Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

10. 5. 2019 o 10:38 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 10. 5. 2019 10:38 - 10:39 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobre, lebo toľko mám ich, že sa mi to mieša. Ďakujem za slovo.
Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky uviedol v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený materiál zákona z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov EÚ/L/112 z 2. 5. 2018, ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie, uplatnenie pri porušení tohto nariadenia prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poznatky s jeho doterajšou aplikáciou a s problémami, a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúce z nariadenia EÚ 2018/644 a zároveň ukladá povinnosť, zároveň ukladá sankcie za porušenie alebo neplnenie týchto povinností.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2019 10:35 - 10:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj ja veľmi krátko. Áno, je to pravda, čo ste hovorili, práveže nedošlo k zhode ešte, jak bude objednávaná táto dopravná cesta, preto to nie je v zákone. Pretože ako vy hovoríte, a pred chvíľou ste hovorili, že nekonzultujeme, nerokujeme, to tiež nie je pravda. A tým, že rokujeme a sme sa, ešte sme sa ani nedostali na takú úroveň, aby sme sa s VÚC-kou, obcami a so štátom dohodli, tak preto to tam nie je. Akonáhle dohodneme, my nájdeme formu, aby sme to tu zapracovali.
Ale jak ste hovorili tiež, treba zas dať veci na pravú mieru. Pán poslanec, možno raz budete ministrom aj vy a preto vám hovorím, že to je ako bumerang, lebo hovoríte len o službách, ktoré objednáva župa, to sú SAD-ky. Samozrejme, 30 % tam dáva financie štát. Na druhej strane, vlakokilometre objednáva doteraz štát a bude ich objednávať. Ale uvedomme si, že aj tam ľudia, v piatich okresoch nie sú koľajnice, kde nechodí vlak a podieľajú sa, žiaľbohu, finančne na tom, aby tam, kde sú vlakokilo..., vlastne koľajnice, mohlo to prebiehať. Ja viem, na čo narážate, a som si tejto veci vedomý.
Na druhej strane však treba povedať, že existuje možnosť využiť nejakým spôsobom rieku Dunaj. A ja sa nebránim tomu, že či to raz bude na Váhu alebo nebude na Váhu, aj tam, keď je taká možnosť využiť, tak prečo ju nevyužívame? Prečo ju hádžete hneď od začiatku do koša, že v úvodzovkách povedané ten dunajbus nie je ekonomický. Ani jedna verejná doprava, ktorá je dotovaná, nie je ekonomická, pán poslanec, uvedomte si to, je to tak, jak vám to hovorím. A preto by som vám povedal, že treba, treba trošku aj dopredu vidieť, lebo je to tak, ako vám hovorím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 5. 2019 10:22 - 10:23 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pokračujem. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/20102 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Predpokladaný návrh, predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenie, ktoré, ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe návrhom predkladaného zákona a transportuje Smernicu Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa mení Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technického pokroku. Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice Komisie Európskej únie 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právnymi zákonmi Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2019 10:19 - 10:21 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Teraz som tu videl pána Pčolinského, ktorý akurát odišiel, aby ste vedeli a dali veci na správnu mieru, lebo je zvykom zavádzať tu v Národnej rade. Pán Kollár osobne s pánom poslancom Pčolinským sa zúčastnili zasadnutia na skupine, ktorá im tento zákon, ako som vám tu sľúbil, keď ste ma odvolávali, boli na ministerstve dopravy. Treba sa ich spýtať. A samozrejme, boli tam vysvetlené všetky tie veci, ktoré boli sporné.
Poviem vám len jeden príklad. Vy hovoríte, zvyšujeme pokutu. Nedávno sa stalo, že malý, malé lietadlo s pilotom v nízkej hladine prelietal cez Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Samozrejme a čo spôsobil? Poplach, ktorý, jednoducho sme ho museli dať dole. On ako pilot mal vedieť a samozrejme mal koordináty, že kde môže lietať a kde nemôže lietať, a potom, aby z toho nebola, nebola taká hra, že no ja preletím cez Mochovce, či ma chytia, nechytia. Nie je to dobrá vec a preto je tá pokuta taká vysoká. Nech si to každý rozmyslí. A to je len možnosť do výšky 3 500 eur. Nie je to napísané, že tak je na základe, aké previnenie spravil. Myslím si, že s týmto by ste mohli aj vy súhlasiť.
Čo sa týka, trikrát sme sa stretli so všetkými, ktorí sú, zaregistrované malé letiská. Áno, samozrejme, prvé kolo rozpory, až sme sa dopracovali k tomu, že bola zhoda. A ja som povedal tu v Národnej rade, keď ste ma odvolávali, pokiaľ nebude v zhode, ja ten zákon, tú časť z toho vyhodím. Bola zhoda. Možnože vám píše jeden pán, ktorý vypisuje každému. Ja nemám problém, že ich zavoláte, nemám problém, že si s nimi sadnete, prejednáte, ale na druhej strane treba vedieť, že tieto malé letiská tiež treba zlegalizovať, treba dať podmienky, za akých podmienok môžu vzniknúť a zaniknúť. To je veľmi dôležitá vec, pretože nemôžem si zmyslieť niekde na lúke, že si otvorím letisko a bude tam lietať ktokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Myslím si, že toto je, a absolútne nikomu neberieme možnosť, aby mohol pokračovať v tých malých letiskách, len ich musí legalizovať, lebo niektoré tie malé letiská nie sú ani legalizované, preto treba spraviť túto úpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2019 10:06 - 10:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pokračoval by som.
Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný návrh zákona má aj za cieľ precizovať platnú právnu úpravu a ustanoviť novú právnu úpravu poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva zohľadňujúc právne predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k oprávnenosti zlučiteľnosti poskytnutej pomoci vo vzťahu k letiskovej infraštruktúre.
Návrh zákona predstavuje právny základ na vypracovanie schém pomoci alebo ad hoc pomoci. Predmetným návrhom zákona sa umožní aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať verejné prostriedky formou príspevku. V návrhu zákona sa tiež upravujú spoločné zásady a ustanovenia výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, ako aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých, navigačných služieb v súvislosti a právne záväznými aktmi Európskej únie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2019 10:02 - 10:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh upravuje najmä podmienky pre poskytovanie podpory obstarávania nájomných bytov právnickými osobami. Vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov na Slovensku sa pre poskytovanie úverov na obstarávanie nájomných bytov v súkromnom sektore navrhuje:
- úprava maximálnej výšky úveru na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a predĺženie maximálnej lehoty splatnosti úveru z 30 na 40 rokov,
- nelimitované výšky obstarávacieho nákladu na jeden meter štvorcový podlahovej plochy nájomného bytu,
- zvýšenie priemernej podlahovej plochy obstarávania bytov zo 60 na 70 metrov štvorcových,
- posudzovanie príjmu nájomníkov iba pri prvom podpise nájomnej zmluvy a
- nelimitovanej doby nájmu.
Cieľom podporiť mobilitu pracovnej sily navrhujeme zaviesť nový účel podpory, ktorým je obstarávanie ubytovacieho domu. V rámci obnovy bytovej budovy sa navrhuje podpora aj na vybudovanie nových spoločných častí a nových spoločných zariadení bytového domu.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10. 5. 2019 9:58 - 10:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, vážené dámy, páni, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, tlač 1399, v prvom čítaní. Predkladaný materiál zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti pracovnej, sociálnej a finančného zabezpečenia s transpozíciou Smernice Rady EÚ 2018/131 v súlade s dohovorom o práci v námornej doprave z roku 2006 v termíne do 16. februára 2020. Predkladaným návrhom zákona sa tiež dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa doručenia určitých dokumentov vydávaných ministerstvom v listinnej podobe, vydania osobitného dokladu namiesto písomného vyhotovenia, rozhodnutia a ustanovenia, ktoré si vyžiadali výsledky auditu medzinárodnej námornej organizácie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona v prípade registrácie námornej lode v námornom registri Slovenskej republiky bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v tomto prípade budú finančné prostriedky riešené v rámci schválených limitov, výdavkov kapitoly ministerstva, vplyvy na podnikateľské prostredie a sčasti aj pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, informáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, žiadam o vašu podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 4. 2019 12:54 - 13:30 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň vám prajem, vážené dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že dneska sa podarilo otvoriť túto schôdzu, som veľmi nerád, že tu musím ja stáť práve, ale patrí do našej profesie ako ministrov. Ale som aj rád, pretože vám môžem povedať pár slov. Možnože včera som bol trošku lepšie nažhavený, ale dneska už to tak, tak trošku kleslo, ale je nás tu pár, takže dovoľte, aby som povedal, že každá rozprava sa dá začať z negatívnej časti. My vždycky, keď odvolávame ministra, ideme z negatívnej časti, čo všetko minister mohol, čo všetko nestihol, za čo môže a za čo ho ideme vešať. Dneska, keď som odchádzal, manželka mi povedala, že ale nedaj sa obesiť. Tak hovorím, o to nemaj strach, pretože ja ako športovec a šermiar, individuálny šport, ja nemám taký problém, aby som sa obával.
Vážené dámy, vážení páni, veľmi veľa som si toho vypočul, je to fantastické, dva aj pol roka som ministrom, nastúpil som do vlaku, ktorý už išiel, neišiel, niekde brzdil, niekde horel, niekde neboli koľajnice, museli sme s tým niečo spraviť, niekde sa cesta zastavila, niekde sa obnovila; že, pán poslanec, ale citujete; niekde sme vybrali pokuty, niekde sa nevyberali pokuty, no a povedzme aj, že prečo. Povedzme, prečo sme nevyberali pokuty.
Pán poslanec, vy ste hovorili, že máte vyberať, ale riešenie ste nepovedali. Ja neporuším kvôli tomu, že vám sa to páči alebo nepáči, zákon. Tento zákon, ktorý na Slovensku platí, nevieme vyberať pokuty zahraničným vodičom, ktorí nezaplatia mýto. Môžme vyberať len na mieste. A povedal ste na hraniciach. Nemôžme vyberať na hraniciach, pretože musíte dať jednu možnosť vodičovi podľa zákona, aby mohol mať možnosť vyjsť z diaľnice. A keď idete cez Rakúsko, v Jarovciach, keď vyjde napravo, môžte stáť vy na hraniciach, koľko chcete, nevyberiete. Až keď nesplní túto povinnosť, môžu ho zastaviť policajti, pokutovať za to, že ne; a to sa robí. To sa robí.
Keď ja vám dám otázku, keď na všetko vy mi dávate otázku, aj ja vám dám otázku. Idete na Schwechat, pán poslanec, a nechytia vás rakúski policajti, nekúpil ste si známku. Čo sa vám stane? No nič. Nič sa vám nestane. A keď sme my toto začínali, veď my sme boli jediný alebo druhý štát, ktorý mal výber elektronického mýta, no veľkí to nemali. Vo Francúzsku hádžete do sita peniaze, v Taliansku hádžete do sita peniaze, v Nemecku vôbec žiadny zákon na toto nebol, lebo nepotrebovali to, lebo nemali diaľničné známky, až kedy Slovensko zaviedlo tento systém, potom išli Češi, Rakušáci a teraz je to na programe. Viete, koľko energie som ja strávil preto, aby; viete, čo je to EUCARIS? A tam sú pomenované tie medzinárodné pokyny. Idem vás ja trošku skúšať, aby to bolo jednoduchšie, ale na všetko môžte povedať ehm, ale možnože to... (Reakcia navrhovateľa.) Môžte aj kľudne, už je nás pár. Takže, ale povedzte.
EUCARIS hovorí o tom, že keď vás chytia na červenú, prekročíte rýchlosť, nemáte helmu, nie ste pripútaný, telefonujete a ešte nejaké dve veci, vtedy to môžem vymáhať. Čo je najväčší problém, my máme zachytené číslo, len rakúska polícia vám nevydá meno k tomu číslu. A toto robia Maďari podvodným spôsobom a to hovoril už pán Bastrnák, lebo v Maďarsku najali slovenskú právnickú firmu, ktorá vyberá týmto, že vám napíše, chudák, prekročil, nemá zaplatenú diaľničnú známku maďarskú. Tak sa kukne na to, jéééžišmária, dostal, bude ma súdiť, radšej zaplatím. No nie je to tak. Lebo viete, čo robia, tá právnická kancelária? V prvom rade, že vám dajú dvojnásobnú cenu, samozrejme, aby oni z niečoho žili, a potom poprosia súd, že ide o zmierenie nejakého procesu; ja nie som právnik, možno pán Kollár vám lepšie povie, ide o nejaké zmierenie, vydajte mi meno. A vydajú mu meno, zistia vašu adresu a pošlú vám, že zaplaťte 180, 120 euro na naše konto právnickej kancelárie, z toho niečo zaplaťte. Toto myslíte, že je riešenie? Nie je riešenie... (Reakcia z pléna.) Je riešenie, ale nepovedal si, aké navrhujete.
V rámci právnych noriem Slovensko nevie toto zatiaľ spraviť a nevedia to ani Rakušáci a nebudú vedieť ani Češi, keď vybudujú; právny. Musíme zmeniť, nie my, európsku legislatívu, aby sme z viedenskej dopravnej značky dostali Viedeňáka, ktorý to auto vlastní. A to vám Rakušáci nevydajú, lebo to sú osobné údaje, ktoré vám nedajú, basta, ak to neni v tom eurocarise, lebo to automaticky chodí, rozumieme si. Ďakujem pekne.
Čo sa týka, toto bola asi prvá vaša vec, ktorú sme začali tu hovoriť. Čo sa týka diaľničnej siete. Pozrite sa, už každý tu je staviteľ, každý je tu developer, už všetko máme tu, všetko v najväčšom poriadku. Ja som v živote nepovedal, keď som nastúpil, že dostavíme diaľnicu 2020. Ja som bol prvý, ktorý som povedal, že dostavíme, keď sa všetko dobre podarí, v roku 2025 alebo ´26, keď som videl, že jaký je stav na Turany – Hubová, že tam bolo treba, zosuv, nová EIA a tak ďalej. A vám poviem jednu vec. Tá Turany – Hubová už je teraz napadnutá, lebo na Slovensku je folklór všetko napádať v každom kroku, možno pani poslankyňa to veľmi dobre pozná, lebo tu furt hovorila o Triblavine. Triblavina všetko napadá aj to, čo ešte ani neni vypísané, aby ste vedeli. Na to majú tím ľudí, ktorí brzdia rozvoj diaľničnej siete na Slovensku, lebo nielen to, všetky ostatné stavby, čo sa týka; ste tu starostovia a primátori miest, však viete, existuje nejaký pán Slávik, existuje nejaká, nejaká činnosť týchto ľudí a napádajú vám všetko a neviete pohnúť z miesta. Takže toto si uvedomte.
Hovoríte o tom, že všade meškáme? A prečo ste nezačali tým, že čo som ja rozostaval a mal som na stole, keď som nastúpil na ministerstve, dva projekty. Jeden bol Čadca, kde boli CEF peniaze, ktoré sme nemali dva mesiace čas na rozmyslenie, čo s tým. Buď to spustíme, alebo prepadnú CEF-kárske peniaze. Som to pustil. Bol tam Prešov, južný obchvat na D1, znížil som sadzbu o 15 miliónov, pustil som tú stavbu. Tretia stavba Budimír – Bidovce. Tam som klepal ja kamene na týchto stavbách. Ani jedna nemešká, môžte si aj tým začať. Len vy začínate vždycky, čo mešká. No aj vlaky meškajú a presne dôjdu do cieľa, len nie je jedno kedy, že? Lebo neviete prestúpiť možno na niečo iné. Dobre. Poďme ďalej.
Čo sa týka, samozrejme, Višňové. To je story, nie? (Povedané s pobavením.) Tak Višňové už každý pozná, ja ju poznám dosť, od začiatku som to sledoval, aby som vám povedal, každý mi hovorí, že bol ste vtedy štátnym tajomníkom Radičovej vlády. To je fakt, neskoro som tam nastúpil, po trištvrte roka, aby ste vedeli. Ale viete, akú má úlohu štátny tajomník na ministerstve? Je tu nejaký minister? (Rečník sa obzrel za seba, smiech z pléna.) Tak môžem povedať všetko, nie? (Reakcia z pléna.) Také má, že zastupuje ministra tam, kde ho minister poverí. Má určité sekcie, ktoré kontroluje, ale nerozhoduje o ničom, pretože nemá na to právomoc, lebo vy ste zodpovedný za rezort, lebo vy ste štatutár. Keď ja odídem na dovolenku, čo som nebol dva aj pol roka kvôli tomuto a Višňové a všetko, čo, horiace vlaky, čo s tým súvisí, tak musím poveriť písomne štátneho tajomníka, že má zodpovednosť za tú dobu, keď nie som tu. Tak viete, za dva týždne, keď odíde, a neskúšal som to, odíde, tak vám nič nepodpíše, lebo toľko to počká, aby sa zbavil zodpovednosti. Tak toto je úkon štátneho tajomníka, ja som to zažil, bol som dvakrát, aby ste vedel. Je iné byť ministrom ako štátnym tajomníkom.
A o tom, že pán Figeľ rozhodol, ako rozhodol, pri RegioJete bez, hovoríte, medzinárodných dopravcov, ani tender nebol vypísaný na RegioJet. Pán Figeľ to podpísal priamym zadaním. Čo sa stalo? Nič. RegioJet chodil, len ja mám s tým problém, že už tam ľudia idú ako heringy. (Reakcia navrhovateľa.) Ale neni tu pán Figeľ, len vám hovorím, jak to funguje. A ja, ja, ja nehovorím, ja v živote, ako ma poznáte, som nehodnotil to, čo bolo predo mnou, ja vždycky vidím dopredu, čo treba spraviť pre to, aby sa to pohlo. Len vám osviežujem pamäť v tomto, aby ste vedeli. Pán Figeľ došiel na to, že PPP nie je dobrý, že ideme na eurofondy, najnižšia cena, vysúťažili sme. On to nebol schopný dosúťažiť, aj keď dal dvojnásobnú, dvojnásobný čas na ten projekt, aby sa prihlásil. No prihlásili sa, došla iná vláda, vybrala a tak ďalej a tam sme. Ale to je jedno, čo je.
Teraz jaký je stav? Ja som tam bol asi ix-krát? Furt som bol na Višňove, sledoval som to. Niekedy tam robilo 500 ľudí, potom robilo 250, potom sa stava; 226 objektov na Višňovom.
Pán poslanec, dávajte pozor, čo vám povedám. Keď som tam bol v októbri, začiatkom októbra na kontrole, na kontrole bez premiéra, október, dávajte pozor, čo hovorím, stavali títo naši kamaráti na pätnástich objektoch. Mohli stavať na sedemdesiatich piatich objektoch, lebo poznáte, čo je žltý FIDIC, asi každému je to jasné, samozrejme, na 75 objektov mali vydané právoplatné stavebné povolenie podľa, aj so zmenami podľa žltého FIDIC-u. Stavali na pätnástich objektoch, rozumieme sa zatiaľ. Keď som sa pýtal, že jaké je čerpanie, lebo za rok tú stavbu musíte odovzdať, no a keď som sa poobzeral po tej stavbe, lebo to pochodím autom, tak som videl, že to v živote neodovzdáte za rok túto stavbu, tak som sa ich pýtal, povedzte vy! Tam sedeli všetky, Salini, DÚHA, nezávislý dozor, NDS-ka, som povedal, no, povedzte vy! Povedzte termín, kedy odovzdáte túto stavbu. Ticho jak v hrobe. Vzápätí na to, čo som povedal, pane? Že všetci klamete! (Reakcia navrhovateľa.) Aj to som povedal a to som povedal v závere, že všetci klamete tu, čo sedíte, a čakal som na nich, že bude nejaká reakcia. No myslíte, že bola? Aspoň niekto, keby povedal, že, pán minister, pri každej úcte k vám, ja neklamem. No nikto tam nepovedal takú vec.
A čo sa stalo potom? To už ten celý pochod viete. Začali a medzitým som ešte raz tam bol, skontroloval, dorazili tunel s veľkou pompou, že bol zosuv. Hovorím, jaký zosuv? Nezávislý dozor pýtam, povedzte mi, aký zosuv? Tam 800 kubíkov. Pýtam sa zhotoviteľa, koľko je vynosiť tatrovkami 800 kubíkov, keď na jeden naložíte 10? No, koľko je to tatroviek? Neni ťažko vypočítať, toto tam bol veľký zosuv? Aby sme čakali 9 mesiacov? S veľkou pompou sme dorazili. Ale chcem poďakovať tým ľuďom, ktorí ten tunel razili, razili v dobrom tempe a česť im, česť ich práci, to tiež treba povedať. Ale tá pompa na záver, všetko, nafukovačky, ťahali ma tam, že idem ja? A kde? A išli míľniky, to, čo ste vy povedal. A pokuty.
A ideme tam na ďalšiu, bez premiéra, na ďalšie, čo sa stalo odvtedy, jak som tu bol naposledy. No ešte menej ľudí robí na stavbe. Tak vtedy som ich zmobilizoval, tak sa zmobilizujte, tam mohlo robiť 1 500 ľudí, keď mali 75 objektov odsúhlasených so zmenami, tak koľko robilo? Potom menej robilo, potom prepúšťali. No prečo prepúšťali? Lebo keď vás niekto raz ako projektanta, keď vám raz nevyplatí za to, čo ste naprojektovali, myslíte, že mu dodáte ďalšie projekty? Možnože ste dobrosrdečný, pán poslanec, že mu dáte, potom zaplatíte a ja budem žiť zo vzduchu alebo z vody? No nedávali tie veci, rozumiete ma? Keď Skanska sa tam odtiaľ odsťahovala, lebo prerazili tunel, len mali doriešiť vetranie obidvoch tunelových rúr, no nezaplatí im, Skanska zbalila kšefty a odišla odtiaľ preč. A prečo? A dodnes im dlžíme, nie my, oni, týmto spôsobom, samozrejme. (Reakcia navrhovateľa.) Jako my? (Reakcia z pléna.) Aj to vám; nekričte, dobre nekričte, môžte mať slovo, ale na mňa nekričte, to nemám rád. Potom vám to prečítam, jak je tá zmluva napísaná, buďte kľudný, mám to pripravené, počkajte na to.
Ale, no a takto sa tam stavalo. A potom som povedal pánovi premiérovi: Pán premiér, poďte sa tam presvedčiť, pozriete sa aj vy, jak sa na tej stavbe stavá, keď pompézne otvárame tunel, že všetko je v najväčšom poriadku, a 78 % času na tej stavbe už bolo vyčerpaných, lebo teraz plynie im čas ku koncu roku, ale finančné čerpanie bolo 42 %, no porovnajte tento pomer. Tak čo tam robili? Čas plynul, peňáze išli, ako išli, lebo to dobre viete, že dozor musí všetko odsúhlasiť podľa toho, jak im zákon káže. Oni sa vyhovárali na dozor, potom na NDS-ku, potom na starú mater už sa vyhovárali, len akurát práca neišla dopredu a robilo tam 30 ľudí, keď som tam došiel s premiérom, tak že nebola ohlásená návšteva. A hotovo. A vtedy im premiér povedal: Ak to neviete dokončiť, zbaľte kufre a choďte preč! A mal pravdu. A čo by ste vy povedal na rodinnom dome, keď vás niekto za nos ťahá a furt tam chodí a neplatíte a čo by ste im povedal? No zbaľte sa a choďte preč, nejako to musíme ukončiť, lebo chceme, aby to išlo ďalej. Že?
A teraz vám prečítam... (reakcia z pléna), nie, nie, nie, však budete mať na to ešte možnosť. Teraz vám prečítam, je to trošku dlhšie čítanie, ale prečítam vám to, dobre? Jako vznikla táto zmluva. Ako vy ste povedal teraz, včera, že, pán poslanec Ivan uviedol, že štát prebral záväzok zhotoviteľa zaplatiť subdodávateľom, ak to zhotoviteľ nezaplatí, tak štát bude musieť použiť 36 miliónov. To neni pravda. (Reakcia navrhovateľa.) To neni pravda. Lebo oni, čo zložili zábezpeku, a mám informáciu, už vyplácajú, nie z tejto zábezpeky, už vyplácajú subdodávateľov, aby sa, aby vyrovnali svoje vlastné účty, aby sa dostali k týmto 40 miliónom, ak to bude niekedy. (Reakcia spravodajcu.) Jaj, potom ako individuálne tu môžme potom na chodbe, ale nie je to podstatné. No, tým som vám povedal jednu vec. O čo išlo hlavne? A vy dobre viete a už to odznelo, Višňové, vyplatiť, jedno s druhým, je to jasné každému, nebudem to opakovať.
Čo je mojou úlohou? Mojou úlohou, aby ste vedel, spraviť inventarizáciu, ktorá prebieha, aby sme vedeli, jak tá stavba stojí, čo treba ešte dobudovať. To musia spraviť spoločne nezávislý dozor, NDS-ka, dodávateľ, to majú v zmluve všetko zachytené, kto komu dlží. My im asi nedlžíme nulu, lebo nevedia, nevedia sa vypracovať na takú úroveň, aby im dozor odsúhlasil to, čo mali robiť. Lebo on mi povedal, že práve s tým, a to chcem povedať na príklade, keď došli, že tu bol obrovský zosuv. No jaký zosuv, 800 kubíkov, čo je to za zosuv? Ale hovorili, že bol, a preto meškali. Nie je to pravda. No tak asi tu stojíme s týmito vecami, aby sme vedeli.
A čo je našou úlohou? Našou úlohou je spraviť inventarizáciu. My sme ešte predtým, jak sme túto zmluvu podpísali, boli v Európskej komisii. Bola tam NDS-ka, bola tam ministerstvo zastúpenie, bolo to ÚVO zastúpenie, jakú máme, čo doporučuje Európska komisia, jakú možnosť. Súťažným dialógom, to je najrýchlejšie. Neviem, či to tak bude, ale snažíme sa preto po inventarizácii tejto celej stavby. Uvidíme, čo sa dá v tomto spraviť alebo čo. A toto je najrýchlejšie riešenie, lebo nemávajme tu s tým, že keby sme sa s nimi súdili, nesúdili. Dajú predbežné opatrenia, ako je zvykom, súd zastaví stavbu, rok 2023 ubehne a nevieme sa, nevieme sa pohnúť z miesta a prepadnú eurofondy. No toto nechcem. Ale toto vám dám ako čítanie, potom môžte, nechcem to teraz tým zaťažovať všetkých. (Povedané navrhovateľovi.)
A ináč, pán poslanec, pri každej úcte, NDS-ka vás viackrát vyzvala, že poďte sa pozrieť na tú dohodu, vy ste to odmietol, mám také informácie, tak len aby sme vedeli. (Reakcia navrhovateľa.) Nie je pravda, keď potom poviete, okej? (Reakcia navrhovateľa.) Však on nebude zhora rozprávať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dobre páni, poprosím vás, toto nie je debatný krúžok úplne. Tak potom sa hláste poprípade do faktických poznámok alebo požiadajte o slovo v rozprave.
Pán minister, pokračujte ďalej.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Môžem poprosiť vodu?

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No, zavolám niekoho.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Viete vybaviť, nie? Ďakujem pekne.
No, Hubová – Ivachnová, stav ste poznali, rok a pol stavba stála. Začala sa robiť, robí sa. Prešov, idú všetko na čas, ale nebudem o tom rozprávať, pretože to nerád počúvate, čo ide v dobrom tempe.
Čo tu ešte bolo? Čerpanie eurofondov. No najlepšie čerpáme eurofondy, no nemysleli sme toto my. Dostali sme viackrát z Európskej komisii pozitívne stanovisko k tomu, že ministerstvo dopravy čerpá veľmi dobre eurofondy, ale treba vedieť, že niektoré eurofondy sa zaz-mluv-ňu-jú. Teraz, čo sú veľkého rangu a to ide vždycky k záveru.
Ďakujem, vidíte, ďakujem veľmi pekne, už od vás to lepšie aj prijmem, lepšie mi to bude chutiť. Super, ďakujem. (Povedané poslankyni Kiššovej, ktorá ministrovi naliala vodu do pohára.) Prepáčte. (Minister sa napil.) Dneska som si ráno povedal, že nebudem taký ostrý, no ale čo už.
No dobre. Čo to bolo; ešte hovoríte o eurofondoch. Tak tam vám vieme dokázať, že najlepšie čerpám, ideme, er, er...; ideme, realokáciu ešte dostaváme, takže to pôjde do cestnej siete, opravy ciest a tak ďalej.
Ale čo chcem povedať. Keď hovoríte o železnici, ideme kupovať nové rušne. Hovoríte, že predražene, kradneme. Ideme doniesť nové električky do Tatier, predražené, kradneme. No chcel by som vidieť tú švajčiarsku firmu, ktorej pôjdete tam a poviete, že dajte keš, že toto chcem vybaviť. No, to asi nefunguje. Takže všetko, čo ideme robiť, modernizáciu železníc, všetko je napadnuté, všetko je predražené, všade niečo, ako vidíte za tým niečo. Ja nehovorím, a teraz nechcem obhajovať nikoho. Každý je... (Ministrovi podali ďalší pohár s nápojom.) Ďakujem pekne, už... (Smiech v sále.) Ešte aj štamperlík mi donesiete, keď tu budem. (Smiech v sále.)
No, ale toto chcem povedať, že všetko, čo ide do obnovy, ja nehovorím, čo je, ja neviem posúdiť, či je to predražené, nepredražené, koľko to stojí, ale jednoducho ide súťažou. Súťaž musí niekto vyhrať, musí sa to robiť, aby to nestálo v garáži, ako hovoríte vy. Samozrejme, ja teraz tie procesy stopercentne neviem posúdiť. Ale je, nepredpokladám, ale môže byť. Dajte trestné oznámenie, nech to vyšetria. Ak máte takú, ak máte takú nejakú informáciu o tom.
Samozrejme, pokuty sme hovorili, eurofondy, áno. Čo sa týka; cesty I. triedy. No nikdy tam nebolo toľko peňazí, jak je tam teraz. Ešte zabudli povedať, že aj eurofondy, eurofondy, z operačných programov ideme, veľké peniaze sa tam dajú minúť, ale len vtedy, keď máte hotové súťaže a všetko, čo s tým spraví, vycentrované, aj z toho idú obrovské peňáze. Ale ja chcem povedať jednu vec. Ja keď som nastúpil, povedal, chcel by som mať v tom jeden systém. A systém je napríklad to, čo majú Rakúšania, keď povedia... (Minister sa začal smiať ako reakciu na to, že mu poslanec Kollár priniesol ešte aj kávu.)
Tak kto ma bude odvolávať, keď všetko donesiete? Kto ma bude odvolávať potom, pán Kollár? (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Pozrite sa, nebolí nič, vrátim sa medzi vás, nebojte sa. (Smiech v pléne.) Takže, zatiaľ mandát mám, ale ťažko to bude zas odvolať, lebo toľko argumentov zas nemáte, aj keby som veľmi chcel vám v tom pomôcť (smiech v pléne), na to nemáte toľko argumentov. (Potlesk.) No poďme ďalej, keď už treba, lebo potom už nechcem vystupovať, dám vám ešte pole, aby ste mohli.
Čo sa týka ŽSSK. ŽSSK pred dvoma rokmi malo v každodennej výbave 1 200 súprav. Dneska ich má 1 500. Samozrejme, tie vlaky sú narodené možno v roku 1968, ´70. Vtedy ide 20, 48 súprav, z toho asi 18 dieselových a ostatné elektrické, začínajú už v máji prichádzať na Slovensko. Dieselové idú na Zvolensko, elektrické ide na Žilinu. Takže jednoducho toto jak sme mohli, a to je práve tá eurofondová záležitosť, že čo by sme mali.
Ale vrátim sa k tomu, čo som vám začal hovoriť, že ak by som to, no preto som vybavil s ministrom Kažimírom 200 mil. na tieto štyri roky začiatkom tohto roka, lebo to musíme opraviť cesty I. triedy, zvodidlá, všetko systematicky. My môžeme mať teraz obrovský balík peňazí. Nemáme vysúťažené, nevieme, vieme meniť koberce, niekde je to treba čo najrýchlejšie, ale niekde nestačí vymeniť koberce, lebo je bezpečnostný test, hlavne na horských priechodoch. Všade je veľmi zlá, tam treba robiť väčšie zásahy. A preto som povedal, ak tu niekto už povedal, vybavil som pre ďalšieho ministra ďalších 50, ďalších 50, ďalších 50, ktoré idú do opravu miest. Nezáleží na tom, kto bude minister, ale toto už bude mať od dopravy pripravené.
Hovorili sme ŽSR. ŽSR dostalo tento rok o 20 mil. viac do rozpočtu. To som tiež, nie je toľko, čo bolo vlani, predvlani ako stabilne, o 20 mil. dostali viac peňazí do rozpočtu na základe toho, ktoré môžu ísť ďalej, môžu robiť. Ale, samozrejme, ja nehovorím, všade je, všade to ide jako na másle, ale jednoducho finančné zázemie som vedel v tomto smere navýšiť a zabezpečiť viac finančných prostriedkov.
Čo sa týka vodnej dopravy. No teraz ste čítali pred chvíľou, keď ste povedal, že v eurofondoch nečerpáme. Keď som povedal, že dáme Dunajbusy za 57 mil. a čo dáme, tak to neni čerpanie? Len to ste zabudol povedať, že vy ste proti tomu. Ale ja prečo by som nemal byť za to? Pretože na Dunaji sa nič nedeje. Jednoducho my potenciál Dunaja musíme využiť a toto sú na to vhodné tieto eurofondy, ktoré môžme spraviť týmto spôsobom, že zainvestujeme do toho. To je sedem lodí. Samozrejme, šesť bude premávať, nech sa páči, poďme ďalej v tomto smere a ja si myslím, že to neni vyhodená investícia, treba s tým začať. Všade vo svete, kde majú Dunaj, zoberte Budapešť, Viedeň, toto funguje. V Bratislave to nemôže fungovať? Lebo zas niekomu sa to nepáči? No tak treba sa pozrieť trošku ďalej.
Čo sa týka, no Višňové už nechcem otvárať, lebo tam už podľa mňa viete všetko. Čo sa týka liberalizácie, no tak jedna trasa bola vypísaná, keď som nastúpil na ministerstvo. Bola Banská Bystrica – Bratislava, pekná chrbtová kosť vypísaná, ŽSSK tam dovozí ľudí a ten, kto to vyhrá, ten bude voziť a bude na tom zarábať. Ja by som to videl trošku ináč.
Ináč, keď idete do liberalizácie, my už rok; rok dopredu treba nahlásiť na Európsku komisiu a ona to má vyvesené, že Slovensko sa pripravuje na liberalizáciu a tam je 30 tratí napísaných v tom zozname. Ja skúsim tri. Nikdy to na Slovensku nikto nerobil. Jak som povedal, RegioJet bol priamym zadaním, tam nevieme, jak vyzerá súťaž, ale ja pripravím súťaž tak, aby sme mohli do konca tohto roku vypísať, lebo ju musíme, na tú liberalizáciu, aby sme uvideli, jak to je. Ani v Čechách to tak nie je. To sú len na papieri dáta, neliberalizovali, zastavili Češi. Takže pozor! Čakajú na nás, že jak to dopadne, ale poďme. Ja nehovorím; preto sme vybrali jednu trať na východnom, jednu na strednom, jednu na južnom Slovensku, aby sme to skúsili a mohli ísť týmto spôsobom ďalej. Nebránim sa tomu.
Monopol ŽSSK, áno, tým pádom, samozrejme, nebude monopol, lebo táto liberalizácia, a uviedli sme asi 30 alebo 33 tratí, kde by sme to mohli začať robiť, musí pokračovať ďalej, ja s tým problém nemám.
To odstúpenie od zmluvy, som, o tom sme hovorili. Zábezpeka, to je všetko k tomu Višňovému, ale to už toľko odznelo, že jednoducho...
Á, pán kolega, pri každej úcte, vy vždycky vykladáte, že koľko motorista zaplatí to, dane, peňazí. Ja viem, tam započítate daň z benzínu, daň zo všetkého a z čoho potom bude ten rozpočet tvorený, lebo jednoducho to je súčasť rozpočtu. Otázka je, minister financií koľko toho vyčlení na dopravu alebo nevyčlení. Ale on vidí ten rozpočet, kde čo musí dávať, takže tým pádom je to takto riešené.
Vy ste hovorili asi, pán Marosz, obchvat Komárna. No, jednoducho nielen obchvat Komárna riešim. Sám dobre viete, ale aj to je medzi nimi, pretože, keď logicky rozmý; teraz robíme na Slovensku dva dunajské mosty. Povedzte mi, kedy sme robili súčasne dva dunajské mosty? Tí starší pamätníci možno viete, že nikdy. Teraz robíme jeden v Komárne, jeden robíme nový diaľničný most tu, takže jednoducho, keď otvoríme diaľničný most v Komárne, tak nejaký privádzač tam musí byť, lebo každá kamiónová doprava, ktorá zbehne z M1 z diaľnice z Maďarska, pôjde do mesta. Nebude to za mojej éry hotové, ale musíme to pripravovať, a preto idem s tým, že tie prípravy musíme ísť dopredu, lebo ešte neni rozhodnuté o tom, jaké financovanie my budeme mať z nového finančného obdobia z Európskej komisie. Musíme sa na to pripraviť, aby sme boli pripravení. Ja keď som prebral ministerstvo, nebol som tak pripravený. Nedostal som také projekty, ktoré by som veľmi rýchlo mohol využívať.
Vrátim sa, pani Zemanová, pani, ďakujem veľmi pekne, že ste vystúpila, len, len treba si overiť fakty. Vy ste hneď povedali, že staviame trojpruh na Trnavu, ja hovorím o štvorpruhu. Neviem, kde ste to napočítala, aj budú to štyri, štyri a dva odstavné kompletné pruhy, a preto nestaviam, nestaviam kolektory. Pretože jak k tomu dôjde niekto, keď na Bratislave budem stavať kolektory za ix miliónov a v Žiline alebo v Turci stojím, lebo nemám na to peniaze, nie. Kolektory nech postaví župa. My sme pripravili všetky podmienky k tomu, čo sa týka všetkých výkresov, aby mohli oni pekne postaviť. A to som sa s pánom županom Drobom dohodol, že nech sa páči, my vám to pripravíme, ale ja to financovať nebudem. Mám dosť závažnejších projektov na Slovensku, aby som tie peniaze mohol dať.
A, samozrejme, tu treba povedať, vy ste začala Triblavinu. Ja vám hovorím, áno, Triblavinu mi ani nespomínajte, ale nie križovatku, ale OZ Triblavinu. A to som už povedal, všetko, čo sa dá, je napadnuté. OZ Triblavina má na to, lebo im nestaviam možno kolektory, lebo majú, viete, čo bol najväčší dôvod? Že majú vizuálny smog. No ja ako Maďar som si musel nechať vysvetliť, čo znamená vizuálny smog. A preto dvíhame diaľnicu, ktorá je postavená na základe tohto vizuálneho smogu, dvíhame tú diaľnicu, ktorá je postavená, lebo inač to nechceli tam pustiť. Pred ix rokmi, nie je to moja vec. A, samozrejme, poďakujme sa OZ Triblavina, že hovoríte, že je meškanie. A práve preto je tam meškanie. V každom kroku, ale, mne nehovorte, dennodenne sa s tým zapodievam. Dobre, však vy máte na to iný názor. Hovorili ste, súd rozhodol, ale súd nedal predčasné opatrenie. Keby bol súd zastavil stavbu, musí dať predčasné opatrenie. Vtedy ju musíme zastaviť. Teraz som sa pýtal právnikov, ja neviem. Je to tak, pán Kollár? Pomôžte mi. Súd nedal predčasné opatrenie, my sme sa odvolali na vyšší súd a potom ten rozhodne. Keď neni predčasné opatrenie, ja sa nemám obávať, keď som sa odvolal. Dali sme k tomu všetko, čo bolo treba, právnici to tak vysvetlili.
No čo sa týka, a včera... Už som dlho, nie? (Minister sa pozrel na hodinky, reakcie z pléna.) Teda no neviem, ktoré si mám brať. (Minister ukázal na tri nápoje, ktoré mal na rečníckom pulte, smiech v pléne.) To až potom.
No a poďme ďalej. Čo sa týka; viete, prečo som bol včera na polícii? Niekomu sa to nepáčilo, niekomu sa nepáčilo, ja konám.

Ja som neovplyvňoval žiadnu Naku nikoho, ja som sa dohodol telefonicky s policajným prezidentom, že chcem mať informácie, čo sa týka toho vyšetrovania do takej miery, čo môže postúpiť alebo nemôže postúpiť. Ja tam nebudem vybavovať, že čo oni vyšetrujú alebo čo nevyšetrujú, len som sa pýtal, že ministerstvo je pripravené k nápomoci tomu, keď oni potrebujú, my budeme striktne konať a keď potrebujú nejaké doklady, my im dáme, čo máme v kompetencii. To je, ste hovorili o štrkových jamách, čo ja mám so štrkovými jamami? Ešte povedzte mi, čo ja mám s nimi spoločného. Čo ja mám s nimi spoločné? No nič. Nič nemám. Minister dopravy so štrkovými jamami nemá nič. Dobre, dajte to na súd, nech to súd vyrieši, keď si myslíte.
No, čo sa týka (reakcia z pléna) celej stavby D4, R7. Zatiaľ tam nie je dokázaná žiadna kontaminácia. Policajti odobrali vzorky, čo vám môžem povedať, a za tri týždne budú výsledky. Keď vy máte nejaké iné, ponúknite im, nech sa páči. Je tam, sú tam, polícia, ktorá to vyšetruje, dajte im vzorky, keď máte, overiť. Taký je stav. Ale všetko robíme pre to.
A čo vy, a viete, čo je to nezávislý dozor? Nezávislý dozor je dennodenne na stavbe, nesedí vo Viedni, mal by byť tu a mal by kontrolovať všetky procesy, ktoré sa týkajú výstavby diaľnice, za to sú platení a zodpovední. Keď niečo zistí nezávislý dozor a je to renomovaná rakúska firma... (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Čo? Ale čo vám mám s tým spoločného? Preto je tam nezávislý dozor medzinárodný, aby toto spravoval. Nie my, my tam čo? My tam môžeme dať dodatočne ďalší dozor a tretí dozor a štvrtý dozor a geológiu ešte, nie (?), a čo mám ešte robiť?
(Reakcie z pléna.) A čo mám ešte robiť? Však; všetko, archeológia, aj tí tam chodia.
No ale toto chcem povedať. Je tam vysúťažený medzinárodný rakúsky dozor, renomovaná firma. My keď sme dostali nejaké informácie, že môže sa tam vyvážať nejaký materiál, tak sme okamžite upozornili nie jedným listom, ale ix listami nezávislý dozor, keď tam také pochybenie vidí, nech to hlási, lebo my na to čakáme, ministerstvo. Jednoducho, že by sme mali zdvojiť, strojiť tú kontrolu, myslím si, že potom poviete, že sú to zbytočné vyhodené finančné prostriedky. Ak vyjdú výsledky také, že sa zistia, že je tam niečo kontaminované a nezávislý dozor to nehlásil, tak sa s tým rozlúčime v tom momente a spravíme opatrenia také, aby tá kontaminácia, ktorá tam bude, ak bude dokázaná, tam odtiaľ musí zmiznúť. Ja bývam na Žitnom ostrove, tam som sa narodil, moji vnuci sú tam a nechcem, aby pili kalnú vodu v tomto smere.
(Minister študoval svoje podklady.) A nekonáme, tu hovoríte. (Minister mávol rukou.) Čo nekonáme? To je najlepšie konštatovať, nič sa nekoná, to som hovoril, políciu som hovoril, čo... (Reakcia z pléna.) A idem k tomu.
Kauza D4, R7, pozriem, kompenzačné opatrenia. Pani poslankyňa, kompenzačné opatrenia sa nedajú vyvlastniť, kompenzačné opatrenia sa môžu len vykúpiť, ak sa dohodnete s tým, ktoré sú, pozemky sú, to sa nedá vyvlastniť. Zabudnete na to, že niekto to chcel vyvlastniť za 5 euro, nedá sa. A tieto, že niektoré kompenzačné opatrenia sa presunú do Kosíh, tam nebolo to kvôli tomu, lebo tam je taký typ živočícha, ktorý tam prerušujeme s diaľnicou, s telesom diaľnice, to ekológovia a ochrancovia prírody a všetci títo toto sa rozhodli a mne je to jedno, čo; potom povedzte, dobre?
No, čo sa týka tunelu Karpaty, vy nechcete, aby bol tunel Karpaty, povedzte Bratislavčanom, že ak vy budete ministerka dopravy a budete vo vláde, nechcete, aby sa robil tunel Karpaty, lebo máte lepšie riešenie. Ale ja som ho nepočul. Tak nám potom povedzte, že nechcete tunel Karpaty, budeme mať v Bratislave polobchvat a nech si s tým robí každý, čo chce. Lebo viem, že niektoré, niektoré obce už na druhej strane tunela hovoria, že nám 800 metrov ďalej posunúť, nám tu ďalej posunúť. Je, existuje EIA, na základe ktorého ideme. Mali sa tam vtedy vyjadriť, ale ja to už určite ťažko zažijem, aby, aby... (Reakcia z pléna.) Čo je dôvod? (Reakcie z pléna.) To je jedno. Tak som vám hovoril, že treba načítať, že tam sú štyrikrát štyri pruhy, enviro.
Asi z mojej strany v tomto momente toto bolo všetko. Ale odpoviem, pán Kollár. Viem o tom zákone, že sa pripravuje. Pozrite sa, už trikrát sme sedeli s malými letiskami. Ak nedôjde k dohode medzi návrhom a malými letiskami, tá stať z toho zákona vypadne. Toľko vám môžem povedať. To sa týka leteckého dopravcu, videli ste, ja som nechal za lacné peniaze na základe programového vyhlásenia vlády spraviť štúdiu uskutočniteľnosti, vyšla, ako vyšla. Ja určite národného leteckého dopravcu nemám silu spraviť, o tom sa musí rozhodnúť koalícia alebo niekto, ale myslím si, že táto štúdia bola dostatočná do tej miery, aby, aby povedala čo ďalej.
Ostatné, čo sa týka letísk, aj to tu bola otázka, chcem sa zbavovať letísk takých, ktoré nevieme my využiť alebo nemáme na to, aby som aj povedal, rozumu toľko, to ministerstvo, aby vedelo rozlietať. Žilinské letisko alebo piešťanské letisko, samozrejme, sme pripravení a robíme na tom, žilinské letisko asi zoberie župa, vy ste už povedal, že ani toto neni dobré riešenie, ani predaj, ani prenájom, ani to, že to dáme župe, neni dobré riešenie, tak asi tam okrem toho, že holuby pristávajú, nech tam nič nechodí. Takže ja chcem zabezpečiť to, aby župa, ak to vie robiť lepšie ako my, nech sa páči, dáme tu podmienku, preto je ten materiál v Národnej rade. Je tak? Korektne sme sa rozhodli.
Čo sa týka bratislavského letiska, ešte krátku informáciu, ide tam tá, ide, dorobíme tú súťaž vlastne na toho koncesionára, čo sa vláda rozhodla, ja to už súťažiť nebudem, lebo už mi dvadsiati alebo ix povedali, že už mám vybratú spoločnosť, ktorá to bude, ktorá to dostane. Nech sa páči, my ju pripravíme a potom niekto, do konca roka by to malo byť pripravené v takýchto dimenziách.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

27. 3. 2019 10:27 - 10:35 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, viac sa potom vyjadrím možno v druhom čítaní, ak sa podporí tento návrh. Jednoducho chcem povedať len k veci, ale neni tu pán poslanec Marosz, neviem, prečo odišiel, neviem, "prenajať záhadným spôsobom". Neviem, čo myslel. To vždycky dáme otázku "prenajať záhadným spôsobom". Nech mi povie pán poslanec, čo je podľa neho záhadný spôsob, keď idem niečo prenajímať. To je pre mňa ako poučenie. Keby mi to vysvetlil, ten záhadný spôsob, lebo nerozumiem tomu. 82 poslancov podporilo tento návrh v župe.
Ale vrátim sa k iným veciam. "Nedávajte nohy do dverí." A jak máme my dávať, ministerstvo, nohy do dverí pri tomto procese, ktorý trvá rok a pol? Viete, že to muselo prejsť medzi Žilinou, nami, keď sme už povedali, vyhlásime súťaž, pán poslanec Ivan. My sme boli pripravení vyhlásiť súťaž. Ak by to nezobrala župa, tak vyhlasujeme súťaž na prenájom letiska, nie na predaj, na prenájom letiska. Pretože bol by som rád videl, že kde by štát, keby som povedal tu, že idem predávať žilinské letisko, kde by Národná rada s týmto mohla niekedy súhlasiť. Sú to strategické veci na jednej strane, na druhej strane si myslím, že je lepšie riešenie, lebo VÚC je čo? VÚC je štát.
Čiže my nič nerobíme, my hľadáme možnosti a pomáhame VÚC-čkam, ako by to letisko mohli rozlietať. Ony lepšie poznajú pomery jak ministerstvo dopravy, ktoré sa dejú v kraji. Zoberte si len letisko v Košiciach, máte Žilinu, máte Piešťany. To chcem povedať pánovi Chomovi, že mám informácie, že Piešťany robia všetko pre to, aby rozlietali, a mám informácie, že sa niektorým veciam darí. Budeme vidieť, jak sa hovorí po slovensky, alebo uvidíme, že či sa to podarí. Ja im fandím. Lebo toto sú fakt, podľa môjho názoru, regionálne letiská, ktoré vedia najlepšie rozdeľovať regióny.
Ohľadom toho, samozrejme, je tam, je tam podpísaná zmluva s Žilinskou univerzitou. Keby som ju bol predal, to letisko, kto tam bude akceptovať to, že tam Žilinská univerzita učí letcov, pilotov a tak ďalej? Majú na to grant podpísaný dlhodobý, podporuje to Európska únia a tak ďalej. Toto sú jednoduché veci, ktoré hovoriť je veľmi ľahko, lebo papier a písanie znesie všetko. Samozrejme, treba vedieť, že štátna pomoc stále existuje. To nikto nevylúčil, ani Európska komisia. My nemôžme dotovať letisko, že si rozmyslíme, že postavíme tam dlhšiu dráhu alebo bársčo spravíme. Je to jednoducho štátna pomoc, to nám neprejde. To treba vedieť. My doteraz máme povolené dávať na bezpečnosť a na hasičov finančné prostriedky, čo sme roky robili a nikto sa o žilinské letisko nezaujímal. Keby sme boli vypísali súťaž na prenájom letiska, vidíte, jak ideme s bratislavským letiskom na koncesionár, roky to trvá, ten proces, a bol by som rád, keby sa to ukončilo do konca roka. Jednoducho nejde to z môjho hľadiska tak jednoducho. Preto zákony sú zákony pre každého.
Čo ešte k tomu poviem. Ja by som bol veľmi rád, keby žilinské letisko sa rozlietalo. Ja viem, čo to je rozlietať jedno letisko, lebo sa pokúšame. Pozrite sa, Bratislava – Košice nelieta, pretože ten, ktorý to lietal, prišiel a povedal, že to nebude lietať, lebo finančne je v strate na tejto linke a jednoducho dáva nové lietadlá, vynechal nás z toho. Hľadáme ďalšieho, ktorý by eventuálne túto destináciu zabezpečil a nedarí sa nám. A nedarí sa nám ho nájsť. Vypísať súťaž na toto nemôžem, pretože to okamžite nejaký doplatok tam pre toho prevádzkovateľa, ktorý by tú linku prevádzkoval, je štátna pomoc. Toto sú veci, ktoré treba, treba si ujasniť. Ja som sa tiež obával jednoducho, že pri týchto letiskách môžu prísť developeri a začne rozmýšľať, ale určite keby som aj dal do prenájmu inému toto letisko, tak to by tam muselo minimálne desať rokov byť zachované, že môžu robiť len letiskové služby a s tým spojené veci, ktoré, ktoré, čo má dočinenia s letectvom.
Samozrejme, pán Janckulík, dobre, vy vždycky niečo poviete, že zákon a tak ďalej. Zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní nový, alebo bude, teraz neviem stopercentne, aký je stav. Máme právo sa k tomu vyjadriť, samozrejme, samozrejme. Čo sa dá, tam vieme ošetriť, aby; ale jednoducho si treba mať na mysli, že nemôže to byť štátna pomoc a vždycky s tým sa tu hrajeme, kedy je to štátna pomoc, kedy to nie je.
Ja ďakujem vám veľmi pekne, že sa o to zaujímate. Je to prvý krok, ktorý je, tu desať, pätnásť rokov nikto so žilinským letiskom nerobil. Pán Choma vie, že ja; okrem holubov tam nič nepristávalo a okrem tých lietadiel, ktoré školili pilotov. Chvalabohu, že to tam bolo. Neustále sme tam peniaze dávali. Môj ďalší prvý krok by bol, že zruším medzinárodné letisko a tak ďalej, tie kroky, ktoré mu viedli, lebo idú tam naše peniaze bez účelu.
A ja pevne verím, možno, pán Choma, viete, dlhšie ste v tom, že sa podarí niečo spraviť v Žiline. Nech je to tak, ja im fandím a všetko spravím, zrobím pre to, že tieto kroky od župy, ktoré sú, skúsime naplniť, ale nikdy to nebude tak, že vieme naplniť neštandardnými krokmi a že to bude štátna pomoc.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

27. 3. 2019 9:55 - 9:58 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh riešenia súčasného stavu obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., ktorým sa, ktorým je realizácia zámeru odplatného prevodu časti majetkovej účasti štátu, ktorá predstavuje 65,52 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., na Žilinský samosprávny kraj, ktorý je súčasným menšinovým akcionárom spoločnosti.
Vláda Slovenskej republiky predmetný návrh prerokovala dňa 6. februára 2019 a prijala k nemu uznesenie č. 56/2019. Návrh bol prerokovaný a schválený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti dňa 21. marca 2019.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa dlhodobo snaží riešiť nepriaznivú finančnú situáciu Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako minoritným akcionárom. Výsledkom spoločného rokovania ministerstva dopravy a výstavby a Žilinského samosprávneho kraja je vôľa oboch akcionárov realizovať prevod časti majetkovej účasti štátu na Žilinský samosprávny kraj. Po prevode časti majetkovej účasti štátu bude regionálna samospráva v rámci svojich možností priamo zainteresovaná na prosperite a rozvoji letiska v súlade s potrebami regiónu.
Predmetný prevod časti majetkovej účasti štátu bol posúdený aj z pohľadu pravidiel štátnej pomoci prostredníctvom posúdenia testu štátnej pomoci a zámer prevodu bol schválený aj zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.
Celý proces realizácie prevodu majetkovej účasti štátu je potrebné uskutočniť v súlade s § 41 ods. 1 zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie a Národnej rade na prerokovanie zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku.
Na základe uvedených skutočností Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravilo návrh na zaradenie časti majetkovej účasti štátu Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku.
Jednotlivé kroky súvisiace s prevodom majetkovej účasti štátu podľa zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sú premietnuté do úloh v rámci prijatého uznesenia vlády č. 56/2019 zo 6. februára 1919 (Pozn. red.: Správne malo byť "2019".)
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis