Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2016 o 9:03 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.10.2016 9:03 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, poslankyňa, dovoľte, aby som predniesol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač č. 251).
Dovoľte mi, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu potreby zavedenia nových sankcií v súlade s ustanovením čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 215/2120 z 25. novembra 2015. Návrh zákona ďalej upravuje vybrané ustanovenie zákona č. 351/2011 Z. z. o komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorých úprava vyplýva z aplikácie praxe.
Cieľom predmetných úprav je posilniť postavenie vlastníkov nehnuteľností v súvislosti s núteným obmedzením užívania nehnuteľnosti a zvýšiť efektívnosť regulácie a trhu elektrických komunikácií Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä v oblasti prevodu a prenájmu individuálnych povolení na používanie frekvencií, výkonu štátneho dohľadu, ochranu práv účastníkov Slovenska.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila 21. septembra roku 2016 uznesením č. 412/2012.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, dovoľujem si vás požiadať o odporučenie schváliť predložený návrh zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:34 - 14:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, zlepšiť spoluprácu jednotlivých druhov dopravy na Slovensku je jedným významným cieľom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Lepšia spolupráca jednotlivých druhov dopravy môže totiž priniesť veľké prínosy bez nutnosti okamžite investovať veľké sumy do novej infraštruktúry alebo mobilných prostriedkov.
Určite existuje veľa ľudí, ktorí už majú skúsenosť s tým, že autobus odchádza iba pár minút pred tým, ako príde vlak, a ľudia musia zbytočne čakať dlhé minúty na zastávke alebo pokračovať cestu v autobuse, ktorý sa určite dostane do nejakej zácpy. Tak isto máme na Slovensku veľa prípadov, kedy ide prakticky o rovnaký čas po rovnakej trase autobus aj vlak, pritom každá z týchto dopráv je dotovaná z verejných financií. Je úplne jedno, že vlak je platený z kapitoly ministerstva dopravy a autobusovú dopravu dotujú vyššie územné celky. Výsledkom je, že peniaze daňových poplatníkov sú míňané neefektívne.
Práve preto aj súčasná vláda dala do programového vyhlásenia zriadenie dopravnej autority. Naším cieľom je pripraviť podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá zastreší objednávanie výkonov vo verejnom záujme tak v železničnej, ako i autobusovej doprave a zabezpečí nevyhnutnú synchronizáciu jednotlivých spojov za účelom zvýšenia dostupnosti a komfortu kombinovanej dopravy a ochrany práv záujmov cestujúcich. Ukazuje sa totiž, že práve zjednotenie objednávania dopravných výkonov pod jednou strechou má potenciál najjednoduchšie zabezpečiť efektívnu spoluprácu.
Takže ak som mal stručne s jednou vetou odpoveď na vašu otázku, tak áno. Ministerstvo dopravy pod mojím vedením bude pracovať na vytvorení legislatívnych podmienok pre vznik dopravnej autority na Slovensku.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 14:22 - 14:27 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, podpredsedovia, vážení poslanci, členovia vlády, v mene ministra Sólymosa ďakujem za otázku.
SHMÚ v súčasnosti vykonáva kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky v rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia v 38 lokalitách prostredníctvom automatizovaných monitorovacích staníc. Z tohto sú 4 umiestnené na území Bratislavy, čo je v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o minimálnom počte vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácie znečisťujúcich látok. Jednotlivé lokality boli zvolené na základe dlhodobých analýz kvality ovzdušia.
Stanica na Jeséniovej ulici je zameraná na monitorovanie kvality ovzdušia mimo hlavných mestských a priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia, možno povedať ako tzv. pozaďová stanica.
Stanica na Kamennom námestí pri obchodnom dome reprezentuje centrálnu mestskú oblasť. Pri východnom smere vetra indikuje aj prípadné vplyvy emisií z petrochemického komplexu Slovnaftu.
Stanica na Mamateyovej ulici v areáli Saleziánov dona Bosca je zameraná na monitorovanie kvality najväčšej mestskej časti Petržalka. Okrem vplyvu miestnych zdrojov emisií a dopravy na kvalitu ovzdušia pri východnom smere vetra indikuje aj vplyvy emisií petrochemického komplexu Slovnaft.
Stanica na Trnavskom mýte je typickou dopravnou stanicou a reprezentuje lokalitu extrémne zaťaženú emisiami automobilovej dopravy.
Údaje týchto staníc SHMÚ vyhodnocuje na dennej báze a informácie o nej zverejňuje na svojom webovom sídle www.shmu.sk/kvalitaovzdušia/.
Vplyv najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia v okolí zabezpečujú ich prevádzkovatelia. Je v súlade s uznesením vlády č. 449 z 26. 5. 1992, na základe ktorého vláda schválila koncepciu monitoringu životného prostredia vrátane ovzdušia realizovanou formou čiastkových monitorovacích systémov. Uvedené je premietnuté aj v súčasnosti v platnom zákone č. 137/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia, podľa ktorého sú vybraní prevádzkovatelia povinní na základe osobitného rozhodnutia okresného úradu zabezpečiť monitorovanie kvality ovzdušia v okolí svojho zdroja a reprezentatívne údaje z nich poskytovať poverenej organizácii, ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav.
V prípade Slovnaftu sú takto zrealizované a od roku 2003 prevádzkované tri monitorovacie stanice umiestnené v Podunajských Biskupiciach, vstupnom areáli vo Vlčom hrdle a v Rovinke.
Povinnosť prevádzkovateľa zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní kvality ovzdušia vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka ustanovuje § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Zo zverejnených výsledkoch meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo, v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným limitným hodnotám. Toto Slovnaft zabezpečuje prostredníctvom informačných tabúľ.
Pokiaľ by šlo o možný konflikt záujmov a vierohodnosť výsledkov meraní prevádzkovateľov zdrojov, na to možno odpovedať nasledovne. Podľa zákona o ovzduší sú automatizované meracie stanice kvality ovzdušia a ich meracie analyzátory každoročne kalibrované a skúšané a celý monitorovací systém je podrobený inšpekcii zhody. Toto vykonáva na prevádzkovateľovi úplne nezávislá oprávnená osoba, ktorá je na výkon kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody akreditovaná a špeciálne notifikovaná Národnou akreditačnou službou podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.
SHMÚ je pripravený na požiadanie umiestniť v rámci územia Slovenskej republiky mobilnú monitorovaciu stanicu. Podmienkou umiestnenia v akejkoľvek lokalite je terénna dostupnosť, prítomnosť prípojky na 380 V, požiadavka príslušnej obce... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister...

Érsek, Árpád, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
... a realizácia monitoringu na náklady žiadateľa.
Všetko.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ďakujem. Pán poslanec, chcete dať doplňujúcu otázku? Nech sa páči, pán poslanec Klus.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:55 - 9:58 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená Národná rada, poslankyne, poslanci, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu - návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou Slovenskej republiky a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách. Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb a právnických osôb a majú prednosť pred zákonmi. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe jej vykonávania nie je potrebné prijať alebo meniť žiadne vnútroštátne právne predpisy.
Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uznesenie zmluvy uznesením č. 320 dňa 17. júna 2015. Zmluva bola podpísaná 19. novembra 2015 v Abú Dhabí. Prezident Slovenskej republiky vyslovil súhlas so zmluvou a jej predložením k rokovaniu Národnej rady. Nadobudnutím právoplatnosti tejto zmluvy sa do vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi skončí platnosť dohody o leteckej doprave medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojených arabských emirátov podpísané 23. októbra 1991 v Prahe.
Účelom predkladanej zmluvy je vytvoriť právny rámec, ustanoviť podmienky na vykonávanie leteckých dopravných služieb medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabským emirátmi a na prevádzku lietadiel o obchodnej leteckej doprave.
Predpokladaná zmluva nemá dopad na štátny rozpočet, zmluva nemá nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie a naopak, vytvára priestor na rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosti.
Odporúčam vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu v čl. 7 ods. 5 Ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:50 - 9:52 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu - návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou, ktorou sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Na jej vykonávanie nie je potrebné prijať alebo meniť žiadne vnútroštátne právne predpisy. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie dohody uznesením č. 571 dňa 20. novembra 2014. Dohoda bola podpísaná 13. novembra 2015 v Bratislave. Prezident Slovenskej republiky vyslovil súhlas s dohodou a jej predložením na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Slovensko má záujem o rozvoj ekonomických vzťahov so štátmi východného partnerstva, vrátane Gruzínska. Európska únia a Gruzínsko podpísali vo Vilniuse dňa 29. novembra 2013 dohodu o pridružení, ktorá predpokladá že bližšiu spoluprácu v odvetví dopravy. Dohoda je štandardno-bilaterálnou zmluvou, aké Slovenská republika uzatvára v záujme podpory rozvoja vzájomnej obchodnej spolupráce, ako aj v záujme uľahčenia tranzitu.
Dohoda je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v EÚ a záväzkami prevzatými v rámci iných platných medzinárodných zmlúv. Predpokladaná dohoda nemá dopad na štátny rozpočet, nemá nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Naopak, vytvára priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosti. Odporúčam vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu - čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:42 - 9:47 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ivan, áno, dobre hovoríte, nemám problém, nemám problém s tou známkou, čo ste hovorili, keď si ju kúpim v marci, nech končí v marci budúceho roka. Je na zváženie, samozrejme, čo sa týka tých vozíkov, pretože v niektorých štátoch je to, v niektorých štátoch je tento systém funkčný, v niektorých nie sú vozíky. Obytný príves, dávam otázku, ten bude tiež treba v tom prípade, v tom prípade riešiť. Ako čo sa týka, čo sa týka, teraz ideme dole s tými pokutami. Myslím si, že toto by som ako nechal v tejto výške, ako je, ale, samozrejme, našou úlohou je teraz pustiť ten systém, tak ako aj pán Simon mňa nepriamo vyzval, aby som na to odpovedal, spustiť ten systém, aby bol funkčný. Mal by byť teraz už stopercentne funkčný. Ideme podľa zákona na výber aj tých pokút, ktoré vznikli. Potom budem vedieť vyčísliť aj pánovi Simonovi, že koľko je to výber, toho mýta na základe toho systému, ktorý je zachytený podľa nového zákona, ale samozrejme, a musíme ten systém využiť tak, jak ste vy hovoril.
Pokiaľ bude to možné, súhlasím s tým, aby samozrejme tie známky, kto kúpi ročnú známku v priebehu roka, tak mu platila dvanásť mesiacov, lebo to je ročná lehota, nemám s tým problém. Musím overiť celý ten systém, chod toho systému, či je schopný toto zaevidovať alebo reagovať. Ak nie je, tak ja vás prosím a žiadam, aby ste dal nabudúci rok, ten systém uzavrieme a môžeme ísť ďalej v týchto veciach, lebo súhlasím s nimi. Samozrejme, treba to nejakým spôsobom overiť.
Takže tieto dve veci, tie veci dve áno. Je to na zváženie, tie vozíky tiež. Vozíky riešme vtedy, lebo je to výpadok zo štátneho rozpočtu, ktorým teraz počítame. Na druhej strane to, čo ste vy povedal, aj s tým súhlasím, že môže byť viacej vybraného, vybraného na týchto diaľničných známkach, takže je to na zváženie. Ja by som chcel vidieť ku koncu roku, že jak ten systém stopercentne funguje. Neviem vám na to teraz odpovedať, mal by ísť, mali by ste to vedieť v číslach vykázať, lebo čísla neklamú. Toto bude jednoduché pre mňa ako východisková situácia, aby som nabudúci rok eventuálne toto mohol riešiť i na základe, i na základe vášho podnetu, ale je to na poslancoch, jak sa k tomu pristavia.
Čo sa týka, pán Simon, ďakujem za otázku, asi päť dní som sedel na ministerstve v kresle ministra, sám dobre viete, dvojnásobný minister, pán kolega, že aké je to jednoduché. Takže zistím vám, skúsim vám odpovedať presne personálne, kto zlyhal, kto nezlyhal, ale nechcite odo mňa vedieť, že či je to malý, veľký, stredný alebo dlhý, že kto za to môže. Robím na tom, lebo samozrejme, ľudský faktor niekedy zlyháva a tento systém, tento systém nebol dokonalý, nikdy nebude. Snažíme sa ho dotiahnuť do dokonalosti.
Na druhej strane návrh, jaj áno, čo ste sa pýtali, diaľničných známok, my analyzujeme. Áno, odznelo to, odznelo to, že sa pravdepodobne, mohli by sa zvyšovať známky mesačné, ktoré takpovediac využívajú hlavne zahraniční motoristi, ale analyzujeme výšku, analyzujeme to, koľko by to malo pozitív alebo nejaký dopad na štátny rozpočet. Nechcite odo mňa, že aby som vám povedal, či to bude milión alebo pol milióna, alebo stotisíc eura. Analyzujeme výšku v európskych krajinách a treba povedať veľmi na rovinu, že máme, že nemáme tak veľkú diaľničnú sieť, nevieme sa porovnávať, takže musíme nájsť my tú zhodnú cestu, že o koľko by sa eventuálne mohla táto známka znížiť. Hovorím, je to na nás a na analýze tohto celého.
Čo sa týka, ešte tu odznelo, pán Ivan hovoril, áno, robí nám problémy výber, výber tohto, diaľničných známok od zahraničných. Musíme to riešiť jednoduchým spôsobom. Na hraniciach im musíme sprísniť kontrolu, pretože existuje mechanizmus, ktorý teraz napríklad využívajú Maďari. Analyzujem ho, že tu je poverená nejaká právnická kancelária z maďarskej strany, ktorá potom vymáha. Nie je to protiústavné? Má táto právnická kancelária možnosť vstupu do osobných dát na základe ešpézetiek? Ináč toto sú tiež otázky, na ktoré budeme musieť odpovedať v krátkom čase, lebo viete, že Európska únia má štyri veci, ktorá môže byť priamo pokutovaná, alebo dokonca možno päť. Je to rýchlosť, stopka, pás, telefonovanie, atď. V tomto práve nie sú tieto diaľničné známky. Verte tomu, že mne robí tiež problém, že jakým spôsobom nájsť ten mechanizmus, ktorý právne zodpovedá tomu, že môžme vymáhať tieto pokuty od zahraničných. Zatiaľ vyzerá to tak, že musíme posilniť pri hraničných prechodoch a jednoducho diaľničná spoločnosť musí zastavovať vozidlá a kontrolovať fyzicky, či má kúpenú diaľničnú známku. Toto je v tomto momente moje riešenie. Asi v krátkosti toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:08 - 9:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. Slovenská republika návrh zákona prerokovala dňa 25. mája 2016 a prijala ho uznesením č. 198/2016. Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, znižuje sa výška pokút, vypúšťa sa možnosť sankcionovať prevádzkové vozidlá opakovane za každý kalendárny deň. Režim rozkazného konania sa podriaďuje zásade absorpcie sankcií za viaceré správne delikty chápané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Predpokladané dopady na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež s právom Európskej únie.
Dovoľte mi si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v riadnom legislatívnom konaní.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:02 - 9:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákonov č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný návrh má za cieľ harmonizovať európske právo s národným právom v oblasti organizácie pracovného času zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave, transpozíciu Smernice Rady 2014/112 Európskej únie, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorý uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby, Európska organizácia lodných kapitánov a Európska federácia pracovníkov v doprave. Navrhovaná úprava má ďalej za cieľ vykonanie nariadenia Rady EHS č. 3820/85 a EHS č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a za druhé, nariadenia komisie Európskej únie 83/2014, ktorým sa mení nariadenie Európskej únie č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne vstupy týkajúce sa leteckej prevádzky.
Predpokladaný zákon nemá žiadne vplyvy, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými sa Slovenská republika zaviazala.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2016 15:08 - 15:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, Národná rada, uvedený typ v doprave je možné aj v súčasnosti vykonávať podľa platnej legislatívy a ide o medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku. Medzinárodné autobusové linky schvaľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. O povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môže požiadať akýkoľvek dopravca, ktorý je držiteľom oprávnenia na prevádzkovanie medzinárodnej dopravy, t. j. licencie spoločenstva podľa čl. 4 nariadenia Európskej komisie 1073/2009 a má sídlo na území Európskej únie, resp. EAP alebo Švajčiarskej konfederácie. Žiadateľ môže podať žiadosť v ktoromkoľvek zo štátov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, že vás musím zastaviť. Takže uplynul čas, ale ja som presvedčený, že pán poslanec Viskupič môže za vami dôjsť teraz a odpoviete mu tú otázku súkromne.
Takže vyhlasujem päťminútovú prestávku a budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis