Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2016 o 9:01 hod.

JUDr.

Miroslav Lajčák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2016 9:01 - 9:05 hod.

Miroslav Lajčák Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste.
Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok zakazuje všetky jadrové skúšky, a to ako pre vojenské, tak aj pre civilné účely. Slovenská republika považuje túto zmluvu za dôležitú súčasť režimu nešírenia zbraní hromadného ničenia, ktorý je pilierom globálnej bezpečnosti a medzinárodnej stability. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vznikne Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok so sídlom vo Viedni, ktorej členmi by mala byť väčšina členských štátov Organizácie spojených národov. Do doby, kedy organizácia formálne vznikne, bola vytvorená Prípravná komisia organizácie a Dočasný technický sekretariát. Prípravná komisia je oprávnená uzatvárať a vykonávať medzinárodné zmluvy.
Slovensko od začiatku podporuje činnosť Prípravnej komisie CTBTO, ako aj Dočasného technického sekretariátu, ktoré boli vytvorené s mandátom vybudovať medzinárodný monitorovací systém a vycvičiť inšpektorov budúcej organizácie pre výkon inšpekcií na mieste. Tieto prvky verifikačného režimu zmluvy majú byť plne funkčné najneskôr v čase nadobudnutia platnosti zmluvy.
Slovenská republika v minulosti organizovala niekoľko výcvikových a školiacich aktivít, ktorých účelom bolo vyškoliť budúcich inšpektorov. O pokračovanie a rozšírenie spolupráce majú záujem obidve strany, Prípravná komisia CTBTO, ako aj Slovenská republika.
Komparatívne výhody Slovenskej republiky, akými sú finančná výhodnosť, geografická blízkosť k sídlu organizácie, či vysoká odborná spolupráca na jednej strane a aktuálne potreby Dočasného technického sekretariátu na strane druhej, otvárajú možnosti spolupráce s vyššou pridanou hodnotou v zahranično-politickej, ako aj v ekonomickej dimenzii. Obidve strany sa preto dohodli na formalizovaní spolupráce vo forme uzavretia bilaterálnej dohody. Dohoda vytvára rámcové podmienky pre organizovanie výcvikových aktivít pre inšpektorov a zároveň vytvára priestor aj pre rozšírenie spolupráce v oblastiach, o ktoré Dočasný technický sekretariát prejaví záujem.
Po tom, ako s uzavretím dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky 21. októbra 2015, som ju 18. novembra 2015 na základe splnomocnenia prezidenta Slovenskej republiky v mene Slovenskej republiky podpísal. Z hľadiska právneho poriadku Slovenskej republiky je dohoda medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Ide o medzinárodnú zmluvu prezidentskej povahy v súlade s čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a zároveň o medzinárodnú zmluvu, ktorá bude mať v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Keďže dohoda je v podmienkach Slovenskej republiky prezidentskou medzinárodnou zmluvou, podlieha v súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Vnútroštátny schvaľovací proces bude ukončený podpísaním ratifikačnej listiny prezidentom Slovenskej republiky.
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste a súčasne, aby Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že dohoda je medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Ďakujem vám za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis