Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2017 o 14:51 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 14:51 - 14:53 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Veľmi ťažká otázka, pretože pod niektorými diaľnicami a rýchlostnými cestami nie je dodnes vysporiadaný majetok. To treba povedať. Samozrejme ideme ďalej, cesty prvej triedy, druhej triedy a tretej triedy. Myslím si, že neviem vám na to práve dať odpoveď, ale viem zistiť, že to sú tisíce kilometrov ciest, ktoré nie sú vysporiadané. Samozrejme aj o tom sme nepriamo doobeda hovorili, že jednoducho tento proces vyvlastňovania týchto pozemkov bude niekedy treba začať. Je tu napísaný termín do 31. decembra 2020. Ja sa obávam, ja sa obávam, že všetko to, čo by sme mali vysporiadať do roku 2020, bude vysporiadané. Môžem vám povedať, že nebude. Pretože už len pri tých cestách, ktoré opravujeme a chceme rozširovať, nech sú to cesty prvej triedy, čo máme my v kompetencii robiť, sa stretávame zas už s tými nákupcami určitých polôh, ktoré tak isto žiadajú potom výkupy, aby sme sa vôbec mohli dostať k rozšíreniu ciest prvej triedy. To je taký istý prípad jak pri diaľniciach, že keď nemám súhlas vlastníka tej pôdy, nemôžem na ňu vkročiť.
Takže nehnevajte sa, koľko je to kilometrov, neviem vám povedať, ale samozrejme viem vám zistiť, že v jakom je to štádiu, lebo túto otázku vám neviem odpovedať veľmi úprimne. Ale jednoducho ja viem, že do roku 2020 toto sa nebude vedieť spraviť. A či to je teraz obecná cesta, či to bude obce vyvlastňovať, odkiaľ budú mať na to finančné prostriedky. Musia spraviť geometrické plány na základe, osloviť tisíce vlastníkov, kde sa postavila za socializmu cesta, kde ukázali, tade pôjde cesta, postavili a bol pokoj, a teraz ju musíme vyvlastniť. Je to obrovská otázka a záťaž pre štát, som si toho vedomý. Neviem vám na to konkrétnejšie odpovedať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 14:46 - 14:51 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán, nebudem opakovať otázku, ďakujem pekne za otázku. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, podľa § 3 písm. a) a čl. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešli cesty druhej a tretej triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce do vlastníctva VÚC. Podľa bodu 8 čl. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších prepisov, § 24b ods. 3, Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený, § 3d ods. 2, veci, ktoré slúžia na činnosť jeho organizačných jednotiek určených k dohode podľa ods. 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona, t. j. k 1. 1. 2004.
Na riešenie uvedených problémov bol prijatý zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 1. 12. 2013 je účinné prechodné ustanovenie § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o znení zákona č. 386/2013 Z. z., podľa ktorého pozemky nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest, ale ministerstva vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosial nedošlo k ich majetkoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľničnými cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k týmto pozemkom môže podať najneskôr do 31. decembra 2020.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 14:46 - 14:51 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som spojil otázku 5, 11 a 16, lebo sú totožné, aby som odpovedal naraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 14:40 - 14:42 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. To nebola otázka, ďakujem. Konštatujem, že dávame na to pozor, záleží vždy na financiách a samozrejme tá štúdia uskutočniteľnosti mala ukázať, čo je rentabilné a reálne, aby sme tam rozširovali to, čo ste vy povedala. Ale to, viete, to sú výkupy a tak ďalej, ďalšie veci, ktoré sme tu prejednávali pred asi tromi hodinami. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

11.5.2017 14:38 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za otázku. Vážená pani poslankyňa, Slovenská správa ciest v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie a realizovateľnosti ťahu ciest prvej triedy 1/67, 1/66, 1/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Poprad – Stará Ľubovňa, ktorej cieľom je navrhnutie technicky, ekonomicky, environmentálne najvýhodnejšieho riešenia trasy ciest prvej triedy na úseku Rožňava – Poprad, Stará Ľubovňa – Bardejov, zhodnotenie súčasného vzťahu, vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie, respektíve stanovenie úsekov tejto trasy, kde postačí rekonštrukcia v súčasnej trase alebo ponechanie nulového stavu. Okrem týchto zásadných zmien na tejto trase samozrejme Slovenská správa ciest pristupuje k opravám cesty podľa potreby v závislosti od dostupnosti finančných zdrojov na opravu a údržbu. Ďalšia príprava závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a dostupnosti finančných zdrojov na prípravu, realizáciu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

11.5.2017 11:54 - 12:01 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegyňa a kolegovia, vážení poslanci, v krátkosti. Ja som v tom, úvodne, keď som prvýkrát vystupoval, povedal som k tomu všetko, čo si myslím, že musím vám povedať, čo si myslím, viem o tom, aby som vás o tom informoval.
Mám tu nejaké poznamenané ešte veci, čo sa týka, samozrejme, pán Heger hovoril o politickej kultúre. Pozrite sa, ja si myslím, že zrýchlené konania boli, sú aj budú. Ktokoľvek bude pri vláde, takéto niečo povoľuje zákon a už som vysvetlil, prečo používame tento model teraz. Otázka je dobre položená, že prečo ste ju nepoužili predtým, prečo to nejde? Áno, samozrejme, otázky sú. Po zvážení všetkých možností a všetkých dopadov som tlačil na to, aby sme prijali k tomu nejaký verdikt, a ten verdikt vyšiel z toho, že toto by sme mali spraviť na tejto schôdzi. Stojím si za tým a jednoducho myslím si, že postup aj čas ukáže, pretože tento zákon hocikto môže potom nejakým spôsobom zrušiť, napraviť, otvoriť ten zákon. Ale myslím si, že je to model, ktorý sa môže aj do budúcna, ako pán Ivan hovoril, tiež nenazveme tých ľudí špekulantmi, ale chytrými, to je možno lepšie slovo, ale takí chytrí stále boli, budú a sú. Jednoducho tento zákon to nejakým spôsobom ošetrí, aby sme sa tomu vedeli vyvarovať. A možno tento zákon bude môcť byť použiteľný aj pri ďalších diaľniciach, kde samozrejme tie výkupy musia prebehnúť.
Nakoľko tu nie sú tí poslanci, ktorí mi dali ďalšie otázky, ale budem korektný a skúsim na to odpovedať, lebo možno niekde sedia a pozorujú.
Pán Simon sa pýtal, kto podpísal zmluvu. To je jasné, tak kto podpísal zmluvu, bývalý minister. Nebudem teraz ja, neni mi cťou, lebo aj ja skončím raz túto funkciu, aby som hodnotil, či bolo vhodné podpísať, či bolo vhodné túto formu alebo ďalšiu. To hodnotiť ja v tomto prípade nebudem.
Čo sa týka pani Zemanovej, pristúpila k tej D4-ke, samozrejme, a hovorila o tuneli Karpatia, čo hovoril aj pán poslanec Budaj. Pozrite sa, treba jednu vec si uvedomiť, že ak samozrejme niekto hovorí, že netreba budovať tunel Karpatia, my ju teraz nebudujeme, ale keď som nastúpil do funkcie, tak som povedal, že nezabudneme na prípravu diaľnic. Jedna príprava diaľnic trvá minimálne šesť, sedem rokov. Ak my teraz postupne nezačneme pripravovať aj ten tunel Karpatia, hovorme aj o ostatných úsekoch na Slovensku, tak myslím si, že bez tej pripravenosti nevieme potom spraviť ďalší krok. A toto si ja nezoberiem na triko. Postupne, nie je to žiadna priorita, ale treba aj z toho spraviť tie kroky, ktoré do budúcna niekto bude použiť, a myslím na geológiu alebo nejaké veci. Ja nemám, fakt by som klamal, keby som povedal, že mám informácie, že jak vyšla tam geológia, ale overím si to. Dajte otázku, zodpoviem na tú tému. Teraz neviem vám na to odpovedať, nechcite odo mňa.
Čo sa týka, samozrejme, že nefiguruje D4-ka niekde v mapách alebo územnom pláne mesta, neviem to posúdiť. Podľa môjho názoru figuruje, ale nechcem ísť do tejto debaty, lebo neni mi to kompetenciou. Však to sú mestské záležitosti, ktoré tam mali byť.
No, ja si nemyslím, čo hovoril pán Budaj, že tunel Karpatia do budúcna nebude potrebný pre Bratislavu. Ja si myslím, že ak zvládneme, a to hovorím už teraz dopredu, ak zvládneme spojenie D4-ku a D1-ku, ten Karpatia tunel niekedy bude mať opodstatnenie. Nehovorím o tom, že teraz alebo do budúcna, ale určite ak bude možnosť ísť po, doprava cez tunel Karpatia, obísť Bratislavu, alebo doľava ísť na D4-ku a prejsť Novým mostom smerom na Rakúsko, myslím si, že vtedy bude ten kruh okolo Bratislavy 100-percentne hodnotný. Áno, samozrejme, ukazujete na financie. Ja neviem v tomto a z tohto miesta posúdiť financie, kedy na to budú. Ale to treba povedať, pán poslanec, že ak nebudeme pripravení s prípravou aj na ten tunel, hocijaké peniaze padnú z neba, čo nepadnú, ale budú nejakým spôsobom, jak sme mali teraz v rozpočtoch európske peniaze, nebudeme ich vedieť použiť z dôvodu, že jednoducho nebudeme pripravení. A nehovorím len o tejto jednej trase, ale o ostatných trasách, ktoré sú potrebné na Slovensku. Môžme sa baviť o tom, či to bude rýchlostná cesta, či to bude cesta I. triedy v plnom parametri. Môžeme sa o tých cestách baviť, či to budú obchvaty mesta, ale musíme ich pripravovať a musíme byť pripravení.
No, o ústavnosti sme už hovorili. Ja nie som ústavný právnik, ja sa vyvarujem tomu a žiadal som právnikov, aby sa vyvarovali, aby, každý hovorí o tom teraz, že je to protiústavné. Ja si to nemyslím, ale na druhej strane poviem, neviem to posúdiť, nie som ústavný právnik. Jednoducho nežiadajte odo mňa, aby som to hodnotil z tejto strany. Dúfam a pevne verím, že to nebude protiústavné, lebo vynechali sme tam, ako som pred chvíľou povedal, vynechali sme tam tie výtky, ktoré nám Ústavný súd dal v roku 2007. Ja neviem, kedy sa tento zákon tvoril.
Čo, je tu pán Ivan, samozrejme teraz ja nemôžem povedať, aby som povedal Brecelymu, že jednoducho nemal podpísať ten projekt. Ten PPP projekt bol, bol vysúťažený, je na zvážení. Áno, vy argumentujete tým, že neboli dokončené výkupy, ale my sme tiež nepredpokladali pri päťtisíc niekoľko, ale možno viac tisícoch výkupov, čo sme boli schopní spraviť, že ten, 0,5 % nám bude robiť tento problém. A podarilo sa to a bolo to hotové. Akurát tuto máme tento problém, ktorý s podporou vás by sme chceli vyriešiť, samozrejme.
To ste pomenoval, samozrejme, nemám s tým problém. Áno, pán Stromček bol od zrodu pri PPP projektoch, pri tomto PPP projekte. Jak je to zvládnuté, okrem tých výkupov, môžem to hodnotiť. Nemôžem to hodnotiť záporne, že bol zle zvládnutý tento PPP projekt na tento jediný segment, o ktorom tu dneska komunikujeme. Samozrejme, je to mojou úlohou ako terajšieho ministra tento stav poriešiť. Robím všetko pre to, jak riešim aj ostatné úseky diaľnic a čo patrí pod nás, aby som to riešil podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia.
Vážení, toto je všetko na záver, čo vám chcem povedať.
Ďakujem veľmi pekne
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2017 10:31 - 10:46 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som reagoval na to, na tie veci, ktoré tu odzneli. Dovolím si povedať v krátkosti a trošku aj do histórie tohto projektu.
Keď sa začínal tento projekt, to bolo pred asi siedmimi, ôsmimi rokmi, keď sa kreslili trasovania, keď sa robili EIA nie na jeden úsek, na minimálne dva úseky a vybralo sa toto trasovanie, ktoré teraz tu máme pred sebou. Po postupe času ja som bol tiež poslancom, bol som štátnym tajomníkom ešte za Radičovej vlády, keď som nejakým spôsobom do popredia dával oddelenie R7-ky a D4-ky od seba, vláda odišla, vláda prišla, spojili to, spravil sa z toho jeden PPP projekt na spojenie D4, R7. Ale tu zas treba povedať, že tento PPP projekt bol ocenený v Londýne, že najlepší projekt – a teraz ja nemám to prečo spochybňovať – v Európe, ktorý tento rok išiel, dostal to ocenenie, nemám to prečo spochybniť.
Začali sa procesy, pri procese, samozrejme, hádzali sa miliardy. Pán poslanec, sám dobre viete, 4,5 mld., predražené 2,5 mld., vlastne, pardon, 4,2 mld., potom sa vypísala súťaž, súťaž ukázala, že je to 1,9 mld., ročne platíme vlastne po dobu 30 rokov, po ukončení stavby budeme platiť 67 mil. každým rokom. Samozrejme, ja neviem spochybniť túto súťaž, či bola dobrá alebo nie, ale na základe odhadov, ktoré boli odhadnuté na 4,5 mld., si myslím, že tá súťaž prebehla, ako prebehla a bola vyhodnotená najlepšia ponuka, ktorá doniesla túto cenu.
Čo sa začalo? Začali sa procesy, ktoré, bez toho nemôžme ďalej existovať, či to boli vyvlastnenia, či to bolo, výkupy, a samozrejme došli sme do dnešnému stavu, ktorý som dostal na ministerstve, bolo dokopy vykúpené 99,5 % pozemkov. Či vykúpené, či vyvlastnené. Samozrejme, ostalo tam 0,5 percenta, ktoré je teraz problém na tejto ceste. A poviem prečo.
Áno, súhlasím s tým, čo povedala pani Kiššová, že mohli by sme tam, uvedené práve tie dopady na naše financie, ktoré tam musíme zainvestovať. Do dnešnej doby sa vyplatilo 310 mil. za výkupy pozemkov pod diaľnicou R7, D4. A hneď by som sa tu zastavil. To stále hovoríte, že zverejnite, koho sú to, kto je v tom. Prosím vás pekne, ak súd vydá rozhodnutie, a vy ste povedali, prečo to nemusí NDS-ka zverejňovať, ak súd vydá rozhodnutie, že zverejníme mená, druhý deň začneme zverejňovať na NDS-ke. Ale treba povedať, z toho sa my nedozvieme, kto sú tí krútiči na tej diaľnici, pretože ich mená tam ešte nebudú, lebo nie sú práve tu s týmto procesom dokončení. A tí nás brzdia. Vy hovoríte, aj o tých menách budete počuť, ktorí sú nejakým spôsobom vyvlastnení, dohodol na základe súdnoznaleckých, súdnoznaleckých odhadov, dohodli sa, vykúpili a sú uzavreté tie procesy. Ale vy z toho nikdy sa nedozviete, tí, ktorí nie sú a nejakým spôsobom nás tlačia do toho, že majú svoje vlastné súdnoznalecké odhady. Samozrejme, hovoril som s pani ministerkou spravodlivosti, ak dokončíme tento proces, budú tí súdni znalci bratí na zodpovednosť, pretože nemôže byť rozdiel medzi 20-eurovým posudkom a 120-eurovým posudkom kóšer. Jednoducho o to ide.
No a teraz čo sa môže stať? Ak my ideme s dohodou, čo nechceme, pretože dohoda, je tá možnosť, forma, ale nejdeme, lebo tam štát zaplatí 55 mil. pre necelých 10 osôb, ktoré majú tam svoje pozemky, potrebujeme ich, lebo sú pod cestou. Už ste hovorili, prečo sú pod cestou. Vieme, prečo sa dostali pod cestu, pretože mali informácie. A ja nie som Sherlock Holmes, aby som skúmal teraz, kto vydal pre nich informácie. Nechcite odo mňa. Ja musím teraz riešiť situáciu, jaká tu je na stole.
Na druhej strane poďme ďalej. Čo sa udeje? Päťdesiatpäť miliónov neni pre mňa prijateľná cena, aj keď tu stojím poslednýkrát. Nikdy v živote im to nevyplatím. Čo môžem spraviť ďalej? Áno, samozrejme majú nárok na základe nášho súdnoznaleckého posudku, teraz neviem, na ten úsek, lebo všade sú inde tie posudky, je nejaký vzorec spravený, na základe čoho sa odrážajú súdni znalci. Samozrejme môžu, určite tam bude ešte 20-miliónový náklad, alebo 19, 18, neviem posúdiť, že koľko je tam metrov štvorcových, čo chceme vyvlastniť. Ale nie je to 55 miliónov a bude to na základe toho, čo dostali aj tí ostatní, ktorí nekšeftovali, a sú tam tí, ktorí bývajú v tých obciach a predali to, dohodli sa, dostali za to peniaze. Jak ja, jak ja poviem týmto, že im som, posledná, vo finále vyplatil 55 mil. preto, lebo, lebo sme sa, potrebovali sme to? Preto je tento zákon nutné spraviť.
A ja súhlasím s vami, je to rýchle konanie, áno. A prečo? Práve preto, lebo čas nás tlačí. Prečo nás tlačí tlač (pozn. red.: správne má byť – "čas")? Lebo máme podpísanú koncesnú zmluvu s koncesionárom, ktorý, hovoríme, že dal dobrú cenu, vyhral túto súťaž. Ale koncesionár chce začať stavať. Mne nie je jedno, kedy začne koncesionár stavať. Stavať môže vtedy, keď bude mať stavebné povolenie. Kto vydáva stavebné povolenie? Ministerstvo vtedy, keď má právny vzťah k pozemku. A jediný právny vzťah k pozemku u nás je to, že je pozemok vykúpený, vyčistený. Vtedy môžme vydať stavebné povolenie. Ideme touto cestou. A preto ja súhlasím s vami, že máte problém s tým, že to ide do, do veľmi rýchleho konania, ale ja už nemôžem čakať dni, mesiace, týždne na to, aby som vysporiadal pozemky. Museli sme zaujať radikálny spôsob vyvlastnenia a s týmto teraz pôjdeme.
Pretože – a nie je pravda to, že tento, táto novela zákona, zákon je protiústavný, to, čo hovoril pán Dostál – vám môžem povedať, na tomto znení, ktoré máte pred sebou, spolupracovali ministerstvo spravodlivosti, Úrad vlády, doprava a súkromná spoločnosť. Preto som zvolil túto možnosť, aby tam boli všetky, právnici z rezortov, ktoré som vedel získať k tomu, aby sme toto spravili kóšer. Nie je pravda, teraz hovoríte, že to je protizákonné. Odkiaľ viete, že je to protizákonné? My sme tie úlohy, ktoré pri prvom tomto, tvorbe tohto zákona, to povedal aj pán poslanec na výbore, keď tvorili ten zákon, áno, Ústavný súd vydal nejaké opatrenia, ktoré tam nemali byť. Nie sú tam tie opatrenia. Že to bude posudzovať Ústavný súd? Nemám s tým problém, ja verím tomu, že tento zákon nie je protiústavný. A je robený práve na model, čo ste vy povedal, pán poslanec Fecko, je práve robený na nemecký model. Aj tam existuje to. Vy sa nemôžte donekonečna odvolávať v tom a máte právo na svoj pozemok, ale môžte to podať na súd. A súd, nejde o to, že vy ho vyvlastníte, im nejde o vyvlastnenie, im ide o cenu a ja chcem, aby súd rozhodol o cene. My mu navrhneme cenu, ale medzitým môžme robiť na, na, na tom pozemku, ktorý potrebujeme, a on môže sa súdiť. Samozrejme, druhá inštancia tam je. On to môže celý proces dať na súd, ale bude sa každý súdiť o cenu, ktorá mu v tomto momente, čo dáme my ponuku a čo sme dávali doteraz, 5-tisíc ľuďom to vyhovelo, alebo 5, a im to nevyhovuje. Tak riešenie tu treba takéto hľadať.
Veľmi drahý obchvat, o tom som hovoril. Pán Marosz, vy stále tu, nehnevajte sa, ale hovoríte o Triblavine, hovoríte o kolektoroch. Bol ste u mňa, prosím vás pekne, ja nie som konfliktný človek. Povedal som vám, čo s tými kolektormi vieme spraviť. Spravíme vám predprípravu, ktorá sa dá, a kolektory nech stavia, kto chce, lebo to je župná cesta. Nehnevajte sa, to je moje vyjadrenie, za tým si stojím, lebo všade by mohli prísť a vydierať, keď nepostavíte nám kolektory. A ja neviem, kto stojí za tými pozemkami, ani ma nezaujíma. Ja určite nie. Prečo by som mal ja stavať kolektory práve tu v Bratislave? Prečo by som ich nemohol v Žiline, v Košiciach, v Prešove? Jednoducho nehnevajte sa, miliardu, viac ako miliardu eura sme investovali do infraštruktúry v Bratislave.
Hovoríte o napojení D4, D1-ku. Áno, keď som povedal, že ja som oslovil podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia odborníkov, ktorí robia niečo do dopravy, oslovil som ich šesť. Oni povedali, že to riešenie nie je také dobré ako rozšíriť na šesťpruh diaľnicu D1. Prečo by som mal tu všetko spochybňovať? Keď dáme hocijaký návrh, všetko spochybňujete, všetko nie je dobré. Áno, ja viem, že sú chyby, ja sa ich snažím nejakým spôsobom eliminovať, ale nemôžem všetko. Nechcite odo mňa, aby som, aby som každému vyšiel v ústrety v tom, že takto sa rozhodlo, a tu budú kolektory a tam bude nie trojpruh, ale osempruh alebo hocičo iné. Jednoducho to nie.
Samozrejme, čo tu ešte, vrátim sa k tomu pôvodnému ale, pretože to je dôležité. Čo sa môže stáť na D4-ke? My neodovzdáme stavebné pozemky koncesionárovi, lebo týchto pár ľudí nás vydiera. Čo sa stane? Čo sa môže stáť? Samozrejme, to, čo povedal pán Heger, že jednoducho teraz nám, máme dobrý vzťah ku koncesionárovi, lebo tieto veci neustále komunikujeme, aj o dva týždne s nimi sedíme, pretože, a treba povedať, aj oni majú problém, pretože nemajú všetky projekty pre stavebné práce, lebo to je žltý FIDIC. Na druhej strane ale však my keď tento proces neukončíme čo najrýchlejšie a budeme sa dohadovať, čo sa teraz deje, neustále sa odvolávajú ľudia na prokuratúru, na súd, a toto chceme eliminovať. Môžu sa odvolať na súd a bavme sa o cene. Ale my chceme stavať, pretože keď neodovzdáme stavebné povolenie, a teraz nechcem ja hovoriť, prečo neboli stavebné povolenia doteraz, neboli, mňa to v tomto momente nezaujíma. Ja chcem, aby sme čistotne tento proces odovzdali koncesionárovi, aby mohol začať stavať, a nenaťahovali čas. A potom v tom prípade podľa môjho názoru nebude porušené žiadne právo podľa Ústavy Slovenskej republiky občanov.
A ešte poďme do toho. Samozrejme, koncesionár – vy chcete, povedzte, jaké sú dopady – nemôže povedať, lebo on chce ukončiť toto dielo načas, čiže tak jak má koncesnú zmluvu podpísanú. Ak ju nedokončí načas, samozrejme nás upozorňuje už teraz, že nemáme stavebné povolenie, nemôžme začať stavať a v tom prípade, keď dielo nedokončíme načas, na základe týchto argumentov vtedy môže vyčísliť, koľko je to preňho nejakým spôsobom viac peňazí. Aby som dobre rozumel. Ale prečo? Pretože jednoducho banky napočítajú jemu percentá, končia mu peniaze, ktoré môže použiť. On nepoužíva peniaze, ktoré má zagarantované v banke. Ja nie som bankár, ale vy asi lepšie viete, tam sú tie percentá, ktoré potom banka môže započítať za to, že neberie tie peniaze, ktoré má asi niekde v úschove, tak by som veľmi veľmi jednoducho povedal.
Pán Simon, tých ľudí, sám mám so sebou, čo ja zakryť na seba (vyslovené s pobavením, smiech v sále). Ale poviem vám jednu vec, vy sám dobre, pán Simon, vy sám dobre viete, že, hovoríte obchvat Nové Zámky, to je zase jeden šláger, ideme stavať R7-ku, obchvat, či južný, či severný. Pán Simon, boli spravené EIA aj na južný obchvat, aj na severný ochvat, vyšiel z EIA, z EIA vyšiel severný obchvat Nových Zámkoch lepšie. Teraz zas mám posúdiť EIA, posúdiť, posúdiť, aby vyšla ináč EIA, južný obchvat? Aj ja by som ju chcel stavať južným obchvatom, to trasovanie, R7-ku, lebo má to logiku, čo hovoríte, ale sú tam určité pochody, postupy, ktoré ja nemôžem preskakovať a povedať, že tak to bude, "lebo". A dostaneme sa sem do toho konfliktu. Ale, samozrejme, to riešenie, súhlasím, je lepšie, bolo by lepšie, robím na tom. Možno, že keď to prestaneme nejakým spôsobom tu napádať alebo robiť, niečo sa s tým dá spraviť, ale je to sklz minimálne iks rokov. A to nechceme, pretože ak má byť kontinuita, stavanie diaľnic, to je, poviem príklad, to je také isté, jak stavať, začínali stavať Budimír – Bidovce, ak nebudeme pokračovať, Košické Oľšany – Šaca, zas sa tam odtiaľ odsťahuje, samozrejme, ten, ktorý tam robí, a zas tam musí niekto nasťahovať, kto to vytendruje. Nie je to dobrá vec.
A preto hovorím o dlhovej brzde. Aj to ste tu vy s tým, pán Heger, vy spomínal. Ja hovorím, je to možnosť riešenia. Vy v parlamente zvážte, ale potrebujeme tak postaviť, keď budeme chcieť otvárať dlhovú brzdu a vy s tým budete súhlasiť alebo nesúhlasiť, tak musíme vyšpecifikovať všetky tie stavby, ktoré by mali zapadnúť do tej dlhovej brzdy spoločne. A potom ich viete odkontrolovať v Národnej rade, že ktoré sú tie stavby, koľko sa tam minulo peňazí a či to má vôbec súvislosť. Nestavajme diaľnicu kúsok tam, lebo tam, poďme nejakým jednotným princípom. Aby bol prehľad o tom, čo chceme stavať, koľko to stojí a koľko to chce času. Jednoducho to v krátkosti na tie otázky, čo ste mali.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2017 9:03 - 9:06 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 10. mája 2017 a prijala k nemu uznesenie č. 227/2017.
Dôvodom skráteného legislatívneho konania je nutnosť zefektívnenia procesu povoľovania výstavby vybraných diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe zákona č. 669/2007 so súčasným zachovaním adekvátnej možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené, alebo stavieb, ktoré majú byť v súvislosti s výstavbou diaľnic asanované. Toto zefektívnenie sa prejaví celkom skrátením povoľovacieho procesu a poklesom nákladovosti celého prípravného procesu výstavby diaľnic, ako aj samotného začiatku výstavby diaľnic. V nadväznosti na prijatie tohto návrhu zákona možno očakávať pozitívny vplyv na zrýchlenie dopravy, čo prináša finančné aj časové úspory. Ďalším prínosom výstavby strategicky dôležitých diaľnic je odklon dopravy z miest a obcí a s tým spojené pozitívne vplyvy.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 č.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady z dôvodu hrozby značných finančných škôd navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb a diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a ich doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, dovoľujem si požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2017 16:00 - 16:01 hod.

Árpád Érsek
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2017 15:55 - 16:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za poznámky alebo veci, ktoré vidíte v tomto zákone. Pozrite sa, dve veci sú dôležité. To sú staršie budovy jak 15 rokov, nemôžu sa mladšie budovy. Čiže tam, jak ste vy hovorili, pán poslanec, platia nové, energetické zateplenie musí byť, aby tá energetická hodnota budovy bola dobrá, na tej úrovni, čo potrebujeme. To sú už teraz iné stavebné materiály. Jedná sa, samozrejme, o staršie budovy. Prečo by sme nemali dať možnosť tým starším ľuďom, ktorí majú staršie rodinné domy ako pätnásť rokov a môžu sa uchádzať o túto dotáciu. Jedna vec. Zateplia si dom. Nikto mi nemôže povedať, že ten dom nebude energeticky lepší, keď ho zateplia. Samozrejme, aj trvanlivosť tej stavby bude predĺžená tým, že sa to zateplí, má to inú fasádu. Toto je tiež riešenie.
Samozrejme, mladé rodiny, nevieme, v akých bytoch bývajú, alebo domoch bývajú mladé rodiny. Ale je s tým skúsenosť, že mladé rodiny alebo mladí ľudia skupujú tiež staršie domy, ktoré práve sú odkázané na tento zatepľovací systém, a môžu sa uchádzať o to, aby si ich zateplili. Samozrejme, toto funguje.
Hovorili ste, že nesystémovosti. Samozrejme, všetko je nesystémové, čo sa prednesie v Národnej rade. A musím konštatovať jednu vec, že prečo sme zvýšili, vy ste sa pýtal, no, samozrejme, treba mať nejaký projekt a potom sa môže zatepľovať. Ten projekt nebol. Teraz dáva sa na to, pokiaľ sa dobre pamätám, 800 euro a, samozrejme, môže zatepľovať na základe projektu, nejaký projekt tam musí byť, aby sme vedeli zabezpečiť, zatepliť tú budovu, z toho vychádzajú metre štvorcové a práce, ktoré sa potom, samozrejme, účtujú. Myslím si, že nie je to zlý návrh. Samozrejme, je to zjednodušený proces teraz. Preto sme to dávali naspäť do Národnej rady kvôli dvom veciam. Je to jednoduchší proces, sa uchádzať o tieto finančné prostriedky. Sme si vedomí toho, lebo sú to starší ľudia, mali s tým problém s tou navýšenou administratívou. Teraz sa odbúralo to, čo sa dalo z toho vynechať. Samozrejme, tuto vidím možnosť. Na druhej strane, na druhej strane na základe projektu sa zatepľuje a vedia tie peniaze zúčtovať štátu, ktoré, ktoré od štátu dostali.
Druhá vec, že domáci - zahraničný, také zákon nehovorí, že domáci - zahraničný. Hovorí o domoch, ktoré sú staršie ako pätnásť rokov. Či to vlastní domáci alebo zahraničný, to my ako neskúmame a myslím si, že to nie je ani dobré, aby sme toto skúmali, pretože každý by mal mať nárok na to, pokiaľ zákon s týmto smerom ide.
Samozrejme, hovorili ste o školstve. Teraz nechcem sa vyjadrovať, že prečo nejdú do školstva tie peniaze. Je to v štátnom rozpočte. My sme sa, my sme zaujali k tomu také stanovisko, aké sme zaujali, dať väčšiu šancu. A myslím si, že tento rok, budúci rok budeme mať presný prehľad o tom, že ďalej s týmto zatepľovaním rodinných domov nebudeme musieť pokračovať, pretože kto chcel, mal na to čas, dostatočný priestor pri tejto zjednoduššej, zjednodušenej forme, aby sa uchádzal, a ostatné, ostatné podľa mňa už nebudeme na túto vec musieť dávať finančné prostriedky. V krátkosti len toľko.
Verejné budovy. Samozrejme, máte pravdu, pani poslankyňa, prečo nezačneme vo verejných budovách. Ale verejné budovy vlastní štát a každé ministerstvo. Takže keby sme začali, že ministerstvo dopravy si zateplí svoje vlastné budovy, to bude chcieť robiť ministerstvo zdravotníctva alebo hociktoré iné. Je to v ich rozpočte. Ale toto nie je, nie je dané na ministerstvá, aby si mini-, lebo keby sme prišli s návrhom, že chceme zatepliť ministerstvo dopravy, poznáte tú budovu a nemáme len tu jednu, ostatné, nebol by som, nebol by som taký kľudný, že jaký by tu bol, jaký by tu bol falak..., jaká by tu bola odozva na to, že ministerstvo si zatepľuje ministerstvo. Neviem, neviem, že čo, či je to dobré. Ale určite máte pravdu. Aj tam by bolo treba zabezpečiť, lebo aj to je budova, ktorá má viacej ako pätnásť rokov. A máme ďalšie tie budovy, ktoré by si zaslúžili byť zateplené, aby sme mohli energeticky na tom usporiť. Ja myslím, že ide o energetickú úsporu a predĺženie trvanlivosti tých budov, ktoré sú staršie ako pätnásť rokov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis