Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 18:58 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 13.6.2017 18:58 - 19:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som na dnešné rokovanie predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.
Štátny fond rozvoja bývania je jediným najvýznamnejším nástrojom podpory rozvoja bývania, predovšetkým podpory obstarávania nájomných bytov a obnovy bytových budov. Pre motiváciu žiadateľov obstarávania nájomných bytov sa v predloženom návrhu zákona navrhuje doplniť dva nové účely, ktorým sú možnosť podpory obstarávania technickej vybavenosti k obstarávaným nájomným bytom a kúpi pozemku k obstarávaným nájomným bytom. Súčasťou návrhu sú aj úpravy a doplnenia ako rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, v ktorých je možné poskytnúť úver zo Štátneho rozvoja bývania, rozšírenie okruhu žiadateľov pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, zvýšenie maximu výšky úveru pri obstarávaní typu a nájomného bytu a určenie podmienok pre možnosť poskytovania úveru na obstarávanie nájomných bytov vo výške 100 % z obstarávacej ceny v obciach, kde je vyšší predpoklad obsadenosti týchto bytov.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.5.2017 15:00 - 15:02 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj odborníkmi priebežne posudzuje a konzultuje kvantitu a kvalitu vykonávaných činností zamestnancami jednotlivých odborov okresných úradov. Od roku 2013 doteraz boli zvýšené platové tarify 54 zamestnancov okresných úradov, z ktorých pôsobnosti prešli aj zrušené špecializované štátne správy. Zmeny sa týkali najmä zamestnancov katastrálnych odborov, starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pozemkových a lesných odborov. Na katastrálnych odboroch sa zvýšenie platových tried dotýkalo zamestnancov vykonávajúcich vkladové konanie a úradné overovanie.
V súčasnosti z dôvodu účinnosti zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje v informačnom systéme ministerstva vnútra zaradenie štátnych zamestnancov do nových platových tried. Súčasne sa zaoberá problémom odmeňovania zamestnancov okresných úradov s cieľom úpravy platov jednotlivých zamestnancov tak, aby došlo k vyrovnaniu rozdielov v rámci jednotlivých odborov okresných úradov.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 14:45 - 14:48 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. To nebola otázka, ale konštatovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 14:44 - 14:44 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, a v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého tiež zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Plavčana.
Vašej otázke, či sa môžu uchádzať o dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu športových aktivít v roku 2017 aj špeciálne základné školy, ktorých zriaďovateľmi sú okresné úrady, pretože školy majú iných zriaďovateľov ako VÚC či obec, vám môžem poskytnúť nasledovnú informáciu.
Na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky je v tomto čase zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu za rok 2017 s termínom predkladania žiadostí do 31. mája 2017. Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy môžu predkladať na účely
1. výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi,
2. výstavbu detských ihrísk,
3. výmenu umelého trávnika v multifunkčnom ihrisku, nákup športovej výbavy.
Oprávnení žiadatelia na predkladanie žiadostí o dotáciu podľa výzvy sú uvedení osobitne pri každom účele výzvy. Sú to najmä obce, vyšší územný celok, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, pričom takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.
Bližšie informácie oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie podľa jednotlivých účelov výzvy, prípadne o ďalších podmienkach poskytnutia dotácie na športové aktivity z Úradu vlády Slovenskej republiky vám môže poskytnúť kancelária splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Výzva je zverejňovaná na webovom sídle útvarov vlády Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.5.2017 14:19 - 14:20 hod.

Árpád Érsek

15.
Ďakujem. Ani nechcem byť.

Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.5.2017 14:18 - 14:19 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuvažuje o tomto kroku. Na zaradenie pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevidíme dôvod, pretože spätná väzba zo škôl je pozitívna. Výrazne sa zlepšila komunikácia medzi školami a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, takisto aj prístup k problémom i k riešeniu. Vzhľadom na to, že financovanie škôl a najmä špeciálnych škôl je poddimenzované, ministerstvo vnútra v súrnych prípadoch poskytuje finančné príspevky aj z vlastného rozpočtu. Ďalej sa snaží zapájať školy do vízie na získanie finančných prostriedkov na multifunkčné ihriská, na rôzne pomôcky, ako interaktívne tabule, ako aj výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré školy môžu získať, nenávratný finančný príspevok, až do výšky 2 mil. eur.
Výborná je spolupráca v každej oblasti od špeciálnych materských škôl až po odborné učilištia a reedukačné centrá. Ale vzhľadom na tieto skutočnosti nie je dôvod, aby špeciálne školy prešli pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2017 15:41 - 15:41 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Národnej rady, skúsil som si zapisovať tie veci, ktoré si myslím, že tu odzneli dôležité podľa, z úst vystupujúcich. Niektoré, možno aj v tomto zhone sú niektoré dáta nie úplne presné. Napríklad to, že sa, kto sa dohodol, dostal viac o 20 percent. Neni to 20 %, je to 1,2 percenta. Napríklad čo Marosz hovoril, že výkupy v Ivanke, poplietol trošku výkupy v Ivanke s D1 s D4. Treba si to trošku overiť, lebo to nie je jedno, aby sme si to nerobili tu. A, samozrejme, ďalší. No hlavne išlo o to, že my tu prejudikujeme to, že tento náš návrh je protiústavný. Samozrejme, toto bude skúmať, určite dáte podanie na Ústavný súd, ale všetci tu už prejudikujeme to, že tento zákon je neústavný. To, čo hovoril aj pán Dostál.
Zabudol ste tam povedať, pán Dostál, že nenávratné stavby. To vám vypadlo, keď ste čítal text Ústavného súdu, tam sú takisto napísané nenávratné stavby, že tam môžu byť. Čiže v tomto vidím tiež ako trošku, možnože to vypadlo nie náhodou alebo náhodou, neviem to už posúdiť.
Samozrejme, to, čo povedal aj pán Ivan ohľadom PPP projektov. Áno, možno Ivan, pán Ivan, máte pravdu, že najprv sa museli vykúpiť všetky pozemky a potom sa mala podpísať zmluva. Neviem, ten stav predtým bol jaký. Samozrejme, môže sa to použiť pri ďalších projektoch, ktoré budú PPP. Samozrejme, nebránim sa tomu asi, asi to by tu nebolo. Ale neviem ani tam posúdiť, že jak dlho by sme vykupovali tie pozemky za tohto stavu, ktorý je teraz, možnože ešte dávno by sme zmluvy nemali podpísané. Možnože by už ten koncesionár odišiel. Takže my konáme v rámci toho, aby aj koncesionár tu ostal a aby sme neplatili na záver tohto diela, lebo bude sa odpočet robiť na záver ukončení týchto dvoch diaľnic E7, D4 koncesionárom. Takže, samozrejme, tam bude ešte napojenie D4, D1, to bude jedna stavba, ktorá musí byť zazmluvnená a, samozrejme, tieto pochody ovplyvnia aj to, že koľko môže byť, prejudikujeme, koľko môže byť, čo nám koncesionár na konci stavby môže povedať, že máme zaplatiť. Myslím si, že teraz toto tu v tomto momente nehrozí, a preto musíme konať a konáme týmto spôsobom. Ako som už viackrát povedal, koncesionár môže nastúpiť na rôzne ďalšie úseky, ktoré sú vysporiadané, má stavebné povolenie, robí tam napríklad z Holíc, ide dopredu, robia tam veci, ktoré má naplánované, samozrejme, tam, kde nevieme toto, toto, mu ako na základe stavebného povolenia dať tie úseky, tak tam je problém, ktorý riešime týmto zákonom. Hovoril ste aj o dlhovej brzde, pozrite sa, to bude ďalšie kolo rokovania, ja by som sa k tomu nejak extra nevyjadroval.
Pán Simon nie je tu, ale odpoviem. Áno, pán Simon dal návrh, jak by sa to dalo vyriešiť. Do budúcna, nech sa páči, je možnosť dať zákon do Národnej rady, aby sa vyriešili, lebo odzneli aj také veci tu, že prečo je teraz vykupované, vykupované tieto nehnuteľnosti ako stavebný pozemok, prečo to neni vykupované ako orná pôda v tej cene, závisí aj toto, povedal pán Simon. Samozrejme, keď už viem, že tam bude nejaká stavba, tak to je stavebný pozemok podľa môjho názoru, nie je to orná pôda, lebo sa z toho vyberá, takže je tam ďalší proces, ktorý musia preriešiť.
Pán Dostál, Štrpka, myslím, kancelária má uzavretú zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou na trasu D4, R7. Je to vonku. Nech sa páči, môžte sa na to pozrieť. Pozvali tam ďalších odborníkov, aby tá skupina bola, ako som hovoril, z ministerstva spravodlivosti, z dopravy, z Úradu vlády, aby tí právnici, koľko právnikov, toľko názorov, si myslím, preto to tak bolo, ale, samozrejme, je to zazmluvnené.
A ešte tu boli niektoré. Pán Heger, zodpovednosť. Samozrejme áno, zodpovednosť do rúk súdov dávame, ale vždycky, viete, NDS-ka má právo, keď súd rozhodne na základe tohto, že niekomu dá cenu, aká je, tak Národná diaľničná spoločnosť má právo sa odvolať, keď nebude súhlasiť s tou cenou, keď si myslíme, že nebude v takej, v tých formách, čo súdni znalci určia. Určite súdy vyžiadajú dva-tri súdnoznalecké posudky, aby vedeli rozhodnúť, takže v tomto kole, myslím si, že malo by to byť čisté, ale vždycky je tá možnosť sa odvolania aj zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti.
A, pán Beblavý, áno, stále sa bavíme o tých zverejneniach, na to som už povedal môj názor. Ja s tým absolútne nemám problém zverejniť všetky dáta, všetky, všetky údaje, kto tam kupoval pozemky. Je s tým jeden problém, ak tam nezverejní rodné číslo a trvalé bydlisko, môže byť niekto toho istého mena upodozrievaný tým, že tam má pozemok a nemá s tým nič spoločného. Ak tam neuvedieme trvalé bydlisko a rodné číslo, aby ste to mohli skontrolovať a v tomto momente sa to nedá, takže môže to byť problém, pretože ja musím, komu zverejním na jeho meno a pod rodným číslom zmluvu, tak sa s ním musím dohodnúť, že s tým súhlasí. V tomto momente to takto nie je. Ale hovorím, ja osobne nemám s tým problém zverejniť všetky, nech, to Transparency International dal to na súd, súd ak vynesie verdikt, že máme právo s týmito údajmi zverejniť všetky zmluvy, verte tomu, dám príkaz druhý deň Národnej diaľničnej spoločnosti, nech 11-tisíc zmlúv nech zverejní a bude to tak, ako má byť, a nemám s tým absolútne problém.
Myslím si, že, myslím si, že o ostatných veciach sme už hovorili aj minulý týždeň aj na výboroch, takže, vážení páni poslanci, je to na zvážení, vaše rozhodnutie, jak budete hlasovať. Toto sme našli riešenie a je to riešenie proti tým, ktorí sa nevieme dohodnúť. Nie je to; vy ste ešte, pán Marosz, sa pozerám na vás, hovorili ste, že áno, boli tam medzitým úmrtia dve, dve veci sa riešili, dve, dve vám hovorím, tu som dostal esemesku, jedno sa vyriešilo a tam sa to rieši ako neznámy, keď nenastúpi niekto z dedičského konania, tak ako sa koná podľa zákona, ktorý je platný na pozemkovom fonde, na základe toho konáme. Ide to, jeden ostal tam, jeden je vyriešený, ale medzitým môže aj dneska, aj zajtra niekto umrieť, budeme to musieť riešiť. Žiaľ, nech sa tomu tak nestane, samozrejme, ale tie veci, tie veci idú tak, jako majú byť.
Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem, prajem príjemný deň.
Skryt prepis
 

16.5.2017 13:54 - 13:54 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň, ospravedlňujem sa. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslankyňa, poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 10. mája 2017 a prijala k tomu uznesenie č. 226/2017.
Cieľom tohto zákona je reagovať na stav, kedy niektorí jednotlivci zneužívajú legislatívne postupy pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod budúcimi diaľnicami a rýchlostnými cestami. Pomocou rôznych obštrukcií pri výkupe pozemkov alebo vo vyvlastňovacom konaní sú schopní úspešne blokovať vydanie stavebných povolení a výstavbu úsekov, ktoré zlepšia dopravnú situáciu desiatkam tisícom ľudí a na ktoré verejnosť čaká. Ich cieľom je vytvoriť časový tlak a získať tak pre seba neúmerné výhody. Len na stavbe obchvatu Bratislava presahujú požiadavky týchto subjektov, ich zákonné nároky a znalecké posudky spolu o desiatky miliónov eur. Ak by nebola novela zákona prijatá, štát by bol nútený popri spravodlivej náhrade uhradiť navyše aj túto sumu, aby mohol predmetné stavebné povolenia získať. Takéto konanie nemôže mať zásadný dopad nielen nepriamo z dôvodu odkladu nástupu pozitívnych benefitov sprevádzkovania týchto stavieb spôsobeného posunmi termínov výstavby.
V prípade, ak by štát ustúpil tlaku jednotlivcov na navyšovanie cien vykupovaných nehnuteľností, prejavilo by sa to aj vo forme zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu a predražovania líniových stavieb. Zároveň je riziko zvyšovania nákladov, prípravy vznikov nárokov na kompenzácie súvisiace s nedodržaním zmluvných termínov pri plnení míľnikov štátu voči tretím stranám. To je pri veľkosti aktuálne vytvorených kontraktov jednoznačným dôvodom na skrátené legislatívne konanie a schválenie predloženej novely.
Predkladaný návrh novely zákona preto zefektívňuje proces prípravy a povoľovania výstavby vybraných diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe zákona č. 669/2007 Z. z. (ďalej len "diaľnice"). Zároveň sa však veľmi podobne venuje aj ochrane osobného vlastníctva a zúčastneným stranám ponecháva adekvátnu možnosť obhájiť svoje záujmy. Toto zefektívnenie sa prejaví celkovým skrátením povoľovacieho procesu a s eliminovaním rizika zvyšovania nákladov prípravy, ako i urýchleným termínom samotného začiatku výstavby jednotlivých úsekov diaľnic, čo bude mať nepochybne pozitívny vplyv na život ľudí a ekonomiku Slovenska.
Novelou predpokladaného zákona za súčasného zachovania princípov proporcionality navrhuje zaviesť nový právny inštitút predbežnej držby, ktorý pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu umožňuje vykonávať vopred vymedzené práce v nevyhnutnom rozsahu. Podmienkou bude, že musí ísť o práce, ktoré sú odstrániteľné v prípade, ak by na konci vyvlastňovacieho procesu štát neuspel pri vyvlastnení.
Ďakujem pekne. Prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2017 17:58 - 18:03 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem veľmi krátky, pretože myslím si, že dneska celý deň sme o tom povedali, aj tak vo výbore, aj tu na pôde Národnej rady Slovenska, v pléne, čo sme potrebovali.
Áno, jedna vec, ja by som začal tým, čo ukončil pán Marosz svoje vystúpenie, že všetci občania, ktorých sa to týka. No práve všetci občania, ktorých sa to týkalo, a neboli občania tí, ktorí na tom chcú zarobiť veľké peniaze, s tým súhlasili, podpísali, bolo ich viac tisíc, tých občanov. Ostalo nám desať asi, pravdepodobne, s ktorými sa nevieme dohodnúť . Pán Marosz, tak prečo hovoríte, že všetkých občanov upozorňujete? Ktorých sa to týkalo, boli slušní ľudia, za tie ceny, čo boli ponúknuté na základe súdnoznaleckého odhadu, to podpísali. Išlo to buď vyvlastnením, alebo výkupmi. Absolútny problém nebol. Keby to takto pokračovalo a nechcel by na tom zarobiť niekto milióny, tak v živote tento zákon tu nie je. Už ste si mohli prečítať v novinách, ja nebudem tu mená hovoriť, neni to môj post, aby som niekomu tu moje meno spomínal.
Na druhej strane samozrejme každý hovorí o neústavnosti tohto kroku. Vážení, aj pán Dostál, vážim si vaše vystúpenia, lebo sú pripravené, v každom prípade ale spochybňujete to, čo ešte nevieme, len prejudikujeme, že možno. Vy na jednej strane hovoríte, že možno, ja na druhej strane fandím, že nie. Uvidíme, ak to príde do toho štádia, ale nehovorme dopredu, že vyhlasujeme, že je to protiústavné, pretože všetky tie veci, ktoré ústava, v roku 2005 ste hovorili, keď tam pán minister Vážny, sedem, prepáčte, sme robili tak, aby neboli tam, pretože vedeli sme, že tie kroky, ktoré tam boli napísané, boli protiústavné na základe tohto. A musím vám povedať, že vy stále hovoríte, pán Marosz, o autoritách. No robili to právnici z ministerstiev. Robili to z dopravy, od spravodlivosti, Úradu vlády a ešte jedna kancelária, ktorú som spomenul doobeda, ktorá bola prizvaná k tejto veci ako, aby neboli to len samotné ministerstvá, aby sme nemohli povedať, že nejakým spôsobom ovplyvnili tento proces. Ale myslím si, že fundovaní právnici si veľmi zvážia, že čo podporia, čo nepodporia, lebo ide o ich remeslo.
Pani Kaščáková, vy ste hovorili problémy župy. Vy podporujete elektrické cyklotrasy, keď nemáme spojené veľké mestá s diaľnicami, kde potrebujete. Vy hovoríte, možno nespomenula ste metro a lodnú dopravu, možno tá tam chýbala. Ale nehnevajte sa na mňa, to nie je prístup, aby sme toto. Ja samozrejme beriem to, že v župe sú problémy. Všade sú problémy. V Bratislave, hovoríte, netreba obchvat, potom v Bratislave netreba asi nič stavať a dopadneme tak, jak teraz je Bratislava ráno od siedmej do deviatej zastavená a tak isto od tretej do siedmej večera je neprechodná. Takže toto je problém, ktorý my musíme vyriešiť. Áno, súhlasím s vami, treba naučiť ľudí cestovať vlakom, treba naučiť ľudí cestovať autobusom. Vlaky ešte povedzme áno, lebo tie nestoja v rade, a dobre sa hovorí, že z koľajníc treba prestupovať na koľajnice, čiže keď dôjdete s vlakom na hlavnú stanicu, bolo by dobré, keby išli električky a vedeli by ste cestovať, eventuálne do metra by ste sa dostali, ale teraz tá situácia tu nie je, aby sme o tomto rozprávali. Ale teraz je situácia taká, že každé veľké mesto, a spomínali ste, mám taký pocit jedno mesto, ale to je jedno, ale každé veľké mesto má jeden obchvat alebo má dva obchvaty. Ale myslím si, že tým, že Bratislava do budúcna, ako to ja vidím, metro nebude mať, tak keby sme nezačali stavať obchvat Bratislavy a dokončievať, možnože by bol za 5 rokov problém. Myslíte si, že nie? Ja si myslím, že áno. Preto keď mi ráno ste dávali otázky, že tunel Karpatia. Ak nebudeme robiť na tuneli Karpatia, nezačneme prípravné práce dokončiť obchvat Bratislavy, nazvime ho, ako chcete, v živote v Bratislave do pätnástich rokov sa obchvat Bratislavy nedokončí. To je tiež jedno z riešení, jednoducho treba to povedať.
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2017 17:17 - 17:21 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení predpisov.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválili návrh zákona 10. mája 2017 a prijala k nemu uznesenie č. 226/2017. Cieľom tohto zákona je reagovať na stav, kedy niektorí jednotlivci zneužívajú legislatívne postupy pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod budúcimi diaľnicami a rýchlostnými cestami. Pomocou rôznych obštrukcií pri výkupe pozemkov alebo vo vyvlastňovacom konaní sú schopní úspešne blokovať vydanie stavebných povolení a výstavbu úsekov, ktoré zlepšia dopravnú situáciu desiatkam tisíc ľudí a na ktoré verejnosť čaká. Ich cieľom je vytvoriť časový tlak a získať tak pre seba neúmerné výhody. Takéto konanie môže mať zásadný dopad nielen nepriamo z dôvodu odkladu nástupu pozitívnych benefitov sprevádzkovania týchto stavieb. Prejavilo by sa to aj priamo na zvýšených nákladoch prípravy, súvisiacej, nedodržania zmluvných termínov pri plnení míľnikov štátu voči tretím stranám. To je pri veľkosti aktuálne uzavretých kontraktov jednoznačným dôvodom na skrátené legislatívne konanie.
V prípade, ak by štát tlaku jednotlivcov na navyšovanie cien vykupovaných nehnuteľností ustúpil, prejavovalo by sa to aj vo forme zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu a predražovanie líniových stavieb.
Predpokladaný návrh novely zákona preto zefektívňuje proces prípravy a povoľovanie výstavby vybraných diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, uvedených v prílohe č. 669/2007 Z. z. Zároveň sa však veľmi podrobne venuje ochrane osobného vlastníctva. Zúčastneným stranám ponecháva adekvátnu možnosť obhájiť svoje záujmy. Toto zefektívnenie sa prejaví celkovým skrátením povoľovacieho procesu a eliminovaním rizika zvyšovania nákladov prípravy, ako aj urýchlených termínov samotného začiatku výstavby jednotlivých úsekov diaľnic, čo bude mať nepochybne pozitívny vplyv na život ľudí aj na ekonomiku Slovenska.
Novelou predkladaného zákona za súčasného zachovania princípu proporcionality navrhuje zaviesť nový právny inštitút predbežnej držby, ktorý pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené práce v nevyhnutnom rozsahu. Podmienkou bude, že musí ísť o práce, ktoré sú odstrániteľné v prípade, ak by na konci vyvlastňovacieho procesu štát neuspel pri vyvlastnení.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, pretože sa prekladá podľa § 27 zákona 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a so zmenou doplnení niektorých zákonov nastali mimoriadne okolnosti.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení páni poslanci, poslankyne, dovoľujem si vás požiadať o podporu a prerokovanie predloženého návrhu, návrhu zákona a jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis