Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 11:32 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 14:58 - 15:00 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ešte raz zopakujem. Parciálna časť streleckých zamestnaní sa presunula do iných výcvikových objektov. Skutočne sme skrátili dobu streľby, pretože v blízkosti strelnice, respektíve úrad osobitného určenia je alokovaný v Petržalke a je to možno jediný úrad, ktorý na tej strelnici cvičí. Všetkých ostatných sme presunuli tam, kde sa nám to presunúť dalo.
Takisto zopakujem, v prípade dostatku finančných prostriedkov a získania objektu do správy ministerstva vnútra vhodného na služobnú prípravu policajno-bezpečnostných akcií presunie rezort vnútra celý výcvik do iných priestorov.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) Kolaudačné rozhodnutie, nebolo to v otázke, prepáčte, ako nemám problém. (Reakcia z pléna.) Neviem vám teraz povedať, v otázke to nebolo, neviem vám teraz povedať, nedisponujem tou informáciou, či je, či nie je. Skutočne neviem. Klamala by som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 14:55 - 14:58 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky citlivo vníma obavy obyvateľov a rodičov, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia v blízkosti strelnice mestskej časti Bratislava – Rusovce. Dlhodobo sa snaží o konštruktívny prístup a v tomto duchu prijalo celý rad opatrení na zlepšenie kvality života občanov a ich bezpečnosti a to: Po prvé, počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov boli zrušené všetky streľby, pyrotechnické práce a výcviky s použitím vrtuľníka. Ďalej, po dvanástej hodine počas pracovných dní boli zrušené všetky streľby, pyrotechnické práce a výcviky s použitím vrtuľníka. Ďalej, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, napríklad pohrebné obrady, sa výcvik na základe žiadosti zástupcov miestneho úradu ruší. Ďalej, streľby sa obmedzili na tri streľby týždenne limitované na 120 minút. Parciálna časť týchto streleckých zamestnaní sa presunula aj do iných výcvikových objektov. Pristúpilo sa k týždennému zasielaniu oznámení o vykonaní výcviku miestnemu úradu, ktoré boli zverejňované po dohode, že výcvik bude vykonávaný len počas pracovných dní do dvanástej hodiny od zasielania oznámení. Každý služobný výcvik, ktorý sa realizuje s použitím vrtuľníka, útvar nahlasuje miestnemu úradu vopred. Zmenil sa smer streľby, umiestnenie záchytných a ochranných zariadení, strelnica a rozmiestnenie terčových zariadení. Navýšili sa ochranné valy vo výcvikovom priestore približne o jeden meter. Bola vypracovaná analýza dostupných výcvikových priestorov z pohľadu ich využiteľnosti pre jednotlivé špecializácie.
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že MV SR malo vždy vysoký záujem eliminovať negatívny vplyv streleckej prípravy vo výcvikovom priestore vo vzťahu ku kvalite života, ako aj bezpečnosti okolitých obyvateľov a bude i naďalej otvorené k rokovaniam, prípadným návrhom, s cieľom vytvoriť konsenzu medzi dotknutými stranami. Strelnica v Rusovciach je v prevádzke už 18 rokov. Od tej doby došlo k úprave umiestnenia záchytných a ochranných zariadení výcvikového priestoru a úprave rozmiestnenia terčových zariadení tak, aby bol strelecký výcvik policajtov bezpečný.
Čo sa týka znaleckého posudku spochybňujúceho bezpečnostné podmienky strelnice, ktorým disponujú dotknutí rodičia, v prípade, ak ide o znalecký posudok č. 16/74 z 24. mája 2016, ktorý vypracoval docent inžinier Alojz Soukup, považujem za potrebné uviesť, že k nemu zaujal stanovisko Krajský súd v Bratislave, uznesenie č. 14/458/2016-56 zo dňa 21. decembra 2016, ktorý návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol s odôvodnením, že už samotný fakt, že znalec nebol priamo na mieste a vychádzal len zo sprostredkovaných informácií, spochybňuje správnosť a pravdivosť zámerov jeho posudku, pričom takýto dôkaz je nepostačujúci, neprípustný pre vydanie tak závažného rozhodnutia, akým je nariadenie zákazu streleckého výcviku všetkých zložiek Policajného zboru.
V prípade dostatku finančných prostriedkov a získania objektu do správy ministerstva vhodného na služobnú prípravu policajno-bezpečnostných akcií vykonávaných príslušníkmi PZ, presunie rezort vnútra celý výcvik do iných priestorov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

28.11.2019 14:27 - 14:31 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ešte raz opakujem, nikto tu nezavádza, prečítam ešte raz. MV SR sa preto nestotožňuje s právnym názorom NKÚ, nestotožňuje, lebo ministerstvo vnútra sa riadilo zákonom č. 182/1993 na základe odporúčania ministerstva financií.
Čo sa týka kalkulácie a výslednej ceny jednotlivých bytov, za akú sa predávali, nikto nemá problém, aby ste sa na to prišli pozrieť, pretože na to existuje kalkulačný vzorec, kde sa z odhadovanej ceny bytu odpočítavajú nejaké položky, ktoré vám ja teraz nepoviem. Robia to zamestnanci, ktorí niekoľko rokov pôsobia na ministerstve vnútra. Kľudne vám budeme dávať aj informácie, kto byty získal, koľko bytov sa predalo.
A ešte raz opakujem, pokiaľ príslušník Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru, Horskej záchrannej služby aj skončil služobný pomer a bol nájomca v služobnom byte či mal platnú nájomnú zmluvu krátkodobú alebo ju mal na neurčito, ministerstvo vnútra, ak by tento byt od neho žiadalo uvoľniť podľa vtedy platnej legislatívy, by mu muselo hľadať novú bytovú náhradu. Takže neviem, ako sme tých ľudí odtiaľ mali vysťahovať. A väčšinou v tých prípadoch je, že sme tie byty dávali vdovám, vdovcom a pozostalým po príslušníkoch Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.11.2019 14:23 - 14:27 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, ministerstvo vnútra si stojí za svojím tvrdením, že realizovalo prevody bytov v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. V uvedenej veci sa opierame aj o podporné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým odsúhlasilo prevody bytov výlučne podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Ministerstvu obrany Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra sa preto nestotožňuje s právnym názorom NKÚ, že mali byť prevody realizované podľa zákona o správe majetku štátu, byty mali byť vyhlásené za prebytočný majetok štátu aj napriek skutočnosti, že sú obývané nájomcami a nájomca mal byť pri realizácii prevodu vlastníctva takéhoto bytu vecným bremenom, s ktorým sa mal vysporiadať budúci kupujúci. Odporúčania o tom, že byt, pôvodne služobný, s nájomcom možno previesť do vlastníctva tretej osoby sú nerealizovateľné, nakoľko tejto osobe zákon prikazuje poskytnúť nájomcovi bytovú náhradu, ktorá v prípade rodiny s deťmi nie je jednoduchá. Ak nový vlastník nenaplní literu zákona, môže sa obrátiť aj na súd, zostane mu byt aj s nájomcom.
Správa bytov je zložitý proces ovplyvnený najmä dostatkom finančných prostriedkov na opravy a údržbu jednotlivých bytov, ako aj zabezpečovaním bytových náhrad, vypratanie s privolením súdu v súlade s platnou legislatívou. Majorita nájomcov, s ktorými je uzatvorená nájomná zmluva, skončila pred užívaním služobného bytu užívanie iného bytu a vzniká im tam po skončení nájmu služobného bytu legitímne právo na bytovú náhradu.
K toľko kritizovanej cene bytu si dovoľujeme uviesť, že zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol od svojho prijatia viackrát novelizovaný, no napriek tomu si až do roku 2017 zachoval ustanovenia prijaté začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktoré umožňujú nájomcovi požiadať o prevod vlastníckeho práva do svojho vlastníctva za zákonom určenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena porovnateľného bytu. O prevod vlastníctva mohol požiadať každý policajt bez ohľadu na funkciu, hodnosť a služobné zaradenie, pokiaľ spĺňal prísne kritériá podľa interného predpisu č. 62/2014, ktoré vychádzalo z koncepcie bytovej politiky v rezorte vnútra schválenou uznesením 93 z roku 93/2011. Medzi kritériá patrila aj skutočnosť, že nájomca musel byť ku dňu požiadania žiadosti o prevod vlastníctva bytu minimálne 15 rokov v služobnom pomere. Okrem policajtov pamätal interný predpis aj na vdovy a vdovcov po príslušníkovi PZ, príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkovi Horskej záchrannej služby, ak bol nájomcom bytu. Túto skutočnosť preukázal úradne overenou fotokópiou úmrtného listu príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby. Okrem, okrem uvedeného sa nám takto podarilo vyriešiť množstvo prípadov, v ktorých sa nájomcovia otisli, ocitli, pardon, v ťažkej životnej situácie nie svojou vinou, napríklad manželia s tromi deťmi si zakúpili nehnuteľnosť z finančných prostriedkov čerpaných z prostriedkov hypotekárneho úveru, podvodným konaním predávajúcich sa ocitli bez peňazí s hypotékou na ulici. Podmienky prevodu vlastníctva boli sprísnené i o predkupné právo proti akémukoľvek scudzeniu v trvaní až 15 rokov. Policajt nesmel vlastniť na území Slovenska nehnuteľnosť určenú na bývanie, túto skutočnosť deklaroval čestným vyhlásením a úradne overeným podpisom. Takéto vyhlásenie bolo podrobené kontrole zo strany rezortu. Byty boli predávané policajtom, ktorí práve kúpou takéhoto bytu zabezpečili svojej rodine bývanie. Pri väčšine bytov bolo ekonomickejšie ich predať ako vynaložiť nemalé finančné prostriedky na ich rekonštrukciu, prípadne riešiť bytové náhrady.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 11:32 - 11:39 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
93.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov predkladám s cieľom transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti do právneho poriadku v rozsahu pôsobnosti ministerstva hospodárstva. Návrh zákona rozširuje pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov na systémy s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW. Upravuje sa pravidelnosť, rozsah, obsah a postup kontroly, ako aj prípady, kedy kontrolu nebude potrebné vykonať.
V súlade s povinnosťami revidovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov a nadväzujúcimi technickými predpismi sa kontrola vykurovacích systémov rozširuje aj na vykurovacie systémy bez spaľovacích zariadení s účinným menovitým výkonom vyšším ako 70 kW.
Pre klimatizačné zmeny, pre klimatizačné systémy s výkonom od 80 kW do 250 kW sa interval kontroly skracuje zo 6 na 5 rokov.
Z dôvodu transpozičnej povinnosti sú intervaly kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov navrhnuté tak, aby najneskôr v roku 2025 boli k dispozícii nevyhnutné informácie o tom, aký pokrok je dosahovaný v plnení cieľa energetickej efektívnosti a tiež záväzného cieľa zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov pri vykurovaní a chladení. Pri výkone pravidelnej kontroly vykurovacieho alebo klimatizačného systému dostane prevádzkovateľ budovy odborné informácie o možnostiach zníženia spotreby energie pri vykurovaní a chladení, ktorých realizácia prispeje z zníženiu nákladov na energie, a to vrátane optimalizácie veľkosti zariadení na výrobu a dodávku tepla. Taktiež sa upravujú definície vykurovacích a klimatizačných systémov, zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov a zavádza sa ekonomicky a technicky podmienená povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných systémov vyšším ako 290 kW mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy. Návrhom zákona sa taktiež plnia požiadavky súvisiace s gold-platingom.
Návrh zákona je nástrojom na plnenie cieľov klimaticko-energetického balíčka v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a tiež prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.
Vplyvy návrhu zákona.
1. Ruší sa povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách s inštalovaným výkonom vykurovacích alebo klimatizačných systémov menším ako 70 kW, to je takmer vo všetkých rodinných domoch, ako aj v malých verejných budovách, ako napríklad obecných úradoch.
2. Ruší sa povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích alebo klimatizačných systémov pre budovy s nižším menovitým výkonom ako 70 kW, čo sú napríklad administratívne budovy s celkovou podlahovou plochou menšou ako 1450 m2, budovy hotelov a reštaurácií s celkovou podlahovou plochou menšou ako 720 m2, budovy veľkoobchodu, maloobchodu a služieb z celkovou podlahovou plochou menšou ako 1 110 m2a podobne. Ďalej.
3. Predĺži sa súčasne platný interval kontroly z dvoch rokov na tri roky. Vykurovacie systémy so spaľovacími zariadeniami okrem zemného plynu z troch rokov na 4 roky, pre vykurovacie systémy so spaľovacími zariadeniami na zemný plyn, pričom je ako praktický príklad možné uviesť, že v rokoch 2012 až 2017 bolo vykonaných 1 866 kontrol kotlov vo vykurovacích systémoch, z toho 1 863 kontrol sa týkalo vykurovacích systémov s kotlami na zemný plyn s výkonom viac ako 100 kW a vzhľadom na predĺženie intervalu kontroly z 3 na 4 roky je možné očakávať pre rovnakú štatistickú vzorku zníženie počtu kontrol v rovnakom období zhruba o 25 %. Proporcionálne k tomu sa znížia aj náklady na vykurovanie takýchto, na vykonávanie takýchto kontrol. Ďalej.
4. Ruší sa povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách vo všetkých bytových a nebytových budovách s výkonom nad 290 kW, ktoré majú nainštalované riadiace a kontrolné systémy.
5. Ruší sa povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu v budovách, na ktoré sa poskytuje garantovaná energetická služba, ktorých počet sa v súčasnosti odhaduje cca na 30, ale v budúcnosti sa predpokladá výrazný nárast v počte takto prevádzkovaných, najmä verejných budov.
Predložený návrh zákona má síce uvádzaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu spolufinancovania projektu, projekt rozšírenia monitorovania energetickej efektívnosti zo štrukturálnych fondov, kde je cca 8 500 eur investícia prvý rok a potom 850 eur prevádzkové náklady za jeho správu na ďalšie roky. Pozitívny dopad projektu je však niekoľkonásobný. Vytvorí sa nová funkcionalita elektronického zberu dát, systém analýzy a vyhodnotenia údajov o spotrebe a úspore energie, pričom sa zníži administratívna náročnosť na strane poskytovateľov údajov, ako aj spracovania údajov, umožní sa ďalej spracovať environmentálne prínosy jednotlivých oblastí energetickej spotreby.
Predložený návrh zákona ma pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívne a negatívne sociálne vplyvy. Nový model systému kontroly je jednoduchší a transparentnejší, mechanizmy systému kontroly sú v zákone nastavené podľa transpozičnej povinnosti zo smernice.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 11:26 - 11:28 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený vládny návrh zákona obsahuje viaceré podstatné zmeny pri vydávaní občianskych preukazov... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím kľud, páni poslanci. Pán Madej, Robo, poprosím vás, páni poslanci, naozaj z úcty aj k pani ministerke, aj v priebehu schôdze poprosím o kľud v sále ešte raz. Mali sme dosť času.
Nech sa páči, pani ministerka, ospravedlňujem sa.

Saková, Denisa, ministerka vnútra SR
Ďakujem veľmi pekne.
Predložený vládny návrh zákona obsahuje viaceré podstatné zmeny pri vydávaní občianskych preukazov vrátane vydávania nového druhu dokladu občianskeho preukazu bez podoby tváre.
Občiansky preukaz bez podoby tváre sa bude vydávať bezplatne občanom, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, teda deťom do 15 rokov a starším občanom, ktorým bol ešte vydaný občiansky preukaz bez čipu. Tento doklad nebude obsahovať fotografiu a podpis jeho držiteľa bude vydávaný plne automatizovane na základe údajov z registra obyvateľov a bude zasielaný priamo na adresu občanov.
Najzásadnejšou zmenou pri vydávaní štandardných občianskych preukazov je možno..., možnosť požiadať o jeho vydanie aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt. V rámci týchto systémových zmien sa upravujú tiež viaceré ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, ako napr. zapisovanie údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo oslobodenie od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu pre občanov starších ako 60 rokov.
Na základe nových nariadení Európskej únie sa návrhom zákona tiež umožní policajtom snímať identifikačné znaky za účelom ich automatizovaného vyhľadávania a porovnávania v schengenskom informačnom systéme bez toho, aby boli takto ďalej zosnímané a aby tieto zosnímané otlačky boli ďalej uchovávané.
Všetky podmienky, ktoré vzišli z rokovaní výborov Národnej rady odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

23.10.2019 8:55 - 9:02 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť spresnenie zákazu používania mobilných telefónov a podobných zariadení za volantom vrátane sprísnenia postihov za ich používanie. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
V oblasti vodičských oprávnení a preukazov sa transponuje smernica Európskej únie dvetisíc..., z roku 2018 pod č. 645, ktorou sa znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C na 18 rokov a skupiny D na 21 rokov, avšak za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie. Táto úprava už dnes platí takmer vo všetkých členských štátoch EÚ a máme ju povinnosť transponovať do našej legislatívy do 23. mája 2020. Okrem toho sa zavádza obdoba skúšobnej doby pre mladých držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B, ktorá bude spočívať z absolvovania doškolovacieho kurzu v autoškole, preskúšania z pravidiel na polícii a rehabilitačného programu u dopravného psychológa, po spáchaní dvoch závažných priestupkov počas dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B.
Pri evidovaní vozidiel sa zavádza možnosť úplného dokončenia evidenčného úkonu elektronicky, teda bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu, z čoho vyplýva aj zasielanie tabuliek s evidenčným číslom a dokladov vozidla priamo na adresu držiteľa vozidla. Všetky pripomienky, ktoré vzišli z rokovaní výborov Národnej rady odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážené páni, záverom si dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.10.2019 14:56 - 14:57 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ja môžem povedať a dobre viete, že pán Tibor Gašpar bol policajný prezident od roku 2012 a za svojej éry, kedy prezidentoval Policajnému zboru, čo sa týka štatisticky dopravných nehôd, čo sa týka aj objasnenosti trestných činov aj čo sa týka poklesu nápadu trestnej činnosti, tie výsledky mal veľmi dobré.
Čo sa týka týchto lustrácií, ako som povedala, tam myslím si, že osobne domnienky a pochybnosti vnášať nebudem alebo niečo komentovať, pretože skutočne vyšetrovanie má byť založené na faktoch a dôkazoch.
No a pána policajného prezidenta bývalého som si vzala za poradcu na niekoľkomesačné obdobie, pretože moje, moja nominácia bola na časovo kratšie obdobie, ako je klasická štvorročná nominácia akéhokoľvek ministra na post, a keďže som mala viacero výziev, v ktorých som sľubovala priniesť výsledky, tak marginalizované rómske komunity a integrácia týchto komunít bola jednou z takých priorít a znižovanie hlavne kriminality v rómskych osadách, a preto som chcela všetky jeho skúsenosti, ktoré mal počas svojho obdobia, kedy bol prezidentom Policajného zboru, som chcela využiť, aby sme ich vedeli rýchlo uviesť do praxe.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna: „Ďakujem.“)
Skryt prepis
 

17.10.2019 14:55 - 14:56 hod.

Denisa Saková
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, z dostupných informácií bolo deklarované, že lustrácie novinárov mali byť vykonávané v súvislosti s vedením vyšetrovania kauzy Rybanič. Dôvodnosťou a zákonnou oprávnenosťou týchto lustrácií sa v súčasnej dobe zaoberá inšpekčnej, inšpekčná služba, Úrad inšpekčnej služby.
Ďakujem, skončila som. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.10.2019 14:51 - 14:53 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán predsedajúci, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva už v súčasnosti presne definuje, čo obsahuje kandidátna listina a najmä údaje, ktoré sa uvádzajú v zozname kandidátov. Donedávna bolo toto ustanovenie všeobecne rešpektované.
Najvypuklejšie sa nerešpekt..., najvyvypik..., najvypuklejšie sa nerešpektovanie zákona prejavilo v komunálnych voľbách na jeseň v roku 2018, po ktorých aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá je zložená z nominantov všetkých politických strán zastúpených v parlamente, skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny na politickú reklamu. Navrhovaná zmena v podstate na veci nič nemení, iba má ambíciu vynútiť si dodržiavanie zákona. Ministerstvo vnútra problém v čase prípravy a konania komunálnych volieb zaznamenalo a pripravuje vládny návrh novely tzv. volebného zákona, pričom jedným z bodov malo byť aj vyriešenie tohto problému, ktorých, ktorým sa zaoberala nielen štátna komisia, ale ktorý zaznamenalo v čase registrácie kandidátnych listín desiatky miestnych a mestských volebných komisií.
Poslanci však boli v tomto bode oveľa rýchlejší a pripravili poslanecký návrh pre ministerstvo, ak návrh bude schválený, to znamená, že tento bod z pripravovanej novely zákona vypustíme.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis