Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2017 o 11:20 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.3.2017 13:07 - 13:08 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predseda a vážené kolegyne a vážení kolegovia, v zmysle rokovacieho poriadku podávam žiadosť o zaradenie nasledovného bodu programu - informácia ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Podľa medializovaných informácií z denníkov Aktuálne.sk, Pravda, citujem: "Hlava štátu využíva štátnu letku na cesty, ktoré nie sú vždy len služobné." Na základe uvedených informácií žiadam preveriť predmetný stav a podať informáciu Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj informáciu o ostatných ústavných činiteľoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2017 0:25 - 0:25 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený predseda Národnej rady, vážený predseda vlády, v rozprave k tomuto bodu vystúpilo dvadsaťsedem poslancov. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.2.2017 16:21 - 16:23 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady. Predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu v lehote do 14. februára 2017. Za gestorský určil ústavnoprávny výbor.
Návrh skupiny poslancov prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ústavnoprávny výbor dňa 14. februára 2017. Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov neprijali uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ako gestorský rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 14. februára 2017. Uznesením č. 158 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor ma zároveň poveril, aby som informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady (tlač 431a) a určil poslancov Národnej rady, budem čítať bez krstných mien, Nemkyho, Ježíka, Laššákovú a Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 15:16 - 15:17 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, člen Súdnej rady JUDr. Jozef Maruščák, zvolený Národnou radou Slovenskej republiky, sa 27. októbra 2016 vzdal svojej funkcie s tým, že funkčné obdobie mu uplynulo 27. decembra 2016.
Predseda Národnej rady z tohto dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady podávali ústavnoprávnemu výboru v lehote do 6. februára 2017. Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. Členom Súdnej rady môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. V určenom termíne bol predložený jeden návrh.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh kandidáta na člena Súdnej rady na svojej 32. schôdzi. Uznesením č. 150 konštatoval, že kandidát JUDr. Roman Huszár spĺňa ustanovené podmienky, a odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2017 9:09 - 9:10 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2017 15:25 - 15:26 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, možno aby ste mali čas sa s nimi oboznámiť.
Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh je k tlači 304, kde:
V čl. III sa slová "dňom vyhlásenia" nahrádzajú slovami "1. januára 2021".
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby zmena účinnosti zákona zabezpečila postup podľa tohto zákona až na konanie volieb v jeden deň v rovnakom čase v roku 2022.
Druhá zmena, druhý pozmeňovací návrh sa dotýka tlače 305, a to:
V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 134 ods. 1 sa za slovo "utvoria" vkladajú slová "jednomandátové volebné obvody alebo"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa umožňuje vytvoriť v územnom obvode samosprávneho kraja na účely volieb poslancov aj jednomandátové volebné obvody v závislosti od miestnych geografických kultúrno-spoločenských a hospodársko-sociálnych pomerov v samosprávnom kraji.
Pani podpredsedníčka, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2017 11:20 - 11:23 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi odôvodniť návrhy skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, budem čítať bez krstných mien, Faič, Glváč, Glenda, Gál, Hrnčiar, Jarjabek, Nemky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi uviesť dôvodové správy. Tak ako som pri uvádzaní návrhu zmeny ústavy o predĺžení volebného obdobia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa majú konať v novembri 2017, o jeden rok, uviedol, predkladáme vám návrh, ktorým sa ustanovuje pravidlo, že voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí sa vykonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase. Očakávame, že zmena prinesie lepšie podmienky pre kandidátov aj politické strany pri vytváraní volebných programov, pri vyberaní kandidátov, a je predpoklad, že aj zvýši záujem voliča o voľby do orgánov územnej samosprávy, čím sa posilní mandát zvolených funkcionárov, najmä pokiaľ ide o volené orgány samosprávnych krajov. Na rozdiel od volieb do orgánov samosprávnych krajov majú voliči o voľby do orgánov samosprávy obcí vyšší záujem. Tento sa pohybuje na úrovni okolo 50 percent.
Posledný z troch zákonov, ktorého hlavným cieľom je zaviesť pravidlo jednokolovej voľby vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, tento návrh reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a na základe vykonanej analýzy sa navrhuje upraviť voľbu predsedu samosprávneho kraja tak, aby vo voľbách bol zvolený za predsedu samosprávneho kandidát, ktorý vo voľbách získa najviac platných hlasov. Praktické skúsenosti ukázali, že voliči sú skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola volieb, v ktorom volia aj poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka, nedosahuje spravidla ani 20 %, a preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom vôle voličov.
Na úvod toľko. Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 10:55 - 10:55 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len v krátkosti.
Neni moc k čomu reagovať, pán poslanec, len možno v krátkosti k tomu druhému kolu. Celkovo sa druhé kolo konalo 24-krát a len 5-krát bol zvolený kandidát, ktorý v prvom kole získal menší počet hlasov. Tak môžeme sa baviť o tom teda, že či je to významné, nevýznamné a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 10:37 - 10:38 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, možno len dve veci. Po prvé, ja som len rád, že v podstate ste podporili tento návrh zákona. A po druhé, spomínali ste alebo spochybnili ste úsporu nákladov. Môžeme sa baviť o úspore nákladov na organizačno-technické zabezpečenie, ale, prosím vás, nespochybňujte úsporu nákladov na druhé kolo volieb. Dá sa to zrátať. Tak ako bolo v roku 2001 napríklad v každom kraji druhé kolo, stálo nás 3,5 milióna euro. To znamená, že je to nespochybniteľný fakt.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2017 10:08 - 10:11 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi odôvodniť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, je to návrh poslancov, budem čítať bez krstných mien, Fajč, Glváč, Glenda, Gál, Hrnčiar, Jarjabek, Nemky, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi uviesť z dôvodovej správy. Už dlhšie obdobie rezonuje v spoločnosti otázka, či by nebolo vhodné spojiť niektoré voľby tak, aby sa mohli konať v jeden deň. Cieľom by malo byť odbremeniť voliča, aby nemusel tak často chodiť k volebným urnám, a v neposlednom rade aj usporiť verejné výdavky. Myšlienka začala rezonovať práve v takzvanom supervolebnom roku, ktorý bol rok 2014. Mali sme vtedy za sebou vrátane jesenných volieb do VÚC 2013 ďalšie troje volieb, voľby prezidenta, do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí. Zaoberali sa tým viaceré politické strany a navrhovali spojenie napríklad volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu.
Naša skupina sa takouto myšlienkou zaoberala tiež a po vykonaní viacerých právnych a ekonomických analýz dospela k záveru, že jediným stabilným riešením je spojenie volieb do orgánov územnej samosprávy. Stabilným preto, lebo v týchto prípadoch nehrozia predčasné voľby, a teda nehrozí rozladenie už spojených termínov.
Ďalšou motiváciou je zvýšenie účasti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a posilnenie tak týchto; takýchto mandátov zvolených orgánov. Pohľad do štatistiky ukázal, že v týchto voľbách okrem prvého volebného roka účasť nedosahuje ani 25 percent. V prvom volebnom roku bolo percento účasti 26 %, o účasti v druhom kole ani nehovorím. V druhom kole účasť nedosahuje 20 % a rekordná bola v roku 2005, kedy dosiahla 11,7 percenta. Pritom druhé kolo voľby predsedov samosprávneho kraja sa konalo spolu 24-krát a z toho iba päťkrát bol zvolený kandidát, ktorý získal v prvom kole nižší počet hlasov.
Toľko na úvod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis