Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

27.6.2019 o 14:26 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 14:26 - 14:26 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem aj ja.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 27.6.2019 14:25 - 14:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, do dnešného dňa bolo z prostriedkov eurofondov a zo štátneho rozpočtu zmodernizovaných 21 mostov v priebehu posledných troch rokov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia ďalších 23 mostov, ktorých rekonštrukcia bude ukončená do konca roku. Spolu tak bude zrekonštruovaných 44 mostov a do konca tohto roka plánujem vyhlásiť verejné obstarávanie na ďalších 18 mostov. Modernizácia týchto mostov sa bude realizovať v priebehu roku 2020. Predpokladám, že ak sa nestanú komplikácie pri procese verejného obstarávania, tak záväzok zmodernizovať 60 mostov na hlavných cestných ťahoch naplníme.
Zároveň by som chcel uviesť, že; o tom; že Slovenská správa ciest plánuje v tomto roku pripraviť projektovú dokumentáciu na modernizáciu ďalších 39 mostov, z ktorých projektová príprava, ako aj realizácia stavebnej časti bude financovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
Ďakujem, skončil som. Skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 10:29 - 10:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážené poslankyne, poslanci, pán Ivan, pán Marosz, no nič iného som neočakával od vás, čo poviete, že nekomunikujem, nekonáme, sme úplne, minister nevie. To som iné neočakával. Však ste v opozícii, ale aj opozícia má mať určitú formu. Nesmierne veľa hodín sme sedeli s tými, ktorí sú zainteresovaní do malých letísk, veľkých letísk, aj s univerzitami, aby ste vedeli, na ministerstve dopravy.
Samozrejme, ďakujem pánovi poslancovi, ktorý potvrdil, že i na podnet pána Kollára, ktorý bol, že chcel by sa k tomu vyjadriť, bol, myslím, osobne na ministerstve a sme sa stretli a ešte dvakrát dal písomnú, písomnú na záver aj podporu tohto zákona.
Samozrejme, vy ste v prvom čítaní hneď naznačil, že pokuty chcete stabilizovať a fixovať. To sa stalo. Tam, kde je možné udeliť pokutu a nie je to od – do, tam sú fixné ceny pokuty. Tam, kde sa to dalo spraviť. Na letiská, čo píšete v druhom bode, nikto nemá právo siahnuť na letisko, pokiaľ letisko je funkčné. Doniesol som vám fotografie, že jak vyzerajú niektoré letiská, ktoré kvázi sú funkčné. Je tam vysypaný hnoj, je to zarastené, o to už nikto nepožiada, aby to bolo funkčné. A tí majitelia drobní, ktorí majú tam pod tým pozemok, sa v živote k tým pozemkom nedostanú, lebo neustále je to zapísané tak, že je to malé letisko, tým pádom je štátom chránené.
My dávame ďalšiu možnosť. Kto chce sa zaregistrovať a odpratať a chce znovu začať lietať, nech sa páči, má na to právo a dostane na to licenciu, dostane na to všetko, čo podľa zákona potrebuje. Ale nemôže blokovať tie plochy, ktoré jednoducho už 10 – 15 rokov tam nikto nelieta. A nejde o developerskú činnosť, lebo zatiaľ, kým sa to nezruší, je to vždycky letiskom. Ale keby ste tam vy mal pozemok a 10 rokov alebo 15 rokov tam nepristávajú len holuby alebo vrabce, tak budete mať s tým problém, že prečo nemôžem využiť svoj pozemok, keď sa tam nič, taká činnosť nevykonáva. To chcem, aby sme povedali, kde sa vykonávajú tie činnosti, kde sú vytvorené podmienky a kto má právo toto zabezpečiť, a to je Dopravný úrad.
Samozrejme, samozrejme, okrem toho, jak ste vymenovali všetko, čo, to, že prečo ministerstvo, jak robí zle, to už som si zvykol, ale; aj včera, pán Ivan, ste zavádzal v rozhlase, ale to je, alebo v tej tlačovke. Ale dobre, na to som si už zvykol, že čo môžme kamerovať a čo nemôžme. Ale to nie je dneska téma. Takže vychádzate aj tu. A tu som povedal, nikdy nebudú zrušené tieto malé letiská, pokiaľ je o to záujem prevádzkovať ďalej. Nikdy nebudú, štát nikdy nemá právo tieto letiská zrušiť. Ale ak sa tam 10 alebo, vám ukážem fotky, ešte raz hovorím, sa nevykonáva činnosť, tak môže, môže byť, nie zrušené, ale môže sa tam vykonávať iná činnosť na základe toho, lebo sú tam majitelia, sú s tým blokovaní. My snažíme sa chrániť všetky letiská, ktoré sú.
Priestupky, o tom sme hovorili minule. Snažili sme sa, ešte raz zopakujem, tie pokuty dávať tak, aby boli dostatočnej výšky, dostatočnej sily. Tam, kde sa dá len tarifne povedať, že za túto, za tento priestupok máš 200 eur alebo 1 000 eur a 5 000 a nie je to od – do, to sme všetko spravili, aby nebolo možné sa s niekým dohodnúť. A tieto pokuty dáva Dopravný úrad na základe určitých zistení, ktoré sa týkajú porušenia toho celého, čo sa týka letectva.
A toto je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 10:00 - 10:02 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ precizovať platnú právnu úpravu a ustanoviť novú právnu úpravu poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva, zohľadňujúc právne predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc, rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora vo vzťahu oprávnenosti a zlučiteľnosti poskytnutej pomoci vo vzťahu k letiskovej infraštruktúre.
Návrh zákona predstavuje právny základ na vypracovanie schém pomoci alebo ad hoc pomoci. Predmetným návrhom zákona sa umožní aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať verejné prostriedky formou príspevku.
Návrhom zákona sa tiež upravujú spoločné zásady na stanovenie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, ako aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktami Európskej únie.
S úpravou uvedených oblastí súvisia aj novely iných, iných zákonov, a to najmä v oblasti leteckých navigačných služieb, v oblasti letiskovej infraštruktúry, sankcií a financovania Dopravného úradu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými Slovenská republika je viazaná.
Vládny návrh zákona bol v dňoch 11. a 13. júna 2019 prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona odporúčam schváliť.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 9:50 - 9:55 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte len veľmi krátko, aby som zareagoval.
Pán Heger, ja viem, o čom rozprávate, ja viem, čo som predložil ja. Na druhej strane, samozrejme, uviedli ste tu číslo, ktoré hneď dostalo do omylu aj pani poslankyňu. Ste hovoril o čísle, ktoré nie je relevantné, tak absolútne ste dostal do omylu, tak bolo by dobré, keby tu niečo padne, tak nech sú tie čísla relevantné, aby nebol zmätok. Tak príklady, neviem, či na matematickej hodine treba dávať a nie v Národnej rade, a podložené určitými výpočtami, aby ste vedel.
Na druhej strane mi dovoľte povedať, samozrejme, a prečítať, ako vznikla Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 schválená uznesením vlády č. 13 zo dňa 7. 1. 2015. Ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2020 stanovuje komplexné ciele štátu pre oblasť bytovej politiky, definuje nástroje na ich dosiahnutie, ako aj formuluje zodpovednosť občanov štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania. Toto vzniklo v roku 2015, čiže je tam aj súkromný sektor, a poviem v krátkosti, o čo ide. Samozrejme, hovoriť o nájomnom bývaní a v Rakúsku prenajímame nájomné byty, ale hlavne vo veľkých mestách hľadajú naši občania nejaké nájomné byty alebo tam, kde sú vytvorené určité podmienky. Na druhej strane ale treba povedať, že napríklad Bratislava za posledné dve alebo tri obdobia nepostavili ani jeden nájomný byt, či by náhodou tu nebol o to záujem. Určite, určite by bol a hlavne a hlavne stavajú nájomné byty obce. Vždycky každý, kto sa uchádza a má v poriadku všetky predložené materiály, ktoré podľa zákona sú vyžadované, dostane podporu či už od Štátneho fondu rozvoja bývania a od nás, od ministerstva.
Ide o to, že, samozrejme, dobre viete, že zamestnanosť a tento zákon sme, samozrejme, pravdivo povedané, jednali aj s Klubom 500, ktorí sú najväčší zamestnávatelia u nás na Slovensku a majú problém s tým, keď im migruje pracovná sila, nemajú ich kde ubytovať a popritom chátrajú niekde internáty alebo aj také bytové domy, kde by malou úpravou mohli vytvárať určité malometrážne byty, kde nie sú to internátové izby s poschodovými posteľami, je to slušnejšie bývanie na určitej úrovni. Takže my nehovoríme o tom, že ideme robiť poschodové, poschodové izby niekde, niekde nekomfortné len kvôli tomu, aby si tam sklonili hlavu, ale má to určitý koncept. Čiže, jednoducho povedané, mi vychádza, štát je preto, aby vytvoril podmienky a, samozrejme, spoločnosť tieto podmienky, už s nimi vie narábať. A ja si myslím, že ak vytvoríme podmienky, že môžu, ale nemusia, tak určite majú možnosť, ktorú môžu použiť za daných podmienok, ktoré, ako ten zákon je nastavený.
Takže v krátkosti k tomuto toľko, my sme to veľmi dlhodobo prejednávali, hľadali sme riešenia, aby to nebola štátna pomoc len pre niektoré vybrané spoločnosti, aby sa o to mohli uchádzať tí, ktorí to vedia realizovať na základe tohto zákonu, a prispeje k tomu, aby tá pracovná sila nemusela migrovať hore-dole po celej republike, aby mohla mať určité domovské hniezdo alebo tam, kde pracuje. Ja viem, že to nie je ako najlepšie riešenie, samozrejme, ale pokiaľ väčšina národa si neuvedomí, že tá pracovná sila čím ďalej, tým viac migruje po celej republike a do zahraničia, tak, samozrejme, musíme vytvoriť určité podmienky, aby to bolo, aby sme mali ten ekonomický efekt, môžem povedať. A, samozrejme, to má vplyv aj na cestovanie, na cesty, na všetko, keď máte tam, kde bývate, pracovisko, tak to určite pomôže. Toto je celé k tomu, čo ste povedal.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 9:08 - 9:10 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predložený návrh upravuje nájomné podmienky pre poskytovanie podpory obstarávania nájomných bytov právnickými osobami. Vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov na Slovensku sa pre poskytovanie úverov na obstarávanie nájomných bytov v súkromnom sektore navrhuje úprava maximálnej výšky úveru na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a predĺženie maximálnej lehoty splatnosti úveru z 30 rokov na 40 rokov, združenie splatnosti úveru z 30 na 40 rokov, zrušenie limitu výšky obstarávacieho nákladu na 1 meter štvorcový podlahovej plochy nájomného bytu, zvýšenie priemernej podlahovej plochy obstarávania bytu zo 60 na 70 metrov štvorcových, posudzovanie príjmu nájomníkov iba pri prvom podpise nájomnej zmluvy a nelimitovanie doby nájmu.
S cieľom podporiť mobilitu pracovnej sily navrhujeme zaviesť nový účel podpory, ktorým je obstarávanie ubytovacieho domu. V rámci obnovy bytovej budovy sa navrhuje podpora aj na ubytovanie nových spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.
Informácie z výborov, 1424a, z časti IV v bodoch 1 až 6 vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, s ktorými súhlasím a odporúčam ich schváliť.
Skončil som, ďakujem, požiadam o podporu.
Skryt prepis
 

21.6.2019 8:55 - 9:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom EÚ v oblasti pracovnej, sociálnej, finančného zabezpečenia transpozície smernice Rady Európy 2018/131 v súlade s Dohovorom o práci v námornej doprave z roku 2006.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež doplňuje ustanovenie, ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, a výsledky auditu Medzinárodnej námornej organizácie.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika zaviazaná.
Návrh zákona v prípade registrácie námornej lode v námornom registri Slovenskej republiky bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy; v tomto prípade budú finančné prostriedky riešené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly ministerstva; vplyv na podnikateľské prostredie a sčasti aj pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Vládny návrh zákona bol v dňoch 11. až 14. júna 2019 prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona odporúčam schváliť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:07 - 15:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister ďakuje za otázku. Vážený pán poslanec, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podporuje a bude aj v budúcnosti podporovať tie iniciatívy, ktoré prinášajú významný vklad do riešenia mnohých problémov súvisiacich so zmenou klímy a predovšetkým aj s jej negatívnymi dôsledkami. Sme si vedomí toho, že požadované výsledky nebude možné dosiahnuť bez nadšených a pre vec zamietnutých jednotlivých občanov. Študentské aktivity v rámci celosvetového štrajku za budúc..., za budúcnosť klímy, a preto vnímame ako jednu z prirodzených, legitímnych foriem, kedy mladí ľudia formulujú a prejavujú svoje myšlienky, iniciatívy a aktivity ohľadom zmeny klímy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti zmeny klímy realizuje viacero krokov v prospech pozitívnych riešení. Problematika zmenu klímy je však komplexná a prierezová. Príluš..., príslušné aktivity musia byť starostlivo plánované, aby sa rešpektovala ich nevyhnutná vzájomná nadväznosť, dodržiavala časová súvislosť a zároveň bolo zabezpečené adekvátne zapojenie orgánov, organizácií verejnej moci vrátane regionálnych a miestnych samospráv, mimovládneho sektora neziskových organizácii a podnikateľskej sféry. Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti pripravuje národnú Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá by mala byť prijatá do konca tohto roka. Pri príprave stratégie sme zároveň spolupracovali aj s expertami zo Svetovej banke, s ktorými sme pripravili nízkouhlíkovú štúdiu. Nízkouhlíkový rast pre Slovensko, implementácia rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Tej štúdii, ktorá analyzovala sektor energetiky priemyslu a dopravy nám v rámci jednotlivých dekarbonizačných scenárov vyšlo, že Slovensko môže do roku 2050 znížiť svoje emisie skleníkových plynov o približne 70 % oproti roku dvetisíc...,1990. Ďalšie zníženie potom bude možné len využitím nových technológií.
V súvislosti so zmierňovaním dopadov zmeny klímy bol v rámci uplynulého roka prijatý Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA, cieľom je zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha, budovanie nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha.
Slovenská republika zároveň prijala svoju prvú národnú stratégiu adaptáciu na zmenu klímy v roku 2014, aktualizovanú verziu, stratégiu v októbru 2018. Dokument vymedzuje kľúčové oblasti adaptácie, ktoré boli v posledných rokoch stredobodom pozornosti. Z nášho hľadiska budúcnosti bude dôležité zameriavať sa na aktivity, ktoré sa javia ako prioritné, a tiež na prierezové aktivity, pretože ich realizácia si vyžaduje koordináciu a medzirezortný prístup, prípadne komunikáciu medzi rôznymi úrovňami riadenia a verejným súkromných sektorom.
V súčasnosti sa pripravuje prvý národný adaptačný akčný plán, jeho prípravu zastrešuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Akčný plán má byť predložený na rokovanie vlády v priebehu roku 2020. Záverom mi dovoľte touto cestou poďakovať sa všetkým občanom Slovenskej republiky za pozornosť, ktorú venujú zmene klímy ako globálnemu fenoménu, mimoriadne závažným spôsobom ovplyvňujú súčasnosť, ale najmä budúcnosť civilizácie a tým, samozrejme, aj Slovenskej republiky. Potvrdzujem, že našim úprimným záujem podporovať všetky formy konštruktívneho dialógu, ktoré sa, ktoré s tým súvisia.
Ďakuje za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis
 

10.5.2019 10:45 - 10:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti, v ústavnoprávnom výbore a verejnú správu a regionálny rozvoj. Cieľom návrhu zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácií z rozpočtu kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie a dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry a osvetovej kampane a propagačnej kampane.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi. Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv (zaznievanie gongu) na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na verejnú správu občana.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 10:43 - 10:45 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony.
Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazového konania, rozkazného konania, za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta.
Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta, a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej nižšej mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne a harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výboru úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Zákonom dochádza taktiež k potrebným legislatívnotechnickým úpravám. Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore Slovenskej republiky, výbore pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis