Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

20. 9. 2018 o 14:56 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 20. 9. 2018 14:56 - 14:57 hod.

Árpád Érsek
To sme sa zhodli, pán poslanec, asi nemusím na túto otázku odpovedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20. 9. 2018 14:51 - 14:54 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, rekonštrukcia mosta 1/50/19-327 Vidovce most je súčasťou projektu modernizácie a rekonštrukcie mostu a cesty prvej triedy, druhá fáza. Okrem prác na hornej časti mosta, ktorú si vodiči uvedomujú, prebiehajú práce aj na úprave koryta vodného toku v spodnej časti mosta a iných stavebných objektoch, kde sú nasadení ďalší pracovníci zhotoviteľa. Je rovnako dôležité si uvedomiť, že práce prebiehajú za plnej premávky a z bezpečnostných dôvodov sa na hornej časti stavby zdržuje iba nevyhnutný počet pracovníkov.
V súčasnosti je dokončená betonáž spriahajúcej dosky. Nasledovať budú izolačné práce a položenie jednotlivých vrstiev vozovky. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie prác na uvedenom moste je koniec mesiaca október 2018. Ubezpečujem vás, že Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky bude dôsledne sledovať dodržanie tohto termínu zo strany zhotoviteľa.
Dovoľte, aby som povedal ešte môj názor na tieto subdodávky. Nie som s nimi ani ja spokojný, pretože nemusíme čakať s dokončením tohto diela, keď práve vyprší termín odovzdania, ale keď sú dobre skoordinované práce a, samozrejme, za bezpečnosti, tak určite by mohli byť spravené skôr. Je to dobrá poznámka z vašej strany, pretože máme aj iné prípady, kde dennodenne chodím, poviem, Dunajská Lužná už dávno mohla byť tá križovatka hotová, ale hovoria, že oni majú ukončenie termínu, ja neviem, do konca septembra. Toto je chyba, ktorú by sme mohli lepšie ošetriť kontrolou a tlačiť na dodávateľov, aby, keď je možné, nech ukončia tú prácu skôr. Neviem, na čo čakáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20. 9. 2018 14:51 - 14:52 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Pán poslanec, ako teraz hovoríte, už ste mi to vysvetlili pred chvíľou, takto ste mal asi položiť otázku, že či je možné to, čo ste vy teraz povedal, spraviť. Samozrejme, nie je to zlá myšlienka, lebo dennodenne tade chodím, poznám tú situáciu. Pán poslanec, budeme sa tým zaoberať, či je to možné z dopravného hľadiska alebo z takého, čo môžme realizovať. Je to dobrý nápad, je na zváženie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20. 9. 2018 14:48 - 14:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som odpovedal. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby vykonala v minulosti viacero technických, bezpečnostných opatrení a úprav vodorovného dopravného značenia, ktoré viedli k zlepšeniu priepustnosti a plynulosti premávky na Prístavnom moste v Bratislave. V roku 2012 bola vypracovaná technická štúdia D1 Bratislava Prístavný most – skapacitnenie. V zmysle záverov štúdie však všetky študované varianty predstavovali také negatíva alebo riziká, ktoré prevládli nad ich možnými prínosmi alebo výhodami.
V súčasnosti v rámci projektu PPP Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty Bratislava-Prievoz – Holice stavba nultého obchvatu Bratislava sa realizuje komplexné dopravné riešenie vzťahu k zmene organizácie dopravy v celom regióne, a to výstavbou uvedených úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Taktiež v tomto období začali práce na križovatke Prievoz. Akékoľvek riešenia by neboli účinné v tejto dobe, pokiaľ prebieha v danom úseku zmena organizácie dopravy na základe potrieb rekonštrukcie danej križovatky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k vzťahu k zmierneniu dopadov pri výstavbe D4, R7 prijalo viaceré opatrenia, hlavne sme posilnili železničnú dopravu v bratislavskom regióne.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20. 9. 2018 14:22 - 14:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán minister ďakuje za otázku. Dovoľte, aby som prečítal odpoveď: Vážený pán poslanec, o vymožiteľnosti práva možno hovoriť vtedy, ak spravodlivosť príde rýchlo a je nestranná. Načo nám je spravodlivosť, ktorá príde až o niekoľko rokov?
Na ministerstve spravodlivosti sa zaoberáme s vymožiteľnosťou práva a vykonávame niekoľko opatrení v záujme jej zvýšenia. Našou snahou je zabezpečiť čo najlepšiu predvídateľnosť práva a na základe správy k stavu justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu, podnikáme kroky k zrýchleniu a zefektívneniu súdneho konania. Aktuálne pripravujeme právnu úpravu k inštitútu hosťujúceho sudcu, ktorý by mal napríklad pomôcť aj na súdoch, ktoré sú nadmerne zaťažené. Súdy postupne odbremeňujeme od administratívnej činnosti, napríklad od vypracovania rôznych výkazov, ale tiež od takej rozhodovacej činnosti, ktorá musí byť vykonávaná na súdoch, napríklad činnosti spojenej s vedením obchodného registra. Súdy tiež trápi enormné množstvo starých exekúcií, a preto v tejto súvislosti pripravujeme koncepčné zákonné riešenie.
Čo sa týka personálnej oblasti, v tomto období vyhodnocujeme pripomienky k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva, ktorý prispieva k naplneniu zámeru vlády Slovenskej republiky vyjadrenú v programovom vyhlásení, ako stabilizovať personálne obsadenie súdov a jasne vymedziť kompetencie jednotlivých zložiek aparátu súdu.
Podľa štatistík by malo v najbližších rokoch odísť do dôchodku približne 150 sudcov, čo si zo strany ministerstva určite vyžaduje zvýšenú pozornosť a prijatie efektívnych opatrení, napríklad aj zvýšením počtu justičných čakateľov. Verím, že tieto aktivity ministerstva spravodlivosti pod mojím vedením prispejú k zvýšeniu vymožiteľnosti práva na Slovensku.
Skončil som.
Skryt prepis
 

13. 9. 2018 16:24 - 16:27 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Mne len ostáva toľko, že otváram rozpravu k tomuto bodu ako minister. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13. 9. 2018 16:12 - 16:24 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa ospravedlnil, ale nebolo to spôsobené v dvoch bodoch ministerstvom dopravy, lebo sa zdajú byť tie pozmeňovacie návrhy, ako bolo ich veľa, ale je to, vyplývajú z európskej legislatívy a z našej legislatívy, museli sme tam doplniť niektoré veci, ktoré už budú platiť, keď tento zákon príde do účinnosti. A na druhej strane, čo sa týka návratu ARVD, Agentúra rozvoja lodnej dopravy, sa vráti na ministerstvo. Tak sa ospravedlňujem, že to bolo tak, ale v rámci, vo veľkom to zákon nemení.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 9. 2018 16:05 - 16:07 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 988, v druhom čítaní.
Predkladám; predkladaným návrhom zákona sa transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskej únie č. 216/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Vykonáva sa ním nariadenie Európskej únie 2017/1 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice o rekreačných plavidlách a vodných skútroch. Návrhom zákona sa tiež dopĺňa, doplňujú a precizujú niektoré ustanovenia zákona, čo si vyžiada aplikačná prax.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona má mierne pozitívne vplyvy na verejné financie a na služby verejnej správy občana. Zároveň má pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, fungovanie trhov, životného prostredia ani na informatizáciu spoločnosti.
Z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zákona uvedených v spoločnej správe odporúčam schváliť body 1 až 6, bod 7 nedoporučujem schváliť z dôvodu kolízie účinnosti niektorých ustanovení zákona proti byrokracii, zákon č. 177/2018 Z. z., s účinnosťou tohto návrhu zákona.
Dovoľujem si vás požiadať o prijatie predloženého návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2018 14:55 - 14:59 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, som; ďakujem pekne za otázku. Vážený pán poslanec, sám dobre viete, že nielen na Slovensku, ale všade v svete sa stávajú určité nehody, ktoré nie sú predvídateľné. To, že sa roztrhne elektrické vedenie, je nepredvídateľná udalosť, ktorá nezasahuje len do toho jedného spoju, ale ďalších 35 spojov okolitých, lebo všetko sa musí vypnúť.
Na druhej strane asi neviete, že tá lokomotíva, tá lokomotívna jednotka má určitú kapacitu držanie energie v akumulátoroch a tie uplynú po určitom čase, čiže sa ten vlak zavrie. Aj toto sa stalo v tomto prípade. Jednu. Áno, môžme polemizovať nad tou dobou, že prečo tam neprišla už vtedy železnica alebo niekto, kto by ľuďom pomáhal. Jednoducho ja by som sa neschovával za tú vec, že niekto tam vykopol dvere a vyšiel niekde v poli na tie noci práveže, práve tam, kde môžu byť potrhané elektrické vedenia, ktoré neni isté, že nie sú ešte stále pod elektrikou. Čiže toto sú také rýchle konania, ja som upozornil veľmi rázne a zajtra o pol jedenástej sedím s obidvoma generálnymi riaditeľmi, lebo som ešte nemal čas, toto, očakávam od nich lepšiu pripravenosť, aby pri takýchto nepredvídajúcich udalostiach boli lepšie pripravení, bude rýchle zasahovať.
To, že tam niekto vypravil taký vlak, že tam nepasoval, nepasovalo to odtiahnutie, pozrite sa, je to, to robia tiež len ľudia. Ale určitá, určitá zodpovednosť je aj na ich strane, že kedy tam prišli, kedy zasiahli, kedy mali informovať, že už je vypnutá elektrika. Zas neni jednoducho otvoriť tie dvere, keď už tam v tých akumulátoroch nie je elektrický prúd.
Aby som vám povedal, presne dva roky som bol teraz ministrom a to, čo tu bolo prečítané, je, myslím si, že išli sme trošku dopredu. Nebude to už moja výhra, keď odídem a tie lokomotívy dodajú roku 2020, ´21, ´22 a tak ďalej. Ale sú objednané. Zas vy, keď máte finančné prostriedky, keď si myslíte, že zajtra idem kúpiť lokomotívu, no nie je to také jednoduché. Niekto ich musí vyrobiť, niekto vytendrovať na tie pomery, ktoré sú, sú tu, samozrejme, zohľadňujúc na to.
Ale poviem vám príklad, vy hovoríte, že načo lízujeme, mali by sme kupovať. A vo všeobecne vám hovorím, že každá spoločnosť, či je to ŽSR alebo ZSSK, má určitý rozpočet. Disponuje určitými finančnými prostriedkami, určitým badžetom. Ja neviem zvážiť v tomto momente, že či ony majú teraz na lízing peniaze, že môžem lízovať 20 lokomotív, príklad hovorím, ale môžem; a keby som ich išiel kupovať, tak môžem kúpiť len 10. Toto je obchodná politika, ktorú ja nemôžem poznať do detailov, ktorú robia aj jedna, vlastne jedna spoločnosť ZSSK. Ale keď oni povedia, že jednoducho pre nás je v tomto momente výhodnejšie lízovať 20 lokomotív a nie 10 kúpiť, tak myslím, že je to obhájiteľné. Ja príklad hovorím. Vy teraz ste napadli to, že napríklad poviem vám už príklad, že Cargo kupuje, Cargo kupuje, zas lízuje určité veci. No rozdiel je tam medzi lízingom a kúpou, je 30 miliónov. Cargo je firma, ktorá nedostáva od štátu žiadne finančné prostriedky, si uvedomte. Ona, ona, ona robí zo vlastného vačku a keď oni povedia, že my nemáme teraz 90 mil. na to, aby sme kúpili plnohodnotné vlaky, ale máme 30 mil. alebo 40 alebo 40 na lízing, tak asi je to tak. A to dobre, pozrite sa, však vy ste tieňový minister, vy tam spravíte poriadok. Ja nepochybujem o tom, že budeme nie chodiť po železnici a budeme v nafukovacích balónoch chodiť, ale taká je realita, si uvedomte. Ja vám fandím, aby ste tam bol, potom uvidíte. Dobre?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13. 9. 2018 14:48 - 14:52 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku.
Vážený pán poslanec, plne si uvedomujeme vážnosť situácie aj to, že vozidlový park Železničnej spoločnosti Slovensko je do značnej miery zastaraný. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že do samotnej údržby koľajových vozidiel sa investujú nemalé finančné prostriedky. V roku 2015 to bolo 13,4 mil., o rok neskôr 12,3 mil., za rok 2017 to bolo už 15,2 mil. a za prvý polrok 2018 to bolo 18 mil. eur. Nie sú nemalé prostriedky, nie sú to nemalé prostriedky, ako vidieť, výška investovaných prostriedkov má rastúci trend. Ide však o vozidlá, ktoré majú vek 30 – 40 rokov, čím ťažšie na nich zabezpečiť náhradné diely a takisto opravárenské dielne, kde majú svoje limitované kapacity.
Chcem upriamiť vašu pozornosť na fakt, že Železnice Slovenskej republiky, dochádza nielen k údržbe starých vozidiel, ale aj obnoveniu parku vozidiel novými rušňami a vozňami. V priebehu minulého roka do portfólia rušňov pribudlo 10 nových rušňov Vektron, ktoré boli prenajaté na dobu 10 rokov. Ide o mimoriadne spoľahlivé, energetické, efektívne vozidlá, ktoré zaručujú spoľahlivosť chodu vlakov. Ako v minulosti, tak aj v dnešnej dobe prebiehajú verejné obstarávania na elektrické motorové jednotky, ktoré sú financované z európskych prostriedkov.
Konkrétne v súčasnej dobe procesu obstarávania 21 kusov dieselo-motorových jednotiek, ktoré majú byť dodané do roku 2021, a 25 kusov elektrických jednotiek s dobou dodania do roku 1922. É, 2022, pardon. Tieto vozidlá postupne nahradia staré vozne a rušne, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované na tratiach ŽSR. Aj napriek tomu za finančných prostriedkov na účel nákupu a údržbu koľajových vozidiel nie je dosť nikdy, v rámci daných možností a údržbárskych kapacít sa snažíme zabezpečiť maximálnu prevádzkoschopnosť vozidiel tak, aby mimoriadnosti v prevádzke z dôvodu neschopnosti rušňov, neschopnosti rušňov alebo vozňov bolo čo najmenej.
Samozrejme, je neakceptovateľné, ak porucha na trati spôsobí vážne problémy cestujúcim, ktorí navyše nie sú dostatočne informovaní o vzniknutej situácii. Preto som jasne vyzval vedúcich predstaviteľov ZSSK, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby sa podobná situácia už neopakovala, a zásadným spôsobom zlepšili riešenie mimoriadnych udalostí. Som si istý, som si istý, že pochopili, čo od nich očakávam.
Čo sa týka železničnej infraštruktúry, aj na nej sa prepravuje, aj na nej sa prejavuje desiatky rokov finančnej poddimenzovanosti na údržbe. Kým v rokoch 2015 – 2017 ŽSR dostalo kapitálový transfer, z ktorého sa financuje údržba, opravy infraštruktúry v hodnote 250 mil. eur, pre rok 2018 sa podarilo zvýšiť transfer na 270 miliónov. Nad rámec uvedených transferov však ŽSR potrebuje minimálne, minimálne dodatočných cca 200 mil. eur, aby dokázali v prijateľnom rozsahu aspoň sčasti dohnať zameškanú údržbu. Považujem preto za nevyhnutné zvýšiť výšku prostriedkov pre účely údržby a opravy infraštruktúry, čo sa na ne už premietli do požiadaviek a rozpočet pre rok 2019, a oprávnenosť tejto požiadavky potvrdzujú aj závery revízie výdavkov v doprave.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis