Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 15:45 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 15:45 - 15:47 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení a v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, s ktorým sa stotožňujem, pretože aj ja si myslím, že návrh má dopad na rozpočet verejnej správy.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
A vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby zákon alebo návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.2.2017 14:06 - 14:08 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis

4.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 67 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o meste Košice, tlač 372. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 18:59 - 19:00 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, ja len naozaj veľmi krátko, nechcem nijakým spôsobom zdržiavať. Keďže pán Sloboda striehne, veľmi pekne ďakujem. Chcem dať na poriadok len to, čo som neprečítal správne, nemal som možnosť si to teda vypočuť zo záznamu, ale to je jedno. Ja to prečítam tak, aby naozaj sme podržali literu rokovacieho poriadku.
Takže v článku I poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú, že: "3a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších prepisov, 3b) § 139b odstavec 4 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a 3c) § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 16:48 - 16:49 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovolím si zareagovať len naozaj veľmi stručne, a to najmä na teda pána Viskupiča. Mňa teší, samozrejme, že on vie, ako sa má tá legislatíva pripravovať, zatiaľ som však ešte nevidel žiadny zákon z jeho dielne, ktorý by bol absolútne bez chyby, ak vôbec nejaký zákon tuná už bol v tejto Národnej rade z jeho strany presadený. A v zásade nemám ani na čo reagovať, pretože nič múdre k tejto veci nepovedal. To už ale neplatí o ostatných kolegoch, ktorí sa vyjadrovali, tak isto o pani kolegyni z výboru, kde sme si prešli naozaj všetky pozmeňujúce návrhy a všetko, čo s tým súvisí. Musím zdôrazniť, že ja nikdy nemám problém si osvojiť čokoľvek, čo má logiku a čo prináša do zákona nejaké obohatenie a niečo, čo tam má byť. Takže z tohto pohľadu chcem poďakovať, samozrejme, aj kolegom. Treba povedať, že nie všetkých päť ustanovení, ale niečo aj z ich návrhov sme akceptovali, možno v pozmenenej forme, ale akceptovali. Takže opakujem, že tieto pozmeňujúce návrhy k zákonu, ktorý bol prijatý v roku 2015, majú a vylepšujú ten pôvodný zákon alebo parametre zákona a chcem touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa pri príprave a doplnení tohto zákona podieľali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 16:24 - 16:41 hod.

Igor Choma Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy a páni, ako už bolo povedané predkladateľom pánom Gáborom Gálom, tento zákon prišiel do Národnej rady a bol tu schválený zhruba pred rokom. Predkladal som ho ja spolu s primátorom mesta Košíc a vypracovali sme ho na základe skúseností, ktoré máme z investičnej výstavby a najmä zo skúseností, ktoré súvisia s dobudovávaním akejkoľvek infraštruktúry, ktorá súvisí práve s veľkými alebo malými investíciami. Ja nejdem sa teraz vracať k podstate toho zákona, napokon bolo to tu už opäť, hovorím, povedané.
Chcem ale povedať to, že počas toho roka počas diskusií k tomuto zákonu, ktorých naozaj bolo veľmi veľa, takisto diskusií, ktoré prichádzajú zo strany ZMOS-u, ktoré prichádzajú zo strany starostov, primátorov, sme pripravili alebo uznali, že naozaj treba tento zákon v niektorých momentoch doladiť, doupravovať tak, aby sme postihli čo najväčšiu, najväčšie množstvo problémov, ktoré by mohli nastať pri realizácii.
A takisto vychádzam aj z vlastnej skúsenosti, keď sme začali pripravovať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré naozaj, alebo pri príprave ktorého naozaj vidíme, že je potrebné niektoré veci doriešiť v rámci pozmeňujúcich návrhov.
Treba povedať aj to, že sme veľmi korektne spolupracovali s poslancami z MOST - HÍD, resp. oni s nami pri príprave týchto pozmeňujúcich návrhov, dali sme ich do formy, ktorých prvá časť už odznela a druhá časť by mala odznieť teraz.
Takže ak dovolíte, dámy a páni, budeme predkladať pozmeňujúci a doplňujúci návrh Igora Chomu a pána poslanca Ľubomíra Petráka. Chceme zdôrazniť, že sa v ňom venujeme predovšetkým oblastiam, ktoré sú o znížení sadzby, z tej minimálnej sadzby 10 na sadzbu 3 eurá za meter štvorcový, budeme hovoriť o znížení plochy, ktorá je vyňatá akoby z toho poplatku a ktorá tu už bola spomínaná, kedy 150 m2 znižujeme na 60 m2. Budeme hovoriť o úpravách, ktoré sa týkajú napríklad dodatočných stavebných povolení, pretože tieto v tom pôvodnom návrhu naozaj neboli nejakým spôsobom ošetrené. Riešime v tomto pozmeňováku niektoré legislatívno-technické záležitosti a pochopiteľne aj prechodné ustanovenia.
Takže, dámy a páni, ja teraz prečítam pozmeňujúci návrh tak, ako to káže rokovací poriadok.
V zmysle ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
K Čl. I
l. V Čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 3 ods. 1 sa slová "na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len ´stavebné povolenie´)" nahrádzajú slovami
"a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,
b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením alebo
d) ktorá je dodatočne povolená."
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:
"3a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b) § 139 ods. 4 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3c) § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: v navrhovanom ustanovení sa rozširuje a precizuje predmet poplatku za rozvoj jednak z dôvodu lepšieho pokrytia situácií, kedy vzniká nová alebo ďalšia podlahová plocha pozemných stavieb a súčasne nie je vydané stavebné povolenie, ale došlo iba k ohláseniu stavby stavebnému úradu alebo je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktorou sa rozšíri podlahová plocha nadzemných častí stavby. Navrhuje sa, aby predmetom poplatku za rozvoj boli aj dodatočne legalizované stavby, na ktoré predtým nebolo vydané stavebné povolenie. V súvislosti s rozšírením a precizovaním predmetu poplatku sa navrhuje pridať odkazy na jednotlivé ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorých sú jednotlivé úkony a konania upravené.
2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby."
Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 3.
Odôvodnenie: z dôvodu odstránenia pochybností a upresnenia sa navrhuje jednoznačne určiť, že predmetom poplatku za rozvoj podľa odseku 1 je len tá stavba alebo časť stavby, uskutočnením ktorej vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha stavby. Predmetom poplatku by tak nebola rekonštrukcia, úprava, údržba a modernizácia už existujúcej podlahovej plochy v pozemnej stavbe. Ak rekonštrukciou, úpravou alebo modernizáciou stavby vznikne ďalšia podlahová plocha, predmetom poplatku je len rozdiel medzi podlahovou plochou po rekonštrukcii, úprave, modernizácii a podlahovej plochy pred rekonštrukciou, úpravou a modernizáciou.
Doterajšie body, odkaz 3a a poznámku pod čiarou k tomuto odkazu je potrebné primerane prečíslovať.
Ďalej, článok I sa dopĺňa bodmi 6 až 20, ktoré znejú:
6. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu."
Odôvodnenie znie: v dôsledku rozšírenia predmetu poplatku sa navrhuje doplnenie vzniku poplatkovej povinnosti aj na ostatné situácie, kedy vzniká nová alebo ďalšia podlahová plocha stavby.
7. V § 4 ods. 3 sa slová "stavba slúži" nahrádzajú slovami "má stavba slúžiť" a na konci sa pripájajú tieto slová: "za predpokladu, že obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2".
Odôvodnenie: navrhuje sa precizovať pojem vzťahujúci sa na stavbu na viaceré účely. Keďže sa jedná o stavbu, ktorá je predmetom poplatku a nie je dokončená, je potrebné nahradiť pojem "slúži" pojmom "má slúžiť". Povinnosť oznámenia pri viacúčelovej stavbe sa navrhuje obmedziť len na prípady, keď obec ustanovila rôzne sadzby poplatku v členení podľa § 7 ods. 2.
8. V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu."
Odôvodnenie: v dôsledku rozšírenia predmetu poplatku sa navrhuje doplnenie definície poplatníka, ktorému vzniká poplatková povinnosť.
9. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa slovo "právoplatnom" a za slovo "povolení," sa vkladajú slová "rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu".
Odôvodnenie: navrhuje sa vypustenie nadbytočného slova "právoplatnom" z dôvodu zavedenia skratky v § 3 ods.1. Precizuje sa určenie zástupcu v súvislosti s rozšírením rozsahu vzniku poplatkovej povinnosti.
10. V § 6 sa za slovo "m2," vkladajú slová "ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3".
Tu ide o spresnenie a jednoznačné určenie, ktorej stavby sa základ poplatku týka v nadväznosti na už predchádzajúce vymedzenie predmetu poplatku v § 3.
11. V § 7 ods. 1 sa číslo "10" nahrádza číslom "3".
Tu sa navrhuje zníženie spodnej sadzby poplatku z dôvodu primeranejšieho spoplatnenia niektorých druhov stavieb a umožnenia stanovenia aj nižšej sadzby poplatku ako pôvodných 10 eur za m2.
12. V § 7 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "ak § 14 ods. 1 neustanovuje inak".
Odôvodnenie: ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prechodným ustanovením.
13. V § 8 ods. 1 sa za slová "§ 6" vkladajú slová "znížený o 60 m2".
14. V § 8 odsek 2 znie:
"(2) Ak sa stavba realizuje na viaceré účely a obec ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2, základ poplatku podľa § 6 sa zníži o 60 m2 z výmery podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2 a podlahovej plochy na príslušný účel využitia stavby."
15. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Ak je v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku za rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Odôvodnenie k bodom 13 až 15 teda znie, že navrhuje sa zaviesť odpočítateľná položka v rozlohe 60 m2, ktorou sa zníži výmera podlahovej plochy jednoúčelovej stavby alebo v prípade viacúčelových stavieb výmera podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby z dôvodu univerzálnej spravodlivosti voči stavbám malého rozsahu. Primeranosť odpočítateľnej položky o rozlohe 60 m2 nadväzuje na právny predpis, ktorý definuje podlahovú plochu bežného štandardu nájomných bytov pri poskytovaní dotácií na ich obstaranie. Zároveň sa na účely tohto zákona pre zamedzenie pochybností jednoznačne ustanovuje, že viacero stavebných objektov realizovaných súčasne sa pri výpočte poplatku bude považovať za jednu stavbu.
16. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak bolo po vyrubení poplatku za rozvoj poplatníkovi vydané rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím."
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Odôvodnenie: v dôsledku zmeny predmetu poplatku za rozvoj je potrebné stanoviť postup obce pri vydávaní nového rozhodnutia súvisiaceho so zmenou predmetu poplatku za rozvoj. Obec v tomto prípade vydáva nové rozhodnutie, ktorým sa pôvodné ruší.
17. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ak došlo novým rozhodnutím podľa § 9 ods. 2 k zníženiu vyrubeného poplatku za rozvoj, obec do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia podľa § 9 ods. 2 vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a novo vyrubeným poplatkom za rozvoj."
Odôvodnenie znie, že z dôvodu vzniku situácií, kedy dôjde v súvislosti s vydaním nového rozhodnutia, ktorým sa zníži vyrubený poplatok za rozvoj, je potrebné upresniť postup, akým obec rozdiel medzi zaplateným a novo vyrubeným poplatkom za rozvoj vráti.
18. V § 11 ods. 2 sa slová "je možné použiť" nahrádzajú slovami "sa použije".
Navrhuje sa spresniť, že príjmy podľa tohto zákona je možné použiť len na kapitálové výdavky. Pôvodná formulácia nejednoznačne vystihovala legislatívny zámer použitia príjmov z miestneho poplatku na rozvoj na rozvojové zámery obce.
19. V § 11 ods. 2 písm. g) sa za slovo "plôch" vkladá čiarka a slová "verejného osvetlenia".
V odôvodnení navrhujeme sa explicitne, teda navrhujeme explicitne uviesť možnosť financovania rozvoja verejného osvetlenia v obci z príjmov z miestneho poplatku za rozvoj, nakoľko pojem technická infraštruktúra nejednoznačne pomenúvala tento druh výdavkov obce.
20. Za § 13 sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 14 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016
(1) Ak obec prvýkrát zavedie poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce počas roku 2017, sadzbu poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 1 až 3 a ods. 5 môže obec ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obce.
(2) Predmetom poplatku za rozvoj nie je stavba, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby právoplatné pred 31. decembrom 2016, v ktorom obec v súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2 alebo v súvislosti so stavbou bol pred 31. decembrom 2016 uzatvorený iný právny úkon, v ktorom obec v súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2."
Odôvodnenie znie: navrhuje sa prechodné ustanovenie v súvislosti s legislatívnymi úpravami pozmeňujúceho návrhu tak, aby obce, ktoré nezaviedli poplatok za rozvoj k 1. januáru 2017, mali možnosť zaviesť tento poplatok ešte v priebehu roku 2017. Odsek 2 reaguje na možné prípady zdvojených povinností, keď pred vydaním stavebného povolenia pred účinnosťou zákona o miestnom poplatku za rozvoj obce v súvislosti so stavbou už uložili podmienky. Takto by mohol vzniknúť nežiaduci stav, keď v súvislosti so stavbou by bola povinnosť plniť teoreticky dvakrát, t. j. na základe doterajších podmienok a následne na základe všeobecne záväzného nariadenia obce podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis