Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.2.2018 o 11:14 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

2.2.2018 11:14 - 11:30 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, k téme zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na komunikáciách som už vystupoval niekoľkokrát a bolo to práve preto, že v minulosti sme už tu mali novelu tohto zákona, toho, čo ideme týmto zákonom nahradiť, a riešili sa tam v minulosti dve veci. To bolo zníženie pokút, ktoré sú skutočne drakonické za to, že niekto mešká čo len jeden deň s kontrolou technického stavu alebo s emisnou kontrolou, a taktiež sa tam už v minulosti riešila liberalizácia staníc technickej kontroly.
Mňa len mrzí to, že sa celá táto téma naťahuje tak dlho, pretože sú desaťtisíce motoristov, ktorí nie sú pokutovaní len preto, že systém nestíha, a čakajú, čo sa v pléne schváli. Už dávno mohli mať v zákone schválené zníženie týchto drakonických pokút a tak, aby boli motivovaní, aby svoje auto dali skontrolovať na stanicu technickej kontroly čo najskôr, a nie tak, ako je to dnes. My sme predkladali novelu terajšieho zákona už takmer pred rokom, potom sme tu mali ministerský návrh, ktorý nakoniec pán minister stiahol, lebo prišiel tento nový návrh, a tak sú vlastne motoristi naďalej len držaní ako rukojemníci, čo sa tu v tomto pléne schváli a kedy. To na úvod k tomu, že skutočne náš pohľad je taký, že ak je niečo v existujúcom zákone zlé, poďme to vyriešiť čo najrýchlejšie zmenou malou, zmenou jedného-dvoch paragrafov a bol by problém vyriešený a nie donekonečna len odkladať, odkladať a povedať, budeme to riešiť novým zákonom, počkajte, buďte trpezliví. Musíme si uvedomiť, že tam vonku niekde sú desaťtisíce motoristov, ktorí čakajú, ako celé toto dopadne, a naozaj ten problém mohol byť zo stola preč. Myslím tých s tými pokutami.
Teraz k tomu zákonu, čo tu máme na stole, je obšírny, samozrejme, chápem, že Európska únia od nás chcela riešiť túto problematiku, a chápem ministerstvo dopravy, že takýto zákon bolo treba sem predložiť. Čo nás zarmucuje, je to, že v rámci rokovaní výborov sa nakoniec celá liberalizácia, ktorá tu mala byť, dostala úplne na vedľajšiu koľaj a liberalizácia nakoniec nebude žiadnou liberalizáciou, ale bude len novým chaosom v celom tomto prostredí kontroly technického stavu a emisných kontrol vozidiel.
Ako pán spravodajca čítal, bolo v rámci konania výborov schválených - koľko? - 82 zmien v rámci rokovania výborov v celom tomto legislatívnom procese, 82 zmien tohto zákona. Alebo 84? 82. Pričom najväčšími zmenami, ktoré prešli cez ústavnoprávny výbor, sú zmeny pri udeľovaní licencií na výkon prác staníc technickej kontroly. A nakoniec sa teda dostali do rokovania pléna také zmeny, ktoré podľa nás nemajú s liberalizáciou staníc technickej kontroly nič spoločné. Nielenže nemajú nič spoločné, ale ešte sú aj nemerateľné a myslím si, že sa tu vytvára opäť priestor na korupciu a subjektívne posudzovanie, komu dať licenciu na výkon stanice technickej kontroly a komu nedať.
Ja len malý úryvok tých zmien, ktoré boli schválené výbormi a o ktorých tu dnes nakoniec budeme hlasovať. To sú podmienky, ktoré bude musieť splniť ten, kto chce otvoriť novú stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej siete staníc technickej kontroly, sú napríklad, že "v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia staníc technickej kontroly, a to v každom okrese 2 stacionárne stanice, v každom okrese, ktoré je zároveň krajským mestom, 4 stacionárne stanice s výnimkou krajského mesta Košice, kde môže byť 8 stacionárnych staníc technickej kontroly a s výnimkou hlavného mesta Bratislava, kde môže byť 20 stacionárnych staníc". To najlepšie príde teraz. "Počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice. Alebo potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedské okresy. Alebo regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, ktoré vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc."
Ja by som sa chcel skutočne spýtať autora týchto zmien pána poslanca Ježíka, nevidím ho tu, aby mi to naozaj vysvetlil, ako je merateľný fakt, že niekto chce otvoriť novú stanicu technickej kontroly a má preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklad na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky. To je, ako keď by ste si chceli otvoriť na vašej ulici povedzme mäsiarstvo alebo cukráreň a budete musieť dokazovať, že do vašeho obchodíku príde denne 15 ľudí alebo 20, alebo 30 alebo že do vášho obchodu príde minimálne štvrtina tých ľudí, ktorí dnes chodia do susedného mäsiarstva. No tak prepáčte, pán Ježík, ale toto ako takto to predložiť a ešte aj - teraz výtka fakt aj členom ústavnoprávneho výboru, ktorí toto nakoniec odhlasovali a potom aj kolegovci v našom hospodárskom výbore -, no ak už len toto je dôvod, prečo v žiadnom prípade tento zákon nepodporíme, ktorý tu je.
Ale aspoň sa chceme pokúsiť zmeniť niektoré konkrétne časti, ktoré v tom zákone sú a ktoré vyplynuli z pripomienkového konania organizácií, ktoré boli súčasťou celého pripomienkového konania a ktoré som si osvojil.
Najprv prečítam odôvodnenia, sú to tri pozmeňujúce návrhy a nakoniec potom prečítam aj konkrétne paragrafové znenia tých našich návrhov.
Tak napríklad veľmi zjednodušene v tomto zákone je klauzula, že ak vaše vozidlo má haváriu a sú poškodené niektoré dôležité časti, napríklad náprava, brzdy a podobne, tak musíte okrem toho, že idete so svojím vozidlom do certifikovaného servisu, ho aj následne dať skontrolovať na stanicu technickej kontroly. Nuž toto považujeme za naozaj zbytočné byrokratizovanie, zbytočné zvyšovanie nákladov motoristov a nielen aj motoristov, ale aj celej administratívy okolo toho. Jednoducho v súčasnej dobe sú opravy vozidiel vykonávané dopravcami na základe viazanej živnosti. Slovenská republika patrí ku krajinám EÚ, v ktorej nie sú markantné problémy s kvalitou vykonanej opravy po havárii. Napriek tejto skutočnosti zavádza táto novela zákona vyššie nároky na kvalitu opravárenskej činnosti tzv. certifikáciou miesta opravy. Tento inštitút je teda dostatočnou zárukou na zvýšenie kvality vykonanej opravy a následná byrokratická formálna technická kontrola nemá žiaden vplyv na kvalitu opravy. Ako som povedal, je to zbytočný úkon namierený proti vlastníkovi a držiteľovi vozidla, ktorý nepodstatne predraží a predĺži opravu vozidla.
Teraz odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu č. 2, a to bola výtka Asociácie staníc technickej kontroly, ktoré - a ja som si túto výtku osvojil - dnes, keď máme všetko zelektronizované, napríklad evidenciu vozidiel a už máme aj elektronické diaľničné známky, už ich nelepíme na sklo, považujem za úplne zbytočné, aby bolo nutné v súčasnosti lepiť nálepky o absolvovaní stanice technickej kontroly a emisnej kontroly. A tohto sa týka naša novela č. 2, kde chceme takúto povinnosť zrušiť, čo by mohlo mať aj ekonomický vplyv, bolo by to efektívne, bolo by to jednoduchšie, znížilo by to byrokraciu na staniciach technickej kontroly a je predpoklad, že by približne medzi 3 a 5 eurami sa znížili náklady na poplatky súvisiace so stanicou, s kontrolou technického stavu a emisií v staniciach technickej kontroly.
Tretí pozmeňovák, ktorý predkladáme, sa týka zmeny cestného zákona č. 135/1961 a týka sa malej úpravy paragrafu, v ktorom hovoríme, že skládky odpadov, ktoré už dnes teda sú definované ako nepovolené v blízkosti križovatiek a v blízkosti iných cestných telies, tak rozširujeme to na okolia priechodov pre chodcov, železničných priecestí a ochranných pásmach týchto cestných komunikácií.
Takže teraz, čo sa týka odôvodnenia, som skončil a prečítam už znenia, paragrafové znenia jednotlivých pozmeňujúcich návrhov.
Pozmeňujúci návrh č. 1. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
Bod 1. V čl. I § 45 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt."
Bod 2. V čl. I § 47 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "a následne technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastali okolnosti podľa ods. 2 písm. c)".
Pán spravodajca, dám vám kópiu, nech sa páči, nech to máte v ruke.
Pozmeňujúci návrh č. 2, to je ten o zrušení povinnej nálepky STK a emisnej kontroly. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
Bod 1. V čl. I § 95 ods. 1 písm. c) a § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "písm. a) až c)".
Bod 2. V čl. I § 111 ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a c), slovo "sú" sa nahrádza slovom "je" a zrušuje sa označenie písmena a).
Bod 3. V čl. I § 111 ods. 10 sa slová "vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou" sa nahrádzajú slovami "vyznačeným protokolom o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola".
Bod 4. V čl. I § 120 ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a c), slovo "sú" sa nahrádza slovom "je" a zrušuje sa označenie písmena a).
Bod 5. V čl. I § 120 ods. 9 sa slová "vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť B - emisná kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou" sa nahrádzajú slovami "vyznačeným protokolom o kontrole technického stavu časť B - emisná kontrola".
Nech sa páči, pán spravodajca.
A posledný pozmeňujúci návrh č. 3, ktorý sa týka zmeny cestného zákona. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
V čl. II bode 11 § 8 ods. 6 znie: "Skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať v ochranných pásmach pozemných komunikácií, v rozhľadových poliach pozemných komunikácií a na križovatke, priechodoch pre chodcov a železničných priecestiach tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel a odpútavali pozornosť vodičov vozidiel od sledovania cestnej premávky."
To je všetko, nech sa páči, pán spravodajca, tu je kópia pozmeňujúceho návrhu č. 3.
Ďakujem pekne za slovo a vidím, že sú faktické, rád odpoviem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 15:29 - 15:31 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem za slovo. Ja by som mal otázku na pána ministra, keď sa dotkol teraz tej témy, koľko miliónov ste dnes na rokovaní vlády schválili v Bratislave, konkrétne teda prístupovej ceste k priemyselnému parku. A boli to, bolo to 24 miliónov. Boli to, bolo to, predpokladám, alebo myslím si, že to je z tej rezervy ministerstva financií, ktorú máte.
A mňa, mi, mňa by naozaj zaujímala odpoveď vaša, pán minister, čo vás presvedčilo, pretože toto sú, toto je infraštruktúra, ktorú sám minister dopravy deklaruje povedzme vo veci D1 a kolektorov, ktorú má financovať VÚC. A teraz zisťujeme, že aha, tak štát ide financovať nejakú miestnu, takto to rovno poviem, infraštruktúru a zaujímalo by ma skutočne, že čo vás presvedčilo, či ste to mali na, u vás na ministerstve financií, či ste to posudzovali cez hodnotu za peniaze alebo čo bol ten argument, že dnes ste takúto sumu dali a nie trebárs už priamo do kapitoly ministerstva dopravy. To teraz bude tak vyzerať, že minister dopravy bude per partes predkladať takéto žiadosti na vláde namiesto toho, aby to mal v kapitole ministerstva dopravy už dopredu? Neviem si to predstaviť a dúfam, že to takto nebude. Takže poprosím o odpoveď, čo skutočne vás presvedčilo a prečo to chcete alebo plánujete takto riešiť?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.12.2017 10:56 - 10:57 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Karol Galek je tu tak často, že si ho mýlia. (Povedané so smiechom.)
Chcel som povedať v záverečnom slove k nášmu návrhu zákona v podstate len ešte jeden argument, ktorý, ktorý som si dnes všimol v Hospodárskych novinách. A to bola, bolo porovnanie ceny ročnej známky k počtu diaľničných kilometrov, ktoré na Slovensku máme, a aj tu sme jedna z najdrahších krajín po prepočte na diaľničné kilometre na Slovensku. Čiže aj toto je jeden z ďalších dôvodov, kedy, prečo by sme mali podporiť takú zmenu zákona, aby, ak už platia motoristi jednu z najdrahších cien za kilometer diaľnic, aby naozaj ročná platila 365 dní, a nie tak, ako je tomu dnes.
Ďakujem za slovo. To je všetko. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2017 10:54 - 10:56 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili k mojej rozprave. Pán Vašečka, áno, tam môžme, môžme pristúpiť k tomu, ak sa návrh dostane do druhého čítania. Tam to precizovať môžme ďalej tým, že sa tam spraví nejaké prekrytie, pár dní navyše, aby to nemuselo, a nemusí to tak byť, ale to je vec diskusie. Pokiaľ je to, ale pokiaľ by toto bolo 365 dní, ja si myslím, že každý motorista by toto ocenil.
Pani Kiššová, áno, súhlasím s tým, že práve zavedenie takéhoto komfortu by prinieslo motoristom tú motiváciu ročnú známku na počet 365 dní si kupovať, a napadlo ma práve počas tejto diskusie, že sú predsa motoristi, ktorí napríklad potrebujú ísť len jedenkrát v mesiaci, niečo robia pravidelne. Prvého v mesiaci niekam cestujú alebo tridsiateho v mesiaci, alebo pätnásteho, ale každý mesiac. Presne pre týchto ľudí sa neoplatí zakaždým kupovať desaťdňovú ani len známku a chodia potom po cestách iných ako diaľniciach. A tak nám spôsobujú len zápchy, zbytočné zdržanie, samozrejme, nebezpečenstvo nehôd a tak ďalej a tak ďalej.
Pán Marosz, súhlasím aj s vami. Ja som už ministra upozorňoval niekoľkokrát, aby konečne začal v tomto konať. Dva roky prebehli, minister nekoná. Desiatky miliónov nám ležia vlastne vo vačkoch, keď to tak poviem nadnesene, zahraničných motoristov, ktorí, ktorí vedia, že nedostanú pokuty, jazdia po našich diaľniciach. Už má ministerstvo len jeden rok podľa zákona, aby od týchto ľudí tie pokuty vymáhalo. Zatiaľ sme nedostali stopercentné ubezpečenie, že sa to aj podarí.
A už len jednu malú poznámku. No, už to nestihnem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.12.2017 10:37 - 10:48 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže dovoľte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, odôvodniť náš návrh, ktorým chceme zlepšiť ten súčasný stav, ktorý je a ktorý podľa nás je nespravodlivý.
Asi vám nemusím pripomínať, že rok má 365 dní, každé štyri roky 366. S kolegami, tu Eugen sa už usmieva, sme preberali aj rôzne iné kalendáre, aj o tom, že ešte by sa dal precizovať ten náš návrh, aby to bolo ešte lepšie, ako to je, ale predpokladám, že takto, ako to je, to je dostatočne precizované. Keď si objednávate služby typu mobil alebo internet na doma, alebo napríklad povinné zmluvné poistenie na svoje motorové vozidlo, všetky tieto zmluvy trvajú, ak ich podpisujete na rok, tak 365 dní.
Ale na Slovensku máme jednu výnimku. Pri kúpe ročnej diaľničnej známky toto neplatí. Túto veľmi zlú a negatívnu výnimku chceme naším zákonom zmeniť, chceme to, chceme túto nespravodlivosť v zákone odstrániť a chceme, aby, ak motorista zaplatí 50 eur za ročnú známku, aby mu platila naozaj rok, teda 365 dní. Mám tu aj výpočty, o koľko takto oberáme motoristov ročne, a to na základe predaja ročných známok v jednotlivých mesiacoch roka. Po výpočte a násobku počtom mesiacov, ktoré skutočne takáto ročná známka platí, a straty za mesiace, kedy táto známka neplatí, sme prišli k sume 2,8 mil. eur pri výbere sumy približne 82 až 83 mil. eur ročne. Takto štát vyberá navyše od motoristov 2,8 mil. eur, ktoré zaplatia, ale nevyužívajú.
Ďalší problém a dôvod, prečo prichádzame s touto novelou, je ten, že pred dvoma rokmi, kedy sme zaviedli elektronické diaľničné známky, sme vlastne neurobili nič iné, len to, že sme nálepky, ktoré dovtedy boli 10-dňové, 30-dňové a ročné, sme nahradili len elektronickou formou.
To znamená, nevyužívame žiaden potenciál, ktorý nám elektronická podoba známok dáva. Naším návrhom ten potenciál chceme využiť. Je mi veľmi ľúto, že ministerstvo dopravy do dnešného dňa, kedy už má dostatočne precízne informácie o predaji známok, ešte neprišlo s takýmto ústretovým krokom pre motoristov. A len pre vašu informáciu vám prečítam, ako rástli tržby od roku 2014, aby sme vedeli porovnať aj obdobia pred zavedením elektronických známok, aj po zavedení.
Za rok 2014 výnosy 67,2 mil., za rok 2015, to boli ešte nálepky, 71 mil.
Po zavedení elektronickej formy, rok 2016: 81,2 a rok 2017, po tom, ako som si od ministra dopravy vyžiadal informácie o predaji za jednotlivé mesiace až do konca novembra, predaj 84,2 mil. To ešte nemáme koniec roka.
To je ďalší dôvod, prečo by ministerstvo malo pristúpiť k tomu, aby vyšlo v ústrety motoristom, ktorí si platia ročné známky a nevyužívajú ich, bohužiaľ, dnes celý rok.
Samozrejme, na túto tému som ja s pánom ministrom diskutoval, diskutovali sme viackrát, niekedy aj na výbore a, a počul som úvahy o tom, že by mohla, mohli nastať akési výpadky v prípade, výpadky financií, ak by sme zaviedli naozaj to, že diaľničná známka by platila 365 dní, a nie tak, ako je to dnes. Zobral som si teda predaj po jednotlivých mesiacoch za roky 2016 až 2017 a fakty sú nasledovné.
Priemerný predaj mesačných známok je približne 20-tisíc s výnimkou letných mesiacov, kedy je predaj niekde na úrovni 70- až 90-tisíc. Toto vyplýva z nákupov mesačných známok tých, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia na dovolenku. Potom ale v mesiacoch október, november a december už máme predaj nie na priemere 20-tisíc, ale 40-tisíc. A analogicky z tohto vyplýva, že práve 20-tisíc predajov mesačných známok je dôvod, alebo to sú tí motoristi, ktorí by si inak za, za iných okolností kúpili známky ročné, pretože v mesiacoch október, november a december sa im už ročná neoplatí kupovať, keďže im platí len tri mesiace, a to je trikrát štrnásť, štyridsaťdva a to je menej ako ročná za 50 eur. Z tohto vyplýva, že ak by títo motoristi si kúpili namiesto mesačných známok alebo trikrát mesačná známka, kúpili by si ročnú, ktorá by platila potom ale už 365 dní v objeme 20-tisíc kusov, z tohto mi vyplýva, že výpadok, ak ho môžem takto nazvať, sa pohybuje na úrovni 150-tisíc eur až nula, a to v závislosti od toho, či to bude 20-tisíc, alebo 19-tisíc, alebo 18-tisíc motoristov, čo, uznáte, pri výnose 84 mil. je zanedbateľná suma.
Zároveň, a to chcem podotknúť, v prípade zavedenia takejto známky, ktorá by platila skutočne 365 dní, sa radikálne zvyšuje komfort pre motoristov a aj tí, ktorí jednoducho chodia po diaľnici len náhodne v niektorých dňoch alebo mesiacoch roka, by si v takomto prípade kúpili už ročnú známku a nechodili by po cestách povedzme 1. triedy, 2. alebo 3. triedy, pretože by to pre nich nebolo také výhodné, ako chodiť po diaľnici.
Samozrejme, máme v strane Sloboda a Solidarita predstavy, ako ešte lepšie sflexibilniť elektronizáciu diaľničnej známky, a podľa nášho názoru by mala byť možnosť taká, aby si motorista mohol kúpiť známku na ľubovoľný počet dní. Samozrejme, tak, aby tam tá suma sa skladala z dvoch častí, jednej pevnej, ktorá by zohľadňovala účtovné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a potom jednoducho cena každého dňa, pričom potom celková suma na daný počet dní bola tá pevná časť plus násobok dní alebo ceny za jednotlivý deň. Takto si my predstavujeme, že by mala vyzerať forma nákupu diaľničnej známky na Slovensku. Už dnes ten kontrolný systém umožňuje kontrolovať 10-dňovú, umožňuje kontrolovať 30-dňovú. Nevidíme žiaden technický problém, prečo by to nemohlo byť aj na ľubovoľný počet dní. Vždycky tam vlastne ten systém vyhodnocuje deň po tom, ako vám končí platnosť tej známky.
Pevne verím, že som vás presvedčil, že úvahy o tom, že by tu boli nejaké straty, sú neopodstatnené, a chcem vás, samozrejme, týmto požiadať, vážené kolegyne, vážení kolegovia, o podporu tohto zákona. Nerobíte to pre nás, nerobíte to pre stranu Sloboda a Solidarita, robíte to pre motoristov Slovenskej republiky, ktorí sú, keď to tak poviem nadnesene, skutočne dojnou kravou tohto štátu a zaslúžia si konečne aspoň v tomto jednom segmente, ktorým financujú údržbu, opravu diaľničnej siete konkrétne, povedal by som, serióznejší prístup zo strany štátu.
Týmto by som skončil. Samozrejme, vidím, že sú aj nejaké faktické, na ktoré rád potom odpoviem.
Ďakujeme pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.12.2017 10:34 - 10:35 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme zákon alebo novelu zákona o diaľničnej známke. Účelom alebo cieľom našej novely je zaviesť spravodlivosť pri úhrade ročnej diaľničnej známky. Tá v súčasnosti neplatí skutočne rok, ak si ju kúpite inokedy ako, ako v decembri alebo v januári. A podrobne o obsahu tohto zákona a dôvodoch, prečo predkladáme tento návrh zákona, vám porozprávam detailne v rozprave, do ktorej sa hneď teraz hlásim. A toto na úvod.
Tu by som na úvod skončil so svojím slovom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 10:13 - 10:14 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Karola Galeka, Eduarda Hegera a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2017 16:51 - 17:01 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, úvodom slova možno zareagujem na to, ako pán minister uviedol tento zákon. A dával som veľmi pozor, kedy spomenie slovo "ministerstvo dopravy" a čísla okolo tohto ministerstva. A dával som aj pozor, keď hovoril, že na jednotlivých ministerstvách sa zriaďujú analytické odbory. To ministerstvo dopravy tam zmienené nebolo, možno bolo v tej skupine "a ďalší", ale to je asi aj dôvod, prečo ministerstvo dopravy nakoniec v tomto rozpočte dostalo toľko peňazí, koľko dostalo.
Aj v časti, kde hovoril o tom, komu sa pridalo, tak padlo v rámci témy o ministerstve dopravy len jeden krátky text v zmysle "pridáva sa 90 mil. na" a tam bola taká zmes tých kapitol, že zlepšenie infraštruktúry, zatepľovanie, modernizácia bytového fondu a tak ďalej a tak ďalej. No, takto si rozhodne nepredstavujem detailný rozpis kapitol ministerstva dopravy alebo merateľnosť akýchsi cieľov.
To, ako dopadol, a teraz by som sa teda konkrétne už radšej chcel venovať kapitole ministerstva dopravy a aj to, čo budem hovoriť, smeruje k pánovi ministrovi dopravy Érsekovi. Škoda, že tu nie je, bolo by to veľmi dobré aj vypočuť si možno aj jeho reakciu. Nakoniec ešte predtým bol tu predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sám skonštatoval aj v svojej správe, čo sa ministerstva dopravy týka, citujem: "V rozpočte kapitoly ministerstva dopravy a výstavby upozorňuje na nesystémové čerpanie v oblasti prostriedkov Európskej únie. Zároveň identifikoval riziko v oblasti financovania údržby a opráv diaľnic, rýchlostných ciest, ale aj ciest prvej triedy. NKÚ Slovenskej republiky vníma riziko aj v nedostatočnom rozpočtovaní výdavkov pre Železničnú spoločnosť Slovensko v rámci zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme." Tu ďalej je to rozpísané, nejdem to čítať. Predpokladám, že ste si to prečítali.
Ale chcem sa venovať podrobnejšie niektorým kapitolám z ministerstva, rozpočtu ministerstva dopravy. A úvodom poviem, že čísla, ktoré som tam našiel a porovnával s rokom 2017 a aj s možnosťami, ktoré by ministerstvo dopravy mať mohlo, je to naozaj zmes kuriozít, až by som povedal absurdít. Možno je to preto, že z nejakých dôvodov pán minister dopravy už úplne rezignoval na svoj rezort a neobhajuje záujmy ministerstva dopravy a tých, ktorí prispievajú do balíka rozpočtu obrovskou sumou, a to sú slovenskí motoristi. Dôvodom môže byť aj to, že ministerstvo dopravy ako jediné zatiaľ nie je ochotné akceptovať výsledky a analýzy odboru hodnoty za peniaze a toto je akási odplata z ministerstva financií. Bohužiaľ, tými porazenými nie je pán minister, ale slovenskí motoristi a to, čo ich čaká vonku za bránami tejto budovy.
K jednotlivým častiam rozpočtu ministerstva dopravy sa nechcem úplne detailne venovať. (Ruch v sále.)
Pardon. Pán predsedajúci, mohol by som vás poprosiť, aby ste ukľudnili plénum? (Zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Takže k jednotlivým kapitolám rozpočtu ministerstva dopravy, ktoré som si veľmi jednoducho rozdelil na cestnú infraštruktúru, v rámci nej cesty I. triedy a diaľnice, železničnú a potom dopravné služby na tejto infraštruktúre.
Slovenskí motoristi prispievajú cez spotrebné dane na pohonných hmotách, mýte, dani z motorových vozidiel, DPH pri nákupe vozidiel súkromnými osobami, DPH na pohonných hmotách, registračných poplatkoch a podobných sumou približne dve miliardy eur ročne. Čo títo motoristi z toho majú? Na cestnú infraštruktúru ide na rok 2018 344 mil. eur. Teraz hovoríme o prostriedkoch zo štátneho rozpočtu, lebo sme separovali tie prostriedky, ktoré sú z eurofondov. Podotýkam, že minulý rok to bolo o 50 mil. viac. Takže motoristi, toto je reakcia na tento rok ministerstva dopravy a financií pre vás za peniaze, ktoré do štátneho rozpočtu platíte, 344 miliónov. A najväčší pokles je práve v investičných nákladoch alebo v kapitálových výdavkoch, kde je pokles o 40 miliónov.
Už to tu bolo povedané v pléne, v akom stave máme cestnú infraštruktúru ciest I. triedy, a skutočne 1 400 km z cestnej siete v objeme asi 3 300 km je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. To isté mosty na nich. A v samotných materiáloch ministerstva dopravy v strategickom pláne rozvoja dopravy uvádza 600-miliónový investičný dlh na tejto infraštruktúre. Takže naozaj nechápem, že prečo a z akých dôvodov minister dopravy takto rezignuje na svoj rezort. Na toto nakoniec, ako som čítal v úvode, dal Najvyšší kontrolný úrad stanovisko v úplne identickom znení.
Čo sa týka diaľnic, tu ide zo štátneho rozpočtu rovnaký balík, približne 97 mil., tak ako to bolo minulý rok. Čo však tuná treba vytknúť ministerstvu, že chýba základná transparentnosť v informovaní motoristov, ako a čo sú priority a čo priority nie sú. Chýbajú riešenia, ktorými by sme mohli pomôcť ľuďom na Slovensku oveľa skôr ako výstavbou investične náročných diaľničných úsekov. Tiež to tu bolo spomínané, nejdem sa k tomu vracať, to znamená posilnenie verejnej dopravy a tak ďalej a tak ďalej.
Čo sa týka železničnej sieti, tuná sú, tu je veľký priestor na úsporu. Zase v rozpočte sa opakovane objavuje jedna suma, 272 mil. ide na železničnú infraštruktúru, pričom – a to je veľmi dôležité – v hlavnej knihe, čo sme našli na ministerstve financií, je uvedená očakávaná skutočnosť o 20 mil. väčšia. Chýba vysvetlenie a chýba tiež vysvetlenie, prečo tých 20 tam nie je aj na budúci rok. (Ruch v sále.)
Pán predseda, a keby ste mi aj zastavili, lebo však to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, ešte minútu a pol buďte ticho, prosím vás.
Nech sa páči, môžte pokračovať.

Ivan, Miroslav, poslanec NR SR
A čo sa týka dopravných služieb, tak Železničná spoločnosť Slovenska dostáva, spolu teda s malou časťou je tam Regiojet, spoločne 218 mil. na výkon dopravy vo verejnom záujme. Tu zase v hlavnej knihe nájdeme sumu o 40 mil. vyššiu ako očakávanú skutočnosť tento rok. Tak potom treba napísať, pán minister, do rozpočtu, že sú to vlaky zadarmo napríklad, nech to verejnosť vie. A prečo potom nie sú plánované aj na budúci rok v ďalšom rozpočte? Klameme sami seba.
Takže toľko k rozpočtu. Ja len môžem skonštatovať, že skutočne som sklamaný z toho, ako minister dopravy nekoná, ako jednoducho rezignoval, vyslovene rezignoval na svoj rezort. A ten, kto očakáva zlepšenie cestnej infraštruktúry na Slovensku, ten sa jej budúci rok nedočká. A motoristi teda u mňa prehrali, alebo nie u mňa, ale na Slovensku a u ministra dopravy, na celej čiare.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.12.2017 14:32 - 14:33 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel som sa spýtať, dobre, hovoríte, že chceme ísť tou cestou dohody medzi, v rámci Európskej únie, to je chvályhodné alebo podľa mňa dobré riešenie, len viete, že máme už len jeden rok, pán minister, na to, aby sme tých prvých od roku 2016 začali pokutovať, a to sú desiatky miliónov, ktoré nám tam ležia. A otázka teda je, či si myslíte, že sa to stihne v priebehu roka 2018 prijať takúto dohodu o výmene informácií o takýchto motoristoch. Alebo druhá doplňujúca, že či neuvažuje ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom vnútra povedzme jednoducho nastaviť taký systém, že motoristov zo zahraničia, ktorí nemajú uhradenú diaľničnú známku, bude jednoducho zastavovať pri opúšťaní Slovenska na hraničnom prechode a tam rovno ho skasíruje, ľudovo povedané. Čiže nedovolí mu odísť z krajiny, pretože len tak sa dá potom tú pokutu naozaj dostať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 18:00 - 18:00 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za, za vyjadrenie pána kolega Dostála. Ja mám ešte možnože jednu vec, že ak som to v rozprave nepovedal, tak tam je dôležité to, že keby aj, veď aj teraz touto, týmto novým celým zákonom o STK sa vlastne ruší celý ten, ten zákon, ktorý je v súčasnosti platný.
Čiže vôbec by sa nič také nestalo, keby naozaj nechali ten zákon, ako bol, schválil by sa, mohla byť tá účinnosť oveľa skôr, no škoda, škoda pre všetkých tých, ktorí teraz budú dostávať tie pokuty naďalej, najmä, najneskôr do 20. mája to tak bude a to len preto, že skutočne tento návrh nebol podporený, lebo sme ho predkladali my. Tak bol takmer, takmer identický a nemuselo to už takto byť. A uvidím na tejto, na tejto schôdzi predkladáme aj návrh, aby diaľničná ročná platila skutočne rok, tak som zvedavý skutočne na tie argumenty, prečo, prečo by toto nemohlo byť podporené, lebo ja už neviem, kde, kde hľadať, hľadať logiku pri presadzovaní niektorých noviel zákonov.
Ďakujem.
Skryt prepis