Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2017 o 18:49 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2017 18:49 - 18:51 hod.

Tibor Glenda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom (tlač 241) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 408 z 1. februára 2017 pridelila vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničnému výboru Národnej rady.
Výbory prerokovali predmetný návrh ústavného zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 170 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasí a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 59 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 77 z 20. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 40 zo 14. marca 2017 s návrhom ústavného zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh ústavného zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 83 z 21. marca 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Glendu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2017 18:44 - 18:47 hod.

Tibor Glenda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici (tlač č. 302) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1, § 88 Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú informáciu.
Predmetný návrh zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 442 z 27. februára 2017 na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničnému výboru Národnej rady. Zároveň určil ako gestorský Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici pridelený, ho prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 169 zo 14. marca 2017, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 60 z 14. marca 2017, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 79 z 20. marca 2017 odporúča Národnej rade, Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 39 zo 14. marca 2017 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici, rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov Národnej rady vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 85 z 21. marca 2017. V tomto uznesení výbor určil Tibora Glendu za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ho poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odporučiť Národnej rade, aby vyslovila s predmetnou medzinárodnou zmluvou súhlas, a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2017 18:27 - 18:29 hod.

Tibor Glenda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 66 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom (tlač č. 241). V súlade s § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničný výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predseda, skončil som, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis