Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 17:52 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.5.2016 17:52 - 17:54 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tento zákon je v poradí 41. opozičný návrh. Nechcem si tým uzurpovať nejaké právo, že dobre, tak tých 40 ste neschválili, ale tie ďalšie podľa možnosti by ste mohli, lebo stále je to opozičný návrh. Ale, páni poslanci, najmä tí koaliční, mám pre vás niekoľko dôvodov, prečo by ste tento zákon mohli a možnože aj mali podporiť.
Samotný predkladaný zákon je veľmi komplexný a systémový. Ako som spomenul aj pri uvádzaní tohto zákona, Slovenská republika momentálne čelí konaniu zo strany Európskej komisie, v energetike máme momentálne na krku až dva tzv. "EU Piloty". Jeden z nich sa týka nesprávnej implementácie tretieho energetického balíčka, ten druhý sa týka skôr obnoviteľných zdrojov, zavedenia G komponentu, nepripájania nových výrobní do distribučnej sústavy. Mnohí z vás, alebo teda viackrát som sa stretával s tým, že tento zákon je zrejme namierený proti samotnému úradu. Áno, priznávam, v minulosti som veľmi otvorene, veľmi otvorene kritizoval predsedu tohto úradu pána Holienčíka, dokonca v lete minulého roku som ho navrhol pánovi prezidentovi odvolať. Keď sme koncipovali tento návrh, jeho odvolanie nebolo v žiadnom prípade nejakým primárnym účelom. Dokonca, aby tento zákon prešiel, alebo mal aspoň nejakú šancu na prejdenie, sme sa zhodli, že pán Holienčík pokiaľ bol riadne vymenovaný za predsedu tohto úradu, tak by vo svojej funkcii mal aj zotrvať, a keďže som popisoval tú novú funkciu alebo nové fungovanie samotného úradu, kde by fungovalo nejaké predsedníctvo, ktoré by tvorili, tak ako o chvíľku predstavím, traja členovia, on by bol jedným z nich. To znamená riadne by dokončil svoje funkčné obdobie.
Snáď aby som povedal pár slov k tomu, ako momentálne funguje zákon o regulácii sieťových odvetví, respektíve ako funguje samotný úrad. Dneska máme na čele tohto úradu, ktorý rozhoduje o regulácii cien a sieťových odvetví napríklad v elektroenergetike, plynárenstve, vodárenstve, určuje najmä výšku distribučných prenosových poplatkov. Na jeho čele je predseda, ktorého vymenováva a odvoláva prezident na návrh vlády Slovenskej republiky. Keď som spomínal, že tohto predsedu sme minulý rok chceli odvolať, tak sme išli teda za prezidentom a povedali sme mu: pán prezident, tak došlo tu k určitým porušeniam zákona o regulácii v sieťových odvetviach, najmä chceli by sme poukázať na to, že pán Holienčík nie je nezávislý, tak ako to požaduje zákon, nie je nezávislý, tak ako to požaduje smernica, pretože častokrát pri tej regulácii, najmä tej cenovej, nejakým spôsobom komunikuje alebo je závislý od pokynu vlády Slovenskej republiky. Čuduj sa svete, namietali sme nezávislosť od vlády, pán prezident nám odpísal a povedal: žiaľ, nemôžem ho odvolať, respektíve mohol by som, ale musela by s iniciatívou prísť vláda Slovenskej republiky. To znamená, máme tu takú malú hlavu XXII, kedy my sa snažíme odvolať predsedu pre porušovanie zákona o regulácii sieťových odvetví, na strane druhej nám prezident odkáže, že ten, kto ho vymenoval, jedine ten ho musí odvolať, a v tom prípade je to vláda. A keď povieme, že vláda, od vlády je závislý, tak určite vláda nebude tá, ktorá ho bude odvolávať.
Ale budiš, ako som povedal, v novom zákone my sa nesnažíme pána Holienčíka zosadiť z jeho stoličky, a ja si ani nemyslím, že by toto malo byť predmetom nejakého zákona. Ale v zákone je jeden jediný nezmysel, to hneď v § 5 ods. 3, kde je napísané, že predseda úradu je zároveň predsedom rady. Rada má funkciu odvolacieho orgánu. Čo to znamená? Vy prídete na regulačný úrad, nejakým spôsobom ste regulovaný subjekt, dostanete rozhodnutie, nesúhlasíte s ním, chcete sa odvolať. Čo sa stane? Toto odvolanie skončí na stole rady. No a keďže predseda úradu je súčasne aj predsedom rady, tak o vašom odvolaní bude rozhodovať tá istá osoba. Toto si myslím, že nie je celkom v súlade či už s naším právnym poriadkom, ale ani tým tzv. kostolným.
Rada, tá je tvorená ďalšími šiestimi členmi, ktorí sú v zložení, ktorí si zo svojich radov volia predsedu, tí sú vymenovávaní, traja zo strany vlády, alebo teda menovaní, a traja sú menovaní zo strany Národnej rady. Opäť ich vymenováva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Na odvolaní proti rozhodnutiu úradu, ako som povedal, okrem o uložení pokuty a rozhodnutí o spore rozhoduje opäť rada, ktorej predsedá tá istá osoba. Toto je momentálny stav, ktorý nám vytýka Európska komisia a ktorý poukazuje na to, že sme nesprávne implementovali tretí energetický balíček.
Preto je tu náš návrh, ktorý hovorí o tom, že na čele úradu by malo byť predstavenstvo. Predstavenstvo by malo pozostávať z troch členov, predsedu tohto predstavenstva by si volili a odvolávali členovia tejto trojčlennej komisie alebo tohto predstavenstva úradu. Týchto členov predstavenstva by menovala opäť, alebo v tomto prípade vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva hospodárstva, ktoré by v tejto veci urobilo výberové konanie. Takže mali by sme tu svojím spôsobom rotujúce predsedníctvo, mali by sme tu jedného člena, ktorý by bol na dva roky, to by bol pán Holienčík, ktorý aj riadne dokončí svoje funkčné obdobie, súčasne by sme tu mali ďalšieho člena, ktorý by bol menovaný na 4 roky, a potom ďalšieho na 6 rokov. Títo by sa postupne obmieňali. No aby sme teraz zabezpečili nezávislý odvolací orgán, navrhujeme vytvoriť alebo kompletne oddeliť samotnú radu. Rada by bola zložená zo šiestich členov, týchto by vymenovával prezident. Ich funkčné obdobie by bolo 6 rokov a z jednej tretiny by sa obnovovali každé dva roky. V zákone je definované, sú definované samotné požiadavky, ktoré by museli spĺňať kandidáti. Rada by bol nezávislý kolektívny štátny orgán so sídlom v Bratislave s tým, že by mali spoločný sekretariát s úradom.
Ako som spomenul, dobu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktorý by sme chceli dať na 1. august tohto roka, by sa končilo funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu vymenovaných podľa doterajšieho predpisu. Účinky skončenia funkčného doterajšieho obdobia nastávajú dňom vymenovania nových členov predstavenstva. Predseda úradu vykonávajúci svoju pôsobnosť podľa doterajšieho predpisu sa považuje za člena predstavenstva až do skončenia funkčného obdobia. Toto je zákon. Zákon, ktorý má za úlohu sfunkčniť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, zaviesť systém do fungovania a hlavne vytvoriť z neho nezávislý orgán.
Čo sa týka dopadu na štátny rozpočet, z ministerstva financií sme dostali výtku, že tento, kvôli tomu, že je vytvorená nová rada, že je tam trojčlenné predsedníctvo, že to bude mať priamy vplyv na štátny rozpočet. Ale keď sme to porovnali so súčasnými odmenami a tieto sme prirovnali k novovzniknutým orgánom a ich členom, dostali sme sa na nulu. To znamená, reálny dopad na štátny rozpočet je nula. To znamená, tento zákon, pokiaľ máme nejakým spôsobom zareagovať na pilot, ktorý je vedený voči Slovenskej republike, skôr či neskôr bude musieť byť prijatý. Ako som povedal, je to 41. návrh, predkladám ho na rokovanie počas tejto schôdze. Páni koaliční poslanci, kľudne ho vezmite ako darček, ktorý vám môže pomôcť vyriešiť niekoľko problémov naraz, a ako som spomenul, žiadnym spôsobom nie je namierený voči žiadnej osobe.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si vypočuli túto moju, myslím, že pomerne obšírnu a technologicky alebo technicky náročný prednes, ale ja verím, že podstata toho je zjavná aj z tej dôvodovej správy, a za tento návrh budete hlasovať.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2016 17:48 - 17:52 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predstavil návrh, s ktorým ja a moji kolegovia prichádzame do Národnej rady a ktorý v prvom rade rieši mierne pokrivený zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012.
Hlavným cieľom nášho návrhu je upraviť postavenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zvýšiť jeho transparentnosť. Takisto toto riešenie spočíva v oddelení rady úradu ako odvolacieho miesta od úradu, pričom by sa zriadilo predstavenstvo úradu ako kolektívny orgán na jeho čele. Taktiež navrhujeme zmeniť spôsob menovania predsedov predstavenstva úradu a rady tak, aby sa posilnila ich nezávislosť.
Návrh zákona reaguje na potreby súčasnej praxe, najmä čo sa týka odvolacieho konania, pri ktorom došlo k nesprávnej transpozícii požiadaviek Európskej únie. Otázkou vhodnosti v súčasnosti nastaveného mechanizmu odvolania sa už zaoberá aj Európska komisia v rámci vyšetrovania transpozície tretieho energetického balíčka, takzvaný EU Pilot.
Náš návrh vychádza zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady, podľa ktorých má byť garantovaná nezávislosť odvolacieho orgánu. Tento rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu. Súčasná právna úprava, ktorá, o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu rozhoduje regulačná rada, nenapĺňa požiadavky menovaných smerníc. Dovolím si citovať, podľa tejto smernice "členské štáty musia zabezpečiť, aby na národnej úrovni existovali vhodné mechanizmy, v rámci ktorých môže aj strana dotknutá rozhodnutím regulačného orgánu podať odvolanie na orgány nezávislé od zúčastnených strán, ale aj akejkoľvek vlády".
Dosiahnutie tohto cieľa by sme chceli dosiahnuť zavedením kolektívnosti orgánu na čele úradu spolu so zásadou rotácie členov predstavenstva, ako aj predsedu predstavenstva úradu. Takto by sme zaistili nižšiu mieru pravdepodobnosti chýb či osobného zlyhania a tiež vyššiu mieru stability.
Zároveň sa tým plní požiadavka smerníc zabezpečiť primeraný rotačný systém pre kolektívne predstavenstvo alebo aj najvyššie vedenie. Zmena z demokratického na kolektívny orgán je vyvolaná najmä potrebou zaistiť, aby v úrade s tak rozsiahlymi právomocami v jednom z najdôležitejších sektorov národného hospodárstva bola obmedzená miera jednostranného riadenia a odborných a riadiacich chýb, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie sektoru.
Regulácia sieťových odvetví sa dlhodobo na Slovensku potýka so situáciami, kedy viaceré dotknuté subjekty vyslovujú nesúhlas s rozhodnutiami úradu. Odvolací orgán však vedie tá istá osoba, ktorá vydáva rozhodnutie. To jednoznačne odporuje nielen európskym smerniciam, ale aj základným demokratickým princípom. Toto si všimol viackrát aj Brusel a úradníci z Európskej komisie. Navyše implementácia európskych smerníc v zákone o regulácii sieťových odvetví nie je najlepšie prevedená.
Toto všetko nás viedlo k tomu, aby sme do Národnej rady predložili tento zákon. A, pani podpredsedníčka, chcel by som vás poprosiť, keby ste k nemu otvorili rozpravu, do ktorej sa súčasne hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2016 17:50 - 17:52 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za alternanta k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 58). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 15:04 - 15:06 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán poslanec Gál, ja nie som advokát, tento zákon však určite podporím. Na začiatok vášho vystúpenia ste vzniesli veľmi otvorenú kritiku nielen tohto, ale všetkých opozičných návrhov, povedali ste, že sú veľmi stručné a povrchné. Ale ja by som si dovolil doplniť, že sú aj veľmi konkrétne a v mnohých prípadoch zásadné a jedná sa hlavne o zmeny, ktoré sú v prospech ľudí, či už ako zamestnancov, alebo zamestnávateľov. V mnohých prípadoch sa jedná o zmeny, ktoré sa musia udiať v čo najkratšom čase. Tak isto ste sa ďalej venovali veľmi konkrétnym problémom a ste popísali, ako advokát s praxou s čím sa stretávate.
Ja sa vás preto pýtam, pokiaľ vy kritizujete opozičné návrhy, ktorých je momentálne viac ako 40, prečo ste nepredložili vlastný? Ja som presvedčený, že určite by vám prešiel a pokiaľ by bol dobrý, určite by sme zaňho zahlasovali tiež.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 11:21 - 11:30 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Martin, ďakujem veľmi pekne za tvoje vystúpenie. Hneď na úvod si spomenul, že podľa koaličnej zmluvy by aj koalícia mohla niektoré zákony z opozície, pokiaľ naozaj budú v súlade s touto zmluvou a budú vo všeobecnom záujme, ho podporiť. Ja dúfam, že to bude aj v prípade tohto návrhu, ale ja by som súčasne chcel upozorniť na jednu vec. Zaznelo tu viacero hlasov zo strany koalície, ktorí hovorili o tom, že prečo neboli tieto zákony vopred prerokované s nimi. Ale ja si dovolím týchto našich koaličných pánov poslancov a panie poslankyne upozorniť na to, že práve prvé čítanie v Národnej rade by malo slúžiť na takúto diskusiu, ako aj následne rozdiskutovanie týchto návrhov priamo na výboroch. Takže ja si myslím, že je to úplne legitímny, že to bol úplne legitímny postup, a ja verím, že aj tento zákon, ako aj ostatné budú posunuté do druhého čítania a bude možnosť i ďalšej diskusie o nich aj na výboroch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 18:44 - 18:51 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobý večer, dámy, dobrý večer, páni. Ďakujem veľmi pekne pánovi Viskupičovi za prezentáciu tohto návrhu zákona. Jedná sa o problematiku, s ktorou sa naozaj boríme už dlhodobo. Píšu nám ľudia, ktorí sa na nás obracajú, ktorí nie sú ochotní platiť také obrovské sumy za teplo, aké momentálne platia, a pýtajú sa, prečo si to nemôžu v súčasnosti zmeniť. Tá zmena je momentálne na nás a je naozaj veľmi, veľmi jednoduchá.
Tento zákon, alebo táto problematika je tak isto momentálne veľmi, veľmi aktuálna, pretože v súčasnosti prebieha aj vyúčtovanie výdavkov na teplo, ktoré dostávajú obyvatelia žijúci v bytoch. Tento problém sa týka miest, bytových družstiev, ľudí. S pánom Viskupičom sme boli posledne aj na domovej schôdzi v Petržalke, kde ľudia sa nás už dva roky pýtajú, kedy teda konečne budú sa môcť odpojiť a konečne si budú môcť poriešiť to vykurovanie tak, ako si oni predstavujú.
Žiaľ, tento zákon, alebo teda zákon, zmena zákona, ktorú sa teraz opätovne pokúšame zmeniť, bola prijatá ešte v roku 2014 poslancami za stranu SMER a v tomto roku sa od jeho schválenia naplno prejavujú dôsledky. Ide hlavne o to, že väčšina projektov individuálnych kotolní bolo zastavené a nie sú realizované, no ale v tomto roku sa to neúplne a neobmedzené postavenie prejavuje aj prostredníctvom potichu prijatej vyhlášky 144/2015. Vďaka nej ľudia, ktorí sú napojení na centrálne zásobovanie teplom, budú za teplo platiť viac, ako by podľa doteraz nastavených pravidiel mali. Najvýraznejšie sa to dotkne tých, ktorí v roku 2014 zateplili, vymenili okná alebo inak dosiahli zníženie spotreby tepla. Teraz to bude trocha technické, takže sa ospravedlňujem, ale myslím že je to dôležité pre pochopenie problematiky. V zásade Jofo, pán Viskupič, spomenul regulátora, ktorý je prikrátky. Ale, bohužiaľ, nie je na nich prikrátky, ale on dokonca s tými teplármi veľmi dobre spolupracuje. Konkrétne tou predmetnou vyhláškou pre rok 2016 rozhodol, že v prípade regulačného príkonu – regulačný príkon, to je zložka fixnej časti, pretože cena tepla sa skladá z fixu a z variabilnej časti – sa neuplatní zákonné pravidlo T mínus 2, teda spotreba dva roky dozadu. To znamená, fix bol doteraz určovaný, alebo teda jeho väčšia časť, na základe spotreby, ktorú ste mali pred dvoma rokmi, ale pre tento sa použije pravidlo T mínus 3. Hlavným dôvodom zmeny spôsobu určenia regulačného príkonu je zrejme aj skutočnosť, že rok 2014 bol teplotne nadpriemerný a teda spotreba tepla oproti roku 2013 aj výrazne nižšia. No a keďže táto fixačná zložka môže predstavovať aj viac ako polovicu z ceny tepla, teplárňam by sa výrazne ponížil zisk. Čo sa stalo? Zašli za regulátorom a ten vyhláškou povedal, dobre, tak fixná zložka, respektíve regulačný príkon sa nebude určovať T mínus 2, ako to doteraz bolo a ako to máme aj vo vyhláške, ale zmeníme to na T mínus 3. Takže tí ľudia sú späť tam, kde boli. Vyhláška 144 z roku 2015 chráni tak ich zisky na úkor ich odberateľov, pričom rozdiel, pokiaľ by sa neuplatňovalo to zákonné pravidlo, by na domácnosť mohol predstavovať 300 euro a viac ročne. Žiaľ, toto sú dôsledky súčasného znenia zákona o tepelnej energetike, kedy ľudia nemajú možnosť výberu alebo zmeny.
Dneska bol za mnou tu v parlamente jeden pán, ktorý tak isto má záujem postaviť vlastnú kotolňu a odpojiť sa od centrálneho zásobovania teplom. V minulosti platil zálohovo, keďže má v meste Kremnica, má tam školu, má tam aj odborné učilište, platil 4000 euro zálohovo mesačne za teplo. Po novom je to 6000. Tak som mu vysvetlil problematiku, ktorá sa teda dotkla alebo ktorá je spôsobená tou vyhláškou 144/2015, no a on celkom nechápal. On sa ma pýta v prvom rade, prečo Národná rada v tom 2014. prijala taký zákon, ktorý poškodzuje ľudí, ktorý poškodzuje odberateľov a zvýhodňuje iba jednu skupinu podnikateľov a dáva im tu v podstate monopol? Kto z toho prosperuje a akým spôsobom je to dobré pre ľudí? No a takisto sa ma opýtal, prečo takúto vec robí ÚRSO, regulátor, ktorý by tak isto mal vystupovať v prospech ľudí? Tak sme mu vysvetlili celú tú problematiku. A potom hovorí: no dobre, ale aj ja som podnikateľ a keď mám pred sebou veľkú misu a okolo mňa je množstvo hladujúcich, tak viem, že omnoho lepšie sa mi bude dariť, keď sa s tými hladujúcimi podelím. Pokiaľ to neurobím, tak čo sa stane? Nakŕmim sa sám a prasknem.
Takže, páni poslanci, vidím, že máme tu zastúpené v podstate všetky strany, aj v záujme týchto veľkých teplárov, zachráňme ich a nedovoľme im, aby praskli.
Ja som liberál, ale, preboha, vás prosím, v záujme všetkých ľudí zmeňme súčasné znenie zákona o tepelnej energetike. Podobný návrh, ako je dneska predkladaný, v minulosti za neho hlasovali aj niektorí poslanci súčasnej vládnej koalície. Verím, že podpisom koaličnej zmluvy si nevymazali pamäť ani nastavenie pomáhať ľuďom a v záujme všeobecného prospechu obyvateľov Slovenska za zmenu zákona zahlasujú aj tentoraz. Nech sa ten zákon dostane aspoň do druhého čítania, nech sa dostane na výbory, nech je jednoducho prerokovaný a nech tí ľudia majú aspoň nejaké svetielko nádeje.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 17:23 - 17:24 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán poslanec Gál, bolo to zaujímavé vystúpenie hlavne vzhľadom na to, že tam bolo obrovské množstvo nahrávok na smeč. Hneď prvý, to sa týkalo tých 90 %, ktoré ste presadili do toho programového vyhlásenia, respektíve ktoré bolo vyrokované. Pre mňa je samotný volebný program strany súborom priorít. To znamená, každá jedna, každé jedno, čo tam je uvedené, mala byť priorita. Nieže potom si z toho vyberám ešte ďalšie hrozienka podľa toho, ako sa mi to bude hodiť na rokovanie s potenciálnymi koaličnými partnermi. A keď ešte aj z týchto hrozienok prejde iba 90 %, tak je to podľa mňa dosť málo.
No, ale k samotnému tomu zákonu, ktorý je predkladaný. Vy ste sa pýtali, prečo s vami nikto o ňom nerokoval, prečo neboli hľadaní partneri. Bolo to tu už viackrát povedané. Ide predsa o váš zákon. Pre vás by to mala byť jednoducho povinná jazda. Mne to vaše vystúpenie skorej pripadalo, ako by to bol taký súbor výhovoriek na nejaké to učičíkanie vlastného svedomia.
A na záver ste hneď povedali, že nebudete o tomto zákone hlasovať, alebo nebudete zaňho hneď, ale možno neskôr. Ja sa pýtam, kedy neskôr? Keď bude končiť táto vláda? A čo sa stane za to obdobie s tými ľuďmi, ktorí prídu o to svoje občianstvo? Prečo odkladať veci, keď ich môžeme urobiť aj dnes? A ešte k tomu je to zákon v plnom znení tak, ako ste ho vy v minulosti predkladali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:31 - 19:31 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán minister, ale kolegovia upozorňujú na niekoľko klamstiev v bode, na ktorý ja poukážem, ja si však myslím, že ide skôr o vašu nevedomosť, ale táto neospravedlňuje.
Hovorili ste o zvýšení cien plynu za ministra z SaS, ku ktorému ale nikdy nedošlo, teda ak nechcete naviazať na tvrdenia pána Kažimíra a jeho pomýleného grafu.
Iba krátko vysvetlím. Ceny plynu ako komodity, tá je ovplyvnená dlhodobým kontraktom s Gazprom z roku 2008, a cena plynu pre spotrebiteľa, tá sa kreuje tým, že regulovaný subjekt dá návrh regulátorovi a ten nezávisle posúdi a stanoví jej výšku. ÚRSO má v stanovenej v tejto cene zohľadniť náklady a primeraný zisk, v prípade cien plynu pre domácnosti sa to však dlhodobo nedeje, a to aj na žiadosť predsedu vlády. Pán Holjenčík je nominant vlády a má byť nezávislý. To, že nie je, dokázal aj synchronizáciou pri mimoriadnej regulácii cien s vládnymi vrátkami za plyn. SPP je v segmente domácnosti dlhodobo v strate, tieto sa vykrývajú zo ziskov generovaných z predaja plynu firmám. Po zoštátnení obchodníka SPP je táto strata komplet na ťarchu štátneho rozpočtu, takže vyššiu cenu nakoniec naozaj máme, ale nie vďaka SaS, ale SMER-u. Platíme ju všetci, nie v cene plynu, ale prostredníctvom daní.
A keďže mám ešte chvíľku čas, zastanem sa aj pána Sulíka, ktorý tu nie je. Obuli ste sa do jeho miesta v Europarlamente. Pán Sulík tento postup avizoval transparentne a verejne dlhodobo pred voľbami, na rozdiel od niektorých vašich koaličných partnerov, teda neurobil nič iné, iba dodržal slovo.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 15:39 - 15:40 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán Bugár ďakujem veľmi pekne za slovo napriek tomu môjmu klavíru.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Naučíte sa.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Určite. (S úsmevom povedané.) Ďakujem veľmi pekne.Ďakujem aj pánovi Pčolinskému za jeho príspevok. S mnohými jeho vecami sa súhlasiť určite dá, ja by som sa chcel povenovať iba k tomu hazardu. Vyjadroval sa k tomu aj pán Budaj. Určite zavádzať nejaké finančné zálohy by tu bolo riešením, ale povedzme si to tak, aj ten hazard je svojím spôsobom podnikanie. A hľadajme teda cesty, ktoré ho nieže nezruinujú, ale v podstate nechajú medzi tými podnikateľskými aktivitami a budú mať minimálny dopad aj na tú spoločnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 18:40 - 18:41 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Eugen, vo svojom príspevku si vytiahol jednu stať, ktorá sa týkala energeticky náročného priemyslu, na ktorú som ja v tom svojom zabudol. V podstate v programovom vyhlásení sa píše o tom, že vláda bude klásť ten dôraz na ochranu takto energeticky náročnému priemyslu, a súčasne si sa opýtal, prečo nie je energeticky nenáročného alebo iného. Pár strán za tým sa píše zase čosi iné, je tam napísané "nová priemyselná politika nebude zameraná na poskytovaní subvencií energeticky náročným odvetviam, ale na podporu zavádzania inovácií, ktoré znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť", čiže dve úplne odlišné konštatovania v jednom programovom vyhlásení. Naozaj krásny dôkaz toho, že sa jednalo o akýsi kompilát povedzme diplomoviek jednotlivých rezortov, ale ktoré nie sú veľmi dôsledne zosúladené.
A možno; ešte mám minútu; prečo tomu tak je. Tá prvá časť o tej podpore energeticky náročnému, tá je rozoberaná v bezpečnostnej politike alebo kapitole o bezpečnostnej politike a tá druhá v hospodárskej politike, tak asi preto.
Vďaka.
Skryt prepis