Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2018 o 14:43 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 14:43 - 14:44 hod.

Árpád Érsek

38.

To, čo som teraz mal čas overiť, to, spripomienkovať duálne vzdelanie zatiaľ, a zatiaľ mi povedali, že nie je ešte zatiaľ u nás ten materiál v pripomienkovom konaní. To mám ja z ministerstva dopravy informáciu.

Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:40 - 14:43 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakuje pani ministerka za otázku. Ak vaša otázka smeruje k udeleniu vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, tak je potrebné jednoznačne zdôrazniť, že ich udeľovanie je vo výhradnej pôsobnosti vysokých škôl a ich vedeckých rád a neumožňuje zmeny týchto ustanovení zákona o vysokých školách. Ide o výhradne akademickú otázku a v tomto smere je opodstatnené rozvíjať akademickú a kultúru samosprávnosť. Je na habilitačnej alebo inauguračnej komisii, aby posúdili publikačnú činnosť žiadateľa o udelenie titulu a jeho prínos na vedecké poznanie v príslušnom študijnom odbore a následne na vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, aby rozhodla o splnení príslušných kritérií na udelenie titulu.
Súčasne to, či je daný časopis alebo nie je predátorsky, nie je vždy jednoznačné a v čase sa to mení. Časopis, ktorý je v súčasnosti štandardný, o niekoľko rokov môže byť predátorský. Databáza Scopus vytvára ranking časopisov podľa viacerých indexov, ktoré používa jeden z nich, SCImago Journal & Country Rank, využíva ministerstvo aj pri financovaní verejných vysokých škôl, ale tieto nezaručujú, že daný časopis nemá prvky predátorského časopisu. Aj preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií chceme pokračovať v edukácii problematiky predátorských časopisov prostredníctvom akademických knižníc hľadaním nástrojov na podporu etického publikačného správania a v systéme financovania motivovať vysoké školy k relevantným publikáciám.
Pri prijatí zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania chceme v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie dať názor na kvalitu, nie na kvantitu publikačných výstupov. V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania chceme zmeniť systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl, v prípade publikačných výstupov zaviesť kombináciu CVTI scientometrických ukazovateľov a zamerať sa na špičkové výstupy, čim sa články predátorských časopisov stanú bezpredmetné. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:30 - 14:32 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky schválila 14. marca 2018 zákon 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel cestnej premávky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudnú účinnosť 20. mája 2018. K tomuto zákonu ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo 11 vykonávacích právnych predpisov, vyhlášok, ktoré nadobudnú účinnosť tiež 20. mája 2018. Jedna z týchto vyhlášok, konkrétne Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, upravuje aj lehoty technických kontrol.
K zmenám v oblasti lehôt technických kontrol dôjde s účinnosťou 20. mája 2018 nasledovne: vozidlá kategórie L1e, malé motocykle do 50 kubických centimetrov, kategórie L2e, malé trojkolky do 50 kubíkov, kategórie O1, malé pripojené vozidlá do 750 kg, kategórie R1, malé prípojné vozidlá za traktor do 1500 kg nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole. Čiže nemusia chodiť na technickú kontrolu.
Vozidlá kategórie L3aa1, motocykle od 50 do 125 kubických centimetrov kategórie L4aa1, motocykle s postranným vozíkom do 50 kubických centimetrov, od 50 kubíkov do 125, kategórie O2, prípojné vozíky od 750 kg do 3500 kg, kategórie L2, prípojné vozidlá za traktor od 1500 do 3500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.
V ostatných kategóriách vozidiel nedošlo k žiadnym zmenám, pretože tu sme v prevažnej miere viazaní s európskom smernicou a rovnako aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v pripomienkovom konaní namietalo predlžovanie lehôt z dôvode zlej kvality ovzdušia. Snažíme sa v maximálnej miere vychádzať v ústrety občanom za súčasnej ochrany bezpečnostných vozidiel, udržateľnosť z hľadiska vplyvov dopravy na životné prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.5.2018 14:27 - 14:29 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Požiadať o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc si bude možné už od 20. mája 2018, kedy začne platiť zákon o prevádzke vozidiel cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten schválila Národná rada Slovenskej republiky 14. marca 2018 a sú v ňom stanovené presné podmienky, za akých je možné povoliť zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc. Ministerstvo dopravy navyše vo svojom webe zverejnilo podrobný návod, ako sa dá o STK požiadať aj so vzormi žiadostí. Naším cieľom je, aby majitelia vozidiel mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu v stanici technickej kontroly a celý proces chceme robiť maximálne transparentný.
V okresoch a krajoch, kde je stanovený fixný počet takýchto staníc, na získanie povolenia na založenie ďalšej stanice technickej kontroly nad rámec fixného počtu staníc je potrebné preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly.
Ďalším dôvodom zakladajúcim možnosť rozšírenia siete je, aby potrebné kapacity v doterajšej sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:27 - 14:29 hod.

Árpád Érsek
Pán poslanec, neviem vám na to odpovedať. Keď je na medzirezortnom pripomienkovom konaní, určite máme ten materiál, ale neviem, či sme ho už pripomienkovali alebo je v pripomienkovom konaní u nás.
Neviem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:23 - 14:26 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, pani ministerka ďakuje na otázku, dovoľte, aby som ju prečítal.
Vážený pán poslanec, v rámci systémových krokov súvisiacich s implementáciou systému duálneho vzdelávania do praxe je potrebné počítať práve s investíciami súvisiacimi s nastavením motivačných mechanizmov pre zamestnávateľov a školy, ktorí sú hlavnými realizátormi výkonu systému duálneho vzdelávania. Podpora vytvárania uvedených partnerstiev medzi zamestnávateľmi a školami vytvára priestor na vyššiu kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy, čím sa vytvárajú pre žiakov podmienky na kvalitné, inovatívne vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce a u konkrétnych zamestnávateľov.
Naštartovanie tohto procesu bude mať za následok zvýšenie počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a pri dosiahnutí istého počtu žiakov škôl a zamestnávateľov v tomto systéme dôjde aj k ustáleniu finančných nákladov, ktoré štát vynakladá na zabehnutie uvedeného systému.
Najdôležitejším prvkom, ktorý dokazuje návratnosť finančných prostriedkov investovaných do systému opatrení a v infraštruktúre duálneho vzdelávania, spočíva predovšetkým v úspore nákladov na podporu nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia vo firmách, v ktorých sa v rámci systému duálneho vzdelávania pripravovali na svoje budúce povolenie.
Možnosť ďalšieho profesijného rastu tvoria inovácie aj zvyšovanie konkurencieschopnosti povedú k zvyšovaniu zamestnanosti, tvorbe nových pracovných miest, resp. zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia a poskytovaných služieb, čím dochádza k zvyšovaniu investície do ďalšieho rozvoja podnikania alebo rozširovania výroby. V neposlednom rade dôjde k úspore v rámci potreby rekvalifikácie úspešných uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú uplatniteľní na trhu práce v odboroch vzdelávania, ktoré študovali. Systém duálneho vzdelávania vo svojom jedinečnom, jedinečným prepojením na trhu práce optimalizuje využívanie ľudských zdrojov a zabraňuje sekundárnemu doškoľovaniu v oblastiach, ktoré môžu byť pokryté formálnym vzdelávaním.
Vážený pán poslanec, poslanci, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

17.5.2018 14:19 - 14:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pravidelne a intenzívne podporuje aj rozvoj nemotorovej dopravy. Okrem toho, že ide o trvale udržateľný a ekologický spôsob dopravy sa takto zlepšuje aj zdravotný stav ľudí a vytvárajú sa tak zaujímavé synergetické efekty. Našu stratégiu rozvoja cyklodopravy sme jasne definovali už v národnej stratégii rozvoja v cyklistickej doprave a cykloturistiky v Slovenskej republike. Medzi verejnosťou sú mimoriadne obľúbené predovšetkým celonárodné kampane "Do práce na bicykli 2018, Do školy na bicykli 2018", ktorých cieľom je zvyšovať záujem verejnosti o zdravý a ekologický a ekonomický spôsob dopravy a ktoré ministerstvo dopravy spoluorganizuje.
Kampaň "do práce na bicykli" je zároveň výzvou pre zamestnávateľov, aby vytvárali pre svojich zamestnancov dochádzajúcich do práce na bicykli priaznivé podmienky, sprchy, cyklostojany a prezliekarne. V neposlednej rade ide o podnecovanie záujmu samospráv o vytváranie bezpečnej infraštruktúry pre vyznávačov každodenného pohybu na dvoch kolesách. V prípade kampane "do školy na bicykli" je to predovšetkým snahou o podporu pohybovej aktivity a vytvárania dopravných návykov školskej, ale i predškolskej mládeže. S veľkým potešením vás môžem informovať, že do aktuálne prebiehajúceho piateho celonárodného ročníka kampane "Do práce na bicykli 2018", sa zaregistrovalo 81 miest a obcí, čo je viac o sedem ako v minulom ročníku kampane. V priebehu celého mesiaca máj tak podporí ústrednú myšlienku kampane "odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce" 11 061 účastníkov jazdou do práce bicykli, peši alebo verejnou osobnou dopravou, čo je oproti minulému roku viac o 2530 účastníkov. Nezabudnuteľný je aj, popritom aj fakt šetrenia životného prostredia, formou ušetrených CO2.
Na kampaň "Do práce na bicykli 2018" nadväzuje v štvrtom májovom týždni 3. ročník celonárodnej kampane, určenej školskej a predškolskej mládeži "Do školy na bicykli 2018", do ktorej prebieha v týchto dňoch registrácia. Z doteraz z prihlásených škôl však možno konštatovať, že o účasť v nej nie je veľký záujem. Verím, že sa nám v nasledujúcich rokoch bude dariť zvyšovať záujem verejnosti o tento druh dopravy.
Vážený pán poslanec, viem, že to je všetko málo. Mali by sme, mali by sme nejakým spôsobom vedieť prehodnotiť aj financovanie možnosti výstavby cyklotrás, ktoré, ministerstvo je garantom cyklodopravy, vyplýva to aj z nariadenia vlády, ale v konečnom dôsledku finančný badžet sa vždycky nenapĺňa do takej výšky, aby sme my mohli stavať alebo prispievať k tomu, aby sa cyklotrasy na Slovensku stavali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2018 17:25 - 17:26 hod.

Árpád Érsek
Vážená Národná rada, nakoľko tento zákon už beží dvoma schôdzami Národnej rady, dovolím si otvoriť v treťom čítaní rozpravu kvôli termínom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2018 12:43 - 12:51 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi len k pár veciam, lebo, pretože budem sa opakovať, čo som povedal už pred mesiacom a dvoma mesiacmi k tomu zákonu, čo sme stiahli. V konečnom dôsledku ja, ako viete, a nebudem klamať, ja som za liberalizáciu. Situácia je taká, o tomto rozhodnú poslanci. Sú podané pozmeňovacie návrhy, s ktorými niektorými viem súhlasiť, niektorými neviem súhlasiť, ale v konečnom dôsledku budete rozhodovať vy.
Každého zaujíma, samozrejme, koľko STK-ačok, koľko nie, prečo. Podľa toho nového pozmeňovacieho návrhu, tu už pán kolega Ivan hovoril na túto tému. Samozrejme, tento zákon je tvrdší na otváranie STK-ačok, jak bol doteraz. Čiže sleduje viacej komponentov preto, aby ste mohli dostať tú licenciu, aby ste mohli pracovať. Samozrejme, ja si myslím, že trh ukáže. Každý si zváži, či otvorí STK-ačku, či má na to, vidí v tom nejakú podnikateľskú činnosť a potom uvidí, jak to pôjde. Nie je to malá investícia. Teraz by som strieľal, keby som mal koľko, ale určite je to do 500-tisíc alebo viacej tisícov euro podľa toho nového zákona.
Dopad by som povedal teraz a pár vecí by som vám chcel odcitovať. Ak prejde pozmeňujúci návrh, je to niečo medzi tým. Je to jeden medzikrok, medzi pustením viacej týchto kontrol na Slovensku. Možnosť pustenia, nie pustenie, možnosť pustenia a, samozrejme, čas ukáže, že či treba úplne liberalizovať, alebo tento stav na Slovensku bude postačujúci. Neviem to teraz odhadnúť, ale môžem vám povedať pár vecí.
Teraz sa to kvórum znížilo na 0,50 %, na 25. Znamená to asi toľko, že v súčasnosti v Bratislave je 12 prevádzkovaných STK-ačok, 4 povolenia na zriadenie. Čiže toto tu už hovorí, že niečo sa tu nekalé hraje, pretože 4 povolenia na zriadenie a nie sú užívané podľa nového zákona, nebude možné, pokiaľ sa nebude realizovať tá STK-ačka, tak sa zoberie, zoberie - jak sa to volá - povolenie, ktoré majú vydané a tým pádom to dostane ďalší. V konečnom dôsledku a po tomto prepočte pozmeňujúcich návrhov môžu vzniknúť ešte ďalšie 4. Čiže v Bratislave môže byť 20 STK-ačok, teraz je v tomto regióne 12. Košice 4 prevádzkované, 3 povolenia vydané, ktoré sa nevykonávajú, na zriadenie. Ten istý stav. Pozmeňujúci návrh, môže ešte vzniknúť jedna, čiže 8. A hovoril by som ďalej, v Žiline sú 2, môžu byť 4, v Banskej Bystrici 2, môžu byť 4, ak o to bude záujem, ešte raz veľmi dôrazne opakujem.
A, samozrejme, keď zoberieme okresy, okresné mestá alebo krajské mestá, Nitra, v súčasnosti sú prevádzkované 2, po prijatí pozmeňovacieho návrhu môžu mať 4 a tak ďalej atď., by som povedal, ale to sa dá veľmi jednoducho vypočítať podľa toho zákona, ako predloží na ministerstvo podklady, ktoré je treba, nie je problém s tým, aby tá STK-ačka mohla vzniknúť.
Samozrejme, neni tu pán poslanec, som sa pýtal na tie pluhy, čo tu uviedol, to je technický stav pluhu, vieme mať, musí mať nejaké označenie, ale nemusí mať ŠPZ, samozrejme.
Takže v krátkosti by som vedel ešte, ale myslím si, že sa budeme navzájom opakovať. Všetko tu bolo povedané, čo sa týka. Necháme do pondelka, preštudujeme tie pozmeňovacie návrhy, ktoré tu vznikli z pléna, aj teraz toto posledné, čo povedal pán Ivan, a my budeme vedieť dať doporučenie poslancom, ako majú hlasovať, ako nie.
Čo sa týka, pravdepodobne s prvým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Ivana nebudeme súhlasiť. Druhý dorábal, tretí, tie bilbordy, neviem teraz, pravdepodobne nie, lebo to je úplne iná vec. To sa musí robiť úplne v inom zákone.
Čo sa týka poslanca Marosza, tam to vyžaduje ďalšie náklady na štát, aby sme zrealizovali váš. To sme hovorili v začiatku. Čiže tam treba zas zobrať nejakých zamestnancov, poštovné atď. a potom príde naspäť, že nemusí platiť ani pokutu a štát platí tak zamestnanca, ako poštovné, všetko s tým súvisiace, ako povedal pán Bastrnák. Samozrejme, my musíme spraviť, a to sme hovorili včera spolu, pán poslanec, kampaň preto, aby sa ľudia zaevidovávali do toho systému, ktorý je bezplatný, a 30 dní a 14 dní pred STK-ačkou ich upozorní. Áno, môžme mať o tom polemiku, že dôchodcovia, starší ľudia nevedia, no dobre, starší ľudia už nechodia autom a tí dôchodcovia, ktorí chodia autom a majú od lekára povolenie, tak, prosím vás pekne, vedia sa zaregistrovať na tom internete, alebo keď nie, tak poprosia nejakého príslušníka. Ja som tiež nevedel. Spravili mi to, lebo veľmi mi to nejde.
Takže v krátkosti, ak dovolíte, myslím si, že každý zákon má svoje nedostatky. Je to veľký zákon, je to implementácia európskych zákonov, ktoré musíme spraviť, pretože ak zákon neprejde od 1. mája, máme infrigement. Nepýtajte sa, prečo tento zákon toľko meškal, je tu čas a musíme predložiť a dúfam, že bude lepší ako doterajší. Ťažko posúdiť. Vždycky sa hovorí, že prax ukáže.
Takže ja v krátkosti pozriem ešte, jaké poznámky som si robil.
Čo sa týka tých chodníkov, my to tam máme, poslanci rozhodnú, nechcem tu zaujímať stanovisko, či áno, zametať-nezametať. My sme tam dali, pretože, pretože keď platím daň z nehnuteľnosti obci, tak obec má na niečo tie peniaze použiť. Posúďte vy, páni poslanci, jak to budete a, pani poslankyne, jak to bude najlepšie a myslím si, že tak.
No terajšia notifikácia týchto je, okolo 10 000 áut je zahlásených na ten systém. Hovorím, musíme neustále robiť tú reklamu, aby boli. Nie je to 4 000, ide to hore. Samozrejme, čo sa týka tých pokút, to sme tu už mali minule. Najnižšia pokuta, keď všetko dodržíte, je 55 euro, čo nejdete na tú, ale keď ju spravíte do tej doby, keď zistíte alebo dostanete, tak už 55 euro, myslím si, že nie je až tak veľká čiastka, to tu odznelo, že stále nejakým spôsobom štát len pokutuje, ale nejakým spôsobom keď nepokutuje, tak potom nič z toho nebude. 130-tisíc aut na Slovensku nemá STK-ačku platnú, aj s tým treba rátať. Musíme ich prinútiť buď nejakým spôsobom, dobrou reklamou, aby išli vo vlastnom záujme, alebo prinútiť ich potom len sa dá pokutami, že jednoducho my chceme mať technicky spoľahlivé autá na cestách, preto je to bezpečnosť tak pre šoféra, ale aj tak pre tých ľudí, aby tie brzdy boli funkčné, keď treba niekde zastaviť. O to ide v konečnom dôsledku.
Čím ďalej, jako pokračujem a vidím ten nátlak tých združení STK-arov, ktorí, samozrejme, majú na to právo, že ma potvrdzuje v tom, že asi je to dobrá vec, vlastniť STK, teraz sa to bude dať ďalším osobám skúsiť. Nech to skúsia a nech to ide ďalej.
Myslím si, že ja dneska tu končím. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem príjemný víkend. Na budúci týždeň hlasujte podľa najlepšieho svedomia a vedomia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2018 12:32 - 12:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi uviesť odôvodnenie materiálu návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatými na 12. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF).
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorej sa vyžaduje súhlas Národnej rady.
Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenami, doplnkami dohovoru COTIF uznesením č. 578 dňa 13. decembra 2017. Prezident Slovenskej republiky nemá pripomienky k predmetnému materiálu, súhlasí s jeho predložením na rokovanie Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis