Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2019 o 14:22 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:22 - 14:24 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Predložený návrh zákona má nahradiť v súčasnosti platný zákon, ktorý predstavoval v čase jeho prijatia dovtedy neexistujúci nástroj právnej pomoci, právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, no však aplikačná prax za posledné štyri roky si vyžiadala, alebo resp. priniesla viaceré poznatky a vzhľadom na tieto poznatky a skúsenosti dobrej praxe môžme vlastne aplikovať do predloženého návrhu zákona.
Tieto zmeny sú najmä v posilnení ochrany oznamovateľov a v jej novom inštitucionálnom zakotvení, čo je hlavným účelom predloženia novej právnej úpravy.
Tento účel sa má dosiahnuť predovšetkým presunom podstatných kompetencií týkajúcich sa ochrany oznamovateľov z inšpektorátov práce na novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov Slovenskej republiky. Úlohou tohto nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou a celoslovenskou pôsobnosťou bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie predmetného zákona, poskytovať odborné stanoviská, poradenstvo v oblasti aplikácií návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania takzvaných whistleblowerov, poskytovať odmenu oznamovateľovi a raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o jej činnosti.
Celý tento návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch a pripomienky, ktoré v týchto výboroch vzišli, odporúčame schváliť.
Vládny návrh zákona obsahuje aj viaceré ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako napríklad rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti, zavedenie priestupkovej zodpovednosti pre osobu, ktorá v mene zamestnávateľa urobí voči oznamovateľovi nejaký negatívny postih alebo ktorá vyzradí totožnosť oznamovateľa.
Novelizujeme touto novelou aj Trestný poriadok, v rámci ktorého posilňujeme práva oznamovateľov v trestnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať o podporu predloženého materiálu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:18 - 14:21 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Najprv by som teda odpovedala na otázku pána Klusa. Tento proces, čo sa týka v rámci Európskeho parlamentu, vyriešený ešte nie je, ako bude procesne pokračovať, a bude to naďalej riešiť Európsky parlament. Keď Európsky parlament presne vyrieši situáciu, kedy odíde, alebo resp. čo po odídení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude nasledovať, ako sa to procesne vyrieši, budeme vás informovať s tým, že - ako som povedala - kandidát, ktorý bude 14., nezloží sľub a bude čakať na vystúpenie do právoplatného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.
Myslím si, že k pánovi poslancovi Dostálovi len poviem to, áno, je to tak, že 14, nie 13. Všetko ostatné vieme. Brexit je, nebude, nie je otázka na nás, ale je otázka na rokovaniach, čo sa týka Bruselu a Spojeného kráľovstva, prečo ešte doteraz brexit nie je uskutočnený. Sú asi viaceré dôvody a myslím si, že ako Slovensko to môžme ovplyvniť, ale len veľmi čiastočne, že sme aktívni na pôde Bruselu, takže budeme čakať na výsledky, ako sa dohodne Európska únia s Bruselom.
Čo sa týka mojej neúčasti včera tu. Áno, skutočne, ja som bola v zahraničí, mala som plánovanú dovolenku, mala som plánované na oveľa dlhšie, preto som si dovolila požiadať pána podpredsedu vlády pána Rašiho o zastúpenie na tejto schôdzi, keďže som nevedela predigovať, ako tie body jednotlivo budú nasledovať. Po dohode s pánom premiérom som veľmi operatívne pricestovala na Slovensko a išla som na to stretnutie, o ktoré ma požiadal.
Takže myslím si, že tie dôvody, ako skutočne, ospravedlnila som sa, nebola som tu, požiadala som náhradníka a vôbec som nepredpokladala, že už včera tu budem. Bola som tu na tom na základe toho, že som sa s pánom premiérom dohodla a mali sme vyriešiť nejaké veci. Keby som tie veci riešila s pánom premiérom a doriešila včas, určite by som na tie svoje body sem bola prišla už včera. Ale omlúvila som sa, ospravedlnila som sa, že som tu nebola. Dnes už som prítomná na týchto jednotlivých bodoch.
A čo sa týka pána poslanca Grendela a pána Gašpara a pána Vorobjeva, ja nepoznám detaily z vyšetrovacieho spisu. Dozvedela som sa všetky veci, ktoré odzneli tu, dozvedela som sa ich z médií. Nie som orgán činný v trestnom konaní, a preto sa nebudem ja ani vyjadrovať k tomu, kto pochybil alebo ako to nastalo, alebo čo sa stalo. Ja si počkám na výsledky vyšetrovania a potom sa k tejto téme budem vyjadrovať.
Čo sa týka témy zostania pána Gašpara ako na mieste poradcu alebo nezostatia v jeho funkcii poradcu, určite v najbližších hodinách sa k tejto téme vyjadrím. Nemyslím si ale, že to patrí k tým bodom, ktoré sme dneska rokovali, a budem to prezentovať pred médiami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:01 - 14:02 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v krátkosti v súvislosti s brexitom sa náš počet mandátov v Európskom parlamente rozširuje z 13 na počet 14. A my máme na túto situáciu reagovať vzhľadom na to, ako hovorí direktíva, máme voliť 14 poslancov Európskeho parlamentu s tým, že následne, ak brexit sa skutočne k 15. júlu 2019 uskutoční, toto 14. miesto pre nového europoslanca bude pridelené a máme vzorec, ktorý vlastne hovorí o tom, ako sa prideľujú jednotlivé výsledky volieb a rozpočítavajú hlasy. Ide o sumár hlasov, ktoré dostanú jednotlivé strany v rámci volieb do Europarlamentu, ktoré sa predelia naším republikovým číslom. Republikové číslo v tomto prípade bude 14 poslancov plus 1. To znamená, že ten, tá strana, ktorá získa najmenší zostatok, alebo respektíve najmenší podiel z tohto vzorca, tak bude mať 14. poslanca, ktorý sa ujme a zloží sľub v Európskom parlamente, ak sa teda brexit uskutoční.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2018 17:05 - 17:06 hod.

Denisa Saková
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som teda otvorila rozpravu k bodu 32, čo je zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 15:25 - 15:27 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len skutočne v krátkosti reakcia na pána poslanca Dostála. My sme historicky avizovali alebo, respektíve prijali spätnú väzbu od jednotlivých výborov Národnej rady, že skutočne sa chcú, chcú zaoberať preskúmavaním postupu pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a následne sme na to aj potom reagovali, keď sme koncipovali zákon o Policajnom zbore. Prebehli nejaké rokovania s jedným výborom, s druhým výborom, kde jednotliví členovia výborov si uvedomili, koľko práce a aký časový, časové rozmedzie si budú musieť na túto činnosť ponechať. Pripravili svoj pozmeňujúci návrh, takže necháme na rokovaní a teda rozhodnutí poslancov Národnej rady, ako vlastne táto problematika sa vyrieši. Ten zámer tu skutočne bol, dať vám väčšiu právomoc v oblasti teda preskúmavania tohto postupu pri sťažnostiach a uvidíme, ako poslanci toto všetko prijmú, túto zodpovednosť, ktorú sme v zákone ponúkli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 15:01 - 15:04 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona bol vypracovaný v rámci programového vyhlásenia vlády. V súlade so záväzkom, ktorý sa objavil v tomto programovom vyhlásení vlády, bolo posilniť nezávislosť kontroly činnosti ozbrojených zborov, a preto sa v zákone o Policajnom zbore kreuje samostatný útvar Policajného zboru, čo je Úrad inšpekčnej služby. Jeho úlohou bude odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže, v neposlednom rade podľa poslaneckého návrhu by to malo byť aj teda zboru colníkov. Riaditeľ tohto úradu sa bude zodpovedať vláde. Tak isto vláda ho bude menovať. Okrem toho sa priamo v Trestnom poriadku vyšetrovatelia zaradení na Úrade inšpekčnej služby definujú ako samostatný orgán činný v trestnom konaní a v zákone o prokuratúre sa ustanovuje pôsobnosť krajskej prokuratúry v trestnom konaní vo veciach trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, čím deklarujeme aj vyššiu nezávislosť Úradu inšpekčnej služby, ako to bolo doteraz.
Na základe zmien v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru bude prezidenta Policajného zboru síce naďalej menovať minister vnútra, avšak iba z kandidátov, ktorí úspešne prešli dvojkolovým výberovým konaním jednak pred odbornou komisiou, ktorá je zložená zo siedmich členov a teda následne, ktorých odsúhlasí aj Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru sa navrhuje na 4 roky s možnosťou jedného opätovného vymenovania. Obdobné ustanovenia sa navrhujú aj voči riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby, ale, ako som spomínala, toho si bude menovať vláda a odvolávať ho bude minister vnútra.
V zákone o sťažnostiach sa zavádza aj možnosť preskúmania zákonnosti postupu pri vybavovaní sťažností smerujúcich proti príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov príslušným výborom Národnej rady. Výbor v prípade zistenia porušenia zákona pri vybavovaní sťažností bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Okrem problematiky menovania a odvolávania funkcionárov v Policajnom zbore sa týmto zákonom zaraďuje aj pojem "kadet", to je nový druh štátnej služby, ktorého účelom umožniť, poskytnúť policajné vzdelanie mladým ľuďom hneď po dokončení stredoškolského úplného vzdelania.
Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 15:00 - 15:01 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ako pán poslanec poznamenal, skutočne celý zámer tohto zákona je dať tomu troška pozitívny nový zámer, čo sa týka teda tej ochrany oznamovateľov. A skutočne podľa aplikačnej praxe sa nám zdalo nedostatočné, aby inšpektoráty práce boli tie organizačné zložky, na ktoré sa vlastne všetky tieto veci nahlasujú. A preto sme chceli dať tomu vážnosť a vlastne ukázať aj celej občianskej spoločnosti, že chceme zriadiť úrad, ktorý má vlastne dostatočné a veľmi kompetentné postavenie na Slovensku, a že vláda má záujem sa zaoberať touto problematikou. To je v skutočnosti. Tak asi veľmi stručne k tomu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:53 - 14:55 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesla úvodné slovo k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh zákona má nahradiť v súčasnosti platný zákon, ktorý predstavoval v čase jeho prijatia dovtedy neexistujúci nástroj právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Aplikačná prax v uplynulých štyroch rokov nám však priniesla poznatky, ktoré odôvodňujú zmeny najmä v posilnení ochrany oznamovateľov a v jej novom inštitucionálnom zakotvení, čo je hlavný dôvod na predloženie novej právnej úpravy.
Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vychádza zo súčasnej právnej úpravy a využíva poznatky získané z jej aplikačnej praxe. Zároveň sa na ňu nadväzuje a dopĺňa ju s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.
Tento účel sa má dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom presunu podstatných kompetencií týkajúcich sa ochrany oznamovateľov z inšpektorátov práce na novozriadený úrad na ochranu oznamovateľov Slovenskej republiky. Úlohou tohto nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie predmetného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom a poskytovať odmenu oznamovateľovi a raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti. Predsedu tohto úradu bude voliť Národná rada Slovenskej republiky spomedzi dvoch kandidátov vybraných odbornou komisiou a po verejnom vypočutí. Členovia komisie budú menovaní prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácii a rozvoja občianskej spoločnosti.
Vládny návrh zákona obsahuje aj ďalšie viaceré čiastkové opatrenia, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, ako napríklad rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti o správne delikty s hornou hranicou možnej pokuty 30-tisíc eur, v súčasnosti je to 50-tisíc eur, alebo zavedenie priestupkovej zodpovednosti pre osobu, ktorá v mene zamestnávateľa urobí voči oznamovateľovi nejaký negatívny postih alebo ktorá vyzradí totožnosť oznamovateľa. Záverom si dovoľujem vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.10.2018 14:54 - 14:55 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v daných veciach nekonal, lebo mu nebol doručený žiadny podnet ani od dozorujúceho prokurátora. V prípade, že bude disponovať relevantnými podkladmi, bude príslušný preveriť, respektíve v nich konať, bezodkladne bude postupovať podľa príslušných zákonov a zákonným spôsobom.
Na záver je potrebné uviesť, že nadriadený vyšetrovateľov, prezident Policajného zboru a ani ja nemáme právo podľa Trestného poriadku dávať vyšetrovateľovi záväzné pokyny a nemáme právo prikazovať vyšetrovateľovi, ako hodnotiť dôkazy. Vyšetrovateľ podľa § 2 ods. 12 Trestného poriadku hodnotí dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho presvedčenia a o trestnom oznámení môže rozhodnúť iba orgán činný v trestnom konaní, čo je podľa § 10 ods. 1 Trestného poriadku iba policajt vyšetrovateľ a prokurátor.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.10.2018 14:45 - 14:47 hod.

Denisa Saková
Ešte raz, pani poslankyňa, ja nie som orgán činný v trestnom konaní, ani policajný prezident nie je orgán činný v trestnom konaní. My nemáme právo odňať niekomu spis ako vyšetrovateľovi a nemôžme ho dať ani niekomu inému. Môže sa to stať iba na príkaz prokurátora. To je celé, čo k tomu poviem.
Skryt prepis