Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

20.9.2018 o 14:56 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 20.9.2018 14:56 - 14:59 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán poslanec, táto výzva bola vyhlásená vo februári tohto roku. Čo sa týka čísiel, bolo, zareagovalo na ňu 794 žiadateľov. Do termínu 6. apríla predložili Prezídiu hasičského a záchranného zboru svoje žiadosti o poskytnutie dotácie. Prezídium zároveň tieto všetky žiadosti preverovalo; preverovalo hlavne formálnu úplnosť predložených žiadostí aj ich súlad s podmienkami zverejnenej výzvy. Po všetkých týchto procesných krokoch sme vyhodnotili jednotlivé žiadosti, komisia zasadla, posúdila všetky žiadosti a môžem povedať, že všetky žiadosti, ktoré formálne spĺňali všetky náležitosti zverejnenej výzvy, boli odsúhlasené. Nastal troška problém, že sme mali nedostatok finančných prostriedkov, aby sme jednotlivé žiadosti, jednotlivé žiadosti naplnili finančnými prostriedkami, ale môžem povedať, že tieto finančné dodatočné zdroje sme našli v rozpočte ministerstva vnútra a budeme všetky peniažky posielať v priebehu niekoľkých dní. A sľubujem, že do konca októbra by všetky obce, ktoré splnili formálne náležitosti výzvy, by mali mať tieto peniaze na svojich účtoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:46 - 14:47 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ja, možno troška sa to bude prelínať aj s otázkou č. 11, ktorú sme od vás dostali, kde ste sa vlastne pýtali, čo podniklo ministerstvo vnútra v rámci teda kompetencie kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany, takže to potom si nechám na tú otázku 11, ale môžem povedať, že vlastne okresný úrad v Hlohovci, čo sa týka jednak s podporou Kachel Nitra, zástupcov Policajného zboru, centra podpory, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vlastne riešia túto problematiku, čo ďalej s touto skládkou. Vykonávame pravidelne kontrolu odobraných povrchových vôd. Zistili sme nejaké údaje, čo sa týka z rôznych obcí, čo sa týka teda výsledkov odboru, výsledkov jednotlivých odberov pitnej vody. My máme monitoring na danej skládke. Momentálne prebieha aj vyšetrovanie v rámci tých osôb, ktorí sú zodpovední za túto skládku a tou mimoriadnou situáciou sa zaoberá aj krízový štáb, ktorý bol vlastne na odbore životného prostredia na Okresnom úrade v Hlohovci vytvorený, takže budeme v krátkej dobe informovať, čo spravíme do letných mesiacov, lebo nie je to úplne také jednoduché túto skládku a hlavne ten nebezpečný odpad zlikvidovať, alebo respektíve ho nejak bezpečne premiestniť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:40 - 14:43 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovolím si zastúpiť pána ministra životného prostredia.
Vážený pán poslanec, ďakujeme za otázku. Prevádzka skládky bola spustená v roku 1994 podľa v tom čase účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. V tomto čase boli vybudované všetky prevádzkové objekty vrátane prvej etapy skládky odpadov. Dnes sa v areáli Vlčie hory nachádza niekoľko prevádzok. Ide o skládku odpadov na nie nebezpečný odpad. Ďalej sa tu nachádza skládka na nebezpečný odpad a ďalšou je skládka na interný odpad. Posledné dve menované skládky podliehajú povoľovaciemu procesu v kompetencii okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Skládku odpadov na nie nebezpečný odpad povoľovala Slovenská inšpekcia životného... (Pozn. red.: krátky výpadok mikrofónu.) ...v oblasti integrovanej prevencie. V prevádzke skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory, bolo od roku 2007 do 2018 celkovo vykonaných 12 kontrol a Slovenskou inšpekciou životného prostredia boli udelené pokuty v celkovej hodnote 548-tisíc eur.
Z dôvodu nedodržiavania právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, integrovanej prevencie a negatívnym dopadom na životné prostredie bolo v januári 2016 prevádzkovateľovi uložené nápravné opatrenie spočívajúce v zákaze preberať do prevádzky a uložiť na skládku akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál, napríklad zeminu alebo kamenivo. Po tom, čo Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala toto opatrenie, okresný úrad vydal v marci 2016 rozhodnutie o uzavretí celého areálu až do odstránenia nebezpečného odpadu. V rámci objektu skládky Vlčie hory sú vykonané vyšetrovacie úkony odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.
V tejto veci bolo doteraz vedené vyšetrovanie od roku 2015, pričom voči jednej osobe bolo vznesené obvinenie. Počas tohto vyšetrovania v spolupráci s Okresným úradom v Hlohovci, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, boli získané ďalšie dôkazy o rozsiahlej protiprávnej činnosti spočívajúcej v ukladaní odpadov, vrátane nebezpečných, v areáli uzavretej skládky odpadov Vlčie hory. Vzhľadom na dlhodobé protiprávne konanie prevádzkovateľov v rámci objektu skládky odpadu Vlčie hory je pravdepodobné, že v súčasnosti v areáli skládky Vlčie hory dochádza k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody a možno aj k vzniku environmentálnej škody na vode, pôde a chránených druhoch a biotopoch.
Ministerstvo zistilo, že prevádzkovateľ si povinnosti podľa zákona o škodách nesplnil a neohlásil tieto skutočnosti. V takýchto prípadoch, keď prevádzkovateľ nekoná, príslušný orgán rozhodne o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať preventívne opatrenia a nápravné opatrenia a je oprávnený aj sám prijať a vykonať takéto oprávnenia. V tomto prípade Okresný úrad v Hlohovci, odbor starostlivosti o životné prostredie otvára z vlastného podnetu konanie o uložení preventívnych opatrení, v rámci ktorých sa bude zisťovať, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody, alebo či vznikla už aj nejaká environmentálna škoda.
Ďakujem veľmi pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 21.6.2018 14:35 - 14:38 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, k tej vašej otázke by som mala nasledovné fakty. Oddeleniu pátrania a kriminalisticko-technických činností Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III. bol 6. júna 2018 doručený príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody aj európsky zatýkací rozkaz na osobu Dávid Brtva. Dňa 7. júna 2018 bol oddeleniu pátrania a kriminalisticko-technických činností Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. doručený príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby Ing. Patrik Pachinger. V deň doručenia oboch príkazov bolo vyhlásené pátranie po uvedených hľadaných osobách prostredníctvom informačného systému Patros a taktiež prostredníctvom schengenského informačného systému. Dňa 20. júna 2018 bol Národnej ústredni sirén, Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce, Prezídia policajného zboru a oddeleniu pátrania, cieľového pátrania Úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru doručený európsky zatýkací rozkaz na hľadanú osobu Ing. Patrik Pachinger.
S pátraniami po uvedených hľadaných osobách boli ihneď písomne oboznámené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava - Nové Mesto východ, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava - Staré Mesto východ, nakoľko v územnej pôsobnosti týchto obvodných oddelení sú hľadané osoby prihlásené k trvalému pobytu. Následne operatívne policajti obvodných oddelení, ako aj policajti oddelení pátrania a kriminalisticko-expertíznych analýz a kriminalisticko-technických činností okresných riaditeľstiev v Bratislave I., v Bratislave III. vykonali fyzické previerky na adresách pobytov hľadaných osôb, pričom hľadané osoby na týchto adresách v čase previerok sa nezdržiavali. Pri previerkach neboli zistené žiadne informácie ani skutočnosti, ktoré by napomohli k zisteniu pobytu, pohybu a následnému zadržaniu hľadaných osôb.
Vzhľadom na udalosti posledných dní, ktoré sa stali, sme prijali opatrenia a mali sme rokovanie s Generálnou prokuratúrou a s ministerstvom spravodlivosti a bolo dohodnuté, že ministerstvo vnútra spolu s Generálnou prokuratúrou vypracuje zmenu Trestného poriadku a tieto zmeny predloží ministerstvu spravodlivosti. Bola už vlastne, bol podaný návrh na vytvorenie tejto pracovnej skupiny. GP ocenila aktivitu a iniciatívu Prezídia Policajného zboru a všetky tieto zmeny, ktoré chceme vlastne aplikovať do Trestného poriadku, budú prispievať k lepšej, efektívnejšej komunikácii medzi jednotlivými zložkami, aby to, čo sa stalo naposledy, sa nestalo.
Zároveň dodávame to, že my situáciu v rámci Policajného zboru a postup jednotlivých funkcionárov preverujeme a po nájdení nejakej chyby budú vznesené aj nejaké obvinenia. Dopredu hovoríme, ako sme včera uviedli, nebude to obvinenie daného policajta, ktorý bol prítomný na súde. Skôr budeme vyvodzovať dôsledky voči nadriadeným, ktorí nedostatočne inštruovali a vyškolili svojich podriadených.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 14:13 - 14:14 hod.

Denisa Saková
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.6.2018 13:25 - 13:27 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje príslušný článok smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany.
V súvislosti s touto transpozíciou sa navrhuje zmena dĺžky konania, čo sa týka udelenia azylu, a to z 90 dní na 6 mesiacov, súčasne sa stanovuje, že lehotu na rozhodnutie možno predĺžiť aj opakovane, a určujú sa podmienky na jej predĺženie. Návrhom sa tiež upravujú niektoré ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe.
Ustanovuje sa aj nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu z dôvody neistej situá..., z dôvodu neistej situácie v krajine pôvodu a rozširujú sa tiež dôvody na zánik azylu a zánik..., a dôvody na zánik doplnkovej ochrany, ak cudzinec nadobudne štátne občianstvo iného členského štátu Únie alebo ak iný členský štát Európskej únie udelí cudzincovi azyl z dôvodu prenasledovania alebo doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia.
A taktiež sa umožňuje odňatie azylu alebo odňatie doplnkovej ochrany, ktoré boli udelené z humanitných dôvodov alebo boli udelené na účel zlúčenia rodiny, ak cudzincovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát. Zároveň sa ustanovuje aj zákaz poskytnúť krajine pôvodu informácie o tom, že cudzinec podal žiadosť o udelenie azylu, a o dôvodoch takejto žiadosti sa rozširu-, sa rozširuje aj na iný orgán verejnej správy. Poskytnutie týchto informácií bez súhlasu dotknutej osoby nebude možné ani vtedy, ak azyl alebo doplnková ochrana zanikli alebo cudzinec už nie je žiadateľom.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľujem si Vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.6.2018 13:10 - 13:20 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci (zaznievanie gongu), vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa na rok 2018 stanovujú pevné sumy zvýšenia výsluhového dôchodku, a to v hodnote 0,60 eura za každý skončený rok trvania, doby trvania služobného pomeru, a stanovujú sa pevné sumy zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Saková, Denisa, ministerka vnútra SR
... o pevnú sumu 15 eur. Ďalej sa návrhom zákona navrhuje aj vypustenie ustanovení o kúpeľnej starostlivosti. Tento bod bol prerokovaný aj s odborovým zväzom polície. Toto ustanovenie sa vypúšťa z toho dôvodu, že tieto úpravy nepriniesli významnejší finančný efekt a skôr sa ukázali ako obmedzujúce.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 14:46 - 14:47 hod.

Denisa Saková
Viete, pani poslankyňa, myslím si, že každý má nejaké fotografie s ľuďmi, s ktorými sa odfotil, a možno nie úplne ich spôsob života korešpondoval so životom, ktorý máme my. A netreba na základe toho hodnotiť prácu toho daného človeka. A v skutočnosti, pokiaľ máte nejaké podozrenie spáchania trestného činu policajta, určite máte plné právo na to, aby ste podali trestné oznámenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:44 - 14:46 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, možno na úvod treba povedať, že súdiť policajta a niekoho len na základe nejakej fotografie zverejnenej v médiách bez toho, aby bolo zrejmé ako táto fotografia vznikla, by bolo veľmi krátkozraké rozhodnutie. Možno len zopár faktov.
Zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA pán Milan Mihálik je 20-ročný policajt. Nastúpil do zboru v roku ´98 a prešiel viacerými pozíciami a počas jeho pôsobenia na ÚBOK-u boli rozložené viaceré skupiny podsvetia ako okolo Antona Hudeca, Ľuboša Ferusa, skupiny 3H. Členom Národnej jednotky finančnej polície je od júna 2013 a odvtedy sa podieľal na realizácii odhaľovania organizovaných a zločineckých skupín, podvodov s DPH, ako boli medializované policajné akcie Shark, Bomba, Kasíno, Max, Trade, kde štátu uchránili milióny eur.
V súčasnosti je držiteľom bezpečnostnej previerky a taktiež prešiel detektorom lži a ako sme povedali, na základe jednej fotografie zverejnenej v médiách nemožno korektne vyvodzovať záver o porušeniach povinností, akýchkoľvek povinností, ktoré vyplývajú pre policajta zo zákona 73/98.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.5.2018 15:04 - 15:07 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán poslanec. Zopakujem niektoré fakty. V čase, keď sa únos udial, údajný únos udial, my sme v Nemecku, nemecká strana nás o tom neinformovala. Akonáhle nemecká strana v rámci medzinárodnej právnej pomoci sa dožadovala informácií, od augusta minulého roku na každé dožiadanie operatívne reagujeme. Všetky skutočnosti, či už sa to týka zoznamu delegácií, zoznamu diplomatických pasov, ktoré jednotlivá delegácia mala, či sa to týka skutočností ohľadne spomínaných aj vozidiel, ktoré sa nachádzali a ktoré prešli česko-slovenskou hranicou a niekoľko dní parkovali pred hotelom Bôrik a následne proste vykonali výstup zo Slovenskej republiky, všetky tieto informácie nemecká strana operatívne a obratom mala od polície Slovenskej republiky. To znamená, že na tomto prípade skutočne my pracujeme a pomáhame nemeckej strane tento prípad rozlúštiť.
Treba však aj to povedať, že pokiaľ by sme my mali v Schengenskom informačnom systéme, ktorý má aj záznam o tom, či je na danú osobu vydaný európsky zatykač, pokiaľ by sme tento záznam mali na túto osobu, tak jednoducho postup by bol nieže iný, ale štandardne dodržiavaný. Ale ani nemecká strana takýto zatykač nevydala, ani nebol zatykač na tohto vietnamského občana vydaný. To znamená, že my sme nemali žiadne právne prostriedky na to, aj keby sme hneď toho občana pri, hovorím hy-po-te-tic-ky, mali v zozname delegácií a prešiel by štandardnou hraničnou kontrolou, tak jednoducho on nemal európsky zatykač a nemali by sme ho na základe čoho ani zadržať pri hraničnej kontrole.
Ja len doplním, Schengenský informačný systém okrem záznamov na osobu, na ktorú je vydaný teda zatykač Europolu, čo je ich zhruba asi približne 500, v Schengenskom informačnom systéme sa taktiež evidujú nežiaduce osoby, ktoré majú súdne alebo administratívne vyhostenie. Taktiež sa tam evidujú osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie z dôvodu zistenia pobytu v zahraničí, taktiež sa tam evidujú nezvestné osoby – aj deti, aj dospelí, a tak isto sa tam deje aj monitoring osôb aj vecí. To znamená, že tá osoba daná by nemala vedieť, že sa monitoruje.
A, samozrejme, v rámci Schengenského informačného systému existujú aj záznamy o veciach, ako sú odcudzené autá, zbrane, doklady, identifikačné doklady a tak ďalej. To znamená, že, ešte raz, v Schengenskom informačnom systéme žiadny takýto záznam na túto osobu, na toto meno nebolo. A keby hy-po-te-tic-ky bola v zozname delegácií, tak hraničná kontrola jednoducho pri lustrácii v Schengenskom informačnom systéme by nič nenašla.
Skryt prepis