Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 9:54 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 9:54 - 9:56 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám na rokovanie návrh zákona o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého príprava bola uložená predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019. Chcem pozdraviť aj pána predsedu, s ktorým som včera aj s jeho ľuďmi rokoval o tomto zákone.
Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových, bytových cenzov uskutočnených pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Všetky členské štáty Únie majú na základe priamo vykonateľných nariadení komisie č. 763 z roku 2008 a č. 2017/712 povinnosť uskutočniť sčítanie v tom istom roku, t. j. v roku 2021 a zabezpečiť získanie vzájomne prepojených, spoľahlivých, porovnateľných unikátnych údajov a informácie o stave spoločnosti, o jeho demografických, sociálno-ekonomických, kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na rok 2016 až 2020 vyjadruje podporu sčítaniu so zníženou administratívnou záťažou obyvateľov. Preto prvým krokom na ceste k realizácii nadchádzajúceho sčítania bolo načrtnutie jeho funkčného modelu vo vládou schválenom legislatívnom zámere z 13. decembra 2017. Model sčítania pretavený do legislatívnej podoby v tzv. integrovanom sčítaní bude takzvaným integrovaným sčítaním historicky prvým na Slovensku. Takéto sčítanie odbremeňuje obyvateľov od povinnosti vypĺňať zložité papierové formuláre pri sčítaní. Tu by som chcel takisto aj sčítací komisári nebudú musieť chodiť k týmto ľuďom a dobýjať sa teda niekedy aj do ich súkromia. Len údaje, ktoré nebude možné zabezpečiť z administratívnych zdrojov, bude Štatistický úrad zisťovať priamo od obyvateľov. Údaje o domoch a bytoch nebudú obyvatelia poskytovať vôbec. Budú natiahnuté z iných systémov do tohto sčítania. Ruka v ruke s týmto princípom ide o povinnosť Štatistického úradu v maximálne možnej miere využitia pri sčítaní obyvateľov údaje, ktoré má štát k dispozícii z administratívnych zdrojov, registrov a evidencií vedených orgánmi verejnej moci a prevádzkovaných v podobe elektronických informačných systémov verejnej správy. Očakáva sa, že integrované sčítanie zároveň zvýši kvalitu zisťovaných premenných a prispeje harmonizáciou údajov o počte obyvateľov. Realizácia sčítania v roku 2021 predstavuje náročný projekt z hľadiska financovania technológie, organizácie a ochrany dôverných štatistických údajov.
Návrh zákona v predloženom znení je okrem iného výsledkom expertnej medzinárodnej a medzirezortnej komunikácie Štatistického úradu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pri riešení otázok statusu asistentov sčítania, s úradom na ochranu osobných údajov, pri riešení právneho základu a režimu spracovania údajov a s ministerstvom financií pri riešení rozpočtového krytia projektu v pomere najlepšej hodnoty za peniaze. Je potrebné oceniť konštruktívny prístup zástupcov miest a obcí pri riešení modelu organizačného personálneho zabezpečenia. Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona je 1. september 2019. Reflektuje nielen dĺžku legislatívneho procesu, ale najmä čas potrebný na prípravu sčítania. Návrh zákona je potrebné prijať v dostatočnom časovom predstihu z dôvodu charakteru metodiky sčítania. Tá si vyžaduje testovanie a pilotné overovanie pred realizáciou samotného sčítania. Ďalej z dôvodu postupného budovania a verejného obstarávania elektronického systému určeného na zber a spracovanie údajov obyvateľov, obcí, orgánov verejnej moci, ako aj správcov príslušných registrov evidencie.
Vážené dámy, páni, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 9:49 - 9:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobre. Ja len krátko, nebudem zdržiavať túto sálu. To, čo hovoril pán kolega, ja považujem tento zákon za veľmi dôležitý, bude sa implementovať až do roku 2023. Ten proces je relatívne dlhý a je nastavený. Bola vypracovaná k nemu aj štúdia uskutočniteľnosti a bude preverovaný a teda bol schválený aj útvarom hodnoty za peniaze. Čiže myslím si, že, a to, čo ste hovorili, 7 miliónov nie je až taká veľká suma možno v porovnaní s tými efektami, čo tu má priniesť, momentálne sa rieši vzťah e-Government to e-Government a e-Government to Business. Tak jak ste povedali, sú krajiny, kde dokonca aj Business to Business je takým, v takomto, v takomto systéme zapojený.
Čo sa týka tých údajov, samozrejme elektronizácia je dôležitá a keď, samozrejme, tie, tie údaje, ktoré dostane štát na základe takejto, takéhoto systému, pomôžu do budúcna takisto aj pri rozpočtovaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2019 9:30 - 9:32 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Najskôr by som chcel pozdraviť všetkých bývalých kolegov, takže ja sa teším na spoluprácu s vami a som teraz z tej druhej strany barikády, tak dúfam, že všetko bude v poriadku, takže všetkým kývam.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme si Slovenská republika plní povinnosť prevziať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. Ministerstvo financií vypracovalo návrh zákona v rozsahu povinnej transpozície a zároveň definovania nástrojov na ďalšie zefektívnenie riadenia verejných financií.
V oblasti elektronickej fakturácie sa v súlade so smernicou zavádza inštitút zaručenej elektronickej faktúry a jednotný systém procesu elektronickej fakturácie. Upravujú sa tiež potrebné nástroje na fakturáciu, ktorých správ a rozvoj bude zabezpečovať ministerstvo financií. Povinnosť vydávať alebo prijímať faktúry elektronicky je nastavená primárne na verejný sektor, resp. na vzťahy, kde ide o použitie verejných financií. Súkromný sektor bude maž možnosť systém používať na dobrovoľnej báze.
Vzhľadom na dotknutú oblasť a rozsah subjektu sa predpokladá postupný nábeh celého systému a aj postupný nábeh povinnosti fakturovať elektronicky. Po zjednotení spôsobu a cesty fakturácie v oblasti verejných financií by mal celý proces prebiehať už len elektronicky, čo umožňuje okrem iného aj automatizované spracovanie faktúr v ďalších ekonomických a účtovných systémoch.
Na uvedené nadväzuje ustanovenie o centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom navrhovanej textácie je obsiahnuť úlohu centrálneho ekonomického systému ako nástroja na centrálne metodické riadenie a usmerňovanie ekonomických procesov na strane štátu, čo prispeje zefektívneniu výkonu a znižovaniu nákladov na prevádzku subjektov štátnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktami v Európskej únii, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Navrhuje sa, aby zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. augusta 2019.
Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.4.2019 16:40 - 16:43 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1412), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1736 zo 4. apríla 2019 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady: Výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Po prvé. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesenia výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 399 zo 4. apríla 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.4.2019 11:14 - 11:14 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem pekne. Takisto by som chcel pripomenúť schôdzu výboru pre financie a rozpočet o 13.30 v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 11:02 - 11:03 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokujeme tento návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.4.2019 18:26 - 18:27 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný poslanecký návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento poslanecký návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ak spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh, výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:46 - 11:46 hod.

Ladislav Kamenický
Takisto chcem pozvať svojich členov na výbor pre financie a rozpočet o dvanástej hodine v miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.12.2018 16:26 - 16:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska a k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Predmetné návrhy boli doručené poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 1248 a tlač 1249. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tieto návrhy a zároveň požiadala o ich prerokovanie na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady posúdil oba uvedené návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku a svojimi rozhodnutiami č. 1301 a 1302 z 29. novembra 2018 pridelil oba návrhy výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 7. decembra 2018.
Gestorský výbor prerokoval oba návrhy a prijal k nim uznesenia č. 373 a č. 374 zo 6. decembra 2018, v ktorých a) konštatuje, že návrhy spĺňajú náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1248, a tiež s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1249, c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska, návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Jozefa Hudáka, PhD., MBA, za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Výbor ma zároveň určil za spravodajcu výboru.
Týmto môžme, vážený pán predseda, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:09 - 11:09 hod.

Ladislav Kamenický
Taktiež chcem pozvať kolegov z výboru pre financie a rozpočet, o trinástej výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis