripomienkami.
Toľko, ďakujem za vašu ochotu a rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 14:36 - 14:38 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti chcem ešte zareagovať na faktické poznámky svojich kolegov, lebo som nestihol v tej odpovedi.
Vrátim sa ešte k pani kolegyni Zimenovej, ktorá hovorila o tom, že; pardon, teraz sa mi to pomiešalo trošku... (Rečník listoval vo svojich podkladoch.) Tak teraz to neviem spomenúť, som si to zapisoval všetko, ale... Pani kolegyňa hovorila o tom, že; môžete to pripomenúť. Neviem, sakra!
Tak najskôr začnem pánom Sopkom, lebo toto mám pred sebou. Nepochopil som veľmi, celkom, nepochopil som celkom, ako ste to, ako si to myslel s tým fondom. Spomínal si, že školy už teraz dostávajú v rámci normatívu finančné prostriedky určené na fond pre knižnice a že sa obávaš toho, že tie byrokratické pravidlá, ktoré platia v súčasnosti, by platili automaticky aj v prípade, že by sa normatív navýšil o finančný príspevok určený na zakúpenie odborných učebníc pre školy. Ja som, ja sa domnievam, že ten normatív, ktorý by bol podľa tohto návrhu určený primárne na zakúpenie odborných učebníc, by nesúvisel s knižnicami na škole, ale že by sa, že by to bol špeciálny fond, ku ktorému by sa viazali iné pravidlá než k pravidlám, ktoré sú určené pre knižnice. Hej, neviem.
Taktiež čo sa týka toho navýšenia normatív, to som vám hovoril. Ja pustím pána Mizíka a ešte sa potom vrátim k tomu, dobre?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 14:30 - 14:32 hod.

Oto Žarnay
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 14:12 - 14:14 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Zimenovej za kritické pripomienky, ale myslím, že pripomienky, ktoré určite padnú na úrodnú pôdu a tento návrh sa o šesť mesiacov aj o niektoré z nich obohatí. Chcem jej poďakovať aj za to, že nevystupuje proti tomuto návrhu, ale s duchom tohto návrhu súhlasí a že ho aj podporí. Dovolím si teda v krátkej faktickej poznámke aspoň na niektoré veci reagovať.
Čo sa týka normatívu, tento návrh ráta s tým, že normatív sa navýši o finančné prostriedky určené na nákup učebníc. Čiže nebude to v rámci toho normatívu, ktorý je teraz, ale ministerstvo školstva v rámci schvaľovania rozpočtu v decembri roku 2019 by, ak by bol návrh prijatý, by muselo navýšiť normatív, ktorý by potom od nového roka 2020 školy mohli využiť na, aj na zakúpenie učebníc.
Čo sa týka schvaľovacej komisie, príliš podrobne; schvaľovacia komisia, išlo hlavne o to, že doteraz v schvaľovacej komisii sedeli len prevažne pracovníci ministerstva školstva a nie zástupcovia odbornej verejnosti. Čiže pre nás je dôležité, aby tam boli zástupcovia odborníci, aby tam neboli recenzenti a ľudia, ktorí sa podieľali na príprave učebníc, lebo je to konflikt záujmov.
Čo sa týka ďalej toho, že ako vydavateľstvá zistia, že ktoré učebnice chýbajú. Školy budú komunikovať priamo s vydavateľstvami, a teda aj priamo škola môže nahlásiť tomu príslušnému vydavateľstvu, že chýba jej daná učebnica z určitého predmetu alebo v rámci určitého ročníka. A v prípade tých nedostatkov, ktoré sa vyskytnú v učebniciach, tak podľa tohto návrhu by vydavateľstvo bolo nutné dané chyby opraviť a nanovo tú učebnicu vydať opravenú, celú učebnicu a distribuovať na školy na svoje náklady.
Ďalej, že tam chýba veľa, alebo že sú tam niektoré technické... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 11:39 - 11:51 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, každý, kto navštevoval základnú a strednú školu, vie, do akej miery ovplyvnila jeho učenie a pochopenie predmetného učiva učebnica. Tí skôr narodení nemajú veľkú skúsenosť s pracovnými zošitmi, ale skôr so zbierkami úloh, no v podstate každý dokáže na základe vlastnej empirickej skúsenosti priradiť určitú dôležitosť vlastného napredovania učebniciam, ktoré používal.
Pred širokou elektronizáciou bola kniha najdôležitejším zdrojom informácií. Dnes, keď čitateľská gramotnosť má klesajúcu tendenciu a čítanie informácií z printových zdrojov je značne na ústupe, je učebnica možno ešte dôležitejšia ako kedysi. Musí byť pripravená metodicky, informačne i graficky tak, aby zaujala, aby sa s ňou pomerne ľahko pracovalo deťom i pedagógom.
A keďže nie je výhradnou nositeľkou informácií, musí obstáť v konkurencii elektronických zdrojov. Môžeme reálne predpokladať, že digitalizácia bude čoraz viac prenikať aj do tejto oblasti a stane sa dominantnou. No vzhľadom na súčasný stav nie je možné, aby všetci žiaci zatiaľ disponovali elektronickými prostriedkami, ktoré by v rámci rovností šancí zabezpečili využívanie elektronických učebníc.
V mnohých oblastiach života, verejnej správy i v školstve došlo za posledné desaťročie k zmenám, no učebnicová politika je v našich podmienkach stále dinosaurus. Ešte v decembri 2010 Michal Rehuš, spolupracovník INEKO, napísal analytický dokument pod názvom Najlepšie zahraničné skúsenosti v učebnicovej politike, ktorý bol súčasťou projektu INEKO Monitoring obsahovej reformy školstva. V decembri 2018 vydal Parlamentný inštitút štúdiu pod názvom Učebnicová politika v Európe pre základné a stredné školstvo. Po prečítaní oboch a pohľade na reálny zákonný stav učebnicovej politiky u nás jednoznačne vyplýva, že sa nezmenilo za celú dekádu takmer nič. Žiaden pozitívny vývoj ani evolučné, a už vôbec nie revolučné zmeny, ktorých sa pedagógovia dožadujú.
Európsky región nie je jednotný v učebnicovej politike. Grécko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko sú štátmi s najstriktnejšími centralistickými pravidlami pre hodnotenie a výber učebníc. Na druhej strane spektra európskych krajín sú štáty ako Švédsko, Fínsko, Holandsko, Island, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, ktoré kompetencie súvisiace s hodnotením kvality učebníc a ich schvaľovanie pre vyučovací proces, ako aj ich obstarávanie plne prenechali školským samosprávam, školám a učiteľom a kde môže byť reálne akákoľvek učebnica, samozrejme, v súlade so základnými ústavnými a etickými princípmi.
Špecificky liberálne sú aj Poľsko, Portugalsko či Litva. A potom sa na starom kontinente nachádzajú štáty ako Česko, Slovensko, Taliansko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, ktoré oscilujú v pomyselnom stredovom pásme a aj medzi nimi sú významné rozdiely v učebnicovej politike.
Každý štát si vytvára túto politiku na základe vlastných tradícií a postojov, na základe priorít i rozpočtových možností. Postsocialistické krajiny prechádzajú najväčšími zmenami, pretože v rámci spoločenských zmien si vytvárajú nové systémy, svojské, ovplyvnené kultúrou a zvyklosťami, ich prehodnocovaním i hľadaním nových systémových zmien, ktoré sú vysoko individuálne a zároveň modifikujú už získané skúsenosti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prihliadajúc na dynamiku spoločenského vývoja i prehodnotením doterajšieho stavu po takmer ročnom úsilí spojenom so zbieraním podnetov, názorov, komunikáciou so zástupcami zúčastnených strán a hľadaním optimálnych riešení problémov s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, predkladám vám návrh, ktorý je v mnohom inovatívny a prináša tak potrebné zmeny. V súčasnosti učebnice financované štátom musia obsahovať schvaľovaciu doložku, ktorú však nemôže získať každá učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené konkurznou komisiou. Schvaľovaciu doložku získa len tá učebnica, ktorú konkurzná komisia stanoví za víťaza, resp. z navrhnutých viacerých víťazov rozhodne minister.
Pre školy sú k dispozícii učebnice, učebné texty a pracovné zošity obsahujúce tzv. odporúčaciu doložku, tie však štát zvyčajne nefinancuje. Na edičnom portáli ministerstva školstva tak okrem pár výnimiek je možné vidieť schválené učebnice, no takmer pre každý ročník a predmet je to iba jedna učebnica. Ani pri najlepšej vôli pedagógov pri realizácii frontálneho vyučovania nie je možné, aby jeden typ učebnice vyhovoval potrebám, schopnostiam, zručnostiam a tempu všetkých napríklad druhákov pri vyučovaní matematiky.
Preto navrhujeme, aby učebnice obsahovali len schvaľovaciu doložku a tú získali všetky učebnice, ktoré budú zodpovedať kritériám schvaľovacej komisie. Predkladateľom žiadostí na schvaľovaciu doložku bude vydavateľstvo, ktoré zabezpečí vlastné konkurzné konanie na učebnicu, ktorú predkladá, teda konkurz na učebnice nebude realizovať ministerstvo.
Rovnako bude predkladateľ zodpovedný za opravu prípadných chýb či nezrovnalostí, na ktoré má určenú zákonnú lehotu, a na základe márneho uplynutia i ďalšej zákonnej lehoty po písomnom upozornení ministerstvom ministerstvo schvaľovaciu doložku predkladateľovi, čiže vydavateľstvu, zruší.
Zákonom je stanovená lehota na vydanie schvaľovacej doložky ministerstvom, ako aj postup pre predkladateľa pri nesúhlasnom stanovisku schvaľovacej komisie, teda pri neudelení schvaľovacej doložky. Schvaľovacia doložka sa doposiaľ udeľovala na päť rokov. Tu navrhujeme jej udelenie na dobu neurčitú so zárukou inovácií a už spomínaných opráv predkladateľom.
Zavádza sa povinnosť uvádzať na portáli ministerstva školstva všetky učebnice, učebné texty a pracovné zošity spolu s kontaktom na predkladateľa. Ministerstvo je povinné viesť na svojom webovom portáli aj aktualizovaný zoznam akreditovaných recenzentov, prípadne ďalšie dôležité informácie spojené s recenzovaním učebníc. Po uplynutí prechodného obdobia stanoveného zákonom totiž skončí centrálne objednávanie a distribúcia učebníc ministerstvom, ale prejde na priamy kontakt, prejde sa do priameho kontaktu medzi školou a vydavateľstvom.
Ďalšie navrhované nóvum je, že ministerstvo vytvorí finančný normatív na žiaka na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktorým každý kalendárny rok pridelí školám finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie učebnicového fondu. Tieto finančné prostriedky budú teda účelovo viazané a školy budú viesť povinne finančný fond, ktorý môžu dopĺňať aj z iných zdrojov, napríklad od donorov, a to fyzických i právnických osôb, poplatkami za zničenie alebo stratu zapožičaných učebníc, finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti, projektov, od samosprávnych celkov a podobne. Finančné prostriedky učebnicového fondu môžu byť poskytnuté na úhradu špecifických vzdelávacích pomôcok, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so špecifickými potrebami alebo pre naplnenie školského vzdelávacieho programu.
Za zriadenie fondu a jeho riadne vedenie bude zodpovedný riaditeľ školy. Školy budú takto spolutvorcami učebnicovej politiky, budú musieť efektívnejšie, racionálnejšie a predvídavejšie nakladať nielen s finančnými prostriedkami na to určenými, ale aj s učebnicovým fondom, ktorý budú spravovať. Ak napríklad škola ušetrí finančné prostriedky, môže ich využiť na nákladnejšie jazykové či iné odborné učebnice neskôr. Okrem toho, že školy napĺňajú štátny vzdelávací program, ktorý je obsiahnutý v školskom vzdelávacom programe, je v ňom zahrnutá aj unikátna vzdelávacia časť špecifická len pre danú školu, a teda jej pokrytie učebnými textami je taktiež možné z učebnicového finančného fondu.
Zákon špecifikuje aj zloženie jedenásťčlennej schvaľovacej komisie so stálymi členmi a najmä dôrazom na doplnenie komisie o piatich zástupcov odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov z praxe, ako aj vylúčením autorov a recenzentov z účasti v nej, aby sa predišlo konfliktom záujmov, čo je opäť zmena oproti doterajšiemu stavu. Dodržaním zásady transparentnosti bude aj zverejnenie termínu zasadnutia komisie 14 dní pred zasadnutím, jej zloženia a programu na webovom portáli ministerstva školstva. Pre kontinuálne naplnenie edičných požiadaviek je stanovené zasadnutie komisie minimálne raz mesačne. Významným doplnením je aj zavedenie explicitnej zákonnej možnosti ministerstva v prípadoch osobitného zreteľa, napríklad pri postihnutí školy živelnou pohromou alebo jej lokalizáciou v regióne alebo jeho časti s veľmi nízkym sociálnym zabezpečením detí na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhovanou zmenou zákona kladiem dôraz na komplexnosť z pohľadu liberalizácie učebnicovej politiky na tak potrebnú možnosť výberu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre pedagógov, ktorí najlepšie dokážu vyhodnotiť vhodnosť ich využitia pre konkrétnu skupinu žiakov, na podnetnejšiu aktivizáciu autorov nových učebníc, na decentralizáciu a prenesenie zodpovednosti na školy samotné, na transparentné a rovné podmienky pri udeľovaní doložiek, na konkretizáciu podmienok udeľovania schvaľovacích doložiek i kreovania a fungovania schvaľovacej komisie, ako aj na efektívnejšie a racionálnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na učebnice, učebné texty a pracovné zošity podľa reálnych potrieb škôl.
Tento model je iný, ako sme boli zvyknutí doposiaľ. A ja osobne som presvedčený, že nielen dozrel čas na zmenu, ale tá je priam nutná. Rovnako ako som presvedčený, že toto je len prvý krok, ďalšie budú spojené s čoraz žiadanejšou digitalizáciou, kde nákladovosť na učebnice výrazne klesne. A možno sa raz dopracujeme i do štádia, keď nebudú musieť existovať schvaľovacie doložky štátnych orgánov, pretože bude jasné a samozrejmé pre všetky zúčastnené strany, že to, čo je dôležité a podstatné a v súlade s ústavnými, demokratickými, etickými a morálnymi princípmi, je obsiahnuté v učebných materiáloch pre tých, ktorých máme vzdelávať, pre deti.
Z tohto miesta vás teda všetkých, ktorým záleží na tom, aby vzdelávanie a školstvo napredovalo, žiadam o podporu predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 11:33 - 11:37 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatívu pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, stanovenie jasných, zrozumiteľných a transparentných hmotných i procesných pravidiel pre udeľovanie schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, stanovenie práv a povinností ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity sú dôležitou a významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa s nimi dostávajú do kontaktu od ich vstupu do základnej školy a sú nositeľmi informácií v prípade učebníc a učebných textov a prostredníkmi pre upevňovanie učiva v prípade pracovných zošitov. Ich význam je neodškriepiteľný pre všetky vzdelávacie predmety a sprevádzajú žiakov a študentov počas celého štúdia. Už dlhodobo pedagógovia volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety.
Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia sú nedostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a tak dochádza k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy.
Väčšina štátov Európskej únie dokázala trh učebníc liberalizovať a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc, ktorý dokáže reflektovať dynamické zmeny vo vede, technike i spoločnosti a tým umožniť i kvalitnejšiu aktualizovanú prípravu pre žiakov a študentov.
Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu. Vypúšťa odporúčacie doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá, v podobe upresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie.
Rovnako je upresnené zloženie, frekvencia i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie. Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia.
Ministerstvo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou spolu i s ich vydavateľmi je povinné zverejniť i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku i normatív na učebnice pre školy. Školy povinne zriadia účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy, ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc. Ministerstvo však môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Toľko na úvod, ďakujem a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:29 - 15:32 hod.

Oto Žarnay Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na ministra spravodlivosti Gábora Gála vo veci národného projektu Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku vám podávam nasledujúcu interpeláciu poslanca.
Mediácia ako mimosúdna činnosť, pri ktorej na nej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, je od jej zavedenia zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii stále iba v štádiu rozbehu. Tento efektívny a racionálny inštitút, ktorým možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových i pracovnoprávnych vzťahov, stále nemá dostatočnú verejnú a inštitucionálnu podporu, a len s veľkými ťažkosťami sa prediera do povedomia a využívania fyzickými i právnickými osobami. Pri nadmernej zaťaženosti súdnictva predlžuje sa finančná, časová i vecná dostupnosť práva pre všetkých. Aj na základe týchto skutočností bol v programovom období v rokoch 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 114 310 eur vytvorený a schválený národný projekt Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Tento projekt v prioritnej osi sleduje zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva so špecifickým cieľom zvýšenia kvality a posilnenia nezávislosti súdneho systému, a to vytvorením zákonných podmienok na postúpenie sporu súdom na mediáciu, zvýšením povedomia o podstatne nižšej finančnej náročnosti mediácie ako alternácie k súdnemu konaniu, zvýšením podpory súdov pri presadzovaní mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a propagáciou mediácie. Vzhľadom na to, že projekt by sa mal blížiť do svojho finále, a viditeľný verejný efekt riešenia sporov prostredníctvom inštitútu mediácie je stále nízky i vzhľadom na môj záujem o danú problematiku a záujmy občanov Slovenskej republiky interpelujem vás nasledovnými otázkami:
Akým spôsobom a s akým výsledným efektom boli doposiaľ naplnené ciele uvedeného národného projektu?
Ako predbežne komplexne hodnotí ministerstvo úspešnosť národného projektu, predovšetkým aký pozitívny reálny dopad mal projekt na verejnosť a vyššiu dostupnosť práva?
Aká vysoká je personálna a inštitucionálna zapojenosť do národného projektu a aký dopad mala zvýšená propagačná činnosť na verejné povedomie a výkon mediačnej činnosti?
V akom štádiu realizácie sa v súčasnosti národný projekt nachádza a aké konkrétne kroky ešte ministerstvo vykoná pre reálne naplnenie cieľov projektu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis