Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:17 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 9:17 - 9:19 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátnu dopravu s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Návrhom predkladaného zákona sa transponuje smernica Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice EÚ 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Vláda Slovenskej republiky návrh schválila 27. februára 2019.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:38 - 14:38 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Vážený pán poslanec, teraz vám neviem povedať presne, ale vydá sa vtedy len právoplatné stavebné povolenie, ak bude vysporiadané majetkoprávne tak, jako treba. Jednoducho na to vám neviem dať odpoveď, ale na najbližšiu schôdzu, ak položíte túto otázku, viem zistiť, poviem vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:35 - 14:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci a vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec pokračuje podľa schváleného harmonogramu prác. Tento úsek je financovaný z Nástroja prepájanie Európy (CEF), z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Výstavba bola zahájená v decembri roku 2016, ukončenie výstavby je naplánované v decembri 2020.
Pripravovaný úsek diaľnice D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má aktuálne platné záverečné stanovisko EA, v novembri 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pri územné rozhodnutie. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentácia stavebného zámeru. Aktuálne prebieha kontrola predloženej ponúk na zhotoviteľa uvedenej dokumentácie. Predpokladaný dátum začatia výstavby úseku je na začiatku roku 2022.
Privádzač D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má právoplatné územné rozhodnutie, prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na ponuku. Predpokladaný termín začatia výstavby tohto privádzača je prvý kvartál roku 2020. Samozrejme, v prípade ak bude na výstavbu zabezpečený dostatok zdrojov a ak sa nevyskytnú, nevyskytnú nepredvídané okolnosti alebo prieťahy v procese verejného obstarávania.
Úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica má tiež právoplatné územné rozhodnutie, začiatok výstavby tohto úseku je plánovaný na začiatok roku 2020 a tu platí, že tento termín výstavby môže ovplyvniť dostupnosť zdrojov alebo v prípade prieťahy v procese verejného obstarávania ako pri každej diaľnice, ktorá je v štádiu výstavby.
Úsek D3 Oščadnica - Čadca - Bukov má aktuálne právoplatné územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie a tento projekt je v procese spracovania. Plánovaný termín začatia výstavby tohto úseku je december roku 2021.
Skončil som.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:15 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách s cieľom zabezpečiť súčasť, včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694/790 MHz. Záväzok uvoľniť uvedené frekvenčné pásmo vyplýva Slovenskej republike z rozhodnutia Európskeho parlamentu a z Rady EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii, pričom do 30. júna 2020 majú členské štáty umožniť využívanie dotknutého pásma bezdrôtovým širokopásmovým elektronickým komunikačným službám.
Pre naplnenie uvedeného cieľa návrh zákona ustanovuje mechanizmus náhrady nákladov, ktoré vzniknú držiteľovi individuálnych povolení na používanie uvedených frekvencií pri zmene týchto povolení pred riadnym uplynutím doby, na ktorú boli vydané.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 9. januára 2019 uznesením č. 18/2019.
Vážené poslankyne, poslanci, prosím vás o podporenie tohto návrhu. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:15 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s plnením opatrení postupov národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia byť po 1.; po 31. decembri 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takou nulovou potrebou energie. Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zvyšovanie počtu takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania podpory, a to príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8-tisíc euro.
Súčasťou návrhu sú aj úpravy, doplnenia, ktoré vyplynuli z praxe. Taktiež navrhuje, navrhuje upustiť od preukazovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu, čiže sa to zjednodušuje.
Vážené panie poslankyne, poslanci, žiadam podporiť tento návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:13 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, len dve krátke veci. Ďakujem pekne aj za to, že ste podpísali pozmeňovacie návrhy, ktoré s týmto súvisia. Preukaz nič nebude stáť. To je nula. Čiže nebude za peniaze, ale každý ho dostane. Ide o to, aby napríklad dodržali pracovné časy, vedeli sme kontrolovať dodržanie pracovných časov rušňovodičov. Lebo viete, že ich je málo na trhu a niektorí presedajú, ja poviem, o druhej končí na železniciach a ide na RegioJet, alebo ide niekde, aby sme vedeli kontrolovať, aby bezpečnosť ľudí, ktorých vezie tento vlak, alebo náklad bol zabezpečený tým, aby nerobil 24 hodín a potom na základe tohto sa to bude dať kontrolovať.
Jednoducho, čo sa týka; samozrejme, viem, viem, o čom sa bavíme, pán poslanec, z dôvodu, samozrejme, výhody poskytnutia železničnej trate vlakom treba dať nejaký, nejaký režim v tomto, pretože niekedy, samozrejme, rýchliky prechádzajú cez našu republiku a niekedy osobné vlaky musia mať spojenie na autobusy a tak ďalej. Toto v tomto zákone je a je to možnosť aj z Európskej únie, čiže nám nie je jedno, ak prefrčí rýchlik a vyblokuje všetky ostatné, aby sa ľudia nedostali práve na ten rýchlik s tým, že tie spoje budú tak robené. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Vždycky je to vtedy, toto opatrenie, keď nedôjde k dohode.
Nám ide, aby všetci tí, ktorí sa zúčastňujú na dopravnej ceste, aby sa dohodli, ak sa nedohodli, potom sa dá použiť toto nariadenie, ktoré je výlučne robené preto, aby občania sa dostali z jedného bodu do druhého bodu, vedeli prestupovať či na autobus, alebo pokračovať v ceste ďalej. Len o to ide.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:02 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážené poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica č. 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, smernica č. 2016/798 o bezpečnosti železníc, smernica č. 2016/2370, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizovaní pracovného času v doprave a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Návrhom zákona sa rieši aj akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach, zriaďuje sa register držiteľov preukazov rušňovodičov s účelom lepšej kontroly ich pracovného času.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje postup pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní takúto zákazku vylučuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a pozitívny sociálny vplyv. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si požiadať a požiadať o podporu prerokovania, predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:07 - 9:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky na prevádzkovanie taxislužby, ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je vhodné revidovať aj v súvislosti s úpravou moderných foriem podnikania v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a zároveň je potrebné zefektívniť a inovovať kontrolný mechanizmus pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby.
Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe, podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky s využitím digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb, zlepšiť kontrolné mechanizmy, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektivity kontrol, aby sa v čo najmenšej (pozn. red.: správne "najväčšej") miere zamedzilo nelegálnemu podnikaniu v taxislužbe.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy na podnikateľské prostredie, na informáciu spoločnosti a sociálne prostredie a životné prostredie sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu prerokovania predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:01 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica č. 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, smernica č. 2016/798 o bezpečnosti železníc a smernica č. 2016/2370, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a správu železničnej infraštruktúry.
Smernica o interoperabilite a smernica o bezpečnosti deleguje značnú časť kompetencií, ktorými doteraz disponovali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie, a to v oblasti vydávania povolenia na uvedenie železničných vozidiel na trh a vydávania bezpečnostného osvedčenia.
Smernica o otvorení trhu má za cieľom budovať jednotný európsky železničný priestor prostredníctvom rozšírenia zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena... (Zaznel zvuk ministrovho mobilu.)
Ó, pardon, prepáčte. (Minister zrušil zvuk mobilu. Reakcia z pléna.) Nie, nie, nie, nie, lebo nejde mi, ja som to dal na ticho a nejak to nefunguje. (Reakcia z pléna.) Volajú, no. (Reakcia z pléna.) Že potrebujú pracovnú silu. (Zasmiatie sa v sále.) No dúfam, že to... (Reakcia z pléna.) Dúfam... Nevykrikujte, pán Simon, prosím vás pekne.
Prepáčte, dúfam, že to bude fungovať. (Povedané s úsmevom.)
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Návrhom zákona sa rieši aj aktuálny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach, zriaďuje sa register držiteľov preukazov rušňovodičov za účelom lepšej kontroly ich pracovného času.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje postup pri uzatváraní zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní túto zákazku vylúčil.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a pozitívny sociálny vplyv. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

18.10.2018 14:33 - 14:34 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, konštatujem, nie je to len jedno miesto na Slovensku, kde je taký istý režim, jak ste hovorili, že sa rodičia správajú k doprave a nie doprava k rodičom, takže oni chodia tak do práce, aby stíhali aj deti, aj domácnosť, pretože nie je to len jediný úsek na Slovensku v takomto stave, ale ja za to, žiaľbohu, nemôžem.
Čo sa týka vašej druhej otázky, áno, samozrejme, riešime vlakovú dopravu, posilňujeme, kde sa dá. Treba povedať, že ešte pred rok a pol bolo každé ráno vypravených 1 200 vlakových súprav a teraz je ich 1 500 a práve, práve tu sa odzrkadľuje to posilnenie vlakovej prípravy.
Samozrejme, čo sa týka Ružomberku, rozširujeme odbočovací pruh doľava, aby nezdržiaval priamy, priamy prieťah Ružomberkom. Hovoríme o tej jednej križovatke. Dali sme tam svetlá, ktoré mali by prepínať tak, aby bola zelená vlna. To je maximum, čo teraz vieme pre to spraviť. Pokiaľ chceme tam spraviť jeden pruh, ideme do výkupov, ideme do nového projektu, do všetkého, čo s tým súvisí, a to bude možno za dva, tri, štyri roky. Čiže jednoznačne my tam nemáme pozemky, na čom by sme mohli postaviť nový pruh, ktorý by bol v priamom smere. Preto práve tlačím na to, aby čo najrýchlejšie; a budú tam obrovské problémy na Višňovom, nie mnou zapríčinené. Čakáme na rôzne opatrenia, ktoré tam aj robíme denno-denne a jednoducho obávam sa, že tam bude meškanie i napriek tomu, že ten tunel bol prerazený, ale treba povedať aj prečo. Pán poslanec, tá stavba sa ťahá už neviem koľko rokov. Už jednoducho, a bolo by dobré to ukončiť. Samozrejme, ale mám obavy, že s tým konzorciom, ktoré tam pracuje, to bude veľmi ťažké.
Ďakujem.
Skryt prepis