Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 10:14 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 10:14 - 10:18 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, ja prejdem rovno k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý som predložil do, na rokovanie Národnej rady, najskôr ho odôvodním.
V platnom ustanovení § 18 ods. 7 zákona sa uvádza, že výška a účel použiteľného výnosu z predaja z emisných kvót sa určí na základe dohody ministerstva životného prostredia a ministerstva financií každoročne do 30. septembra. Pozmeňujúcim návrhom mojím navrhuje sa doplnenie, že výsledok takejto dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót. Zmena prispeje k tomu, aby boli výnosy z predaja emisných kvót plnohodnotne využívané na programy a projekty znižovania emisií skleníkových plynov. Daným ustanovením sa aj zároveň sleduje aj splnenie ustanovenia čl. 10 ods. 3 smernice o Európskej únii ETS 2003/87/ES v znení smernice 2009/29/ES, že 50 % výnosov by malo ísť na zmenu klímy.
Ďalším novelizačným bodom, ktorý hovorí o tom, že ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže v zmysle revidovanej smernice Európskej únie ETS 2003/87/ES v znení smernice 2018/410 použiť celkové množstvo kvót bezodplatne pridelených podľa čl. 10c ods. 4 alebo ich časť a množstvo kvót pridelené na účely solidarity rastu a vzájomných prepojení v Únií v súlade s čl. 10 ods. 2 písm. b) alebo jeho časť v súlade s čl. 10d na podporu investícií v rámci modernizačného fondu, čím sa zvýšia zdroje pridelené danému členskému štátu.
Navrhuje sa preto, aby Slovenská republika ako oprávnený členský štát využila spomenutú možnosť, ktorú revidovaná smernica EÚ ETS ponúka, a do modernizačného fondu previedla 30 % kvót podľa vyššie uvedeného znenia. Zároveň je v novele tohto zákona zadefinovaný účel, na ktorý ministerstvo životného prostredia tieto prostriedky získané z predaja kvót použije, a to do odvetvia energetiky, respektíve na podporu investícií pre výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla, ktoré tvorí 50 % emisií skleníkových plynov na Slovensku.
Prečítal by som teraz znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci návrh Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa za novelizačný bod 17 vkladá nový novelizačný bod 18, ktorý znie: "18. V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta (výsledok dohôd): "Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót."
Ostatné novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
2. K čl. I bod 18. Novelizačný bod 18 znie: "18. § 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
"(13) Ministerstvo oznámi komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla, 17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív."
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b) znie:
"17b) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.".".
Zároveň vynímam bod 5. To bol koniec textu. Zároveň vynímam bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 10:12 - 10:14 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada uznesením č. 1613 z 3. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor znesením č. 684 z 9. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 298 zo 4. septembra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 9 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 309 z 10. septembra 2019. Citovaným uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:45 - 9:47 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, vy ste viackrát v tom vašom príhovore spomenuli želania spotrebiteľa. Len neviem, či si uvedomujete, že až 86 % ľudí máte ako keby za nevzdelaných a za tých, čo nevedia, o čom rozprávajú pri zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Ten prieskum, ktorý sa robil, sa robil v čase, kedy už bolo jasné, že systém nebude zadarmo, že koľko budú platiť za tie, koľko budú platiť zálohu za PET fľaše a plechovky. Napriek tomu sa ľudia a drvivá väčšina ľudí sa vyjadrila, že to jednoducho chce, lebo to považuje za dobré, potrebné. Nemerajú to hodnotou, koľko to systém bude stáť, ale hodnotou kvalitnejšieho životného prostredia. A možno to prispeje k tomu, že nebudú kupovať balené vody, tak ako sa vo veľkom kupujú. Aj to je, si myslím, pozitívum celého tohto systému.
A keď ste spomenuli aj malých obchodníkov. V Chorvátsku žijú aj malí obchodníci a rovnako sú tam plastové fľaše zálohované päťdesiatimi lipa a neumreli len preto, že niekto nosí tie fľaše niekde inde. V princípe ani neviem, kde sa to tam zbiera. Len som si to pozeral, že jednoducho každá tá plastová fľaška má svoju takúto hodnotu. Čiže nedával by som to, že automaticky to bude ničiť malých obchodníkov a pomáhať len veľkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 9:20 - 9:22 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, Národná rada, uznesením č. 1878 z 19. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 683 z 10. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 452 z 5. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 297 zo 4. septembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 308 z 10. septembra 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 9:17 - 9:18 hod.

Peter Antal
Vážený pán predsedajúci, ešte opravujem informáciu a moje odporúčanie, aby sa predmetný návrh prerokoval vo výboroch do 30 dní. Vzhľadom na informáciu, že tam beží vnútrokomunitárne konanie, tak výbory budú až pred, pred schôdzou v novembri, čiže nebude to do 30 dní, tak ako som oznámil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:09 - 9:10 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, vy ste podrobili v podstate kritike ani nie samotnú novelu zákona, ktoré je v prvom čítaní, ale systém odpadového hospodárstva alebo zákon a jeho zmeny, ktoré, ktoré aj tento parlament prijímal. Viete, nemusí byť dokonalý, ani nie je ten zákon dokonalý, lebo je komplikovaný, ťažký, tak ako samotné odpadové hospodárstvo. Ja som to viackrát povedal, keďže vstupujú do toho všetky subjekty, ktoré vôbec pôsobia alebo existujú na Slovensku, od fyzických osôb, mestá, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy, preto je ťažké, ťažký tento zákon. Avšak to, že tie, tie novely alebo tie právne predpisy, ktoré boli doteraz prijímané, že sú nie zlé, nenazvem ich úplne dokonalé, že nie sú zlé, hovorí samotná, samotné zvyšovanie miery separácie, výrazné zvyšovanie miery separácie, ale aj zhodnocovania.
Myslím si, že toto by mal byť ten hlavný argument na podporu aj tých ostatných noviel zákona o odpadoch, ktoré sme, sme tu prijímali. Myslím si, že to vnímajú občania pozitívne a že jednoducho sa približujeme ku krajinám, ktoré sú nám vzorom práve v nakladaní s odpadmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 9:03 - 9:05 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom do 32 dní po prerokovaní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2019 13:10 - 13:10 hod.

Peter Antal
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 11:38 - 11:39 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, musím, musím do toho vstúpiť a má to súvis aj s tým poslaneckým prieskumom, ktorý sme absolvovali s kolegami v nedávnej dobe, lebo takto to vyzerá, ako keby za všetko zlé, čo sa deje aj v našich národných parkoch, mohol štát. Práve lokalita, kde sme boli, prvá lokalita v Národnom parku Nízke Tatry Čertovica, ktorá sa často ukazuje aj na tých fotografiách, je práve príkladom toho, ako zanedbaním starostlivosti o vlastné lesy dokáže si zničiť, vlastne dokážu sa ničiť národné parky a nechcem to tu rozvíjať. Z 30-hektárovej vetrovej kalamity, ktorú nechali tak, lebo, a nechcem povedať, čo bolo, tak sa stala 500-hektárová kalamita lykožrúta, a to je tá holina, ktorú dnes ukazuje, ukazujeme, alebo ukazujú viacerí, že toto spôsobuje štát, lebo tam rúbe, lebo tam ťaží, lebo neviem čo, ale tá pravda je niekde ako keby aj inde a treba to aj to B za tým povedať, že prečo to, prečo to je, že to neni preto, lebo tam niekto chcel z tých lesov hospodársky úžitok, práve už, už zachraňovali to, čo už ani nebolo možné pomaly zachrániť, ale len, ale len prístupom tých vlastníkov lesov. Čiže aj to B treba vravieť ako keby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2019 18:57 - 18:58 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis