Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 15:09 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ako som povedala v poslednom, v posledných vetách, snažíme sa zvažovať všetky možné spôsoby volieb zo zahraničia. Poviem úprimne, že pri voľbe na veľvyslanectvách a na konzulárkach máme troška procesný problém a tam sa nám to bije so zákonom, ktorý pojednáva o voľbách, pretože zákon o voľbách a volebných komisiách hovorí o presnom stanovení, ako má volebná komisia vyzerať, ako má byť zložená, z akých jednotlivých kandidátov, a tam je to troška na dlhšie časové obdobie si prehodnotiť tie varianty, ktoré by sme, akou variantou by sme zložili tú volebnú komisiu na tých zastupiteľstvách, resp. na tých konzulárnych odboroch alebo na konzulárkach a aby sme zabezpečili transparentnosť sčítavania hlasov. To je jediný problém, ktorý máme, a, samozrejme, budeme prehodnocovať.
Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ministerstvo vnútra po tom, ako hlasovanie zo zahraničia získalo širokú podporu koaličných i opozičných strán, začalo pracovať na novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Iste to vašej pozornosti neuniklo a neunikla ani informácia vašej pozornosti, ktorá odznela aj v médiách, že som vydala pokyn na prípravu vládneho návrhu zákona, ktorým sa má umožňovať a umožniť hlasovať občanom Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta zo zahraničia, samozrejme, až v tých nasledujúcich. Hlasovanie zo zahraničia vo voľbách do Európskeho parlamentu si vyžaduje správne nastavenie mechanizmov kontroly tak, aby Slovenská republika nebola terčom kritiky pre nedostatočné zamedzovanie dvojitému hlasovaniu, osobitná pozornosť sa venuje správnemu nastaveniu lehôt pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, kde je mojím cieľom, aby voliči mohli hlasovať zo zahraničia nielen v prvom kole, ale aj v druhom kole volieb, ktoré býva pre voličov často ešte atraktívnejšie.
Venujem moju osobitnú pozornosť nielen lehotám, ale aj mechanizmu doručovania hlasovacích lístkov pre obidve kolá volieb a zisťovaniu výsledkov, aby každý hlas, ktorý bude zo zahraničia doručený, bol platný a pripočítaný správnemu kandidátovi a aby sa zároveň neporušilo ústavou zaručené právo na tajnosť hlasovania. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované právne úkony sa budú týkať volieb prezidenta a volieb Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať až v roku 2024, máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dôkladné preskúmanie problematických oblastí zákona vrátane posúdenia aj spôsobov hlasovania, teda aj formy hlasovania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:00 - 15:05 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ak sa takýto problém stal, tak nadriadení majú jasný, jasne zadaný postup. Túto vec môžu ohlásiť inšpekcii ministerstva vnútra, ktoré to bude riešiť, a, samozrejme, predtým, ako to ohlásia inšpekcii ministerstva vnútra, môžu aj oni vykonať disciplinárne opatrenia, pretože sa porušilo nariadenie ministra vnútra a nariadenie generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Majú na to jasné úkony, ako postupovať. (Reakcia z pléna.) Ak o tejto, ak o tejto udalosti alebo o tomto vedeli, ak to zistili. Prípadne, samozrejme, môžu si dať aj podnet na inšpekciu, aby preverila vlastne, či daní podriadení dodržiavajú všetky tieto nariadenia.
Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:54 - 14:58 hod.

Denisa Saková
 

Zodpovedanie otázky 16.5.2019 14:51 - 14:53 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, Slovenská republika si uvedomuje riziká vyplývajúce z nelegálnej migrácie, ktorá k nám smeruje cez územie členských štátov Európskej únie, cez krajiny západného Balkánu. V snahe bojovať proti tomuto negatívnemu fenoménu Slovenská republika v ostatných rokoch pravidelne vysielala svojich policajtov z hraničnej a cudzineckej polície na pomoc Srbsku a Macedónsku pri strážení ich štátnych hraníc. Slovenská republika plánuje tento rok vyslať do Macedónska 54 policajtov, do Srbska 54 policajtov, do oboch krajín spolu 60 hliadkovacích vozidiel. Slovensko minulý rok vyslalo do Macedónska 69 policajtov, do Srbska 49 policajtov a 59 hliadkovacích vozidiel. Za posledné štyri roky Slovenská republika vyslala alebo vyšle do Macedónska 358 policajtov, do Srbska 178 policajtov, čo je pre zá..., čo pre západný Balkán len zo strany Slovenska predstavuje pomoc vo fyzickej sile 536 policajtov. Slovenská republika v súčasnosti zároveň posudzuje aj žiadosť Bosny a Hercegoviny o vyslanie našich policajtov na zabezpečenie stráženia a kontroly ich štátnych hraníc pred nelegálnou migráciou, ktorá smeruje cez jej územie cez tzv. západobalkánsku trasu.
Pomoc krajinám západného Balkánu je aj spoločnou témou štátov V4, ktoré sa snažia koordinovať svoju pomoc jednotlivým krajinám západného Balkánu. Táto agenda je pravidelnou témou stretnutia ministrov vnútra a riaditeľov hraničných polícií štátov V4 a dokonca táto téma bola aj témou Salzburského fóra, ktoré sa uskutočnilo v novembri minulého roka, kedy slovensko-salzburskému fóru predsedalo a boli prítomné na ňom krajiny západného Balkánu, bola prisľúbená pomoc západobalkánskym krajinám, ale v podobe tej, aby západobalkánske krajiny špecifikovali nielen fyzickú silu, aj technické prostriedky, ktoré na zabezpečenie hranice, ktorá chráni tieto krajiny a spája tieto krajiny so schengenským priestorom, aby sme, aby sme tieto jednotlivý techni..., jednotlivé technické požiadavky vedeli efektívne vyhodnotiť a aj pomôcť poskytnúť finančné prostriedky na ich zakúpenie prípadu na, prípadne na výstavbu alebo dobudovanie infraštruktúry v týchto krajinách.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:33 - 14:35 hod.

Denisa Saková
Pani poslankyňa, ja sa k tomu vyjadrím úplne jasne, stručne. Všetky tieto podnety môžu títo dvaja žiadatelia o udelenie pobytu smerovať na inšpekciu ministerstva vnútra, kde to preveríme veľmi operatívne.
Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:33 - 14:34 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru eviduje podnety a nespokojnosť občanov a cudzincov súvisiacu s činnosťou jednotlivých oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v rámci pobytovej agendy. Ide o problém, ktorý má oveľa dlhodobejší charakter, a jeho závažnosť si plne uvedomujeme.
Čo sa týka riešenia tohto problematického stavu, postupne realizujeme konkrétne úkony, ktoré majú napomôcť k zlepšeniu danej situácie. Úrad dlhodobo pracuje na skvalitnení práce cudzineckej polície vo vzťahu k cudzincom. V posledných rokoch sme vynaložili nemalé úsilie zamerané predovšetkým na zlepšenie podmienok práce policajtov v cudzineckej polícii v rámci vybavovacieho procesu a v rámci prvého kontaktu s cudzincom, čo nás stálo aj nemalé finančné prostriedky, ktoré, samozrejme, pri skvalitnení služieb nehrajú podstatnú rolu. K riešeniu súčasného problematického stavu už realizujeme súbor legislatívnych, personálnych aj technických opatrení, ktorý prispeje k minimalizovaniu problémov tohto druhu.
Zároveň je potrebné si uvedomiť, že ide o náročný proces a nie je ho možné vyriešiť iba zo dňa na deň. Potrebné je zdôrazniť, že cudzinecká polícia pri tejto, pri tejto svojej činnosti vykonáva komplex rôznych úloh, ktoré sú pre oko bežného občana a cudzinca úplne nepodstatné až latentné. Príslušníci Policajného zboru zaradení na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru vo väčšine prípadov nevybavujú cudzincov na počkanie. Vykonávajú množstvo úkonov spojených s prijímaním žiadostí o pobyt cudzincov v rámci správneho konania prepojených na široké spektrum ďalších právnych predpisov a prepojené na široké spektrum ďalších štátnych inštitúcií.
Čo sa týka vášho poukázania na neprimerané časové dlhé lehoty na spracovanie žiadostí o pobyt, spomínané až 18 mesiacov, uvádzam, že každé konanie o udelenie pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky sa riadi postupmi zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z., ktorý okrem iného ustanovuje aj maximálne lehoty konania o udelení pobytu, a taktiež postupmi správneho konania, ktoré upravujú ďalšie podmienky plynutia týchto lehôt. V prípade aj kedy cudzincovi sa zdá lehota na rozhodnutie o jeho žiadosti neprimerane dlhá, napríklad 18 mesiacov, ide v tomto prípade pravdepodobne o to, že konanie bolo o udelení jeho pobytu prerušené zo zákonného dôvodu, pričom lehota počas prerušeného konania neplynie. Táto lehota začne plynúť až v prípade, kedy sa odstránia dôvody na prerušenie konania. Napríklad väčšinou sa nám stáva, zo štatistiky vieme, že je to doloženie chýbajúceho dokladu k žiadosti o pobyt. V žiadnom prípade nejde o veľké množstvo takýchto pravidelne sa opakujúcich prípadov.
Čo sa týka náporu cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície, túto situáciu monitorujeme a snažíme sa, aby tento proces prebiehal, prebiehal skutočne plynule. V súvislosti, v rámci tohto riešenia opatrení prebehla v roku 2018 reorganizácia úradu a Úradu cudzineckej polície a jeho podriadených súčastí, kde presúvaním tabuľkových miest sme navýšili počty policajtov na stránkových pracoviskách najviac zaťažených oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. Takisto máme ďalšie navýšenie týchto mzdových a resp. aj systemizačných miest plánovaný aj na tento rok. V marci 2019 bolo Oddelenie cudzineckej polície Bratislava presťahované do nových priestorov, ktoré spĺňajú súčasné štandardy vybavovacích priestorov pre klientov. V máji sa sťahovalo, minulý rok, pardon, to bolo minulý rok, v máji sa sťahovalo minulý rok do nových priestorov aj oddelenie v Michalovciach. Zároveň sa pracuje na presťahovaní ďalších oddelení cudzineckej polície, v Žiline, v Dunajskej Strede a v Nitre. V apríli 2019 sme pristúpili k ďalšiemu konkrétnemu opatreniu, a to k spusteniu elektronického objednávacieho systému, ktorý urýchli a zabezpečí istotu vybavenia na stránkovom pracovisku pre cudzincov, ktorí budú využívať jeho služby, a od júla 2019 otvárame aj nové oddelenie cudzineckej polície v Ružomberku.
Taktiež pripravujeme realizáciu tvorby nového informačného systému evidencie cudzincov, ktorý by mal spružniť celé správne konanie o udelení pobytu a umožniť ľahšiu kontrolu jednotlivých úkonov v danom konaní. Do budúcnosti tiež plánujeme rozšírenie personálnych kapacít, ako som povedala, predpokladá sa približne 70 pracovných miest pre civilných zamestnancov. Ich činnosť by bola zameraná na prijímanie a kompletizovanie žiadostí cudzincov, čím by sme odbremenili policajtov, ktorí by sa mohli venovať ďalším fázam rozhodovacieho procesu, čím by konanie o pobyte cudzinca urýchlilo a zefektívnilo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 16.5.2019 14:28 - 14:33 hod.

Denisa Saková
Všetky tieto medializované informácie, ktoré sa objavili aj ohľadne šikany, ohľadne atmosféru na úradu, na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov, inšpekcia podpísala v pondelok podnet a všetko toto preveruje, akonáhle budeme mať výsledky vyšetrovania, budeme vás o nich informovať a dúfam, že to bude vo veľmi krátkej dobe.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:24 - 14:26 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, k vami uvedeným tvrdeniam je potrebné uviesť, že všetci policajti, ktorí sú zaradení na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, sú policajti zaradení na výkon služby v činnosti na tzv. elitnom úrade, ktorého vybrané odbory sú ministrom vnútra interným predpisom označené ako tzv. určené útvary, teda útvary najvyššej fyzickej a psychickej náročnosti. Policajti úradu musia spĺňať vyššie nároky fyzickej zdatnosti, sebaobrany a profesionálnej etiky ako policajt na základnom útvare, nakoľko plnia úlohy súvisiace s ochranou ústavných činiteľov a iných určených osôb.
Splnenie týchto požiadaviek sa preveruje pravidelne raz ročne absolvovaním previerok, ktorých výsledky sú podkladom hodnotenia zo strany nadriadeného. Policajt má na splnenie fyzických previerok riadny a opravný termín, ako aj náhradný termín, takže má dostatok príležitostí preukázať svoje schopnosti. Okrem toho ešte podľa § 48 ods. 3 písm. u) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ZVJS a Železničnej polície a v znení neskorších predpisov je policajt povinný si zvyšovať svoje odborné vedomosti, zručnosti aj na udržiavanie a zdokonaľovanie si svojej fyzickej zdatnosti. Policajt je podľa § 14 ods. 5 citovaného zákona povinný spĺňať podmienku fyzickej zdatnosti po celý čas trvania služobného pomeru. Nadriadený posudzuje absolvovanie fyzických, odborných a streleckých previerok ako jeden z ukazovateľov pripravenosti policajta na plnenie úloh štátnej služby, okrem toho posudzuje aj jeho znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, takže sú posudzovaní komplexne.
Pokiaľ ide o otázku k prijatým opatreniam, tieto boli prijaté už v roku 2018 v podobe personálneho opatrenia voči tým policajtom, ktorí nesplnili podmienky previerok opakovane viackrát, a ostatným bola daná príležitosť sa zdokonaliť a dosiahnuť požadované kritériá. Previerky stále prebiehajú.
Môžem povedať, že vzhľadom na medializované prípady a vzhľadom na zvukové a obrazové záznamy, ktoré prebehli v médiách, sme v krátkom čase prijali opatrenia s riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov a taktiež s policajným prezidentom zriaďujeme nezávislú odbornú komisiu, v ktorej budú sedieť ľudia z iných organizačných štruktúr Policajného zboru a budú transparentne a spravodlivo zabezpečovať uskutočnenie jednotlivých fyzických previerok, ktoré boli tak kritizované v médiách.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 15:01 - 15:05 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Čo sa týka tej prvej časti otázky, tak ako som povedala, ten model má byť transparentnejší a spravodlivejší. To znamená, že neriešime to len v rámci jednotlivých odborov, a v rámci toho istého odboru presúvanie nejakých možno systemizačných tabuliek tam, kde je väčší nápor práce, ale chceme to riešiť aj ako celok, to znamená, že chceme vyrovnávať aj jednotlivé disproporcie medzi jednotlivými odbormi nielen v rámci jedného okresného úradu, ale aj naprieč celým Slovenskom. To znamená, že ak má, je na jednom odbore taký istý nápad pracovnej činnosti, ako má na inom odbore úplne špecializovane inom, ale vieme to porovnať, tak chceme toto stransparentniť a zrovnoprávniť. To znamená, áno, chceme aj tabuľkové platy, čo sa týka jednotlivých zaradených referentov približne dať do veľmi podobnej, až, to nazvem, do rovnakej úrovne vzhľadom na to, ako tie práce vykonávajú podľa opisu pracovnej činnosti, aby to bolo spravodlivejšie.
Druhá časť. Momentálne nemajú dosah na to, aby ovplyvňovali nejaké ohodnotenie, prípadne nejakými motivačnými bonusmi, aby tých svojich historických pracovníkov jednotliví rezortní ministri ovplyvňovali. O to sa stále stará z organizačného hľadiska aj z technického vybavenia, aj zo mzdového vybavenia stále ministerstvo vnútra, ale mám zato, že pokiaľ sme my integrovali špecializovanú miestnu štátnu správu k sebe, a vzhľadom na to, že teda spolupracujeme s našimi kolegami na, na veľmi odbornej úrovni, tak chcem, aby o týchto zmenách všetkých vedeli, pretože tí jednotliví ministerskí kolegovia, ktorí sedia so mnou vo vláde, majú v rámci svojich kompetencií aj nejaké výzvy, o ktorých vedia oni, ktoré chcú realizovať v nejakom krátkom čase, alebo na ktoré chcú dať možno nejaký väčší dôraz. A preto mám za to, aby som s nimi celú túto vec systemizačných nastavení jednotlivých odborov, ktoré metodicky riadia, z hľadiska nejakej takej kolektívnej úcty k nim prešla a odsúhlasila si to.
Skryt prepis