Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5. 2. 2019 o 9:15 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5. 2. 2019 9:15 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s plnením opatrení postupov národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia byť po 1.; po 31. decembri 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takou nulovou potrebou energie. Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zvyšovanie počtu takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania podpory, a to príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8-tisíc euro.
Súčasťou návrhu sú aj úpravy, doplnenia, ktoré vyplynuli z praxe. Taktiež navrhuje, navrhuje upustiť od preukazovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu, čiže sa to zjednodušuje.
Vážené panie poslankyne, poslanci, žiadam podporiť tento návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5. 2. 2019 9:13 - 9:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, len dve krátke veci. Ďakujem pekne aj za to, že ste podpísali pozmeňovacie návrhy, ktoré s týmto súvisia. Preukaz nič nebude stáť. To je nula. Čiže nebude za peniaze, ale každý ho dostane. Ide o to, aby napríklad dodržali pracovné časy, vedeli sme kontrolovať dodržanie pracovných časov rušňovodičov. Lebo viete, že ich je málo na trhu a niektorí presedajú, ja poviem, o druhej končí na železniciach a ide na RegioJet, alebo ide niekde, aby sme vedeli kontrolovať, aby bezpečnosť ľudí, ktorých vezie tento vlak, alebo náklad bol zabezpečený tým, aby nerobil 24 hodín a potom na základe tohto sa to bude dať kontrolovať.
Jednoducho, čo sa týka; samozrejme, viem, viem, o čom sa bavíme, pán poslanec, z dôvodu, samozrejme, výhody poskytnutia železničnej trate vlakom treba dať nejaký, nejaký režim v tomto, pretože niekedy, samozrejme, rýchliky prechádzajú cez našu republiku a niekedy osobné vlaky musia mať spojenie na autobusy a tak ďalej. Toto v tomto zákone je a je to možnosť aj z Európskej únie, čiže nám nie je jedno, ak prefrčí rýchlik a vyblokuje všetky ostatné, aby sa ľudia nedostali práve na ten rýchlik s tým, že tie spoje budú tak robené. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Vždycky je to vtedy, toto opatrenie, keď nedôjde k dohode.
Nám ide, aby všetci tí, ktorí sa zúčastňujú na dopravnej ceste, aby sa dohodli, ak sa nedohodli, potom sa dá použiť toto nariadenie, ktoré je výlučne robené preto, aby občania sa dostali z jedného bodu do druhého bodu, vedeli prestupovať či na autobus, alebo pokračovať v ceste ďalej. Len o to ide.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

5. 2. 2019 9:02 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážené poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica č. 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, smernica č. 2016/798 o bezpečnosti železníc, smernica č. 2016/2370, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizovaní pracovného času v doprave a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Návrhom zákona sa rieši aj akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach, zriaďuje sa register držiteľov preukazov rušňovodičov s účelom lepšej kontroly ich pracovného času.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje postup pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní takúto zákazku vylučuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a pozitívny sociálny vplyv. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si požiadať a požiadať o podporu prerokovania, predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

6. 12. 2018 9:07 - 9:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky na prevádzkovanie taxislužby, ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je vhodné revidovať aj v súvislosti s úpravou moderných foriem podnikania v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a zároveň je potrebné zefektívniť a inovovať kontrolný mechanizmus pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby.
Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe, podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky s využitím digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb, zlepšiť kontrolné mechanizmy, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektivity kontrol, aby sa v čo najmenšej (pozn. red.: správne "najväčšej") miere zamedzilo nelegálnemu podnikaniu v taxislužbe.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy na podnikateľské prostredie, na informáciu spoločnosti a sociálne prostredie a životné prostredie sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu prerokovania predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

6. 12. 2018 9:01 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica č. 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, smernica č. 2016/798 o bezpečnosti železníc a smernica č. 2016/2370, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a správu železničnej infraštruktúry.
Smernica o interoperabilite a smernica o bezpečnosti deleguje značnú časť kompetencií, ktorými doteraz disponovali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie, a to v oblasti vydávania povolenia na uvedenie železničných vozidiel na trh a vydávania bezpečnostného osvedčenia.
Smernica o otvorení trhu má za cieľom budovať jednotný európsky železničný priestor prostredníctvom rozšírenia zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena... (Zaznel zvuk ministrovho mobilu.)
Ó, pardon, prepáčte. (Minister zrušil zvuk mobilu. Reakcia z pléna.) Nie, nie, nie, nie, lebo nejde mi, ja som to dal na ticho a nejak to nefunguje. (Reakcia z pléna.) Volajú, no. (Reakcia z pléna.) Že potrebujú pracovnú silu. (Zasmiatie sa v sále.) No dúfam, že to... (Reakcia z pléna.) Dúfam... Nevykrikujte, pán Simon, prosím vás pekne.
Prepáčte, dúfam, že to bude fungovať. (Povedané s úsmevom.)
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Návrhom zákona sa rieši aj aktuálny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach, zriaďuje sa register držiteľov preukazov rušňovodičov za účelom lepšej kontroly ich pracovného času.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje postup pri uzatváraní zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní túto zákazku vylúčil.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a pozitívny sociálny vplyv. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

18. 10. 2018 14:33 - 14:34 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, konštatujem, nie je to len jedno miesto na Slovensku, kde je taký istý režim, jak ste hovorili, že sa rodičia správajú k doprave a nie doprava k rodičom, takže oni chodia tak do práce, aby stíhali aj deti, aj domácnosť, pretože nie je to len jediný úsek na Slovensku v takomto stave, ale ja za to, žiaľbohu, nemôžem.
Čo sa týka vašej druhej otázky, áno, samozrejme, riešime vlakovú dopravu, posilňujeme, kde sa dá. Treba povedať, že ešte pred rok a pol bolo každé ráno vypravených 1 200 vlakových súprav a teraz je ich 1 500 a práve, práve tu sa odzrkadľuje to posilnenie vlakovej prípravy.
Samozrejme, čo sa týka Ružomberku, rozširujeme odbočovací pruh doľava, aby nezdržiaval priamy, priamy prieťah Ružomberkom. Hovoríme o tej jednej križovatke. Dali sme tam svetlá, ktoré mali by prepínať tak, aby bola zelená vlna. To je maximum, čo teraz vieme pre to spraviť. Pokiaľ chceme tam spraviť jeden pruh, ideme do výkupov, ideme do nového projektu, do všetkého, čo s tým súvisí, a to bude možno za dva, tri, štyri roky. Čiže jednoznačne my tam nemáme pozemky, na čom by sme mohli postaviť nový pruh, ktorý by bol v priamom smere. Preto práve tlačím na to, aby čo najrýchlejšie; a budú tam obrovské problémy na Višňovom, nie mnou zapríčinené. Čakáme na rôzne opatrenia, ktoré tam aj robíme denno-denne a jednoducho obávam sa, že tam bude meškanie i napriek tomu, že ten tunel bol prerazený, ale treba povedať aj prečo. Pán poslanec, tá stavba sa ťahá už neviem koľko rokov. Už jednoducho, a bolo by dobré to ukončiť. Samozrejme, ale mám obavy, že s tým konzorciom, ktoré tam pracuje, to bude veľmi ťažké.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18. 10. 2018 14:28 - 14:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán tieňový minister, ďakujem za otázku, pán poslanec. Príprava dostavať D1, D3 patrí k prioritám vlády Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť akceleruje prípravu na týchto úsekoch v maximálnej možnej miere.
D3, Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila v marci tohto roku súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Národná diaľničná spoločnosť oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Rovnako bola v septembri vyhlásená súťaž na projektovú prípravu D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a v najbližších dňoch vyhlásime aj súťaž na projektové práce na úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Mesto. Táto súťaž sa nedala skôr vyhlásiť, pretože nebol ukončený proces posudzovania vplyvu pre životné prostredie. Pri úseku D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto sa skončila EIA v druhom štvrťroku, čo znamená, že trasu úseku jednoznačne potvrdilo záverečné stanovisko EIA, čiže potvrdilo, čo tam bolo. Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného programu ´21 – ´27, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky.
Vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v roku 2019 až 2021 po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 privádzač Brodno – Kysucké Mesto, a to v prvom polroku 2019.
D1, Hubová – Ivachnová, som úprimne rád, že sa výstavba v tomto úseku opäť začala, pretože sme tomu venovali mimoriadne veľa úsilia a energie. Práce, ktoré odštartovali okamžite po nadobudnutej platnosti EIA, napredujú podľa harmonogramu. K 17. októbru je vyrazený v dvoch rúrach tunela Čebrať 643 metrov. Dôležité je, že zhotoviteľ má k dispozícii násypový materiál z vyrazenej horniny z tunela a ten sa využíva na násyp pod mostom k ostatným stavebným objektom na celej trase. Znamená to, že okrem tunela sa zároveň stavia na hlavnej trase diaľnice.
Problémy, ktoré vznikli na tomto úseku, sa predvídať nedali, toto nám potvrdilo niekoľko nezávislých odborných posudkov. Zmena trasy diaľnice bola nevyhnutná z dôvodu nepredvídateľných deformácií svahu nad obcou Hrboltová vo veľkých hĺbkach pod terénom. Nové trasovanie diaľnice je efektívnejšie z ekonomického, environmentálneho a rovnako aj z bezpečnostného hľadiska. Záver je v daných geologických podmienkach nerealizovateľný, zárez, pardon; zárez v daných geologických podmienkach je nerealizovateľný, lebo by sa aktivizovalo zosuvné územie. Trasa tunela Čebrať sa predĺži o 1,6 kilometra a tým úsek, a celý úsek sa skráti o 300 metrov.
Aktuálne realizované práce v rámci úseku D1 Hubová – Ivachnová súvisiace s budúcim tunelom Čebrať prebiehajú na základe projektu pre vykonávanie geologických prác pod povrchom v súlade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kolegu Faiča, aby sa zdržal...

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
... s rozhodnutím a posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Uvedené práce boli riadne ohlásené na príslušných úradoch v súlade s geologickým zákonom a banským zákonom. Rozsah prác bol navrhnutý spôsobom, aby nevyžadoval potrebu dodatočných úprav na budúcom trvalom diele. Ide o práce, ktoré nadväzujú na už vykonané prieskumné práce z povrchu, ktoré boli realizované v rámci procesu EIA. Výsledky z prieskumných prác sú priebežne vyhodnocované a budú podkladom pre dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením.
Ukončenie stavby predpokladáme v roku 2022. Národná diaľničná spoločnosť zatiaľ neeviduje žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami časti obyvateľov; zatiaľ neevidujeme žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami u časti obyvateľov Hrboltovej. Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bola a je umožnená komunikácia prostredníctvom zástupcov Národnej diaľničnej, ktorí boli a sú od začiatku výstavby v Ružomberku a aktívne komunikujú, komunikovali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ukončený časový limit.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 10. 2018 13:40 - 13:41 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Viete, páni poslanci, keď dvaja robia to isté, nie je to asi to isté. Samozrejme, chceme ísť s touto modernou technikou ďalej. Či to trvalo rok, pol roka, neviem usúdiť, ale my sme to spravili včas a, samozrejme, zabránili sme tomu, že každý môže na tomto trhu podnikať za rovnakých podmienok. To je naším cieľom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20. 9. 2018 15:03 - 15:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakuje pán minister za slovo. Vážený, vážená pani poslankyňa Remišová... (Reakcia z pléna.)
Prepáčte, to je otázka č. 9?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Desať.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A deväť sme vynechali?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Áno, lebo pani Remišová tu nie je.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A preto, som to nesledoval, ďakujem pekne.
Pán poslanec Kolesár, ďakuje pán minister za otázku. Bez znalostí detailov je však ťažké vyjadrovať sa ku konkrétnej trestnej veci. Predpokladám, že trest sa menil v závislosti od právnej kvalifikácie skutku, ktorá bola výsledkom dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní. O výške trestu však rozhoduje súd a minister spravodlivosti nemá oprávnenie do tohto nejakým spôsobom zasahovať. Pokiaľ bol trest uložený v rámci trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom za daný trestný čin, nie je možné napadnúť také rozhodnutie ani odvolaním. To, že sa trest môže javiť ako príliš mierny, nenapĺňa žiaden z dovolávacích dôvodov. Pokiaľ ide o obvineného a tú skutočnosť, že menil výpovede, je treba povedať, že obvinený môže meniť svoju výpoveď. V zásade vo všetkých demokratických štátoch platí, že obvinený ako jediný môže dokonca aj klamať bez následku stíhania za krivú výpoveď. Je na prokurátorovi, aby uniesol dôkazné bremeno obžaloby, a na zvážení súdu, ako takéto výpovede ohodnotí.
Vážený pán poslanec, ťažko sa mi to aj číta, nie ešte aby som...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20. 9. 2018 14:56 - 14:59 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pani ministerka ďakuje za otázku. Vážená pani poslankyňa, v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky: V sieti škôl neexistuje škola s názvom Základná škola Dve ruky. Správne údaje školy, na ktorú sa pýtate, sú podľa registra škôl z 19. 9. 2018 takéto: Názov – Súkromná základná škola, adresa – Banská Bystrica, Murgašská 16.
To znamená, že v registri škôl nie je informácia o tom, že sa škola presťahovala. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nebola k dnešnému dňu doručená žiadosť od zriaďovateľa, fyzickej osoby PaedDr. Aleša Šteska v Banskej Bystrici o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, spočívajúce zmeny a adresy súkromnej Základnej školy Murgašská 16, Banská Bystrica. Ministerstvo školstva nemá informácie o počte zapísaných žiakov ani ich štruktúre vzdelávania v tomto školskom roku, keďže zber údajov sa začal 15. 9. 2018 a trvá do 30. 9. 2018. Táto škola do 19. 9. 2018 údajne ešte neposlala; údaje ešte neposlala. Pre úplnosť uvádzam, že Školské inšpekčné centrum v Banskej Bystrici pripravuje výkon následnej inšpekcie v danej škole.
Ďakujem, skončil som
Skryt prepis