Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.6.2019 o 18:59 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.6.2019 18:59 - 19:02 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1789 Z 13. mája 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady č. 145/1995 a zákona č. 71/1992 (tlač 1320), na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie k predmetnému návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčajú Národnej rade návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a a rozpočet uznesením č. 422 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 633. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu zákona od poslancov Juraja Blanára a Roberta Fica, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 a o doplnení zákona č. 71/1922 v znení neskorších predpisov, tlač 1320a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 447 zo dňa 18. júna 2019.
Zároveň týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu a zároveň by som sa ako prvý hlásil do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2019 16:05 - 16:07 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Máš iného? Tak idem si sadnúť. (Povedané so smiechom.)
Vážený pán predsedajúci, pán Béla Bugár... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Federič, ďakujem veľmi pekne. (Povedané so smiechom.)


Federič, Igor, poslanec NR SR
... vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Zahraničný výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2019 14:17 - 14:19 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Programu stability Slovenskej republiky na roky ´19 až ´22.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade so zákonom Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výboru o prerokovaní vyššie uvedenej problematiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1518 z 25. apríla 2019 pridelil Program stability na roky ´19 až ´22 (tlač 1431) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania k Programu stability iné stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému programu zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu program zobrať na vedomie - Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, uznesenie č. 432 z 13. júna 2019, a Výbor Národnej rady pre európske záležitosti, uznesenie č. 184 zo dňa 12. júna 2019.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Programu stability vyjadrených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Program stability na roky 2019 až 2022 zobrať na vedomie.
Spoločná správa výboru k Programu stability bola schválená uznesením gestorského výboru č. 439 zo dňa 13. júna 2019, pričom ma výbor poveril alebo určil za spravodajcu výboru. Zároveň som dostal poverenie predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, keďže som povedal asi všetko, čo som mal, tak vás poprosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.5.2019 14:58 - 15:01 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1400).
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2018 rozhodnutím č. 1491 z 1. apríla 2019 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie do 7. mája 2019. Správa bola predložená v zmysle § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania vo výbore.
Uvedenú správu výbor prerokoval a prijal k nej uznesenie č. 410 zo dňa 2. mája 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2018 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská ani pripomienky. Gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 a 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov schválil uvedenú správu uznesením č. 411 zo dňa 2. mája 2019. Zároveň ma určil za spravodajcu výboru.
Výbor navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pán Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe tejto správy.
Pán predseda, ďakujem, skončil som a poprosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:26 - 16:27 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, ako spomínal pán predkladateľ.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby tieto výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 10:48 - 10:49 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 10:40 - 10:42 hod.

Igor Federič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis