Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27. 3. 2019 o 9:49 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:49 - 9:51 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách s cieľom zabezpečiť včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694-790 MHz. Záväzok uvoľniť uvedené frekvenčné pásmo vyplýva Slovenskej republike z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/899 o využití frekvenčného pásma 470-790 MHz v Únii, pričom do 30. júna 2020 majú členské štáty umožniť využitie dotknutého pásma pre budúce mobilné služby piatej generácie 5G.
Pre naplnenie uvedeného cieľa návrh zákona precizuje mechanizmus vydávania rozhodnutí a stanovuje mechanizmus posudzovania náhradných, náhrady nákladov, ktoré vzniknú držiteľovi individuálnych povolení na používanie uvedených frekvencií pri zmene týchto povolení pred riadnym uplynutím doby, na ktorú mu boli vydané.
Boli, boli by, boli sme oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:44 - 9:45 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, na, pre motiváciu k výstav..., pardon, to je energetická hospodárnosť, že? Pardon, to je v poriadku, ďakujem pekne.
Takmer; pre motiváciu k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa v predloženom návrhu dopĺňa účel poskytovania podpory, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8-tisíc eur.
Súčasťou návrhu sú taktiež úpravy a doplnenia pri existujúcom type príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré vyplynuli z praxe, predovšetkým sa zjednodušuje preukazovanie niektorých podmienok poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu a znižuje sa počet požadovaných príloh.
V rámci rokovania výborov bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe výborov. S odporúčaním gestorského výboru súhlasím.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:36 - 9:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, cieľom návrhu zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytovania dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetovej kampane a propagačnej kampane.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právne záväznými aktami Európskej komisie.
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na životné prostredie. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy verejnej správy.
Dovoľujem si požiadať o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:33 - 9:34 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta.
Návrhom sa ďalej reaguje, návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej, nižšej mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V zákonoch dochádza taktiež k potrebným legislatívno-technickým úpravám.
Vláda Slovenskej republiky schválila zákon 6. marca 2019 č. 98/2019.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

27. 3. 2019 9:26 - 9:29 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2018/664 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (EÚ L 112 z 2. 5. 2018), v ktorého čl. 8 ustanovujeme povinnosť členským štátom Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia, a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania.
Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poznatky z jeho doterajšej aplikácie a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia Európskej únie 2018/644 a zároveň ukladá sankcie za porušenie jeho nesplnenia týchto povinností.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila 6. marca 2019 uznesením č. 97/2019.
Vážené poslankyne a poslanci, dovoľujem si požiadať o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:26 - 9:28 hod.

Árpád Érsek
Vyjadríme sa k tomu v druhom čítaní tohto zákona, čo ste namietal. Dobre?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27. 3. 2019 9:17 - 9:19 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátnu dopravu s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Návrhom predkladaného zákona sa transponuje smernica Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice EÚ 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Vláda Slovenskej republiky návrh schválila 27. februára 2019.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 2. 2019 14:38 - 14:38 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Vážený pán poslanec, teraz vám neviem povedať presne, ale vydá sa vtedy len právoplatné stavebné povolenie, ak bude vysporiadané majetkoprávne tak, jako treba. Jednoducho na to vám neviem dať odpoveď, ale na najbližšiu schôdzu, ak položíte túto otázku, viem zistiť, poviem vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7. 2. 2019 14:35 - 14:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci a vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec pokračuje podľa schváleného harmonogramu prác. Tento úsek je financovaný z Nástroja prepájanie Európy (CEF), z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Výstavba bola zahájená v decembri roku 2016, ukončenie výstavby je naplánované v decembri 2020.
Pripravovaný úsek diaľnice D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má aktuálne platné záverečné stanovisko EA, v novembri 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pri územné rozhodnutie. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentácia stavebného zámeru. Aktuálne prebieha kontrola predloženej ponúk na zhotoviteľa uvedenej dokumentácie. Predpokladaný dátum začatia výstavby úseku je na začiatku roku 2022.
Privádzač D3 Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto má právoplatné územné rozhodnutie, prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na ponuku. Predpokladaný termín začatia výstavby tohto privádzača je prvý kvartál roku 2020. Samozrejme, v prípade ak bude na výstavbu zabezpečený dostatok zdrojov a ak sa nevyskytnú, nevyskytnú nepredvídané okolnosti alebo prieťahy v procese verejného obstarávania.
Úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica má tiež právoplatné územné rozhodnutie, začiatok výstavby tohto úseku je plánovaný na začiatok roku 2020 a tu platí, že tento termín výstavby môže ovplyvniť dostupnosť zdrojov alebo v prípade prieťahy v procese verejného obstarávania ako pri každej diaľnice, ktorá je v štádiu výstavby.
Úsek D3 Oščadnica - Čadca - Bukov má aktuálne právoplatné územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie a tento projekt je v procese spracovania. Plánovaný termín začatia výstavby tohto úseku je december roku 2021.
Skončil som.
Skryt prepis
 

5. 2. 2019 9:15 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách s cieľom zabezpečiť súčasť, včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694/790 MHz. Záväzok uvoľniť uvedené frekvenčné pásmo vyplýva Slovenskej republike z rozhodnutia Európskeho parlamentu a z Rady EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii, pričom do 30. júna 2020 majú členské štáty umožniť využívanie dotknutého pásma bezdrôtovým širokopásmovým elektronickým komunikačným službám.
Pre naplnenie uvedeného cieľa návrh zákona ustanovuje mechanizmus náhrady nákladov, ktoré vzniknú držiteľovi individuálnych povolení na používanie uvedených frekvencií pri zmene týchto povolení pred riadnym uplynutím doby, na ktorú boli vydané.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 9. januára 2019 uznesením č. 18/2019.
Vážené poslankyne, poslanci, prosím vás o podporenie tohto návrhu. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis