Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 10:54 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:54 - 10:56 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem, Andrej, že si dokončil to, čo som ja vo faktickej poznámke ani nestihol povedať, ale budem to opakovať dosť často asi tu. Lebo Višňové je ten dôvod, ako ste, pán Ivan, aj vy povedali, že; ten hlavný dôvod. A budem sa opakovať asi častejšie; viete, čo bolo najdôležitejšie pre mňa na tom Višňovom? Že dostanú zaplatené všetci, ktorí tam robili. Tým odstúpením, o ktorom vy teraz hovoríte, ja neviem, či to myslíte ako úplne, že teraz sa malo odstúpiť a podľa žltého FIDIC-u aj s Obchodným zákonníkom, že ho máme na vymáhanie sankcií a tak ďalej. Toto všetko je fajn a na papieri to aj pekne vyzerá. Ale realita v živote je úplne iná, keď sa dostanete do sporu s dodávateľom a máte skutočne riešiť vážne problémy, ktoré sú zdvojnásobené tým, že je to financované z prostriedkov fondov Európskej únie, ktoré skutočne majú svoje jasné pravidlá, kde nemôžte cent vynaložiť nejakým iným spôsobom, ktorý by nebol odobrený.
A preto ja hovorím, pre mňa je najdôležitejšie z tejto dohody, že bola urobená, práve to, že bola zložená banková záruka na zaplatenie všetkých dodávateľov. Nebudeme mať tu druhý VÁHOSTAV, nebudeme mať tu ďalšie osudy, o ktorých si, Andrej, ty hovoril.
Takže toto treba viackrát vyzdvihnúť a k tomuto by ste sa mali, pán predkladateľ, vyjadriť, že ako by ste riešili po odstúpení práve vyplatenie týchto záväzkov, ktoré tu jednoducho už boli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:25 - 10:27 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ivan, mrzí ma, že polovica vášho vystúpenia boli všeobecné reči o tom, ako je tu to zlé, ono zlé. A to je zlé za 30 rokov, toto, čo ste zhrnuli. A s týmto ako určite s vami súhlasí každý, čo tu sedí. Minister Érsek tu je dva a pol roka na stoličke a veľmi dobre vy viete, v akej, v akej pozícii alebo v akej kondícii prevzal ministerstvo s pripravenosťou ciest a tak ďalej.
Verejné obstarávanie, ktoré ste kritizovali, že dlho trvajú a proste už sa to malo začať a stavať a tak ďalej. Áno, súhlas, trvajú dlho, lebo máme taký zákon o verejnom obstarávaní, lebo použili multikritériá na výber dodávateľa a nešli takým tým jednoduchým spôsobom, najlacnejší berie a potom to dopadne ako Višňové, dopadne ako, ako, ako VÁHOSTAV a tak ďalej. Áno, ak chcete spraviť poriadne verejné obstarávanie, tak skutočne to bude aj dlhšie trvať.
Mal som pocit, že ste aj kritizovali žltý FIDIC, ktorý, ktorý sa používa, a sa čudujem, lebo stavební inžinieri dlhodobo požadovali používanie žltého FIDIC-u a konečne sa uplatnil v našom, v našom, na našich stavbách, ale sú to vlastne medzinárodné zmluvné štandardy používané na takéto, na takúto stavebnú infraštruktúru.
Kritizujete železnice pod vedením pána Érseka. Pán Érsek zavádza nové vlakové spojenia. Kritizujete cesty I. triedy. Najviac za neho ide zatiaľ peňazí do ciest, do ciest I. triedy.
Odstúpenie od zmluvy Višňové. To, čo ste čítali o žltom FIDIC-u a odstúpení, je všetko pravda, keď by sme nešli cez eurofondy. A dobre viete, že sme limitovaní deadline na vyčerpanie fondov, keby išiel odstúpením, tak jednoducho sa to nedá stihnúť, pretože by to nebolo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 16:54 - 16:55 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pán Poliačik, hádam nemyslíte vážne, čo ste povedali, že teraz akože nemusia ísť celkom tie potraviny dolu a teraz budú mať problém s tým obchodné reťazce ich niekde vrátiť späť. To snáď nemyslíte vážne, že idete teraz obhajovať to, že tu zostanú tie ceny, ako keby po tomto, po tejto dani zvýšené a bude to úplne, úplne v poriadku. Však to snáď nemyslíte vážne?
Aký dôvod by na to mali, ak teda boli zvýšené z dôvodu tejto dane, tak ja predpokladám, že okamžite už po včerajšom alebo predvčerajšom vystúpení tie ceny pôjdu dolu. A ja to chcem vidieť, ja som to aj povedal, chcem to skutočne vidieť niekde v štatistikách, že išli dolu.
A teraz neobhajujem, či mala byť, nemala byť, my sme k tomu dali jasné stanovisko hneď na začiatku, ale nebudem teraz obhajovať to, že tie ceny zostanú ako keby naspäť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 11:15 - 11:15 hod.

Peter Antal
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo o dvanástej výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 15:49 - 15:58 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som uviedol pozmeňujúci návrh. Najprv jeho odôvodnenie podľa rokovacieho poriadku.
Čiže pozmeňujúcim návrhom sa precizuje znenie z dôvodu zvýšenia zrozumiteľnosti. Je to v § 4 ods. 2, teda k bodom zákona 2 a 3. Účelom poskytnutia prostriedkov Environmentálneho fondu na podporné programové aktivity je aj, aby podpora smerovala k dosahovaniu cieľov ochrany takého chráneného územia, na ktorom sa nachádza najmenej päť obcí, aj keď len časťou svojho územia, pričom žiadať o tieto prostriedky môže iba aj jedna obec za predpokladu, že v jej prípade ide o podporu aktivít na jej území, ktoré zároveň spadá do takéhoto chráneného územia. To je len o precizovaní, lebo bol aj taký výklad, že musí ako keby naraz všetkých päť obcí žiadať.
Čo sa týka ďalších bodov pozmeňujúceho návrhu, ten vlastne vyplynul z pripomienok jednotlivých ministerstiev a navrhuje sa, aby prostriedky fondu bolo možné použiť aj v rozpočtových rokoch nasledujúcich po rozpočtovom roku, v ktorom boli prostriedky fondu poskytnuté. Podmienky poskytnutia prostriedkov fondu a ich zúčtovania budú uvedené vo výzve na predloženie žiadosti zverejnenej Environmentálnym fondom. Čiže tu dochádza k zásadnej zmene, kde bolo doteraz zaužívaným pravidlom, že v tom, v ktorom roku boli poskytnuté, sa vždy museli dokonca, myslím, že to bolo októbra, zúčtovať, čo bolo, bola dosť problematická komplikácia. Čiže myslím, že toto uvítajú aj tí, ktorí čerpajú prostriedky.
Ďalšími bodmi účelom navrhovanej úpravy je jednorazovou dotáciou podporiť aj Policajný zbor a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Toto práve vyplynulo z požiadaviek ministerstva a vytvoriť podmienky pre efektívne riešenie problematiky environmentálnej trestnej činnosti a cieľom dosiahnuť priaznivý stav v oblasti environmentálnej bezpečnosti. Čiže dotáciu budú môcť požiadať aj tieto dva subjekty, ktoré budú dovybavené cez prostriedky Environmentálneho fondu. Ide o IT techniku, záznamovú techniku a telekomunikačnú techniku schopnú použitia v teréne, ak si to povaha vyžaduje. Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie na uvedený účel sa prechodným ustanovením k navrhovaným právnym úpravám navrhuje zverejniť najneskôr do 1. júla 2019.
Z dôvodu umožnenia skoršieho čerpania príspevkov z príjmov za uloženie odpadov na skládky odpadov a odkaliská pre obce, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, sa navrhuje posunúť termín poskytnutia tohto príspevku Environmentálnym fondom na 30. jún príslušného kalendárneho roka. Tiež sa navrhuje posunúť termín na predloženie žiadostí o poskytnutie tohto príspevku.
Teraz by som prešiel k prečítaniu samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 4 sa ods. 1 dopĺňa písm. ai), ktoré znie:
«ai) zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.»".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I v 2. bode v § 4 ods. 2 sa slová "chránenej časti prírody a krajiny11)" nahrádzajú slovami chránenej časti prírody a krajiny (ďalej len "chránené územie") a posledná veta sa nahrádza touto vetou: "Podľa prvej vety možno podporiť realizáciu takých podporných programových aktivít, ktoré sa týkajú chráneného územia zahŕňajúceho aspoň čiastočne územie najmenej piatich obcí.".
3. V čl. I, v 4. bode § 4e ods. 3 sa slová "dotknutého chráneného územia alebo dotknutej osobitne chránenej časti prírody a krajiny" nahrádzajú slovami "chráneného územia".
4. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
«§ 4f Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(1) O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.
(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada.
(4) O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5) Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ai); za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(6) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.
(7) Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a všeobecný predpis o správnom konaní.».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie: «b) účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f,».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I, v 6. bode sa vypúšťajú slová "§ 10 ods. 1 písm. b) a v" a slová "alebo dotácie na podporné programové aktivity" sa nahrádzajú slovami "alebo dotácie podľa § 4e a 4f".
7. V čl. I, v 7. bode sa slová "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2" nahrádzajú slovami "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2".
8. V čl. I v 8. bode sa slová "alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2" nahrádzajú slovami "zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2".
9. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 15c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia. Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr do 1. júla 2019. Dotáciu možno použiť do konca roku 2021.».".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: "Čl. II Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová «30. septembra» nahrádzajú slovami «30. júna».
2. V § 7 ods. 9 písm. d) sa slová «30. júna» nahrádzajú slovami «31. marca».".
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III. V súvislosti s vložením nového čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 15:46 - 15:49 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrhom zákona sa rozširuje účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory v starostlivosti o životné prostredie, na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany. Finančná podpora takýchto aktivít sa má orientovať na obce ako na základné jednotky územnej samosprávy, ktoré budú o prostriedky Environmentálneho fondu môcť žiadať individuálne alebo kolektívne vo forme záujmového združenia obcí.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
To je na úvod k uvedeniu tohto zákona. Zároveň sa hlásim aj do rozpravy, kde uvediem pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 15:39 - 15:41 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec Heger, za vystúpenie v rozprave. Aj pozitívne, aj trošku kritické alebo teda s otáznikmi.
Ja tento zákon vnímam, že sa dáva nástroj ministerstvu pôdohospodárstva na to, aby vedel ustrážiť to, čo už v princípe aj bolo nejakým spôsobom v tomto zákone, avšak nikto to, nikto to nepoužíval, nikto to neuplatňoval. Ministerstvo financií v princípe takéto kontroly ani mechanizmy nepoužívali, hoci napríklad poviem, pekári tu kričia už dlhú dobu, že pečivo alebo konkrétne ten obyčajný rožok a konkrétne najobyčajnejší chlieb sa predáva pod ekonomicky oprávnené náklady. Nehovorí to jeden, hovorí to celý zväz, napriek tomu obchodníci nereflektujú na to. Však ktorýkoľvek produkt, ktorý si kupujeme, keď si spätne premietnete, koľko stál pred, ja neviem, 2008 roku a koľko stojí v 2019 roku, tak všetky išli radovo hore.
Chlieb stál 29 korún a dneska stojí 90 centov. Je toto normálne? Neni to normálne. A toto obchodníci nechcú počuť. Neviem, z akého dôvodu, lebo je to, áno, tovar, ktorý ťahá ľudí do obchodu a kúpia si aj drahšie veci popri ňom. Ale nemôžu doplácať na to naši potravinári. Jednoducho to musí skončiť. A práve ministerstvo pôdohospodárstva bude môcť v tejto veci vydať vyhlášku, podobne ako je všeobecná vyhláška k tomuto zákonu, kde povie, čo sa ráta do ekonomicky oprávnených nákladov v tých, v týchto jednotlivých komoditách. Tam sa nebudú žiadne sumy uvádzať. Tam bude len návod, ako sa to má vypočítať a trebárs výskumný ústav ekonomiky v pôdohospodárstve, v poľnohospodárstve vie potom exaktne pre niektoré obdobie povedať, aká tá cena jednoducho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 15:22 - 15:30 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel uviesť práve pozmeňujúci návrh, aby sme sa poprípade mohli aj o ňom baviť, aby to nebolo len o nejakom, o nejakej textácii, ktorá visí na internete.
Takže, ak dovolíte, je tu pozmeňujúci návrh, ktorý aktualizuje pojem ekonomicky oprávnené náklady, trošku odlišne od toho, ako je to uvedené v zákone. Zároveň sa dáva do zákona nová primeraná zisková prirážka, definícia, ktorá nahrádza pojem primeraný zisk. Upozorňujem, že to je len nahradenie pojmu týmto, týmto ustanovením a ide len o terminologické upresnenie. Tak ako som avizoval pri uvedení zákona, vypúšťa sa právna úprava primeranej obchodnej prirážky, ktorú sme v prvom čítaní zákona tam schválili. Precizuje sa navrhované ustanovenie a vecná pôsobnosť novej druhej vety na kupujúceho podľa § 12 ods. 1 písm. c) pri nákupe potravinárskych výrobkov. Znižujú sa oproti pôvodnému zneniu čiastočne sankcie, potom sú tam legislatívno-technické úpravy, ktoré vyšli práve z pripomienok aj legislatívy. Z dôvodu právnej istoty sa dopĺňa prechodné ustanovenie a zároveň sa aj upravuje účinnosť tohto nového zákona.
Ak dovolíte, prečítal by som teda pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Irén Sárközy a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 1237.
Bod 1. V čl. I doterajší bod 1 znie:
"1. V § 2 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
«a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy, odbytu, výskumu a vývoja vrátane k nim prislúchajúcich nepriamych nákladov, ktoré by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky boli uplatnené pri použití metódy čistého obchodného rozpätia3a), pričom funkciami odbytu okrem činností predaja sa rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov,
b) primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky bola uplatnená vo vzťahu k iným nezávislým osobám.»."
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
"3a) § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.".
2. V čl. I sa vypúšťajú doterajšie body 2, 4 a 6.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladajú nové body 2 až 4, ktoré znejú:
"2. V § 4a ods. 1 sa slová «§ 20 ods. 1 písm. a) až e)» nahrádzajú slovami «§ 20 ods. 1 písm. a), b) a d) až f)».
3. V § 7 prvej vete a v § 11 ods. 1 sa slová «§ 20 ods. 1 písm. a) až c)» nahrádzajú slovami «§ 20 ods. 1 písm. a), b) a d)».
4. V § 11 ods. 3 sa slová «§ 20 ods. 5» nahrádzajú slovami «§ 20 ods. 6»."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I doterajší bod 3 znie:
"3. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
«c) predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov; výhodnejšie hospodárske postavenie na účely tohto zákona má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho, pričom výhodnejšie hospodárske postavenie predávajúceho alebo kupujúceho posudzuje príslušný cenový orgán podľa objemu predaného alebo nakúpeného tovaru, podielu na trhu, hospodárskej sily a finančnej sily, právnych alebo iných prekážok vstupu na trh, miery personálneho prepojenia alebo majetkového prepojenia s inými osobami na danom trhu a podľa iných skutočností rozhodujúcich pre posúdenie hospodárskeho postavenia subjektu na trhu.».".
5. V čl. I doterajší bod 5 znie:
"5. V § 12 odsek 3 znie:
«(3) Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. a) sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. c) sa považuje dohodnutá cena, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky.».".
6. V čl. I doterajšom bode 7 sa suma "50 000 eur" nahrádza sumou "30 000 eur" a suma "100 000 eur" sa nahrádza sumou "75 000 eur".
7. V čl. I v doterajšom bode 8 sa suma "300 000 eur" nahrádza sumou "150 000 eur".
8. V čl. I sa za doterajší bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. V § 18 ods. 5 sa slová «§ 20 ods. 1 písm. a) až c), f) a g)» nahrádzajú slovami «§ 20 ods. 1 písm. a) až d), g) a h)» a slová «§ 20 ods. 1 písm. d) a e)» sa nahrádzajú slovami «§ 20 ods. 1 písm. e) a f)».".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I doterajší bod 11 znie:
"11. V § 20 sa za doterajší odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
«(4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. d) až f) v oblasti cien potravinárskych výrobkov a na účely § 12 ods. 3 druhej vety môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť cien vybraných potravinárskych výrobkov rozsah, spôsob stanovenia a ostatné podrobnosti nevyhnutné pre určenie ekonomicky oprávnených nákladov u predávajúceho, ktorý predáva kupujúcemu vo výhodnejšom hospodárskom postavení.».".
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
10. Čl. I sa dopĺňa novými bodmi 13, 14 a 15, ktoré znejú:
"13. V § 20 ods. 8 sa slová «2 až 5» nahrádzajú slovami «2 až 6».
14. Za § 23f sa vkladá § 23g, ktorý vrátane nadpisu znie:
«§ 23g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019.
Cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. mája 2019 vykonáva kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 4 v znení účinnom od 1. mája 2019 po 30. apríli 2019.».
15. Slová «primeraný zisk» vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami «primeraná zisková prirážka» v príslušnom tvare.".
11. Čl. II sa upraví tak, aby zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2019, okrem čl. I bodov 1 (§ 2 ods. 3. písm. a) a b)) a 15 (úprava pojmu "primeraný zisk" v celom texte zákona), ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2020.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

2.4.2019 15:15 - 15:19 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je nastaviť jasné pravidlá pri dohadovaní cien v prípade, ak jedným z účastníkov, v tomto prípade ide väčšinou o kupujúceho, je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.
V prvom čítaní prešiel ešte návrh zákona aj s tzv. obchodnou prirážkou ako novým pojmom v zákone o cenách. Ak ste si mohli všimnúť, tak pozmeňujúci návrh, ktorý je, ktorý visí na stránke Národnej rady, už s obchodnou prirážkou neráta, vypúšťa sa práve z toho dôvodu, že nebolo jednoznačné stanovisko aj potravinárov, či viac pomôže alebo ublíži takéto, takéto definovanie, preto sme sa rozhodli ho vypustiť. Zároveň však v pozmeňujúcom návrhu budeme precizovať niektoré pojmy aj samotné ekonomicky oprávnené náklady, ako aj primeranú ziskovú prirážku a v podstate celý zákon sa ako keby venuje len ekonomicky oprávneným nákladom, ktoré považujú potravinárske subjekty za najdôležitejšie, aby bolo, bol tento zákon o cenách v tom, v týchto ustanoveniach dodržiavaný. Čiže sa precizuje tento pojem.
Zároveň chcem povedať, že to nie je pojem, s ktorým by narábala len legislatíva Slovenska, ale práve cez parlamentný inštitút sme získali informácie, že takéto obdobné, obdobné ustanovenie pozná aj nemecký právny poriadok, aj rakúsky právny poriadok, ktorí rovnako zakazujú nákup potravín, výlučne potravín alebo potravinárskych výrobkov v prípade, ak by malo ísť o nákup pod ekonomicky oprávnené náklady, za predpokladu, že nie sú na to dôvody. A tie dôvody môžu byť napríklad, že sa blíži dátum spotreby alebo, alebo niečo podobné.
Čiže to je v skratke uvedenie nášho návrhu zákona. Dáva sa ešte kompetencia ministerstvu pôdohospodárstva, ktoré sa vracia naspäť do zákona o cenách, ktoré voľakedy v tomto zákone bolo a dáva sa im kompetencia vydať všeobecne záväzný predpis, ktorý ustanoví spôsob výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov vo vybraných druhoch potravinárskych výrobkov. Sú to tie citlivé potraviny, ktoré práve, na ktoré, sú to viac-menej väčšinou základné potraviny, kde sú potravinári nútení predávať aj pod ekonomicky oprávnené náklady a obchod nereaguje na ich oprávnené požiadavky, že napriek zvyšujúcim sa vstupným cenám komodít, rovnako služieb, miest, že jednoducho nie sú im ochotní platiť ekonomicky oprávnenú, oprávnenú cenu. Čiže to sú tak, to je tak v skratke uvedené, ale rád odpoviem na vaše otázky a zároveň sa aj hlásim ako prvý do rozpravy, aby sme sa mohli potom baviť aj o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložím.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2019 16:31 - 16:35 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky kolegom. Prekvapuje ma, že takto, pani kolegyňa, nejakým spôsobom ako keby spochybňujete tento zámer, keďže vy ste boli tiež predkladateľkou v minulom roku zákona, ktorým v princípe, Lex Žitný ostrov, nazvime ho takýmto spôsobom, a v minulom roku sme nakoniec aj schválili zákon č. 305/2018, čo dúfam, že uznáte, že to bol potrebný a dobrý zákon. Lebo to neni len o Žitnom ostrove, aj keď to malo zase pracovný názov Lex Žitný ostrov, ale je tam množstvo území, ktoré, ktoré štát sa rozhodol nejakým spôsobom chrániť, a zásahy v týchto územiach budú pod prísnejšou kontrolou a dúfam, že to uznáte, že je potrebný zákon a dobrý zákon, ktorý bol schválený.
A práve o to ide, aby sme povedali, že v týchto územiach bude osobitný ako keby balík peňazí, ktorý sa bude používať presne na to, aby sme odstraňovali environmentálne záťaže, aby sme budovali kanalizácie v takýchto oblastiach. Ale tam tiež to nemá význam robiť, že tu urobím v jednej obci, ktorá si požiada, hej, o to. Keď sa to dotýka katastrov a území viacerých obcí a ak oni to neurobia ako keby naraz a spolu, či sú to už tie dokumenty, ktoré ste vy spomínali, alebo je to odstránenie environmentálnej záťaže, tak by to akoby nemalo zmysel, lebo tá jedna obec bude mať, bude riešiť environmentálnu záťaž a na druhej strane tie ostatné, ostatné nie a nevyriešili sme problém, ktorým sme v podstate chceli tieto oblasti prirodzenej akumulácie vôd nejakým spôsobom chrániť. Áno, aj investovať do toho peniaze, lebo to je potrebné, aby sme, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom ochrániť. Ten účel podľa súčasného zákona, alebo teda nebol vypichnutý tento problém, ktorý, ktorý je v týchto územiach, a jednoducho dáva sa osobitný balík práve na ochranu týchto území a na účely, ktoré zákon už predpokladá, tak ako ste ich niektoré vy spomínali. A nie sú to len dokumenty, je to aj odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Takže (reakcie z pléna), takže toto má byť, toto má byť akoby účelom. A prekvapuje ma, že, viete, choďte do tých obcí, choďte do tých obcí, kde, kde boli, na čo boli vyčlenené alebo ktoré, ktoré použili tie prostriedky na, na likvidáciu odpadov. Že boli, že boli zle použité, alebo neúčelné alebo boli nepotrebné tie peniaze. Viete, množstvo, obrovské množstvo odpadu bolo práve cez tieto financie zlikvidovaných a uložených na skládku tam, kde mali byť, kde dovtedy boli a dlhé roky boli často na okrajoch obcí a boli to jednoducho čierne, obrovské čierne skládky. Lebo čiernou skládkou neni len kopa gúm, ktoré, ktoré ako keby si ľudia predstavujú, že to je čierna skládka. Boli, boli čierne skládky rozsahu takého, že s tým si obec jednoducho veľmi ťažko dokázala poradiť. Takže dávať do, že teraz tento zákon je pomaly tak istý zlý a ide sa vyhadzovať, idú sa vyhadzovať peniaze, ja si to nemyslím, že, ale pravda, že bude druhé čítanie, pokiaľ, pokiaľ prídete s nejakým dobrým návrhom, rozumným návrhom, sme pripravení o tom sa s vami baviť a rokovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis