Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2018 o 10:33 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.1.2018 10:33 - 10:39 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem sa snažiť nebyť dlhý a myslel som, že ani v ústnej rozprave nevystúpim, ale vzhľadom na niektoré vystúpenia kolegov považujem za potrebné vystúpiť.
Z tejto celej debaty som mal, a nehovorím, že tu neboli aj dobré návrhy, aj od kolegyni Remišovej, som mal jeden taký pocit, že starostovia a primátori, je to zlé, čo je, sú tí, ktorí sú zlí v systéme fungovania samosprávy, poslanci, alebo obecné a mestské zastupiteľstvá sú tí dobrí, kontrolór rovnako alebo ešte, ešte viac. A toto ma mrzí. Ja som aj na začiatku už povedal, že tu budem hájiť nielen starostov, primátorov, ale budem, budem sa snažiť byť objektívny v týchto debatách, lebo, a tu potrebujem za potrebné sa zastať mnohých starostov a primátorov, a chcem pripomenúť kolegom, že máme tu na rovnakej úrovni inštitúcie, starosta - obecné zastupiteľstvo, absolútne na rovnakej úrovni. Rozdiel medzi nimi, aby som to zvýraznil, je ten, že jeden je zodpovedný a tí druhí nie sú zodpovední. A rovnako si vážim všetkých poriadnych poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.
A preto by som apeloval, chcel apelovať na vás, že skúsme sa na to pozerať tak objektívnejšie a vnášajme aj do tých návrhov to, aby sme vyvažovali ten systém fungovania. Aby sa nám nestalo to, že cez rôzne návrhy, ktoré tu padajú, budeme mať problém nájsť schopných starostov a primátorov a budeme mať problém riadiť naše mestá normálne a kvalifikovane.
Ja viem, že nie všade to tak funguje, ako to funguje v našom meste, že sme partnermi pri vedení nášho mesta. Kontrolór je ten, ktorý dohliada zo svojej pozície na, na dobré fungovanie nielen obecného úradu, ale tak ako zákon hovorí, aj všetkých ostatných inštitúcií, ktoré, do ktorých zveruje zákon jeho kontrolnú funkciu. Preto by som skutočne chcel na vás apelovať aj do budúcna, skúste hľadať takú rovnováhu a nevidieť v tých starostoch a primátoroch, ktorých je, mimochodom, 2 900, tých zlých, ktorí, ktorí chcú nejakým spôsobom ubližovať alebo teda narúšať rovnováhu medzi týmito inštitúciami. Boli rovnako zvolení v rovnakých voľbách ako poslanci obecných zastupiteľstiev a vravím ešte raz, na rozdiel od nich majú dosť veľkú zodpovednosť za fungovanie alebo za svoje rozhodovania.
A teraz sa vrátim ešte chvíľku k tomu hlavnému kontrolórovi, lebo skutočne tá debata v mnohých prípadoch bola o hlavnom kontrolórovi, a ja si dovolím prečítať § 18: „Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.“
A čo som očakával aj z inštitúcie, alebo teda zo Združenia hlavných kontrolórov, lebo ako by celé sa to zvrhlo len na tú jednu, na tú jednu vetu, a očakával som, že zasiahnu aj do iných ustanovení tohto zákona a budú kričať po tom, aby ten inštitút dostal väčšiu vážnosť. A väčšiu vážnosť môže dostať vtedy, keď hlavných kontrolórov budú vykonávať kvalifikovaní ľudia, a tu sa stotožňujem s pani kolegyňou Remišovou, preto vravím, že aj dobré návrhy tu boli, že jednoducho nemôže to vykonávať z môjho pohľadu ktokoľvek, kto má úplne stredoškolské vzdelanie. A tam som očakával, že hlavní kontrolóri povedia, toto upravte, lebo chceme skutočne vykonávať tú prácu kvalifikovane, odborne. V mnohých prípadoch sú hlavnými kontrolórmi ľudia, ktorí nemali absolútne žiadnu skúsenosť so samosprávou, nemali absolútne žiadnu skúsenosť s kontrolnou činnosťou, dokonca neviem, či dokážu správne vykladať právne predpisy, a majú kontrolovať aj dodržiavanie, a v prvom rade dodržiavanie právnych predpisov zo strany obecného úradu, zo strany rozpočtových, príspevkových organizácií, obchodných spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Čiže tu dávam do pozornosti, aby sa aj týmto smerom začali zaoberať, a zopakujem ešte raz, ja budem kričať po tom a chcem byť nápomocný či už ministerstvu, alebo, alebo teda tej skupine, ktorá bude pri tomto procese, aby sme inštitút hlavného kontrolóra výrazným spôsobom upravili.
A ešte raz zopakujem, budem tu hájiť tak záujmy starostov, primátorov a bude to aj v ďalšom zákone, kde ale, ale aj obyvateľov obcí, a bude to v ďalšom zákone, ktorý príde, kde budem síce ako primátor kričať, ale potom aby obce boli zodpovedné za údržbu miestnych komunikácií, a nie, ako to je dnes nastavené v tomto zákone. A hoci v tomto prípade, ako keby som išiel keby som išiel proti starostom, primátorom, ten objektívny pohľad chcem, chcem jednoducho vnášať.
A boli tu aj kolegovia, Andrej Hrnčiar, Dušan Bublavý, ktorí sme kričali, že niektoré ustanovenia vlastne vo vzťahu k tým počtu obecných poslancov, hlavného kontrolórovi nie sú celkom dobré, a my sme vraveli, aby, aby sa to upravilo, a vďaka kolegom z ministerstva vnútra, ktorí to majú na starosti, našli sme riešenie, ktoré, si myslím, že môže byť vyhovujúce do budúcna.
Ďakujem pekne, nechcem byť dlhý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2018 9:51 - 9:52 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, iba upozorním na rokovací poriadok. Najprv odôvodnenie, potom sa môže prečítať zákon. Je to tak, žiaľ, v rokovacom poriadku. Dodržujme to, dodržujte to aj vy (povedané so smiechom), ale dotknem sa iba jedného ustanovenia z tohto celého, čo ste čítali.
Prekvapuje ma váš, váš postoj k obmedzeniu platu poslancov, lebo ja si osobne myslím, že práve to bolo žiaduce a práve zmedializované, z mnohých zmedializovaných informácií, kde poslanci majú nehorázne vysoké odmeny po dohode, pravdaže, so starostom, keď pomaly zarábajú ako keby boli v pracovno-právnom vzťahu na 8 hodín, denný 8-hodinový úväzok, alebo teda 40-hodinový úväzok týždenný. Čiže v tomto smere ma toto prekvapuje. Ja si myslím, že ten mesačný plat starostu je vo všetkých obciach aj v mestách postačujúci, alebo teda ten hraničný, kde by to malo vyhovovať svojím spôsobom všetkým, a nebude sa zneužívať to, že poslanci si s primátorom dohodli nejaké vysoké odmeny. Toľko k celému.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2018 9:28 - 9:30 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Dostál, budem sa venovať len tej, tomu odseku, alebo tomu, čo ste sa, čo ste vraveli o hlavnom kontrolórovi. Ja som sa s pánom prezidentom Budzákom stretol predtým. Myslím, že som, a bol som v tom, že sme si to vykomunikovali, že táto formulácia svojím spôsobom neublíži.
Nesúhlasím s tým, čo ste povedali, že ak to bude chcieť zneužívať, ak bude stále ukladať úlohy, že že to bude zneužívané. No, kontrolór vtedy odmietne vykonať kontrolu a svojím spôsobom je postihnuteľný len zastupiteľstvom. A zastupiteľstvo vyhodnotí, či to bolo oprávnené alebo nebolo oprávnené, alebo si obháji starosta ten pokyn na vykonanie kontroly. Tieto názory, čo tu počúvame...
A ešte k tej nezávislej organizácii medzinárodnej. Nevyjadrovala sa k môjmu návrhu. Vyjadrovala sa dozadu, čiže aby sme to na správnu mieru uviedli. Ak hovoríme o kontrolórovi ako nezávislej inštitúcii, súhlasím, ale potom nemôže mať pracovnoprávny vzťah. Samotný pracovnoprávny vzťah je závislý vzťah ku zamestnávateľovi. Ak chceme z toho urobiť skutočne, že absolútne nezávislú, tak ako som povedal, potom to musí nastať systémová zmena a oddelený kontrolór. Ja sa budem snažiť to aj vysvetliť možno v ústnej, v ústnej rozprave, lebo mrzí ma, že sa to, že sa to celé, celé toto vzťahuje, alebo to je, celá tá debata väčšinou krúti len o hlavnom kontrolórovi a skutočne, ja nevnímam, že by boli až také veľké problémy v mestách a obciach v súvislosti s hlavným kontrolórom, alebo teda so vzťahom hlavný kontrolór a, a starosta. Takže viac asi poviem v ústnej rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2018 9:04 - 9:06 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Martin, prešiel, prešla noc, ale dúfam, že som si zapamätal to, čo som chcel.
Bolo to tam to, ten pojem verejné priestranstvo. Verejné priestranstvo z môjho pohľadu bolo nevyhnutné definovať a si myslím, že je veľmi dobre zadefinované. Aj keď tá tvoja výhrada, že vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu, no, žiaľ, mestá a obce sú také, že veľké voľné plochy sú, sú vo vlastníctve súkromných osôb, avšak pre účely proste normálneho fungovania to musí byť zadefinované ako verejné priestranstvo, lebo potom by sme tam nerobili údržbu, nekosili by sme a tak ďalej a tak ďalej a mnoho ďalších vecí. Ten pojem verejné priestranstvo je vo viacerých zákonoch. Je v zákone o miestnych daniach, je v zákone o psoch a všade sa definuje nejakým spôsobom práve pre účely toho zákona. Toto je veľmi dobre zadefinované, to znamená, ak tam nie je ohradené, ak tam nie je zabránený prístup iným spôsobom, tak je to verejné priestranstvo, keď je to v intraviláne obce. Paragraf 4 ods. 3 písm. s) hovorí o kronike, o kronike, ktorú musí obec viesť, čiže správne vyhodené, ten, ten, ten..., ten odkaz, lebo je to skutočne prežité ustanovenie, a myslím, že z deväťdesiateho-, neviem, či deviateho, či ôsmeho roku to potom rieši zákon, kde je odkaz práve v tomto zákone o obecnom zriadení. Ja sa chcem poďakovať aj ministrovi vnútra, aj úradníkom, ktorí boli spolusúčinní pri, pri tomto pozmeňováku aj, ktorý som predkladal, a aj za to, ako definovali verejné priestranstvá a ostatné veci, ktoré sa dostali do zákona. Som veľmi rád, že sme mali spoločné stretnutie tak za účasti pána Hrnčiara... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 18:38 - 18:40 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa Zemanová, vy ste vraveli, že sám na seba by mal posielať kontrolu, a to je to, čo som sa snažil vysvetliť, že kontrolór nekontroluje len starostu, alebo teda ako zákon hovorí, obecný úrad. Ale pod písmenom b) rozpočtové príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má majetkovú účasť, d) osoby, ktorým bola poskytnutá z rozpočtu obce účelová, účelová dotácia alebo náhradná finančná pomoc. Čiže to, zužujeme to úplne na, len na kontrolu obecného úradu, ale ten starosta niekedy môže mať potrebu vykonať okamžitú kontrolu práve v týchto organizáciách a nemôže čakať na, nemôže čakať na najbližšie zastupiteľstvo. Čiže toto som sa snažil vysvetliť, ale je to váš názor.
Pán kolega Dostál, môj pôvodný návrh bol, že má doručovať miestne referendum aj do domácností, avšak ten pojem domácnosť, žiaľ, nedá sa stotožňovať s pojmom domácnosť podľa Občianskeho zákonníka a teraz, aby sme znovu neurobili ten problém, čo znamená domácnosť v zmysle tohto zákona, kam to je domácnosť? Schránka? Alebo, alebo čo to je vlastne? Čiže nech rozhodnú, a keď poslanci povedia, že to bude do každej schránky alebo podľa súpisného čísla, tak to nazvem správne, tak to bude správne, ale nech oni sa rozhodnú, akým spôsobom. Môžu nakoniec dať, že každému jednému občanovi do rúk, svojím spôsobom môžu doručovať. Takže nič, lepšiu formuláciu, by som povedal, sme nenašli, ako, lebo aj v tých volebných zákonoch, sa to tam tiež dostalo takým podivným spôsobom a keby niekto chcel povedať, že nedoručili ste mi do domácnosti, lebo sa to hádže len do schránok, svojím spôsobom je to tiež pochybné ustanovenie v tých ostatných zákonoch. Takže na vysvetlenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2018 18:21 - 18:34 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako sme aj za náš klub vystúpili v prvom čítaní a upozornili sme na dva problematické body tohto návrhu zákona, a to vo vzťahu k počtu poslancov a hosťov ku kontrolórovi, si dovoľujem predložiť dva pozmeňujúce a doplňujúce, pozmeňujúce návrhy. Jeden pozmeňujúci návrh je obšírnejší vzhľadom na to, že sme identifikovali v tomto návrhu zákona alebo celkovo, nieže v tomto návrhu zákona, ktorý je predložený, ale celkovo v zákone o obecnom zriadení viaceré problematické alebo dokonca prežité ustanovenia a teda chceme, by som povedal, čo najlepšie, keď sa už robí novela zákona o obecnom zriadení, aby tá novela bola kvalitná, aby sa nemusela opäť otvárať preto, lebo ten zákon tak, ako vstupuje do práv a povinností 2 800 obcí, je komplikovaný a ministerstvo môže mať jeden názor, ZMOS ďalší názor. Preto je veľmi problematické nájsť taký ten ideálny stred, aby boli akoby všetci spokojní, aj keď to nie je nikdy možné.
Ak dovolíte, prešiel by som k pozmeňujúcim návrhom a teda k ich odôvodneniu v prvom rade, keďže tak nám ukladá zákon o rokovacom poriadku.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu, v podstate v tomto novelizačnom bode sa systematicky usporadúvajú jednotlivé splnomocňujúce ustanovenia na vydanie všeobecno-záväzných nariadení obcí. V novom § 4 ods. 5 písm. a) ide o taxatívne vymedzenie kogentných splnomocňovacích ustanovení v zákone o obecnom zriadení, ktorými sa obci ukladá povinnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie, pričom ich rozsah vychádza z jeho platného znenia, ktoré sa v podstate osvedčilo. Zároveň sa zohľadňuje skutočnosť, že viaceré osobitné zákony obsahujú tento druh splnomocňujúcich ustanovení.
V písmene b) rovnakého odseku na rozdiel od návrhu zákona nie je podmienka týkajúca sa možnosť vydať všeobecné záväzné nariadenie vo veciach územnej samosprávy vyjadrená slovami: "ak tak ustanovuje osobitný zákon". Navrhovanou úpravou sa zabezpečí úplný súlad s článkom 68 ústavy a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, v ktorých je zrejmé, že na vydanie všeobecne záväzného nariadenia v obciach vo veciach územnej samosprávy na rozdiel od VZN-iek obce vo veciach štátnej správy sa nevyžaduje ďalšie osobitné zákonné zmocnenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je potrebné ani žiaduce vymedziť konkrétnu vecnú problematiku územnej samosprávy, ktorú obec môže, teda nemá povinnosť upraviť VZN-kom, ako sa nevhodne navrhuje v doterajšom § 4 ods. 5 písm. b).
Bod 2. Bod 2 pozmeňujúceho návrhu v podstate v čl. I vypúšťa 31. bod a 71. bod. V podstate sa jedná o, tak ako som avizoval, o to navrhované zníženie rozpätia počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Sme toho názoru, že ak sa chcelo tým riešiť nejaký finančný vplyv alebo vysoké odmeňovanie, alebo niečo podobné, dalo sa to riešiť aj iným, aj keď sa to rieši v zákone tým jednomesačným platom primátora. Ak bola, ak bol úmysel ešte viac obmedziť odmeňovanie poslancov, dalo sa to iným, ale nie sme stotožnení s tým, že sa má znižovať počet poslancov. Myslím, že na to nie sme nastavení a taká tá názorovosť rozdielov, ktorá v zastupiteľstvách v mnohých prevláda, je, by som povedal, žiaduca a dobrá. Zároveň z návrhu sa vypúšťa prechodné ustanovenie, to je ten bod 71, ktorý súvisí práve, práve, práve s týmto bodom 31.
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu sa v podstate, podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určovať náležitosti verejnej dávky. Právny inštitút verejnej dávky však nemožno považovať za kompatibilný s čl. 59 a čl. 65 ods. 2 druhou vetou ústavy, v ktorých sa ustanovuje o miestnych daniach, miestnych poplatkoch a štátnych dotáciách ako príjmoch obce. Nadväzne na ústavnú úpravu zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje druhy miestnych daní, ktoré obec môže ukladať a príslušný miestny poplatok, ktorý obec ukladá, a to vždy formou VZN-ka.
Verejná dávka, ako striktný spôsob získavania finančných prostriedkov od obyvateľov, sa zjavne vymyká z uvedenej právnej konštrukcie. Preto, preto citované ustanovenie pôsobí izolovane, neurčito, a teda nekoncepčne a navrhujeme ho vypustiť. Právny inštitút doposiaľ nenašiel v územnej samospráve reálne uplatnenie.
Zároveň je potrebné vypustiť aj ustanovenie z dôvodu duplicity, že zastupiteľstvo rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky preto, lebo sa o tom hovorí v § 11 ods. 4 písm. b). Čiže je to duplicitné ustanovenie.
Bod 4. Bod 4 pozmeňujúceho návrhu v podstate hovorí o tom, ako má obec postupovať v prípade miestneho referenda, keďže návrh bol iba ten, že sa má zverejniť na webovom sídle obce, čo nepovažujeme za dostatočné a preto navrhujeme doplniť, ako aj iný spôsob, ktorý určí ale obecné zastupiteľstvo ako, teda kde ešte a akým spôsobom sa ešte bude oznamovať toto referendum. Či to už bude schránkovaním do schránok alebo, alebo iným spôsobom, alebo pomaly každému obyvateľovi obce do rúk, to už je na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
Bod 5. Bod 5 hovorí práve o oprávnení starostu určovať úlohy kontrolórovi, kde tiež sa nestotožňujeme, že to má byť tak široko koncipované, že rovnako ako zastupiteľstvo, tak aj starosta môžu ukladať úlohy kontrolórovi. V tých obciach, kde je problém, alebo teda kde nie je problém medzi starostom a kontrolórom, ten, to funguje normálne. Avšak tam, kde sú názorovo rozdielni, by mohlo dôjsť k tomu, že starosta bude ukladať úlohy aj nezmyselne kontrolórovi a bude mu chcieť dokázať, že je jednoducho neschopný. Zároveň však si myslíme, že je potrebné, aby starosta v určitých prípadoch mal možnosť požiadať o vykonanie kontroly hlavného kontrolóra.
Mrzí ma, že celá debata, ktorá sa viedla na verejnosti, aj medzi kontrolórmi, aj včera dokonca vo verejnoprávnej televízii, bola len o tom, že kontrolór kontroluje starostu a zabúda sa na jednu vec, že zákon hovorí aj o ďalších štyroch subjektoch, ktorých kontrolór môže kontrolovať. Kontrolór nikdy nekontroluje starostu. Kontroluje v zmysle zákona o obecný úrad ako taký. Jasné, že to je v prvom rade práca pod starostom, ale to je v poriadku. Avšak navrhujeme, aby tam bolo doplnené, že starosta môže požiadať o vykonanie kontroly, ak vec neznesie odklad. A zároveň bude musieť starosta na najbližšom zastupiteľstve odôvodniť to, prečo požiadal kontrolóra o vykonanie takejto kontroly. Avšak sme toho názoru, že takéto ad hoc kontroly, ktoré neznesú odklad do najbližšieho zastupiteľstva, keďže zastupiteľstvá v mnohých obciach bývajú len raz za tri mesiace, mal by mať starosta právo požiadať o kontrolu.
Zároveň sa zabúda na jednu skutočnosť. Inštitút hlavného kontrolóra je taký, že je v pracovnoprávnom vzťahu k obci. Ja si myslím, že toto, v prvom rade by sa mala venovať pozornosť tomu, ako hlavného kontrolóra dostať mimo, absolútne mimo takýchto pracovnoprávnych vzťahov z, a či, ale to je už na širokú debatu hlavne na samostatný zákon. Lebo ak by sme to chceli upravovať v tomto zákone, tak pomaly zákon o obecnom zriadení bude o hlavnom kontrolórovi a nie o všetkých ostatných veciach. Čiže dávam na zváženie a pokiaľ viem, tak je, existuje aj dokonca nejaká komisia, ktorá sa už zaoberá hlavným kontrolórom a čo ďalej s hlavným kontrolórom, čiže to vítam. V podstate to je v skratke zhrnutý prvý pozmeňovací, pozmeňovací návrh.
Druhý pozmeňovací návrh z našej dielne je, hovorí o, o tom, že v prípade pričlenenia obce, o čom je aj táto novela, treba vziať do úvahy aj národnostné zloženie obce, ktorá sa má pričleniť k susediacej obci. Viaže nás k tomu aj Európska charta regionálnych a menšinových jazykov. Čiže aby sa dbalo na to, keď sa bude pričleňovať takáto obec, aby na tieto menšinové práva bolo pamätané. Čiže ak dovolíte, prečítal by som obidva pozmeňujúce návrhy.
Čiže prvý pozmeňujúci návrh poslancov Petra Antala, Andreja Hrnčiara, Eleméra Jakaba a Dušana Bublavého.
Bod 1. V čl. I 18. bod znie:
18. V § 4 odsek 5 znie: "(5) Obec vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek 3 písm. n)],
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúšťajú.
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa vypúšťajú 31. bod a 71. bod.
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za 32. bod vkladá nový 33. bod, ktorý znie:
33. V § 11 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová "a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky".
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v 34. bode sa za slovami "na webovom sídle obce" bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "ako aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v 57. bode sa slová "alebo starosta" nahrádzajú slovami "alebo starosta, ak vec neznesie odklad".
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Prečítam druhý pozmeňujúci návrh poslancov Petra Antala, Gábora Gála, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka.
V čl. I v bode 2 § 2aa ods. 3 posledná veta znie: "Okresný úrad v sídle kraja pri postupe podľa prvej a tretej vety prihliada na oprávnené záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce a osobitne na rešpektovanie regionálneho jazyka alebo menšinového jazyka tak, by takéto pričlenenie nekládlo prekážky podpore tohto regionálneho jazyka alebo menšinového jazyka".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.12.2017 11:12 - 11:12 hod.

Peter Antal
Ďakujem. Chcem opraviť moje hlasovanie v tlači 781, kde som vykázaný ako za a chcel som sa zdržať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 16:23 - 16:25 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Neviem, či som správne pochopil, pán kolega, čo ste všetko chceli povedať. Ale vidno, že nepôsobíte v samospráve, alebo ste nepôsobili. Mestá, ak si dobre prečítate zákon, majú určitú zákonnú povinnosť zabezpečovať určité činnosti a služby, ktoré musia dokázať zabezpečiť. Ak by prišli napríklad, a použili ste veľmi zlý príklad, že vodovod, ak by prišli o ten vodovod, tak sa veľmi ľahko môže stať, je to taký prirodzený monopol a veľmi ľahko sa môže stať, že tú činnosť nedokážu zabezpečiť. To nie je o tom, že zakopú ešte jednu rúru vedľa a niečo podobné. A nemusí to byť, môže to byť z rôznych špekulatívnych dôvodov, prečo, prečo ten kupec cez exekúciu kúpi tento vodovod. Nie je to len o zvyšovaní napríklad ceny, ale o, napríklad o určitom takto si zabezpečiť iný majetok obce cez takúto špekulatívnu kúpu. Nie, autá, telefóny, nech exekútori obciam berú, koľko chcú, toto sa dá nahradiť. To, že sa mestá a obce môžu dostať do problémov, môžu sa dostať do problémov a je ich dosť, príkladov na to, čo sa aj dostali. Jednoducho sa to stáva. A pre exekútora sú práve zaujímavé tieto prirodzené monopoly.
Nemyslím si, že návrh je protiústavný. Napokon takúto imunitu máme na určitom majetku štátu aj obcí a dodnes Ústavný súd nepovedal, že je niečo takéto protiústavné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 9:19 - 9:21 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si dovolím zareagovať na kolegu Hrnčiara a pripojiť sa k tomu jeho názoru, že teda myslím si, že nie je teraz správny čas na znižovanie počtu poslancov. Ak je problém s financiami, či na jednotlivých obciach alebo že to zneužívajú, zákon, že nereguluje nejakým spôsobom, treba sa radšej povenovať tomu, ako znižovať počet poslancov. Ale rovnako, tak ako pán podpredseda parlamentu pochválil, pochválim aj ja, že konečne je tu novela, ktorá rieši dlhodobé problémy, výkladové problémy tohto zákona, či je to skutočne verejné priestranstvo a iné. Zároveň musím povedať ešte, že mám jeden problém, ktorý možno pán kolega, myslím, že nespomenul, a to je kompetencia starostu určovať hlavnému kontrolórovi náplň práce. Zároveň ale dodávam, že niekedy je potrebné, aby aj akoby ad hoc požiadal o vykonanie kontroly okamžite, kedy nie je možné požiadať zastupiteľstvo, aby mohlo poveriť tohto kontrolóra vykonaním kontroly. Čiže na jednej strane mám problém, že teda sa dáva kompetencia alebo oprávnenie starostu určovať kontrolu alebo výkon kontroly. Na druhej strane si myslím, že nejakým spôsobom by mal byť oprávnený v určitých prípadoch aj o takúto kontrolu požiadať hlavného kontrolóra. Nie prikázať, požiadať. A vravím to z vlastnej skúsenosti. Takže určite prídeme s nejakým pozmeňujúcim návrhom k tomuto. Možno aj v ostatných oblastiach, do ktorých sa zákon neoprel, a mám aj ja svoj názor na niektoré veci, ktoré by sa mohli ešte upraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2017 11:06 - 11:07 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som z môjho pozmeňujúceho návrhu k tlači 660 stiahol bod 2, nakoľko koliduje s bodmi 5 a 30 spoločnej správy, a ďalej sťahujem z pozmeňujúceho návrhu body 7 a 12, ktoré riešia novú definíciu trhového podielu pre výpočet zberového podielu OZV pre obaly. Táto definícia je v zákone potrebná, avšak chcem, aby bol vytvorený priestor na prerokovanie navrhovaných riešení s dotknutými subjektami v rámci legislatívneho procesu. Výsledkom však bude podanie nového návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis