Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

5.12.2019 o 16:40 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 5.12.2019 16:40 - 16:41 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi v krátkosti odôvodniť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (zaznievanie gongu) na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Slovenská republika má svoje investičné zlato v objeme 31,69 tony a hodnote cca 1,377 miliardy euro dlhodobo uložené v Bank of England. Viaceré krajiny, ako napríklad Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko či Rumunsko, sa v poslednom období rozhodli vzhľadom na rôzne riziká stiahnuť svoje zlato z tejto banky na svoje územie. Identifikované riziká sú najmä pravdepodobnosť finančnej krízy a neistý vývoj súvisiaci s brexitom, ako aj nízka miera výnosnosti, ktorá predstavuje alebo sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 0,4 % ročne. Krajiny dávajú prednosť fyzickému prístupu k vlastnému zlatu. A teda aj toto sú dôvody, prečo predkladáme tento návrh.
Pán predsedajúci, možno toľko na úvod, viac informácií si, verím, povieme v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.10.2019 9:07 - 9:09 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2046 z 18. septembra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1623), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Oba výbory odporúčali návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplýva žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1623a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 765 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením má výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 15:11 - 15:13 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, podľa § 3 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súdna rada Slovenskej republiky má 18 členov. Troch z nich volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
Členovi Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jánovi Slovinskému zvolenému Národnou radou Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2014 uplynulo funkčné obdobie 11. septembra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky z tohto dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky podávali Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky v lehote do 4. októbra 2019 do 16.00 hod.
V určenom termíne boli navrhnutí traja kandidáti, sudca JUDr. Ľuboš Kunay, advokát JUDr. Andrej Majerník a sudca Mgr. Viliam Pohančeník.
Ústavnoprávny výbor sa návrhmi zaoberal na 113. schôdzi a uznesením č. 757 z 15. októbra 2019 konštatoval, že navrhnutí spĺňajú zákonom stanovené podmienky voliteľnosti.
Ústavnoprávny výbor odporúča vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 (č. 498).
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 17. októbra po hlasovaní o 17.00 hodine.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:18 - 16:20 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 17:52 - 17:53 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Národná rada uznesením č. 1930 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslankyne Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Zo správy ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 686 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:29 - 13:30 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vráteného zákona (tlač 1563) v ústavnoprávnom výbore.
Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon prezidentkou Slovenskej republiky a odporučil Národnej rade schváliť vrátený zákon v znení pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa účinnosti. Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. septembra 2019 a odporučil uvedený vrátený zákon schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov.
Na návrh spravodajcu hlasoval výbor o návrhu uznesenia, ktorým výbor schválil správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona prezidentkou Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o vrátenom zákone predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 18:04 - 18:06 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1780 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1446), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Dva výbory odporúčali vládny návrh zákona schváliť. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesenie neprijal. Z uznesení výborov vyplýva desať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1446a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 661 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.6.2019 16:19 - 16:21 hod.

Martin Nemky
Pán predsedajúci, ja len v krátkosti. Rád by som požiadal o hlasovanie v utorok o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

20.6.2019 16:02 - 16:04 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1778 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1428a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 659 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 13.5.2019 10:24 - 10:25 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prerokovali uvedené výbory a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 a 10 až 12 s odporúčaním schváliť a osobitne o bode 9 s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovanom návrhu zákona tlač 1336a bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru č. 615 z 9. mája 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis