Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 15:54 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 15:54 - 15:57 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a vážená Národná rada, bod č. 8, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky motorových vozidiel, o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov (tlač 622).
Druhé čítanie som stiahol, nakoľko predkladaný návrh, vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže tento veľký zákon obsahuje tieto veci, ktoré boli v tomto zákone.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona nahrádza súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať nový zákon najmä z dôvodu prijatia nových predpisov Európskej únie upravujúcich schvaľovanie vozidiel, dohľad nad trhom a zároveň prijatia balíčka opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.
Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok, prevádzku vozidiel cestnej premávky a v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z. V navrhovaných zákonoch sa tak upravuje agenda v súvislosti s cestnými vozidlami ako schvaľovanie, prevádzka a kontroly technického stavu, ale aj doklady vozidiel technickej služby na úseku prevádzky vozidiel v pôsobnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za porušenie povinnosti.
Návrh zákona počíta s vydaním 11 vykonávacích vyhlášok, ktoré ustanovia podrobnosti v jednotlivých ucelených oblastiach, ako podrobnosti v schvaľovaní o technických požiadavkách, dokladoch o vozidlách, prevádzke vozidiel, cestnej technickej kontrole, technickej služby a overovania, technickej kontrole emisie, emisnej kontroly, kontroly originality, montáží plynových zariadení v odbornom..., a odbornom dozore. Návrh, návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona. Súčasťou predkladaného návrhu sú aj zmeny a doplnenie iných právnych predpisov, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s týmito úpravami.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:43 - 14:43 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Príjemný deň prajem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:40 - 14:43 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis

Ďakujem, vážený pán predseda, podpredsedovia, členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku týkajúcu sa chránených území, ktoré sú v súčasnosti v médiách spomínané často, či už v súvislosti s lokalitou UNESCO Karpatské bukové pralesy, alebo aj v súvislosti s veternou kalamitou, ktorá zmenila ráz viacerých chránených území. Pre návštevníkov týchto území nie je pohľad na hory bez stromov, ale..., nie je pohľad na hory bez stromov alebo na hory s vyschnutými stromami príjemný a od verejnosti dostávame tieto, v tejto súvislosti nielen sťažnosti, ale aj návrhy a podnety na riešenie situácie nadmerným výrubom v chránených územiach. Preto som rád, že aj v pléne Národnej rady môžem aspoň stručne prezentovať stanovisko rezortu.
V prvom rade by som chcel uviesť, že tzv. kalamity patria do prírody. Veterné kalamity vždy boli a sú, budú súčasťou poveternostných javov a na území Slovenska teda aj faktorom, ktorý ovplyvňuje prirodzený cyklus lesných porastov. Veterná kalamita neznamená pre zdravý a prirodzený ekosystém katastrofu. Samozrejme, dochádza k vplyvu na biotop, čo môže spôsobiť jeho zmenu a následne vytvorenie nových podmienok, ktorých sa však príroda vedela a stále vie vysporiadať. Oveľa citlivejšie však na veternú kalamitu je aj následky reagujúce pôvodný, následky reaguje pôvodný porast, predovšetkým lesná mono-, monokultúra, ktorá bola napríklad v Národnom parku Nízke Tatry či TANAP-e vysádzaná ako čistý smrekový les s pôvodnými druhmi smrekov už od 19., už v 19. storočí. Stromy sú prevažne v rovnakom veku a výške, nakoľko nerastú vo svojich pôvodných podmienkach a sú menej odolné voči všetkým stresovým faktorom.
Ako druhé by som, by som chcel zdôrazniť, že veterné kalamity a ich dôsledky určite nie sú dostatočným alebo hlavným podnetom pre prehodnotenie výmeny chránených území. Prehodnocovanie národnej sústavy chránených území musí zohľadňovať predovšetkým celý rad odborných kritérií, napr. prírodné hodnoty, hodnoty ekosystémových služieb, druho-, druhová pestrosť, jedinečnosť a charakter biotopov a ekosystémov a podobne, ako aj ďalších spoločenských požiadaviek. Ministerstvo dnes prehodnocuje prioritne tzv. veľkoplošné chránené územia. V decembri 2015 sa úspešne zavŕšila zonácia Národného parku Slovenský raj a zároveň vláda schválila aj program starostlivosti o tento národný park na roky 2016 až 2025. V súčasnosti intenzívne pracujeme na doriešenie zonácie TANAP-u. V procese je aj príprava zonácie dvoch ďalších národných parkov, Veľká Fatra, Malá Fatra, Veľká Fatra a Muránska planina a jednej chránenej krajinnej oblasti, Cerová vrchovina.
Všetko, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:39 - 14:39 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:39 - 14:39 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujeme za otázku. Vážený pán poslanec, oslobodení od vízovej povinnosti sú štátni občania Ukrajiny, ktorí disponujú s cestovným pasom s biometrickými údajmi. V prípade cestovného pasu bez biometrických údajov musí mať občan Ukrajiny vízum. S uvedeného dôvodu ide o čiastočné oslobodenie od vízovej povinnosti.
Zo štatistických údajov môžme konštatovať, že počet cestujúcich štátnych príslušníkov Ukrajiny postupne narastá. V roku 2016 bol celkový počet 414 590, z toho v rámci vízového režimu 243 869, s povolením na pobyt 120 700 a v malom pohraničnom styku 50 021.
V roku 1917 bol celkový počet cestujúcich občanov z Ukrajiny 529 405, z toho v rámci vízového režimu 220 647, s povolením na pobyt 127 498, v rámci malého pohraničného styku 54 075 občanov. Z toho v roku 2017 v rámci bezvízového styku prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu 127 185 občanov z Ukrajiny. Nemožno to však pripisovať len nedávnemu čiastočnému zrušeniu vízovej povinnosti.
Pri porovnaní údajov obdobia pred zrušením vízovej povinnosti v roku 2015 až ’16 bol zaznamenaný nárast, ktorý súvisí s celkovým nárastom cestovného ruchu na území Slovenskej republiky, ako aj v ostatných krajinách EÚ. V období po čiastočnom zrušení vízovej povinnosti od 1. júna 2017 postupne začínajú využívať občania ukrajinskej, občania Ukrajiny možnosť cestovať bez víz. Zo štatistických údajov vyplýva, že zatiaľ väčšina cestujúcich v rámci vízového režimu rešpektuje, resp. s využitím benefitov vyplývajúcich z povolenia na pobyt alebo malého pohraničného styku. Štátni príslušníci Ukrajiny sa po vstupe do schengenu dlhodobo odbavujú na popredných, na popredných miestach v štatistikách neoprávneného pobytu. Táto skutočnosť vyplýva z postupnej zmeny ich postoja k našej krajine, ktorú v kontexte schengenu vnímajú stále viac ako cieľovú krajinu, súvislosť s nelegálnou prácou. Analýza údajov agentúry Frontex týkajúcej sa neoprávnených pobytov a odopretie vstupu ukrajinských štátnych príslušníkov ukazuje, že kontinuálny nárast v období rokov dvetisíc..., kontinuálny nárast v období 2013 až ’17. Vzhľadom na vyššie uvedené nemôžeme, uvedené nemôžeme v súčasnosti jednoznačne povedať, že by tento trend nelegálnej migrácie bol u, bol u štátnych príslušníkov Ukrajiny zo vzťahu Slovenskej republiky negatívne ovplyvnený čiastočným zrušením vízovej povinnosti.
Pre komplexnejšie zhodnotenie jednotlivých trendov a vyvodenie záverov je potrebné posúdenie väčšieho časového obdobia, obdobia. Vývoj v tejto oblasti priebežne monitoruje, vyhodnocuje a v prípade výraznejších zmien sú prijímané opatrenie na jednotlivých úrovniach. V období od 1. januára 2016 do 30. septembra 2016 nelegálne prekročilo hranice 1 159 občanov Ukrajiny. V roku 2017 v rovnakom období nelegálne prekročilo hranicu 790 občanov Ukrajiny.
V súvislosti s uvedeným porovnaním môžme konštatovať, že nelegálna migrácia štátnych občanov Ukrajiny má klesajúcu tendenciu. V súvislosti so zvýšenou mierou kriminality môžeme konštatovať, že na území Slovenskej republiky má kriminalita všeobecne klesajúcu tendenciu. Z uvedeného je zrejmý pokles miery kriminality i po zavedení vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.10.2017 14:35 - 14:39 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Súhlasím s vami, pretože viac-menej neslúži táto budova cieľu, cieľom, čo by malo, ako železničiarskym nejakým víziám, ale v každom prípade treba povedať, že aj to, čo sa tam vykonáva, je, je potrebné, aby aj kultúra a nejaký domov pre tieto všetky kultúrne spolky bol zabezpečený. Samozrejme, my by sme zvažovali v prvom rade o tom, že túto ponuku snáď po, keď aj prejaví mesto Zvolen o to nejaký záujem, na základe súdnoznaleckého posudku, viete, už nežijeme v rokoch darovania týchto majetkov, pretože, samozrejme, aj železnica nemá toľko finančných prostriedkov, aby mohla všetko darovať.
Ja som otvoril ten trh na ministerstve, kvázi čo sa týka dubiózneho majetku, ktorý netreba, a železnice už roky ho nevyužívajú a sú v stave, v akom sú, že by mohli predať. Postupne táto, táto činnosť prebieha na základe, samozrejme, znaleckých posudkoch a na základe ponúk. Niekedy sa stretávame aj s ponukami, s 11 kolom alebo 8 kolom ponuky a sa to za nejakú cenu predá. Ťažko by som povedal, že práve teraz túto kvázi zvolenskú budovu by sme vedeli podarovať, ale určite by sa našli páky, aby sme túto cenu, že ide o mesto, na základe znaleckého posudku mohli uprednostniť mesto, ale na to treba určité rozhodnutia prijať, ktoré asi budeme musieť spraviť, pokiaľ, pokiaľ Zvolen o to prejaví záujem.
Niekedy my máme tu veľké oči a riešenia vieme nájsť, ale niekedy ten, ktorý sa ho týka, sa tomu nejak bráni, ale, samozrejme, do nekonečna tá budova, ak bude slúžiť za týmto cieľom, by mala patriť tomu, kto tieto ciele zabezpečuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:30 - 14:32 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky je účelovým kultúrnym spoločenským zariadením ŽSR, poskytuje priestor pre účelné využitie voľného času nielen železničiarom, ale aj deťom, mládeži a ostatným obyvateľstvom mesta Zvolen a priľahlého regiónu. Zastrešuje záujmové umelecké kolektívy ako Folklórny súbor Marína, Detský folklórny súbor Zornička a divadielko Zelienka, nachádza sa tu aj knižnica a čitáreň s ponukou literatúry pre širokú verejnosť. V tejto, v týchto, v jeho priestoroch sa konajú pravidelne aktivity rôznych žánrov záujmovo-umeleckého a klubového charakteru, tanečné kurzy, kurzy modelingu, kurzy účtovníctva, kurzy vizážistiek, organizujú sa plesy, svadby a iné podujatia.
Vzhľadom na charakter týchto aktivít, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou Železníc Slovenskej republiky ako manažéra železničnej infraštruktúry, uvažujú železnice o odpredaji tohto majetku tak, aby získané prostriedky boli použité na základe činnosti Železníc Slovenskej republiky, a tou je prevádzka a údržba železničných tratí. Aktuálne sa nachádzame na začiatku procesu vyhlásenia tohto majetku za prebytočný. V prípade, že sa udeje a všetky relevantné subjekty kladne posúdia tento zámer, dá sa vypracovať znalecký posudok na ocenenie majetku a vyhlási sa ponukové konanie na odpredaj. Ak sa prihlásia záujemcovia o tento objekt a predložia korektné ponuky, bude potrebný k odpredaju majetku súhlas ministerstva, ktoré vyhodnotí efektivitu celého procesu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:24 - 14:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán minister. Vážený pán predseda, podpredsedovia, panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky splní, plní úlohy v oblasti environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, ŠPS, schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2016 a ’21, ktorý je strategickým plánom, plánovacím dokumentom pre túto oblasť, určuje rámcové úlohy a postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. ŠPS je vypracovaný v súlade s programom opatrení Vodného plánu Slovenska.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa intenzívne zaoberá s problematikou environmentálnych záťaží, ktorá patrí medzi priority rezortu. V súčasnosti má ministerstvo schválenú jednu žiadosť o environmentálny finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží, predmetom ktorého je prieskum 55 kontaminovaných lokalít. Ďalšia žiadosť na nenávratný finančný príspevok bola schválená Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra na monitorovanie 87 lokalít s environmentálnymi záťažami.
Ďalšie tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sanáciu deviatich environmentálnych záťaží boli podané v júli 2017 a momentálne sú predmetom hodnotenia zo strany riadiaceho orgánu. Ďalších šesť žiadostí na sanáciu je v procese prípravy, jednou zo žiadostí je aj žiadosť na sanáciu Vrakunskej skládky.
V súčasnosti prebiehajú 4 verejné obstarávania na výber zhotoviteľov geologických úloh. Sanácia vybraných environmentálnych záťaží v Slovenskej republike I - 18 lokalít, Sanácia vybraných environmentálnych zátaží Slovenskej republiky II - päť lokalít, Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská skládka, skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136, Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky I.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní úlohu vyplývajúce zo zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva na príslušné okresné úrady v sídle kraja návrhy na začatie konania a určení povinnej osoby, napríklad skládka Vrakuňa, predkladá na rokovanie vlády návrhy o určení príslušného ministerstva v prípade, ak bolo zastavené konanie o určenie povinnej osoby, predkladá schválenie, predkladá na schválenie návrhy plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží na lokalitách, kde bolo určené ako príslušné ministerstvo. V lokalitách, na ktorých bol Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určené za povinnú osobu na odstránenie environmentálnej záťaže, sú riešené na základe prioritizácie rizika, ktoré lokalita predstavuje pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Mimoriadna pozornosť sa venovala najmä projektu sanácie Vrakunskej skládky.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:22 - 14:23 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Nepýtať. (Povedané so smiechom.) Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, odpoveď pána ministra znie:
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci pozícia Slovenskej republike voči iránskej jadrovej dohode vychádza z nášho členstva v Európskej únii. V tomto smere prijala Rada pre zahraničné veci na svojom zasadnutí 16. 10. v Luxembursku jednomyseľné vyhlásenie Európskej únie, ktoré odzrkadľuje našu národnú pozíciu. Ako Slovenská republika sme presvedčení, že dohoda implementuje, čo potvrdila všetky inšpekcie, celkovo 8, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Slovenská republika je presvedčená, že dohoda v podobe, v akej bola uzatvorená, spĺňa svoj účel a je najlepšou dohodou, aká mohla byť v daných okolností vyrokovaná. Sme si vedomí, že viaceré kroky Iránu sú oprávnene vnímané medzinárodným spoločenstvom s obavami, avšak momentálne považujeme za efektívnejšie, aby tieto problémy boli riešené mimo rámca iránskej jadrovej dohody, ktorá v súčasnosti predstavuje jediný nástroj pre zaručenie mierového využívania jadrovej energie Iránom.
Ďakujem, skončil som.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec chce položiť doplňujúcu otázku?
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2017 14:56 - 15:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, pri najväčšej úcte k vám, vy hovoríte tiež: „my by sme, boli by sme, hovorili by sme“. To isté hovoríte asi, čo mi práve vy vytýkate. Keby ste vy povedal konkrétne, že ktorý úsek v jakej je pripravenosti, jaká je tam CBA-čka, možnože by sme sa bavili o niektorých iných veciach. Ale jednoducho generel dopravy, ktorý sa pripravuje, aj v programovom vyhlásení vlády ukáže na základe aj tých analýz, ktoré robia organizácie, ktoré nie sú pod ministerstvom dopravy, budeme ich zapracovávať tam, kde potrebujeme plný profil, tam, kde potrebujeme polovičný profil. Včera sme sa o tom bavili, tam, kde musím vykúpiť teraz plný profil a budem stavať polovičný profil.
Pán poslanec, a čo hovoríte politicky? O čom rozprávate? 20 rokov sa hovorí o R2. Dva úseky sa vystavili. Teraz sú asi štyri v príprave. To, to, vy niečo zoberiete, nehnevajte sa, pri najväčšej úcte. Niekde zoberiete, niekde zachytíte informáciu, teraz ju vytiahnete. Vy konkrétne sám neviete povedať, čo chcete, pán poslanec. Ale neni to vaša parketa, ja hovorím, to je parketa vždycky ministra. A ja som tie úseky, ktoré chcem stavať a ktoré sú možné dať do súťaže do roku 2018 alebo ’19, je ich deväť úsekov. Viete o nich, máte na to právo sa pozrieť. Tieto úseky sú pripravené v takej miere, že ich môžme tendrovať.
Vy stále hovoríte o tom, že kolektory. Čo sem miešate teraz kolektory, pán kolega? Čo majú kolektory spoločného s diaľnicami? Nič. Je to župná komunikácia, ktorú má postaviť župa. Ja som povedal nie raz, že pokiaľ ja budem minister, kolektory stavať nebudem, lebo za tie peniaze, čo investujem do kolektorov, postavím nejaký kus diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie na Slovensku, kde najviac treba. Vy hovoríte o tom, že na R2. Pustil som R4, idem púšťať obchvat, obchvat Prešova, prvý úsek, pustili sme Nižnú. Toto sú úseky na južnom Slovensku? Tak treba zobrať mapu, treba sa na to pozrieť. Myslíte, že južné Slovensko, kde je 20 % nezamestnaných, nepotrebujú komunikáciu? Povedzte to tam, kde ste bol, v Nižnej teraz. Vám povedal pán starosta o tom. Ja mám informácie. Bol ste tam, ste tam nejakým spôsobom vysvetľoval, čo ste povedal. Vy nevysvetľujte, pán kolega. Na to sme tu ministerstvo, aby sme vysvetľovali, prečo to robíme tak a prečo to robíme inak. Jednoducho jednej, príprava jednej diaľnice trvá minimálne 6-7 rokov.
Pán kolega, teraz zastavím tie diaľnice, ktoré všade sú potrebné na Slovensku, a podľa vás začnem niekde projektovať, kde asi vy bývate. Neviem, kde bývate. Možno tam, kde už sú diaľnice. Ale tí ľudia takisto potrebujú normálnu komunikáciu, lebo po komunikáciách ide práca alebo ľudia po komunikáciách idú za prácou. A toto tam chýba.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis