Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 14:30 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 14:30 - 14:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní Národnej rady predložiť a uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe vlády Slovenskej republiky a návrhu auditu legislatívy z pohľadu goldplatingu, tzv. pozlacovania. Súčasťou návrhu je zvýšenie veľkostných podmienok na základe, ktorých vzniká povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom dnešných pri majetku z 1 milióna eur na 2 milióny eur. Tu by som chcel upozorniť, že maximálny limit v rámci Európskej únie sú 4 milióny, čiže ideme na polovičný stav. Pri čistom obrate z 2 miliónov na 4 milióny opäť je to polovica z toho, čo nám povoľuje Európska únia a počet zamestnancov 30 je nezmenený v rámci EÚ je to až 50 zamestnancov. V súčastnosti tejto povinnosti zodpovedá cca 3 %, čo je 5400 obchodných spoločností. Po novom to bude cca 1,6 %, čo je 3100 obchodných spoločností. Čiže to je opäť úprava, ktorá sa snaží vyhovieť podnikateľom a znížiť ich záťaž. Zníženie počtu účtovných jednotiek, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. V súčasnosti robia opis tie, ktoré emitovali cenné papier, ako sú napríklad akcie, dlhopisy, zmenky, šeky, kupóny. Navrhuje sa tento opis, aby robili iba tie, ktoré emitovali akcie a týmto sa odstraňujú tzv. goldplating v zákone. Zavedenie overovania informácie o výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky audítorov pre účtovné jednotky,ktoré nespadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska. Informácie uvádzané vo výkazoch majú časté nedostatky. Napríklad výsledok hospodárenia nie je totožný s výsledkom vykazovania účtovnej závierke. Vo výkazoch sa aktíva nerovnajú pasívam. Vyskytujú sa súčtové chyby v prehľadoch. Predkladajú sa výkazy na starom tlačive iné ako požadovaná štruktúra. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na záver mi dovoľte požiadať vás o podporu prijatia a schválenie predloženého návrhu vládneho zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 14:25 - 14:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
... vymáhaní výživného je možné len voči fyzickým osobám, nie proti profesionálnym vodičom ako je vodič kamiónu, vodič MHD, vodič sanitky, taxikár, vodič diaľkového autobusu. pred zadržaním vodičského preukazu správca dane zašle daňovému dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku. Exekúcia začne vydaním rozhodnutia o začatí daňovej exekúcie. Daňovému subjektu sa zašle daňová exekučná výzva, v ktorej bude okrem iného uvedené upozornenie, že ak nebude nedoplatok uhradený, správca dane začne exekúciu zadržaním vodičského preukazu. Až následne sa zašle daňový exekučný príkaz orgánu policajného zboru, ktorý zabezpečí zadržanie vodičského preukazu. Čiže je tu niekoľko krokov, kedy ten nejaký, teda tá fyzická osoba, ktorá poruší pravidlá má niekoľko šancí proste toto zmeniť. Samozrejme môže takto nastať, môže dôjsť k zadržaniu vodičského preukazu napríklad pri cestnej kontrole, resp. návštevu dotyčného policajný zbor. Táto forma exekúcie sa okrem, sa okrem Slovenska nachádza aj v ďalších štátoch, ale najmä v USA v piatich európskych štátoch je takisto exekúcia na vymáhanie výživného. Zákon o miestnych daniach sa zjednodušuje procesný postup v prípade, keď daňový subjekt podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti po tom, ako mu bola daň vyhubená. Správca dane vydá nové rozhodnutie o vyrúbenie daní, ktorým sa zruší pôvodné rozhodnutie. Tak isto je to proti byrokratické opatrenie. V zákone o daňových poradcov sa zjednodušuje zápis nových poradcov do zoznamu, že vychádza sa z toho, že ak teda zavádza sa platenie, že ak sa niekto slovenská komora ak zapíše do zoznamu daňového poradcu automaticky bez jeho žiadosti samozrejme na jeho žiadosť ho môže vymazať, ale bude sa to diať automaticky. Zavádza sa platenie členských poplatkov aj poradcami, ktorí majú pozastavenú činnosť. V zákone o použití EERP sa navrhuje predĺženie lehoty na odoslanie údajov do systému e-kasa vo fain režime zo 48 na 96 hodín s cieľom zjednodušiť ukončenie používania EERP bude môcť toto ukončenie vykonať aj samotný podnikateľ alebo nim poverená osoba a nebude potrebné zapojenie servisných organizácií. Vážené dámy a vážení páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 14:23 - 14:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, hlavným cieľom novely daňového poriadku je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, zefektívnenie výberu daní, navrhuje sa registrácia z úradnej moci. Daňové subjekty nebudú musieť žiadať o registráciu správcu dane. Čiže to je propodnikateľské opatrenie. Ruší sa nahlasovanie zmien údajov správcovi dane. Napríklad zmenu sídla a zmenu priezviska budú to mať automaticky, bude nahlásená táto zmena Finančnej správe. Ruší sa oznamovanie, oznamovacia povinnosť daňových subjektov v číslach zriadených bankových účtov. Tieto informácie poskytnú správcovi dane priamo banky. Doručovanie plných mocí sa upravuje tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu a to v rozsahu v akom sa prekrývajú. To znamená, nebude musieť rušiť predchádzajúcu plnú moc a nahradzovať ju novou. Zavádza sa zverejňovanie zoznamu daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov spolu s ich daňovým identifikačným číslom na webe stránky Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Pri odklade platenia dane alebo platenia dane v splátkach sa skracuje lehota v ktorej nemôže byť tento inštitút povolený a to z piatich na dva roky. Predkladaným návrhom zákona sa tiež zavádza daňová exekúcia zadržanie vodičského preukazu, je súčasťou nášho právneho systému od roku 2009. Využívajú ho súdni exekútori pri vymáhaní výživného. Je možné len voči fyzickým osobám, nie proti profesionálnym vodičom ako je vodič kamiónu...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 14:17 - 14:19 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o DPH sa preberá smernica Rady 2018/1910 ktorou sa mení smernica 2006/112 ES pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi s menami a doplnení zákona o DPH dôjde k spresneniu a zjednodušeniu pravidiel upravujúcich cezhraničné obchodovanie s tovarom medzi podnikmi v rámci EÚ takzvaných call-of stock úpravy. Zákon 369/2018 sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zákona o DPH doplnil oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov v colných skladoch, osobitných skladoch a daňových skladoch obchodovaných najmä na medzinárodných burzách. Táto právna úprava sa dopĺňa o podrobné pravidlá týkajúce sa povinnosti podnikateľov, ktorí budú prevádzkovať uvedené sklady a podnikateľov, ktorí budú obchodovať s uvedenými komoditami. Pravidlá sú nastavené tak, aby sa zabránilo prípadnému zneužívaniu oslobodenia od dane. Zaťaženie týchto transakcií daňou z pridanej hodnoty predstavovalo významnú prekážku rozvoja tohto typu obchodovania na Slovensku. Predpokladá sa, že úprava zatraktívni Slovenskú republiku u zahraničných obchodníkov a zvýši sa jej konkurencieschopnosť voči iným členským štátom Európskej únie, kde je takáto úprava už zavedená. Novela zákona o DPH je orientovaná aj na oblasti ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane napríklad s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtu dane, ktoré pozitívne ovplyvnia zlepšenie výberu DPH a znižovanie daňovej medzery. Novela zákona vyvolá potrebu úpravy informačného systému Finančnej správy s výdavkami vo výške jeden a pol milióna eur. Ďakujem pekne a dovoľujem si požiadať o prerokovanie návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 13:53 - 13:55 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy, páni, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších prepisov.
Návrh zákona v čl. I reaguje ma požiadavky z aplikačnej praxe týkajúce sa spresnenia a doplnenia základných pojmov, ktoré v súčasnom znení nereflektujú legislatívny vývoj v oblasti energetiky a reálny vývoj podnikania v energetike. Ide napríklad o spresnenia nasledovných pojmov ako je definícia konečného spotrebiteľa, koncového spotrebiteľa v domácností a elektroenergetického podniku, resp. plynárenského podniku.
Vzhľadom na rozširujúcu sa elektromobilitu návrh zákona uvádza do praxe osobitné ustanovenie pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, nakoľko táto problematika nebola v oblasti daní doposiaľ upravená.
Návrh zákona tiež zavádza oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách. Technicky odôvodnené straty ktorých sa bude uplatňovať oslobodenie od dane musia byť uznané správcom dane. Jedná sa napríklad o zničení pri skladovaní, prípadne pri požiare alebo prírodnej katastrofe.
V čl. II sa spresňuje predmet dane z minerálneho oleja, upravujú sa podmienky na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín z dôvodu nedostupnosti biopalív druhej generácie. Neprijatím navrhovanej úpravy by nemohla byť uplatnená zvýhodnená sadzba dane na benzín z dôvodu neprimiešania stanoveného objemu biozložky druhej generácie a musel by sa uplatniť základný sadzba dane, čo by znamenalo zvýšenie ceny jedného litra benzínu o 0,033 eura.
===== musela by sa uplatniť základná sadzba dane, čo by znamenalo zvýšenie ceny jedného litra benzínu o 0,033 eura.
Návrh zákona tiež umožní užívateľskému podniku zákonným spôsobom zneškodniť znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej. Novela zákona vyvolá potrebu úpravy informačných systémov Finančnej správy s výdavkami vo výške 135 000 eur. Dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2019 13:53 - 13:55 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy, páni, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších prepisov.
Návrh zákona v čl. I reaguje ma požiadavky z aplikačnej praxe týkajúce sa spresnenia a doplnenia základných pojmov, ktoré v súčasnom znení nereflektujú legislatívny vývoj v oblasti energetiky a reálny vývoj podnikania v energetike. Ide napríklad o spresnenia nasledovných pojmov ako je definícia konečného spotrebiteľa, koncového spotrebiteľa v domácností a elektroenergetického podniku, resp. plynárenského podniku.
Vzhľadom na rozširujúcu sa elektromobilitu návrh zákona uvádza do praxe osobitné ustanovenie pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, nakoľko táto problematika nebola v oblasti daní doposiaľ upravená.
Návrh zákona tiež zavádza oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách. Technicky odôvodnené straty ktorých sa bude uplatňovať oslobodenie od dane musia byť uznané správcom dane. Jedná sa napríklad o zničení pri skladovaní, prípadne pri požiare alebo prírodnej katastrofe.
V čl. II sa spresňuje predmet dane z minerálneho oleja, upravujú sa podmienky na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín z dôvodu nedostupnosti biopalív druhej generácie. Neprijatím navrhovanej úpravy by nemohla byť uplatnená zvýhodnená sadzba dane na benzín z dôvodu neprimiešania stanoveného objemu biozložky druhej generácie a musel by sa uplatniť základný sadzba dane, čo by znamenalo zvýšenie ceny jedného litra benzínu o 0,033 eura.
===== musela by sa uplatniť základná sadzba dane, čo by znamenalo zvýšenie ceny jedného litra benzínu o 0,033 eura.
Návrh zákona tiež umožní užívateľskému podniku zákonným spôsobom zneškodniť znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej. Novela zákona vyvolá potrebu úpravy informačných systémov Finančnej správy s výdavkami vo výške 135 000 eur. Dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2019 14:34 - 14:36 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Návrh zákona o dani z príjmov obsahuje opatrenia na podporu, výrobu, zatraktívnenie podmienok malého a stredného podnikania. Ďalej návrh upravuje uplatnenia preddavkov na daň z príjmov a v neposlednom rade obsahuje aj ustanovenia znižujúce administratívne zaťaženie daňovníkov. Takisto je v návrhu obsiahnutá aj transponovaná smernica ATAD s cieľom zamedziť daňovým únikom.
K opatreniam na podporu výroby patrí zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj na 150 % v roku 2019, na 200 % v roku 2020, zvýšenie príspevku zamestnávateľa na ubytovanie z pôvodných 60 eur na 100 eur, podpora elektromobility prostredníctvom zavedenia osobitnej odpisovej skupiny pre elektromobily s dobou odpisovania dva roky, v odstraňovaní podmienky rovnomernosti pri odpočte daňovej straty a predĺženie jej odpočtu na päť rokov.
Ďalej, k opatreniam na podporu malého a stredného podnikania. Zavedenie definície mikrodaňovníka a s ním súvisiace úpravy v zdaňovaní podmienok odpočtu daňovej straty. Účinnosť týchto opatrení sa vzhľadom na poskytnutie dostatočného času na prípravu navrhuje od 1. januára 2021. Tam sa upravuje napríklad odpisovanie hmotného majetku okrem nehnuteľností v ľubovoľnej výške, odstraňovanie podmienky rovnomernosti odpočtu daňovej straty predĺžením odpočtu na 5 rokov a súčasne aj možnosť odpočítať straty až do výšky 100 % základu dane. Čiže to všetko sú veľmi pozitívne opatrenia pre podnikateľov.
K plateniu preddavkov napríklad na daň z príjmov. Zvyšuje sa hranica na neplatenie preddavkov z 2,5-tisíc eur na 5-tisíc eur. Čiže tak isto pozitívne opatrenie pre podnikateľov. K znižovaniu administratívnej záťaže daňovníkov sa zavádza automatická registrácia na daň z príjmov správcom dane, ktorej účinnosť sa vzhľadom na poskytovanie dostatočného času na prípravu navrhuje od 1. januára 2021.
Zavedenie elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri doručovaní potvrdení a dokladov, čiže nebude musieť doručovať originály, ale stačí to poslať mailom.
K boju proti daňovým únikom je vlastne transponovaná smernica ATAD proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
Ďakujem pekne. Pevne verím, že vás tento návrh zákona osloví a že ho podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2019 14:27 - 14:29 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Predkladaný návrh zákona je pripravený v nadväznosti na povinnosti transpozície smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 6 a implementuje požiadavky určené smernicou.
Cieľom návrhu zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti, účinný boj proti nežiaducim cezhraničným daňovým praktikám. Návrh zákona rozširuje existujúci rozsah automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi o novú kategóriu potenciálnej agresívnej daňovej schémy cezhraničným prvkom. Povinnosť podľa informácie sa vzťahuje na sprostredkovateľov a v prípade, že sprostredkovateľ neexistuje alebo je viazaný zákonnou povinnosťou zachovania mlčanlivosti, tak sa povinnosť presúva na používateľa schémy. Sprostredkovateľ viazaný mlčanlivosťou je povinný bezodkladne informovať používateľa o jeho povinnosti a poskytnúť mu všetky informácie o cezhraničnom oznamovaní opatrení, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné splnenie daňovej povinnosti. Za nesplnenie povinnosti podľa informácií, podať informáciu uloží daňový úrad povinnej osobe pokutu vo výške 30-tisíc eur, a to aj opakovane. Daňový úrad pri určovaní výšky pokuty bude podliehať na, prihliadať na viaceré skutočnosti, napríklad na hodnotu oznamovaného opatrenia, závažnosť v trvaní protiprávneho stavu alebo následky protiprávneho stavu. Pri nesplnení povinnosti nepeňažnej povahy, oznamovacej povinnosti, bude možné uplatniť sankciu podľa daňového poriadku.
Povinné osoby, sprostredkovatelia alebo používatelia podľa informácie finančnej správy v elektronickom rozsahu, ktorý je zosúladený s požiadavkami smernice, finančná správa zabezpečí automatickú výmenu týchto informácií s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov. V súlade s termínmi určenými smernicou sa účinnosť zákona navrhuje od 1. júla 2020 a prvá automatická výmena týchto informácií sa uskutoční 31. októbra 2020.
Ďakujem pekne a poprosím o podporu návrhu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2019 14:20 - 14:23 hod.

Ladislav Kamenický
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.9.2019 14:16 - 14:19 hod.

Ladislav Kamenický