Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

17.10.2019 o 14:33 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 17.10.2019 14:33 - 14:37 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítala odpoveď od pani ministerky.
„Ja ako ministerka a lekárka vo svojich vystúpeniach, to pani ministerka napísala, „budem vždy zdôrazňovať dôležitosť očkovania. Očkovanie patrí medzi najefektívnejšie spôsoby prevencie proti závažným infekčným ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním. Preto aj podpora očkovania chápaná ako prioritná oblasť verejného zdrav..., preto je aj podpora očkovania chápaná ako prioritná oblasť verejného zdravotníctva.
V oblasti očkovania je venované zvýšené úsilie edukácií nielen rodičov, ale aj ostatnej verejnosti na rôznych fórach. Téma povinného očkovania je prezentovaná verejnosti v printových a v elektronických médiách, takisto na internetových a sociálnych sieťach. Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sú zriadené napríklad poradne očkovania, kde odborníci z oblasti epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované približujú taktiež očkujúci lekári. Pri zabezpečení vzdelávacích aktivít postupujú regionálne úrady verejného zdravotníctva koordinovane a úzko spolupracujú so Slovenskou epidemiologickou a vakcionologickou spoločnosťou a inými odbornými spoločnosťami. Cieľom je chrániť zdravie verejnosti znížením, resp. stabilizovaním počtu neočkovaných detí v rámci povinného očkovania z dôvodu odmietnutia a zvýšením počtu osôb očkovaných odporúčaným očkovaní a zároveň posilniť dôveru odbornej, aj laickej verejnosti v očkovanie.
Na podporu očkovania boli realizované úspešné projekty ako Hodnota očkovania, Očkovanie hrou a viaceré kampane. Každoročne sa Slovenská republika zapája do Európskeho imunizačného týždňa zameraného na podporu imunizácie. Túto kampaň podporujú všetky krajiny euroregiónu, niektoré regionálne a národné organizácie vrátane Detského fondu OSN, UNICEF, a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. V rámci podpornej kampane imunizácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke každoročne uverejňuje očkovací kalendár na daný rok. Ide o praktickú a zrozumiteľnú pomôcku pre odbornú a laickú verejnosť, kde si záujemca nájde základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní pre bežnú populáciu. Túto pomôcku v printovej podobe Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou distribuuje pre tehotné ženy v poradniach, taktiež pre tehotné a rodičky v pôrodniciach v Slovenskej republike.
Vzhľadom na dôležitosť a význam očkovania je potrebné, tak ako aj doteraz, naďalej vykonávať osvetu v rámci imunizácie, poskytovať laickej a odbornej verejnosti relevantné informácie a argumenty nielen o význame očkovania, ale aj o možných nežiadúcich účinkoch po očkovaní, médiá, webové stránky, sociálne siete, edukačné materiály a podobne. Ďalej je potrebné vykonávať edukáciu očkujúcich lekárov o potrebe informovať rodičov detí pred výkonom očkovania o význame očkovania pre ich dieťa, ale aj možných nežiaducich účinkoch očkovania, ďalej apelovať na očkujúcich lekárov, aby individuálne a citlivo, aby indviduáne pristupovali k očkovaniu každého dieťaťa a dodržiavali indikácie a kontraindikácie očkovania, zabezpečovať naďalej systém kvality a bezpečnosti očkovacích látok.
Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jednotlivca, ale aj celú spoločnosť pred závažnými infekčnými ochoreniam.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 16:33 - 16:34 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na vyhlásenie obce Nesvady za mesto sa predkladá na základe žiadosti obce a na základe odporúčania príslušného okresného úradu v Komárne v sídle kraja.
Mestami Slovenskej republiky sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada, Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky alebo obce podľa osobitného zákona. Slovenská republika má v súčasnosti 140 miest, čo je približne 4,84-percenta z celkového počtu obcí z 2890.
Poslednými obcami, ktoré boli vyhlásené za mestá k 1. januáru 2016, sú Gabčíkovo a Turany. Žiadosť obce o vyhlásenie za mesto je v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Nesvady mala ku dňu 31. augusta 2019 celkom 5 105 obyvateľov a je administratívnym a kultúrnym centrom, zabezpečuje niektoré služby aj pre obyvateľstvo okolitých obcí. Má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a v časti územia má mestský charakter zástavby. Uvedená obec spĺňa zákonné podmienky vyhlásenia obce za mesto, a preto je možné stotožniť sa so žiadosťou obce, ako aj so stanoviskom príslušného okresného úradu v sídle kraja, a vyhlásiť ju za mesto.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

15.10.2019 16:23 - 16:25 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, zákon o kontrole v štátnej správe prijatý v roku 1996 bol schválený ako právny predpis, ktorý rešpektoval kompetencie ostatných orgánov kontroly v štátnej správe, predložil mapu systému kontroly v štátnej správe a poskytol všeobecné procesné ustanovenia pre výkon kontroly v tejto oblasti, bol viackrát novelizovaný.
K dôvodom vypracovania tejto novely zákona, sa pristupuje v súvislosti s plnením povinnosti Slovenskej republiky vykonávať ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj s pôsobením implementačnej jednotky na Úrade vlády Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorý spustila vláda Slovenskej republiky.
Ďalším dôvodom novelizácie sú aj požiadavky orgánov štátnej správy zapracovať do súčasnej právnej úpravy vykonávania kontroly v štátnej správe poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy, získané z praktickej aplikácie citovaného zákona, keďže posledná novela bola v roku 2009. Návrhom zákona sa upravujú taktiež niektoré ustanovenia týkajúce sa základných pravidiel kontrolnej činnosti pri vykonávaní kontroly v zmysle citovaného zákona. Zároveň z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby zamestnanci orgánu kontroly mohli vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov. Dôvodom na prepracovanie opatrení je ich predpokladaná nedostatočnosť, neúčinnosť alebo nepokrývanie všetkých identifikovaných nedostatkov pri kontrole. Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch a všetky pripomienky, ktoré vzišli z rokovaní výborov Národnej rady, odporúčam schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

15.10.2019 16:17 - 16:19 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba zabezpečenia transpozície vykonávacích smerníc Komisie, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí a technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane. V rámci tejto transpozície sa navrhujú predovšetkým zmeny v zákone o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Konkrétne sa precizujú požiadavky na označenie strelných zbraní, pri ktorých došlo len k miernej úprave a doplneniu povinnosti označenia všetkých hlavných častí strelnej zbrane. Zároveň sa ustanovujú základné požiadavky na poplašné a signálne zbrane tak, že pri výrobe, oprave alebo inej úprave poplašnej a signálnej zbrane by nemalo byť možné tie zbrane zmeniť s použitím bežných nástrojov tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku.
V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny sa navrhuje novelizovať aj zákon o strelných zbraniach a strelive tak, že technický postup pri úprave zbrane bude upravovať predkladaný vládny návrh zákona a nie vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá sa prijatím predloženého návrhu zákona zruší.
Návrh zákona bol predmetom rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporučil návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 16:59 - 16:59 hod.

Denisa Saková
Pán poslanec, ja vám rýchlo odpoviem. Toto ustanovenie sa tam dalo na základe požiadaviek OLAF-u. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:50 - 16:52 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Zákon o kontrole v štátnej správe bol prijatý v roku 1996 a vtedy schválený ako právny predpis, ktorý rešpektoval kompetencie ostatných orgánov kontroly v štátnej správe, predložil mapu systému kontroly v štátnej správe a poskytol všeobecné procesné ustanovenia pre výkon kontroly v tejto oblasti. Bol viackrát novelizovaný. K dôvodom vypracovania tejto novely, sa pristupuje v súvislosti s plnením povinností Slovenskej republiky vykonávať ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj pôsobením implementačnej jednotky na Úrade vlády Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktoré spustila vláda Slovenskej republiky.
Ďalším dôvodom novelizácie sú aj požiadavky orgánov štátnej správy zapracovať do súčasnej právnej úpravy vykonávania kontroly v štátnej správe poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy získané z praktickej aplikácie citovaného zákona, keďže posledná novela bola v roku 2009.
Návrhom zákona sa upravujú taktiež niektoré ustanovenia týkajúce sa základných pravidiel kontrolnej činnosti pri vykonávaní kontroly v zmysle citovaného zákona. Zároveň z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby zamestnanci orgánu kontroly mohli vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení prijatých na odstránení nedostatkov. Dôvodom na prepracovanie opatrení je ich predpokladaná nedostatočnosť, neúčinnosť alebo nepokrývanie všetkých identifikovaných nedostatkov pri kontrole.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 16:40 - 16:45 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený vládny návrh zákona obsahuje viaceré podstatné zmeny pri vydávaní občianskeho preukazu a to vydávanie nového druhu dokladu, občiansky preukaz (zaznievanie gongu) bez podoby tváre.
Občiansky preukaz bez podoby tváre sa bude vydávať bezplatne občanom, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, deťom do 15 rokov a starším občanom, ktorým bol ešte vydaný občiansky preukaz bez čipu. Tento doklad nebude obsahovať fotografiu a podpis jeho držiteľa bude vydávaný plne automatizovane na základe údajov z registra obyvateľov, bude zasielaný priamo na adresu občanov. Hlavným účelom tohto dokladu je využívanie služieb elektronického zdravotníctva. Všetky občianske preukazy bez podoby tváre budú preto vydané a rozoslané najneskôr do konca roku 2021.
Najzásadnejšou zmenou pri vydávaní občianskych preukazov je možnosť požiadať o jeho vydanie aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt. Ak sa bude vydávať, pardon. Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s rovnakou časovou platnosťou, ako je tomu pri cestovných pasoch, deťom do 6 rokov občiansky preukaz s platnosťou 2 roky, deťom od 6 do 15 s platnosťou na 5 rokov. Tieto občianske preukazy pre deti do 15 rokov s podobizňou tváre budú aj ako cestovný doklad.
Občanovi nemá trvalý pobyt na našom, ktorý nemá trvalý pobyt na našom území, sa bude vydávať štandardný občiansky preukaz. Namiesto adresy trvalého pobytu na území Slovenska bude v ňom uvedené miesto pobytu občana v zahraničí a skratka daného štátu.
Okrem týchto systemizačných zmien pri vydávaní občianskych preukazov sa upravujú viacero ustanovenia, ktoré nám vyplynuli z aplikačnej praxe, rozšírenie vydávania občianskych preukazov cez mobilné pracoviská alebo zapisovanie údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí.
V nadväznosti na tieto zmeny sme komplexne prepracovali aj jednotlivé položky v sadzobníku správnych poplatkov. Navrhuje sa oslobodenie od správnych poplatkov za vydanie občianskeho preukazu pre občanov starších ako 60 rokov, pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, bezplatná bude taktiež výmena občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom.
Návrh zákona obsahuje aj novelu zákona o Policajnom zbore, v rámci ktorej sa navrhuje umožniť policajtom snímať identifikačné znaky za účelom ich automatizovaného vyhľadávania a porovnávania predovšetkým v Schengenskom informačnom systéme, čo vyplýva z nových nariadení Európskej únie. Takto zosnímané otlačky prstov sa nebudú ďalej nejak uchovať, slúžia len na overenie totožnosti kontrolovanej osoby.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 16:31 - 16:36 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, pardon, vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dobre viete, že každoročne ministerstvo vnútra vydáva štatistiky o dopravných nehodách a veľmi sme sa tešili štatistikám, ktoré sme mohli prezentovať za rok 2018, pretože za posledných 10 rokov sme dosiahli, nechcem to nazvať druhý najúspešnejší rok, keďže sa bavíme o počte dopravných nehôd a hlavne o počte dopravných nehôd s následkom smrti za posledných 10 rokov minulý rok bolo druhé najnižšie číslo, čo sa týka počtu usmrtených na našich cestách. A je to suma alebo je to číslo 229. Na základe štatistík vždy Policajný zbor prijíma opatrenia na ročnej, mesačnej aj týždennej báze, aby skutočne tie štatistiky sme dosahovali čo najlepšie, aby sme sa radili medzi tie štáty, ktoré skutočne tú bezpečnosť na cestnej premávke kontrolujú a hlavne sa, snažia sa pre občanov Slovenska spraviť na cestách to najlepšie, čo môžu.
Takže všetky tie diskusie voči tomu, nehodovosť, zníženie veku, "céčka" a "déčka", začnem takto. Na základe, ešte pred rokom 2013, si všetci pamätáte, že minimálny vek na udelenia na vodičské oprávnenie C a CE bolo 18 rokov, tak isto D a DE bolo 21 rokov. Prišla smernica Európskej únie, ktoré sme, nemusím vysvetľovať, čo je smernica Európskej únie, že je to záväzný právny akt, ktorá smeruje k tomu, aby sa zapracovala do národnej legislatívy, aby sa každý, v každom členskom štáte dosiahol požadovaný výsledok. Táto smernica vzhľadom na to, že mala záujem eliminovať počet dopravných nehôd a počet usmrtených na cestách, zvýšila, zvýšila vek "céčka" na 21 rokov a vodičské oprávnenie D na 24 rokov. Znova pristupujeme v rámci tejto novely zákona k zníženiu veku, naspäť na 18 rokov a naspäť na 21 rokov. Primárny dôvod je aplikácia smernice Európskej únie, ktorú máme povinnosť aplikovať do 23. mája v roku 2020. Takže ak sa bavíme o nejakom ČESMAD-e alebo autobusových prepravcov alebo komkoľvek, to je všetko sekundárne, primárna je smernica.
Odôvodnenie smernice a schválenie tejto smernice Európskym parlamentom vychádzalo zo štatistík a tie štatistiky hovoria, že počet dopravných nehôd spáchaných vodičmi alebo spôsobených vodičmi, ktorí majú oprávnenie D, oprávnenie C a obsluhujú vozidlá N2, N3 a M2, je v podstate mizivou, mizivé percento týchto vodičov, ktorí spôsobujú dopravné nehody pri vedení týchto typov vozidiel. Tá nehodovosť z celkového počtu nehodovosti je 0,6 percenta, 0,7 percenta a 0,8 percenta.
Ešte raz, primárny dôvod je aplikácia smernice, ktorou Európska únia chce opäť znížiť tento vek, pretože zistila, že skutočne štatistiky dopravných nehôd pri týchto typoch vodičských oprávnení a tých typoch vozidiel sú veľmi nízke, čo sa týka uskutočnenia dopravných nehôd.
A keď už by sme sa úplne mali baviť o tom, či sme vyhoveli ČESMAD-u, nevyhoveli ČESMAD-u, tie diskusie sú tu od roku 2015, 2016, kedy prišli s touto myšlienkou. My prichádzame s novelou teraz v roku 2019, pretože smernica Európskej únie, to je hlavný dôvod. A keby sme už chceli sledovať nie verejný charakter alebo teda, pardon, charakter, ktorý nám prichádza z privátnej sféry, keď už by som raz presadzovala bez smernice zvýšenie tohto veku, tak poviem, že primárne je to kvôli hasičom a kvôli dobrovoľným hasičom, pretože musíme čakať pri type vodičského oprávnenia C, kým nám dosiahnu 21 rokov a pri dobrovoľných hasičoch aj pri našich hasičoch, sú tým hendikepovaní. Ale vždy je to sekundárne a nebol to dôvod. Dôvod a príčina, prečo toto riešime, je smernica.
Ďakujem veľmi pekne.
A samozrejme, pán poslanec, ak chcete štatistiky kľudne vám tie štatistiky ohľadne dopravnej nehodovosti a hlavne vodičského oprávnenia C, D a typy vozidiel N2, N3 a M2, kľudne vám ich doručíme a vieme s nimi sa o tom pobaviť, že tá nehodovosť je taká, akú deklarujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 15:33 - 15:35 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona obsahuje viaceré podstatné zmeny vo všetkých oblastiach, ktoré zákon o cestnej premávke upravuje. A jeho cieľom je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. zefektívnenie služieb pri evidovaní vozidiel.
Medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť spresnenie zákazu používania mobilných telefónov a podobných zariadení za volantom, vytváranie záchranárskej uličky alebo úprava parkovania na chodníkoch tak, aby sa vzťahovalo len na chodníky priľahlé k ceste.
V oblasti vodičských oprávnení a preukazov sa transponuje Smernica Európskej únie 2018/645, ktorou sa znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny "C", čo sú nákladné vozidlá na 3,5 tony, na 18 rokov a skupiny "D", čo sú autobusy, na 21 rokov, avšak za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie. Okrem toho sa zavádza obdoba skúšobnej doby pre mladých vodičov ako najrizikovejšiu skupinu z hľadiska zavinenia dopravných nehôd, ktorá bude spočívať z absolvovania doškoľovacieho kurzu v autoškole, preskúšania z pravidiel na polícii a rehabilitačného programu u dopravného psychológa po spáchaní dvoch závažných priestupkov počas dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny "B".
Pri evidovaní vozidiel sa zavádza možnosť úplného dokončenia evidenčného úkonu elektronicky, teda bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu, z čoho vyplýva aj zasielanie tabuliek s evidenčným číslom a dokladov od vozidla priamo na adresu držiteľa vozidla. Okrem toho sa vypúšťajú povinné obhliadky vozidiel alebo sa umožňuje pri niektorých zmenách požiadať o evidenčný úkon na ktoromkoľvek inšpektoráte, nielen na inšpektoráte príslušnom podľa trvalého pobytu.
V rámci sankcií sa sprísňujú postihy za používanie mobilných telefónov a okruhu deliktov, ktoré môžu v blokovom konaní prejednať príslušníci obecnej polície, sa upravuje tak, aby postihoval všetky príbuzné a porovnateľné porušenia pravidiel cestnej premávky bez ohľadu na to, či vychádzajú zo všeobecných pravidiel alebo z dopravných značiek. Zefektívnenie riešenia objektívnej zodpovednosti by sa malo dosiahnuť zavedením blokového konania o správnom delikte držiteľa vozidla, v rámci ktorého bude možné pri okamžitom neuhradení pokuty nariadiť zloženie kaucie, prípadne až zablokovať vozidlo a zadržať tabuľky s evidenčným číslom a doklady vozidla do uhradenia pokuty. Tento postup sa navrhuje nielen pri objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, ale aj za jazdu bez diaľničnej známky a bez úhrady mýta.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, záverom si dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 15:28 - 15:30 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
58
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba zabezpečenia transpozície vykonávacích smerníc Komisie, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí a technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane. V rámci tejto transpozície sa navrhujú predovšetkým zmeny v zákone o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Konkrétne sa precizujú požiadavky na označenie strelných zbraní, pri ktorom došlo len k miernej úprave a doplneniu povinnosti označenia všetkých hlavných častí strelnej zbrane.
Zároveň sa ustanovujú základné požiadavky na poplašné a signálne zbrane tak, že pri výrobe, oprave alebo inej úprave poplašnej a signálnej zbrane by nemalo byť možné tieto zbrane zmeniť s použitím bežných nástrojov tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku.
V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny sa navrhuje novelizovať aj zákon o strelných zbraniach a strelive tak, že technický postup pri úprave zbrane bude upravovať predkladaný vládny návrh zákona, a nie vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá sa prijatím predloženého návrhu zákona ruší.
Návrh zákona bol predmetom skráteného vnútro komunitárneho pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti postupu jeho prijatia.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si záverom požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis